added translations generated via lng2po from all winboard languages
[xboard.git] / po / ru.po
1 # XBoard -- a graphical chessboard for X
2 # Copyright (C) 1991 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts.
3 # Enhancements Copyright (C) 1992-98 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the XBoard package.
5 # Ïåðåâîä: À.Â.Ñåðäþêîâ (2003), Hr.Burunduk (2011), 2010
6 #
7 #: xoptions.c:326
8 #, fuzzy
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: GNU xboard master-20110411\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2011-04-23 09:01-0700\n"
14 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
15 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
16 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
17 "Language: \n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
22 #: backend.c:799
23 #, c-format
24 msgid "protocol version %d not supported"
25 msgstr "âåðñèÿ ïðîòîêîëà %d íå ïîääåðæèâàåòñÿ"
26
27 #: backend.c:907
28 #, c-format
29 msgid "bad timeControl option %s"
30 msgstr "timeControl: íåâåðíûé ïàðàìåòð %s"
31
32 #: backend.c:922
33 #, c-format
34 msgid "bad searchTime option %s"
35 msgstr "searchTime: íåâåðíûé ïàðàìåòð %s"
36
37 #: backend.c:964
38 #, c-format
39 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
40 msgstr "Âàðèàíò %s ïîääåðæèâàåòñÿ òîëüêî â ðåæèìå ICS"
41
42 #: backend.c:982
43 #, c-format
44 msgid "Unknown variant name %s"
45 msgstr "Íåèçâåñòíûé âàðèàíò %s"
46
47 #: backend.c:1224
48 msgid "Starting chess program"
49 msgstr "Çàïóñêàåòñÿ øàõìàòíàÿ ïðîãðàììà"
50
51 #: backend.c:1234
52 msgid "Can't have a match with no chess programs"
53 msgstr "Íå ïîäêëþ÷åíî íè îäíîé øàõìàòíîé ïðîãðàììû"
54
55 #: backend.c:1246
56 msgid "Bad game file"
57 msgstr "Íåïðàâèëüíûé ôîðìàò ôàéëà"
58
59 #: backend.c:1255
60 msgid "Bad position file"
61 msgstr "Íåïðàâèëüíûé ôîðìàò ôàéëà ïîçèöèè"
62
63 #: backend.c:1287
64 #, c-format
65 msgid "Could not open comm port %s"
66 msgstr "Íå ìîãó îòêðûòü COM-ïîðò %s"
67
68 #: backend.c:1290
69 #, c-format
70 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
71 msgstr "Íå ìîãó óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ %s, ïîðò %s"
72
73 #: backend.c:1346
74 #, c-format
75 msgid "Unknown initialMode %s"
76 msgstr "initialMode: íåèçâåñòíûé ðåæèì %s"
77
78 #: backend.c:1363
79 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
80 msgstr "Ðåæèì àíàëèçà: íå óêàçàí ôàéë äëÿ àíàëèçà"
81
82 #: backend.c:1390
83 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
84 msgstr "Äëÿ àíàëèçà íåîáõîäèìà øàõìàòíàÿ ïðîãðàììà"
85
86 #: backend.c:1394
87 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
88 msgstr "Ðåæèì àíàëèçà íå ñîâìåñòèì ñ ðåæèìîì ICS"
89
90 #: backend.c:1405
91 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
92 msgstr " ðåæèìå \"Êîìïüþòåð áåëûìè\" íóæíà øàõìàòíàÿ ïðîãðàììà"
93
94 #: backend.c:1410
95 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
96 msgstr "Ðåæèì \"Êîìïüþòåð áåëûìè\" íå ñîâìåñòèì ñ ðåæèìîì ICS"
97
98 #: backend.c:1417
99 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
100 msgstr " ðåæèìå \"Êîìïüþòåð ÷åðíûìè\" íóæíà øàõìàòíàÿ ïðîãðàììà (äâèæîê)"
101
102 #: backend.c:1422
103 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
104 msgstr "Ðåæèì \"Êîìïüþòåð ÷åðíûìè\" íå ñîâìåñòèì ñ ðåæèìîì ICS"
105
106 #: backend.c:1429
107 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
108 msgstr " ðåæèìå \"Äâà äâèæêà\" íóæíà øàõìàòíàÿ ïðîãðàììà"
109
110 #: backend.c:1434
111 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
112 msgstr "Ðåæèì \"Äâà äâèæêà\" íå ñîâìåñòèì ñ ðåæèìîì ICS"
113
114 #: backend.c:1445
115 msgid "Training mode requires a game file"
116 msgstr "Äëÿ òðåíèðîâêè íåîáõîäèìî çàãðóçèòü øàõìàòíóþ ïàðòèþ èç ôàéëà"
117
118 #: backend.c:1606 backend.c:1650 backend.c:1675 backend.c:2086
119 msgid "Error writing to ICS"
120 msgstr "Îøèáêà çàïèñè íà âõîä ñåðâåðà ICS"
121
122 #: backend.c:1610
123 msgid "Error reading from keyboard"
124 msgstr "Îøèáêà êëàâèàòóðû"
125
126 #: backend.c:1613
127 msgid "Got end of file from keyboard"
128 msgstr "Ïîëó÷åí ñèìâîë êîíöà ôàéëà ñ êëàâèàòóðû"
129
130 #: backend.c:1924
131 #, c-format
132 msgid "Unknown wild type %d"
133 msgstr ""
134
135 #: backend.c:1935
136 #, c-format
137 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
138 msgstr ""
139
140 #: backend.c:2000 xboard.c:7151
141 msgid "Error writing to display"
142 msgstr "Îøèáêà çàïèñè íà äèñïëåé"
143
144 #: backend.c:2745
145 #, c-format
146 msgid "your opponent kibitzes: %s"
147 msgstr ""
148
149 #: backend.c:3263
150 msgid "Error gathering move list: two headers"
151 msgstr "Îøèáêà ÷òåíèÿ ñïèñêà õîäîâ: äâà çàãîëîâêà"
152
153 #: backend.c:3277
154 #, c-format
155 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
156 msgstr ""
157
158 #: backend.c:3310
159 msgid "Error gathering move list: nested"
160 msgstr "Îøèáêà ÷òåíèÿ ñïèñêà õîäîâ: âëîæåííûå ñïèñêè"
161
162 #: backend.c:3542
163 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
164 msgstr ""
165
166 #: backend.c:3879
167 msgid "Connection closed by ICS"
168 msgstr "Ñåðâåð ICS ðàçîðâàë ñîåäèíåíèå"
169
170 #: backend.c:3881
171 msgid "Error reading from ICS"
172 msgstr "Îøèáêà ÷òåíèÿ ñ ñåðâåðà ICS"
173
174 #: backend.c:3932
175 #, c-format
176 msgid "Parsing board: %s\n"
177 msgstr ""
178
179 #: backend.c:3956
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Failed to parse board string:\n"
183 "\"%s\""
184 msgstr ""
185
186 #: backend.c:3965 backend.c:8959
187 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
188 msgstr "Ñëèøêîì äëèííàÿ ïàðòèÿ: óâåëè÷üòå çíà÷åíèå MAX_MOVES è ïåðåêîìïèëèðóéòå ïðîãðàììó"
189
190 #: backend.c:4059
191 msgid "Error gathering move list: extra board"
192 msgstr "Îøèáêà ÷òåíèÿ ñïèñêà õîäîâ: ëèøíÿÿ äîñêà"
193
194 #: backend.c:4479 backend.c:4501
195 #, c-format
196 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
197 msgstr "Ñòðàííûé õîä "%s" ïîëó÷åí ñ ñåðâåðà ICS"
198
199 #: backend.c:4716
200 #, c-format
201 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
202 msgstr ""
203
204 #: backend.c:5601
205 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
206 msgstr ""
207
208 #: backend.c:5948
209 msgid "You are playing Black"
210 msgstr "Âû èãðàåòå ÷åðíûìè"
211
212 #: backend.c:5957 backend.c:5982
213 msgid "You are playing White"
214 msgstr "Âû èãðàåòå áåëûìè"
215
216 #: backend.c:5964 backend.c:5990 backend.c:6109 backend.c:6132 backend.c:6148
217 #: backend.c:12716
218 msgid "It is White's turn"
219 msgstr "Õîä áåëûõ"
220
221 #: backend.c:5968 backend.c:5994 backend.c:6117 backend.c:6138 backend.c:6169
222 #: backend.c:12708
223 msgid "It is Black's turn"
224 msgstr "Õîä ÷åðíûõ"
225
226 #: backend.c:6006
227 msgid "Displayed position is not current"
228 msgstr "Ïîêàçàííàÿ ïîçèöèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò ïîëîæåíèþ â èãðå"
229
230 #: backend.c:6240
231 msgid "Illegal move"
232 msgstr "Íåïðàâèëüíûé õîä"
233
234 #: backend.c:6303
235 msgid "End of game"
236 msgstr "Ñûãðàí ïîñëåäíèé çàïèñàííûé õîä"
237
238 #: backend.c:6306
239 msgid "Incorrect move"
240 msgstr "Íåâåðíûé õîä"
241
242 #: backend.c:6596
243 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
244 msgstr ""
245
246 #: backend.c:7478
247 #, c-format
248 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
249 msgstr "Íåïðàâèëüíûé õîä \"%s\" ïûòàåòñÿ âûïîëíèòü äâèæîê %s"
250
251 #: backend.c:7701
252 msgid "Bad FEN received from engine"
253 msgstr ""
254
255 #: backend.c:7842 xboard.c:5762 xboard.c:5806
256 #, c-format
257 msgid "%s does not support analysis"
258 msgstr "%s íå ïîääåðæèâàåò ðåæèì àíàëèçà"
259
260 #: backend.c:7908
261 #, c-format
262 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
263 msgstr "Íåïðàâèëüíûé õîä \"%s\" (íå ïðèíÿò äâèæêîì %s)"
264
265 #: backend.c:7933
266 #, c-format
267 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
268 msgstr "Íå óäàëîñü çàïóñòèòü %s äâèæîê %s íà %s: %s\n"
269
270 #: backend.c:7954
271 #, c-format
272 msgid "Hint: %s"
273 msgstr "Ïîäñêàçêà: %s"
274
275 #: backend.c:7959
276 #, c-format
277 msgid ""
278 "Illegal hint move \"%s\"\n"
279 "from %s chess program"
280 msgstr ""
281
282 #: backend.c:8134
283 msgid "Machine accepts your draw offer"
284 msgstr "Êîìïüþòåð ñîãëàñèëñÿ íà íè÷üþ"
285
286 #: backend.c:8137
287 msgid ""
288 "Machine offers a draw\n"
289 "Select Action / Draw to agree"
290 msgstr ""
291
292 #: backend.c:8500
293 #, c-format
294 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
295 msgstr "Íåîäíîçíà÷íûé õîä ñ ñåðâåðà ICS: \"%s\""
296
297 #: backend.c:8510
298 #, c-format
299 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
300 msgstr "Íåïðàâèëüíûé õîä ñ ñåðâåðà ICS: \"%s\""
301
302 #: backend.c:8521
303 msgid "Gap in move list"
304 msgstr "Ïðîïóñê â çàïèñè õîäîâ"
305
306 #: backend.c:9097 xoptions.c:846
307 #, c-format
308 msgid "Variant %s not supported by %s"
309 msgstr "Âàðèàíò %s íå ïîääåðæèâàåòñÿ %s"
310
311 #: backend.c:9211
312 #, c-format
313 msgid "Startup failure on '%s'"
314 msgstr "Îøèáêà ïðè çàïóñêå ïðîãðàììû '%s'"
315
316 #: backend.c:9234 backend.c:12187
317 msgid "Waiting for first chess program"
318 msgstr "Æäåì ïåðâóþ øàõìàòíóþ ïðîãðàììó"
319
320 #: backend.c:9239 backend.c:12113 backend.c:12196
321 msgid "Waiting for second chess program"
322 msgstr "Æäåì âòîðóþ øàõìàòíóþ ïðîãðàììó"
323
324 #: backend.c:9658
325 #, c-format
326 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
327 msgstr "Ìàò÷ %s ïðîòèâ %s: ôèíàëüíûé ðåçóëüòàò %d-%d-%d"
328
329 #: backend.c:10081 backend.c:10112
330 #, c-format
331 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
332 msgstr "Íåïðàâèëüíûé õîä: %d.%s%s"
333
334 #: backend.c:10101
335 #, c-format
336 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
337 msgstr "Íåîäíîçíà÷íûé õîä: %d.%s%s"
338
339 #: backend.c:10158 backend.c:10804 backend.c:10994 backend.c:11356
340 #, c-format
341 msgid "Can't open \"%s\""
342 msgstr "Íå ìîãó îòêðûòü ôàéë \"%s\""
343
344 #: backend.c:10170 xboard.c:5338
345 msgid "Cannot build game list"
346 msgstr "Íå óäàëîñü ñîçäàòü ñïèñîê ïàðòèé"
347
348 #: backend.c:10259
349 msgid "No more games in this message"
350 msgstr " ýòîì ñîîáùåíèè áîëüøå íåò øàõìàòíûõ ïàðòèé"
351
352 #: backend.c:10300
353 msgid "No game has been loaded yet"
354 msgstr "Íåò çàãðóæåííûõ øàõìàòíûõ ïàðòèé"
355
356 #: backend.c:10304 backend.c:10782 xgamelist.c:408
357 msgid "Can't back up any further"
358 msgstr "Äîñòèãíóòî íà÷àëî ñïèñêà"
359
360 #: backend.c:10360
361 msgid "Game number out of range"
362 msgstr "Íîìåð ïàðòèè - âíå äèàïàçîíà"
363
364 #: backend.c:10371
365 msgid "Can't seek on game file"
366 msgstr "Ïîèñê â ôàéëàõ çàïèñåé ïàðòèé íå ïðåäóñìîòðåí"
367
368 #: backend.c:10429
369 msgid "Game not found in file"
370 msgstr "Ïàðòèÿ íå íàéäåíà â ôàéëå"
371
372 #: backend.c:10557 backend.c:10884
373 msgid "Bad FEN position in file"
374 msgstr "Íåïðàâèëüíàÿ ïîçèöèÿ ôîðìàòà FEN â ôàéëå"
375
376 #: backend.c:10707
377 msgid "No moves in game"
378 msgstr "Íåò çàïèñàííûõ õîäîâ"
379
380 #: backend.c:10778
381 msgid "No position has been loaded yet"
382 msgstr "Íåò çàãðóæåííûõ ïîçèöèé"
383
384 #: backend.c:10845 backend.c:10856
385 msgid "Can't seek on position file"
386 msgstr "Ïîèñê â ôàéëàõ ïîçèöèé íå ïðåäóñìîòðåí"
387
388 #: backend.c:10863 backend.c:10875
389 msgid "Position not found in file"
390 msgstr "Ïîçèöèÿ íå íàéäåíà â ôàéëå"
391
392 #: backend.c:10916
393 msgid "Black to play"
394 msgstr "Õîä ÷åðíûõ"
395
396 #: backend.c:10919
397 msgid "White to play"
398 msgstr "Õîä áåëûõ"
399
400 #: backend.c:11487
401 msgid ""
402 "You have edited the game history.\n"
403 "Use Reload Same Game and make your move again."
404 msgstr ""
405
406 #: backend.c:11492
407 msgid ""
408 "You have entered too many moves.\n"
409 "Back up to the correct position and try again."
410 msgstr ""
411
412 #: backend.c:11497
413 msgid ""
414 "Displayed position is not current.\n"
415 "Step forward to the correct position and try again."
416 msgstr ""
417
418 #: backend.c:11544
419 msgid "You have not made a move yet"
420 msgstr "Âû åùå íå ñäåëàëè õîä"
421
422 #: backend.c:11565
423 msgid ""
424 "The cmail message is not loaded.\n"
425 "Use Reload CMail Message and make your move again."
426 msgstr ""
427
428 #: backend.c:11570
429 msgid "No unfinished games"
430 msgstr "Íåò íåîêîí÷åííûõ ïàðòèé"
431
432 #: backend.c:11576
433 #, c-format
434 msgid ""
435 "You have already mailed a move.\n"
436 "Wait until a move arrives from your opponent.\n"
437 "To resend the same move, type\n"
438 "\"cmail -remail -game %s\"\n"
439 "on the command line."
440 msgstr ""
441
442 #: backend.c:11591
443 msgid "Failed to invoke cmail"
444 msgstr "Îøèáêà çàïóñêà cmail"
445
446 #: backend.c:11653
447 #, c-format
448 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
449 msgstr "Îæèäàíèå îòâåòíîãî õîäà\n"
450
451 #: backend.c:11675
452 #, c-format
453 msgid "Still need to make move for game\n"
454 msgstr "Âñå åùå âàøà î÷åðåäü õîäèòü â ýòîé ïàðòèè\n"
455
456 #: backend.c:11679
457 #, c-format
458 msgid "Still need to make moves for both games\n"
459 msgstr "Âñå åùå âàøà î÷åðåäü õîäèòü â îáåèõ ïàðòèÿõ\n"
460
461 #: backend.c:11683
462 #, c-format
463 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
464 msgstr "Âñå åùå âàø õîä âî âñåõ %d ïàðòèÿõ\n"
465
466 #: backend.c:11690
467 #, c-format
468 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
469 msgstr "Âñå åùå âàø õîä â ïàðòèè %s\n"
470
471 #: backend.c:11696
472 #, c-format
473 msgid "No unfinished games\n"
474 msgstr "Íåò íåîêîí÷åííûõ ïàðòèé\n"
475
476 #: backend.c:11698
477 #, c-format
478 msgid "Ready to send mail\n"
479 msgstr "Ìîæíî îòñûëàòü ïî÷òó\n"
480
481 #: backend.c:11703
482 #, c-format
483 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
484 msgstr "Âñå åùå âàøà î÷åðåäü õîäèòü â ïàðòèÿõ %s\n"
485
486 #: backend.c:11857
487 msgid "Edit comment"
488 msgstr "Ïðàâêà êîììåíòàðèÿ"
489
490 #: backend.c:11859
491 #, c-format
492 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
493 msgstr "Ïðàâêà êîììåíòàðèÿ ê %d.%s%s"
494
495 #: backend.c:11951
496 msgid "It is not White's turn"
497 msgstr "Ñåé÷àñ íå õîä áåëûõ"
498
499 #: backend.c:12032
500 msgid "It is not Black's turn"
501 msgstr "Ñåé÷àñ íå õîä ÷åðíûõ"
502
503 #: backend.c:12133
504 #, c-format
505 msgid "Starting %s chess program"
506 msgstr ""
507
508 #: backend.c:12159 backend.c:13227
509 msgid ""
510 "Wait until your turn,\n"
511 "or select Move Now"
512 msgstr ""
513
514 #: backend.c:12278
515 msgid "Training mode off"
516 msgstr "Òðåíèðîâêà îêîí÷åíà"
517
518 #: backend.c:12286
519 msgid "Training mode on"
520 msgstr "Òðåíèðîâêà"
521
522 #: backend.c:12289
523 msgid "Already at end of game"
524 msgstr "Ñûãðàíû âñå õîäû äàííîé ïàðòèè"
525
526 #: backend.c:12370
527 msgid "Warning: You are still playing a game"
528 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: âû âñå åùå ïðîäîëæàåòå èãðàòü"
529
530 #: backend.c:12373
531 msgid "Warning: You are still observing a game"
532 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: âû âñå åùå íàáëþäàåòå çà èãðîé"
533
534 #: backend.c:12376
535 msgid "Warning: You are still examining a game"
536 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: âû âñå åùå èçó÷àåòå èãðó"
537
538 #: backend.c:12450
539 msgid "Close ICS engine analyze..."
540 msgstr ""
541
542 #: backend.c:12733
543 msgid "That square is occupied"
544 msgstr "Ýòî ïîëå çàíÿòî"
545
546 #: backend.c:12757 backend.c:12783
547 msgid "There is no pending offer on this move"
548 msgstr "Ê äàííîìó õîäó íèêàêèõ ïðåäëîæåíèé íå ñäåëàíî"
549
550 #: backend.c:12819 backend.c:12830
551 msgid "Your opponent is not out of time"
552 msgstr "Ó âàøåãî ñîïåðíèêà åùå åñòü âðåìÿ"
553
554 #: backend.c:12892
555 msgid "You must make your move before offering a draw"
556 msgstr "Âû äîëæíû ñäåëàòü ñâîé õîä ïðåæäå, ÷åì ïðåäëàãàòü íè÷üþ"
557
558 #: backend.c:13209
559 msgid "You are not examining a game"
560 msgstr "Íå âêëþ÷åí ðåæèì èçó÷åíèÿ øàõìàòíûõ ïàðòèé"
561
562 #: backend.c:13213
563 msgid "You can't revert while pausing"
564 msgstr "Íåëüçÿ âåðíóòüñÿ ê íà÷àëó ïîêà âûáðàíà \"Ïàóçà\""
565
566 #: backend.c:13267 backend.c:13274
567 msgid "It is your turn"
568 msgstr "Âàø õîä"
569
570 #: backend.c:13325 backend.c:13332 backend.c:13351 backend.c:13358
571 msgid "Wait until your turn"
572 msgstr "Ïîäîæäèòå ñâîåé î÷åðåäè õîäèòü"
573
574 #: backend.c:13337
575 msgid "No hint available"
576 msgstr "Ïîäñêàçîê íåò"
577
578 #: backend.c:13799
579 #, c-format
580 msgid "Error writing to %s chess program"
581 msgstr "Îøèáêà çàïèñè íà âõîä äâèæêà %s"
582
583 #: backend.c:13803 backend.c:13833
584 #, c-format
585 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
586 msgstr ""
587
588 #: backend.c:13828
589 #, c-format
590 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
591 msgstr "Îøèáêà: äâèæîê %s (%s) çàâåðøèë ðàáîòó"
592
593 #: backend.c:13842
594 #, c-format
595 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
596 msgstr "Îøèáêà ÷òåíèÿ ñ âûõîäà äâèæêà %s (%s)"
597
598 #: backend.c:14255
599 #, c-format
600 msgid "%s engine has too many options\n"
601 msgstr ""
602
603 #: backend.c:14408
604 msgid "Displayed move is not current"
605 msgstr "Ïîçèöèÿ íå îòâå÷àåò ïîëîæåíèþ â èãðå"
606
607 #: backend.c:14417
608 msgid "Could not parse move"
609 msgstr "Íåâîçìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü õîä"
610
611 #: backend.c:14556 backend.c:14578
612 msgid "Both flags fell"
613 msgstr "Ó îáîèõ èãðîêîâ âðåìÿ âûøëî"
614
615 #: backend.c:14558
616 msgid "White's flag fell"
617 msgstr "Ó áåëûõ óïàë ôëàæîê"
618
619 #: backend.c:14580
620 msgid "Black's flag fell"
621 msgstr "Ó ÷åðíûõ óïàë ôëàæîê"
622
623 #: backend.c:15520
624 msgid "Bad FEN position in clipboard"
625 msgstr "Ïîçèöèÿ â áóôåðå îáìåíà íå ñîîòâåòñòâóåò ôîðìàòó FEN"
626
627 #: xboard.c:600
628 msgid "New Game        Ctrl+N"
629 msgstr "Íîâàÿ ïàðòèÿ   Ctrl+N"
630
631 #: xboard.c:601
632 msgid "New Shuffle Game ..."
633 msgstr "Íîâàÿ â ñìåøàííûå øàõìàòû..."
634
635 #: xboard.c:602
636 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
637 msgstr "Íîâûé âàðèàíò...   Alt+Shift+V"
638
639 #: xboard.c:604
640 msgid "Load Game       Ctrl+O"
641 msgstr "Çàãðóçèòü ïàðòèþ...   Ctrl+O"
642
643 #: xboard.c:605
644 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
645 msgstr "Çàãðóçèòü ïîçèöèþ...   Ctrl+Shift+O"
646
647 #: xboard.c:609
648 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
649 msgstr ""
650
651 #: xboard.c:610
652 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
653 msgstr ""
654
655 #: xboard.c:613
656 msgid "Save Game       Ctrl+S"
657 msgstr "Ñîõðàíèòü ïàðòèþ...   Ctrl+S"
658
659 #: xboard.c:614
660 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
661 msgstr "Ñîõðàíèòü ïîçèöèþ...   Ctrl+Shift+S"
662
663 #: xboard.c:616
664 msgid "Mail Move"
665 msgstr ""
666
667 #: xboard.c:617
668 msgid "Reload CMail Message"
669 msgstr ""
670
671 #: xboard.c:619
672 msgid "Quit                 Ctr+Q"
673 msgstr "Âûõîä"
674
675 #: xboard.c:624
676 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
677 msgstr "Êîïèðîâàòü ïàðòèþ   Ctrl+C"
678
679 #: xboard.c:625
680 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
681 msgstr "Êîïèðîâàòü ïîçèöèþ   Ctrl+Shift+C"
682
683 #: xboard.c:626
684 msgid "Copy Game List"
685 msgstr "Êîïèðîâàòü ñïèñîê ïàðòèé"
686
687 #: xboard.c:628
688 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
689 msgstr "Âñòàâèòü ïàðòèþ   Ctrl+V"
690
691 #: xboard.c:629
692 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
693 msgstr "Âñòàâèòü ïîçèöèþ   Ctrl+Shift+V"
694
695 #: xboard.c:631
696 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
697 msgstr "Ïðàâèòü ïàðòèþ   Ctrl+E"
698
699 #: xboard.c:632
700 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
701 msgstr "Ïðàâèòü ïîçèöèþ   Ctrl+Shift+E"
702
703 #: xboard.c:633
704 msgid "Edit Tags"
705 msgstr "Ïðàâèòü îïèñàíèå..."
706
707 #: xboard.c:634
708 msgid "Edit Comment"
709 msgstr "Ïðàâèòü êîììåíòàðèé..."
710
711 #: xboard.c:636
712 msgid "Revert              Home"
713 msgstr "Âåðíóòüñÿ   Home"
714
715 #: xboard.c:637
716 msgid "Annotate"
717 msgstr "Çàïèñàòü è âåðíóòüñÿ"
718
719 #: xboard.c:638
720 msgid "Truncate Game  End"
721 msgstr "Îòáðîñèòü ïîñëåäóþùèå õîäû   End"
722
723 #: xboard.c:640
724 msgid "Backward         Alt+Left"
725 msgstr "Íàçàä   Alt+Left"
726
727 #: xboard.c:641
728 msgid "Forward           Alt+Right"
729 msgstr "Âïåðåä   Alt+Right"
730
731 #: xboard.c:642
732 msgid "Back to Start     Alt+Home"
733 msgstr " íà÷àëî   Alt+Home"
734
735 #: xboard.c:643
736 msgid "Forward to End Alt+End"
737 msgstr " êîíåö   Alt+End"
738
739 #: xboard.c:648
740 msgid "Flip View             F2"
741 msgstr "Ðàçâåðíóòü äîñêó   F2"
742
743 #: xboard.c:650
744 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
745 msgstr "Âûâîä äâèæêà   Alt+Shift+O"
746
747 #: xboard.c:651
748 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
749 msgstr "Ñïèñîê õîäîâ   Alt+Shift+H"
750
751 #: xboard.c:652
752 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
753 msgstr "Ãðàôèê îöåíêè   Alt+Shift+E"
754
755 #: xboard.c:653
756 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
757 msgstr "Ñïèñîê ïàðòèé   Alt+Shift+G"
758
759 #: xboard.c:654 xoptions.c:1816
760 msgid "ICS text menu"
761 msgstr ""
762
763 #: xboard.c:656 xoptions.c:1902
764 msgid "Tags"
765 msgstr "Îïèñàíèå"
766
767 #: xboard.c:657
768 msgid "Comments"
769 msgstr "Êîììåíòàðèè"
770
771 #: xboard.c:658
772 msgid "ICS Input Box"
773 msgstr ""
774
775 #: xboard.c:660
776 msgid "Board..."
777 msgstr "Äîñêà..."
778
779 #: xboard.c:661
780 msgid "Game List Tags..."
781 msgstr "Ñîäåðæàíèå ñïèñêà ïàðòèé..."
782
783 #: xboard.c:666
784 msgid "Machine White  Ctrl+W"
785 msgstr "Êîìïüþòåð áåëûìè   Ctrl+W"
786
787 #: xboard.c:667
788 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
789 msgstr "Êîìïüþòåð ÷åðíûìè   Ctrl+B"
790
791 #: xboard.c:668
792 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
793 msgstr "Äâà äâèæêà   Ctrl+T"
794
795 #: xboard.c:669
796 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
797 msgstr "Àíàëèç   Ctrl+A"
798
799 #: xboard.c:670
800 msgid "Analyze File      Ctrl+F"
801 msgstr "Àíàëèçèðîâàòü ôàéë   Ctrl+F"
802
803 #: xboard.c:671
804 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
805 msgstr "Ïðàâèòü ïàðòèþ   Ctrl+E"
806
807 #: xboard.c:672
808 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
809 msgstr "Ïðàâèòü ïîçèöèþ   Ctrl+Shift+E"
810
811 #: xboard.c:673
812 msgid "Training"
813 msgstr "Òðåíèðîâêà"
814
815 #: xboard.c:674
816 msgid "ICS Client"
817 msgstr "Êëèåíò ICS"
818
819 #: xboard.c:676
820 msgid "Machine Match"
821 msgstr "Íà÷àòü ìàò÷ äâèæêîâ"
822
823 #: xboard.c:677
824 msgid "Pause               Pause"
825 msgstr "Ïàóçà"
826
827 #: xboard.c:682
828 msgid "Accept             F3"
829 msgstr "Ïðèíÿòü   F3"
830
831 #: xboard.c:683
832 msgid "Decline            F4"
833 msgstr "Îòêëîíèòü   F4"
834
835 #: xboard.c:684
836 msgid "Rematch           F12"
837 msgstr "Ïåðåèãðàòü   F12"
838
839 #: xboard.c:686
840 msgid "Call Flag          F5"
841 msgstr "Ïðîâåðèòü âðåìÿ   F5"
842
843 #: xboard.c:687
844 msgid "Draw                F6"
845 msgstr "Íè÷üÿ   F6"
846
847 #: xboard.c:688
848 msgid "Adjourn            F7"
849 msgstr "Îòëîæèòü   F7"
850
851 #: xboard.c:689
852 msgid "Abort                F8"
853 msgstr "Ïðåðâàòü   F8"
854
855 #: xboard.c:690
856 msgid "Resign              F9"
857 msgstr "Ñäàòüñÿ   F9"
858
859 #: xboard.c:692
860 msgid "Stop Observing  F10"
861 msgstr "Ïðåêðàòèòü íàáëþäåíèå çà èãðîé   F10"
862
863 #: xboard.c:693
864 msgid "Stop Examining  F11"
865 msgstr "Ïðåêðàòèòü èçó÷åíèå ïàðòèè   F11"
866
867 #: xboard.c:694
868 msgid "Upload to Examine"
869 msgstr "Çàãðóçèòü íà ñåðâåð äëÿ èçó÷åíèÿ"
870
871 #: xboard.c:696
872 msgid "Adjudicate to White"
873 msgstr "Ïðèñóäèòü ïîáåäó áåëûì"
874
875 #: xboard.c:697
876 msgid "Adjudicate to Black"
877 msgstr "Ïðèñóäèòü ïîáåäó ÷åðíûì"
878
879 #: xboard.c:698
880 msgid "Adjudicate Draw"
881 msgstr "Ïðèñóäèòü íè÷üþ"
882
883 #: xboard.c:703
884 msgid "Load New Engine ..."
885 msgstr ""
886
887 #: xboard.c:705
888 msgid "Engine #1 Settings ..."
889 msgstr "Íàñòðîéêè äâèæêà 1..."
890
891 #: xboard.c:706
892 msgid "Engine #2 Settings ..."
893 msgstr "Íàñòðîéêè äâèæêà 2..."
894
895 #: xboard.c:708
896 msgid "Hint"
897 msgstr "Ïîäñêàçêà..."
898
899 #: xboard.c:709
900 msgid "Book"
901 msgstr "Êíèãà..."
902
903 #: xboard.c:711
904 msgid "Move Now     Ctrl+M"
905 msgstr "Äåëàé õîä!   Ctrl+M"
906
907 #: xboard.c:712
908 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
909 msgstr "Âçÿòü õîä íàçàä   Ctrl+X"
910
911 #: xboard.c:719
912 msgid "General ..."
913 msgstr "Îáùèå..."
914
915 #: xboard.c:721
916 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
917 msgstr "Êîíòðîëü âðåìåíè...   Alt+Shift+T"
918
919 #: xboard.c:722
920 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
921 msgstr "Îáùèå äëÿ äâèæêîâ...   Alt+Shift+U"
922
923 #: xboard.c:723
924 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
925 msgstr "Ïðèñóæäåíèå...   Alt+Shift+J"
926
927 #: xboard.c:724
928 msgid "ICS ..."
929 msgstr "ICS..."
930
931 #: xboard.c:725
932 msgid "Match ..."
933 msgstr ""
934
935 #: xboard.c:726
936 msgid "Load Game ..."
937 msgstr "Çàãðóçêà...   Alt+Shift+L"
938
939 #: xboard.c:727
940 msgid "Save Game ..."
941 msgstr "Ñîõðàíåíèå...   Alt+Shift+S"
942
943 #: xboard.c:729
944 msgid "Game List ..."
945 msgstr "Ñïèñîê ïàðòèé..."
946
947 #: xboard.c:730
948 msgid "Sounds ..."
949 msgstr "Çâóêè..."
950
951 #: xboard.c:733
952 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
953 msgstr "Âñåãäà â ôåðçÿ                           CS+Q"
954
955 #: xboard.c:734 xoptions.c:814
956 msgid "Animate Dragging"
957 msgstr "Àíèìàöèÿ ïåðåòàñêèâàíèÿ"
958
959 #: xboard.c:735
960 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
961 msgstr "Àíèìàöèÿ õîäîâ                          CS+A"
962
963 #: xboard.c:736
964 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
965 msgstr "Ïðîâåðÿòü âðåìÿ                        CS+F"
966
967 #: xboard.c:737 xoptions.c:817
968 msgid "Auto Flip View"
969 msgstr "Àâòîðàçâîðîò äîñêè"
970
971 #: xboard.c:738 xoptions.c:818
972 msgid "Blindfold"
973 msgstr "Íåâèäèìûå ôèãóðû"
974
975 #: xboard.c:739
976 msgid "Flash Moves"
977 msgstr ""
978
979 #: xboard.c:741
980 msgid "Highlight Dragging"
981 msgstr "Âûäåëÿòü ïðè ïåðåòàñêèâàíèè"
982
983 #: xboard.c:743 xoptions.c:821
984 msgid "Highlight Last Move"
985 msgstr "Âûäåëÿòü ïîñëåäíèé õîä"
986
987 #: xboard.c:744
988 msgid "Highlight With Arrow"
989 msgstr "Âûäåëÿòü ñòðåëêîé"
990
991 #: xboard.c:745 xoptions.c:823
992 msgid "Move Sound"
993 msgstr ""
994
995 #: xboard.c:747 xoptions.c:824
996 msgid "One-Click Moving"
997 msgstr "Õîä îäíèì ùåë÷êîì"
998
999 #: xboard.c:748
1000 msgid "Periodic Updates"
1001 msgstr "Ïåðèîäè÷åñêè îáíîâëÿòü"
1002
1003 #: xboard.c:749
1004 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
1005 msgstr "Äóìàòü âñåãäà                            CS+P"
1006
1007 #: xboard.c:750
1008 msgid "Popup Exit Message"
1009 msgstr "Ñîîáùåíèå ïðè âûõîäå"
1010
1011 #: xboard.c:751 xoptions.c:828
1012 msgid "Popup Move Errors"
1013 msgstr "Ñîîáùàòü î íåïðàâèëüíîì õîäå"
1014
1015 #: xboard.c:753
1016 msgid "Show Coords"
1017 msgstr "Ïîêàçûâàòü êîîðäèíàòû"
1018
1019 #: xboard.c:754
1020 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
1021 msgstr "Ñêðûòü ãëàâíûé âàðèàíò          CS+H"
1022
1023 #: xboard.c:755
1024 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
1025 msgstr "Ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîñòü õîäà CS+L"
1026
1027 #: xboard.c:758
1028 msgid "Save Settings Now"
1029 msgstr "Ñîõðàíèòü íàñòðîéêè ñåé÷àñ"
1030
1031 #: xboard.c:759
1032 msgid "Save Settings on Exit"
1033 msgstr "Ñîõðàíÿòü íàñòðîéêè ïðè âûõîäå"
1034
1035 #: xboard.c:764
1036 msgid "Info XBoard"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: xboard.c:765
1040 msgid "Man XBoard   F1"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: xboard.c:767 xboard.c:6702
1044 msgid "About XBoard"
1045 msgstr "Πïðîãðàììå XBoard"
1046
1047 #: xboard.c:772
1048 msgid "File"
1049 msgstr "Ôàéë"
1050
1051 #: xboard.c:773
1052 msgid "Edit"
1053 msgstr "Ïðàâêà"
1054
1055 #: xboard.c:774
1056 msgid "View"
1057 msgstr "Âèä"
1058
1059 #: xboard.c:775
1060 msgid "Mode"
1061 msgstr "Ðåæèì"
1062
1063 #: xboard.c:776
1064 msgid "Action"
1065 msgstr "Èãðà"
1066
1067 #: xboard.c:777
1068 msgid "Engine"
1069 msgstr "Äâèæîê"
1070
1071 #: xboard.c:778
1072 msgid "Options"
1073 msgstr "Íàñòðîéêè"
1074
1075 #: xboard.c:779
1076 msgid "Help"
1077 msgstr "Ñïðàâêà"
1078
1079 #: xboard.c:795 xboard.c:7441
1080 msgid "White"
1081 msgstr "Áåëûå"
1082
1083 #: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818
1084 msgid "Pawn"
1085 msgstr "Ïåøêà"
1086
1087 #: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5021 xboard.c:5097
1088 msgid "Knight"
1089 msgstr "Êîíü"
1090
1091 #: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5019
1092 msgid "Bishop"
1093 msgstr "Ñëîí"
1094
1095 #: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5017
1096 msgid "Rook"
1097 msgstr "Ëàäüÿ"
1098
1099 #: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:818 xboard.c:5015
1100 msgid "Queen"
1101 msgstr "Ôåðçü"
1102
1103 #: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:5027
1104 msgid "King"
1105 msgstr "Êîðîëü"
1106
1107 #: xboard.c:796 xboard.c:800
1108 msgid "Elephant"
1109 msgstr "Ñëîí (ñòàð.)"
1110
1111 #: xboard.c:796 xboard.c:800
1112 msgid "Cannon"
1113 msgstr "Ïóøêà"
1114
1115 #: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5033
1116 msgid "Archbishop"
1117 msgstr "Àðõèåïèñêîï"
1118
1119 #: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5035
1120 msgid "Chancellor"
1121 msgstr "Êàíöëåð"
1122
1123 #: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5040 xboard.c:5099
1124 msgid "Promote"
1125 msgstr "Ïðåâðàòèòü"
1126
1127 #: xboard.c:797 xboard.c:801
1128 msgid "Demote"
1129 msgstr "Ðàçæàëîâàòü"
1130
1131 #: xboard.c:798 xboard.c:802
1132 msgid "Empty square"
1133 msgstr "Ïóñòîå ïîëå"
1134
1135 #: xboard.c:798 xboard.c:802
1136 msgid "Clear board"
1137 msgstr "Î÷èñòèòü äîñêó"
1138
1139 #: xboard.c:799 xboard.c:7457
1140 msgid "Black"
1141 msgstr "×åðíûå"
1142
1143 #: xboard.c:1191
1144 #, c-format
1145 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: xboard.c:1214
1149 #, c-format
1150 msgid "Available `%s' sizes:\n"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: xboard.c:1250
1154 #, c-format
1155 msgid "Error: No `%s' files!\n"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: xboard.c:1266
1159 #, c-format
1160 msgid ""
1161 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
1162 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
1163 "   Please report this error to frankm@hiwaay.net.\n"
1164 "   Include system type & operating system in message.\n"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: xboard.c:1327
1168 #, c-format
1169 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
1170 msgstr ""
1171
1172 #: xboard.c:1337
1173 #, c-format
1174 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: xboard.c:1717 xboard.c:2426
1178 #, c-format
1179 msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: xboard.c:1822
1183 #, c-format
1184 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: xboard.c:1999
1188 #, c-format
1189 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
1190 msgstr ""
1191
1192 #: xboard.c:2008
1193 #, c-format
1194 msgid "Failed to open file '%s'\n"
1195 msgstr ""
1196
1197 #: xboard.c:2017
1198 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
1199 msgstr ""
1200
1201 #: xboard.c:2040
1202 #, c-format
1203 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: xboard.c:2077
1207 #, c-format
1208 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: xboard.c:2102
1212 #, c-format
1213 msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: xboard.c:2107
1217 #, c-format
1218 msgid ""
1219 "XBoard square size (hint): %d\n"
1220 "%s fulldir:%s:\n"
1221 msgstr ""
1222
1223 #: xboard.c:2113
1224 #, c-format
1225 msgid "Closest %s size: %d\n"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: xboard.c:2165
1229 #, c-format
1230 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
1231 msgstr ""
1232
1233 #: xboard.c:2181
1234 #, c-format
1235 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: xboard.c:2392 xboard.c:2402
1239 #, c-format
1240 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
1241 msgstr ""
1242
1243 #: xboard.c:3107
1244 #, c-format
1245 msgid "Unable to create font set.\n"
1246 msgstr ""
1247
1248 #: xboard.c:3115
1249 #, c-format
1250 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: xboard.c:3158
1254 #, c-format
1255 msgid ""
1256 "resolved %s at pixel size %d\n"
1257 "  to %s\n"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: xboard.c:3316
1261 #, c-format
1262 msgid "%s: error loading XIM!\n"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: xboard.c:3413
1266 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: xboard.c:3417
1270 #, c-format
1271 msgid ""
1272 "\n"
1273 "Loading XIMs...\n"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: xboard.c:3432 xboard.c:3455 xboard.c:3462 xboard.c:3575 xboard.c:3612
1277 #: xboard.c:3623
1278 #, c-format
1279 msgid "(File:%s:) "
1280 msgstr ""
1281
1282 #: xboard.c:3450 xboard.c:3605
1283 #, c-format
1284 msgid "light square "
1285 msgstr ""
1286
1287 #: xboard.c:3458 xboard.c:3619
1288 #, c-format
1289 msgid "dark square "
1290 msgstr ""
1291
1292 #: xboard.c:3469 xboard.c:3632
1293 #, c-format
1294 msgid "Done.\n"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: xboard.c:3530
1298 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
1299 msgstr ""
1300
1301 #: xboard.c:3540
1302 #, c-format
1303 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
1304 msgstr ""
1305
1306 #: xboard.c:3550
1307 #, c-format
1308 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
1309 msgstr ""
1310
1311 #: xboard.c:3563
1312 #, c-format
1313 msgid ""
1314 "\n"
1315 "Loading XPMs...\n"
1316 msgstr ""
1317
1318 #: xboard.c:3586
1319 #, c-format
1320 msgid "(Replace by File:%s:) "
1321 msgstr ""
1322
1323 #: xboard.c:3593 xboard.c:3616 xboard.c:3627
1324 #, c-format
1325 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
1326 msgstr ""
1327
1328 #: xboard.c:3717
1329 #, c-format
1330 msgid "Can't open bitmap file %s"
1331 msgstr ""
1332
1333 #: xboard.c:3720
1334 #, c-format
1335 msgid "Invalid bitmap in file %s"
1336 msgstr ""
1337
1338 #: xboard.c:3723
1339 #, c-format
1340 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: xboard.c:3727
1344 #, c-format
1345 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: xboard.c:3731
1349 #, c-format
1350 msgid "%s: %s...using built-in\n"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: xboard.c:3735
1354 #, c-format
1355 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
1356 msgstr ""
1357
1358 #: xboard.c:3938
1359 msgid "Drop"
1360 msgstr "Âûñòàâèòü"
1361
1362 #: xboard.c:4919 xboard.c:5045 xboard.c:5093 xboard.c:6997 xboard.c:7038
1363 #: xgamelist.c:716 xgamelist.c:824 xoptions.c:148 xoptions.c:215
1364 #: xoptions.c:590 xoptions.c:1306 xoptions.c:1613
1365 msgid "cancel"
1366 msgstr "Îòìåíà"
1367
1368 #: xboard.c:4956 xboard.c:6847 xboard.c:6861
1369 msgid "Error"
1370 msgstr "Îøèáêà"
1371
1372 #: xboard.c:4956
1373 msgid "Can't open file"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: xboard.c:4961
1377 msgid "Failed to open file"
1378 msgstr ""
1379
1380 #: xboard.c:4990
1381 msgid "Promotion"
1382 msgstr "Ïðåâðàùåíèå"
1383
1384 #: xboard.c:4999
1385 msgid "Promote to what?"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: xboard.c:5006
1389 msgid "Warlord"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: xboard.c:5008
1393 msgid "General"
1394 msgstr "Îáùèå..."
1395
1396 #: xboard.c:5010
1397 msgid "Lieutenant"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: xboard.c:5012
1401 msgid "Captain"
1402 msgstr ""
1403
1404 #: xboard.c:5042 xboard.c:5101
1405 msgid "Defer"
1406 msgstr ""
1407
1408 #: xboard.c:5164 xoptions.c:164 xoptions.c:214
1409 msgid "ok"
1410 msgstr "OK"
1411
1412 #: xboard.c:5359
1413 msgid "Load game file name?"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: xboard.c:5425
1417 msgid "Load position file name?"
1418 msgstr ""
1419
1420 #: xboard.c:5434
1421 msgid "Save game file name?"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: xboard.c:5446
1425 msgid "Save position file name?"
1426 msgstr ""
1427
1428 #: xboard.c:5679
1429 msgid "Can't open temp file"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: xboard.c:5769
1433 #, c-format
1434 msgid "You are not observing a game"
1435 msgstr ""
1436
1437 #: xboard.c:5774
1438 #, c-format
1439 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: xboard.c:5788
1443 #, c-format
1444 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
1445 msgstr ""
1446
1447 #: xboard.c:5816
1448 msgid "File to analyze"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: xboard.c:5835
1452 msgid "You can only start a match from the initial position."
1453 msgstr "Ìàò÷ ìîæíî íà÷èíàòü òîëüêî ñ èñõîäíîé ïîçèöèè."
1454
1455 #: xboard.c:6884
1456 msgid "Fatal Error"
1457 msgstr "Íåèñïðàâèìàÿ îøèáêà"
1458
1459 #: xboard.c:6884
1460 msgid "Exiting"
1461 msgstr "Âûõîä"
1462
1463 #: xboard.c:6894
1464 msgid "Information"
1465 msgstr "Èíôîðìàöèÿ"
1466
1467 #: xboard.c:6901
1468 msgid "Note"
1469 msgstr "Ïðèìå÷àíèå"
1470
1471 #: xboard.c:6951
1472 #, c-format
1473 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
1474 msgstr ""
1475
1476 #: xboard.c:6984
1477 msgid "Error writing to chess program"
1478 msgstr "Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ ê øàõìàòíîé ïðîãðàììå"
1479
1480 #: xboard.c:7036
1481 msgid "enter"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: xboard.c:7225
1485 #, c-format
1486 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: xboard.c:7619
1490 msgid "Socket support is not configured in"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: xboard.c:7721
1494 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: xboard.c:8495
1498 #, c-format
1499 msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: xboard.c:8496
1503 #, c-format
1504 msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: xengineoutput.c:159
1508 #, c-format
1509 msgid "Error %d loading icon image\n"
1510 msgstr ""
1511
1512 #: xengineoutput.c:364
1513 msgid "NPS"
1514 msgstr "NPS (Óçë./ñåê.)"
1515
1516 #: xengineoutput.c:543
1517 msgid "Engine output"
1518 msgstr "Âûâîä äâèæêà"
1519
1520 #: xengineoutput.c:543
1521 msgid "This feature is experimental"
1522 msgstr ""
1523
1524 #: xevalgraph.c:360
1525 msgid "Evaluation graph"
1526 msgstr "Îöåíêà ïîçèöèè"
1527
1528 #: xgamelist.c:200 xgamelist.c:392
1529 msgid "load"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: xgamelist.c:211 xgamelist.c:405
1533 msgid "prev"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: xgamelist.c:222 xgamelist.c:398
1537 msgid "next"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: xgamelist.c:233 xgamelist.c:386
1541 msgid "close"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: xgamelist.c:245
1545 msgid "Filter:"
1546 msgstr "Ôèëüòð"
1547
1548 #: xgamelist.c:263
1549 msgid "filtertext"
1550 msgstr ""
1551
1552 #: xgamelist.c:276 xgamelist.c:412
1553 msgid "apply"
1554 msgstr ""
1555
1556 #: xgamelist.c:395
1557 msgid "No game selected"
1558 msgstr "Âûáåðèòå ïàðòèþ èç ñïèñêà"
1559
1560 #: xgamelist.c:401
1561 msgid "Can't go forward any further"
1562 msgstr "Äîñòèãíóò êîíåö ñïèñêà"
1563
1564 #: xgamelist.c:506
1565 msgid "There is no game list"
1566 msgstr "Íåò ñïèñêà ïàðòèé"
1567
1568 #: xgamelist.c:710 xgamelist.c:835 xoptions.c:1310 xoptions.c:1609
1569 msgid "OK"
1570 msgstr "OK"
1571
1572 #: xgamelist.c:724
1573 msgid "No tag selected"
1574 msgstr ""
1575
1576 #: xgamelist.c:728 xgamelist.c:813
1577 msgid "down"
1578 msgstr "Âíèç"
1579
1580 #: xgamelist.c:733 xgamelist.c:802
1581 msgid "up"
1582 msgstr "Ââåðõ"
1583
1584 #: xgamelist.c:738 xgamelist.c:791
1585 msgid "factory"
1586 msgstr "Ñòàíäàðò"
1587
1588 #: xhistory.c:163
1589 #, c-format
1590 msgid "White "
1591 msgstr "Áåëûå "
1592
1593 #: xhistory.c:164
1594 #, c-format
1595 msgid "Black "
1596 msgstr "×åðíûå "
1597
1598 #: xhistory.c:310 xhistory.c:314
1599 msgid "Move list"
1600 msgstr ""
1601
1602 #: xhistory.c:406
1603 msgid "Close"
1604 msgstr "Çàêðûòü"
1605
1606 #: xoptions.c:152 xoptions.c:217
1607 msgid "off"
1608 msgstr ""
1609
1610 #: xoptions.c:158 xoptions.c:216
1611 msgid "random"
1612 msgstr "Ñëó÷àéíî"
1613
1614 #: xoptions.c:195
1615 msgid "New Shuffle Game"
1616 msgstr "Íîâàÿ â ñìåøàííûå øàõìàòû..."
1617
1618 #: xoptions.c:204
1619 msgid "Start-position number:"
1620 msgstr "Íîìåð ïîçèöèè:"
1621
1622 #: xoptions.c:207
1623 msgid "Shuffle"
1624 msgstr ""
1625
1626 #: xoptions.c:278 xoptions.c:542
1627 msgid "classical"
1628 msgstr ""
1629
1630 #: xoptions.c:281 xoptions.c:444
1631 msgid "minutes for each"
1632 msgstr ""
1633
1634 #: xoptions.c:284
1635 msgid "moves"
1636 msgstr "õîäîâ"
1637
1638 #: xoptions.c:299 xoptions.c:555
1639 msgid "incremental"
1640 msgstr ""
1641
1642 #: xoptions.c:302
1643 msgid "minutes, plus"
1644 msgstr ""
1645
1646 #: xoptions.c:305 xoptions.c:473
1647 msgid "sec/move"
1648 msgstr "ñåê. íà õîä"
1649
1650 #: xoptions.c:320 xoptions.c:568
1651 msgid "fixed time"
1652 msgstr ""
1653
1654 #: xoptions.c:323
1655 msgid "sec/move (max)"
1656 msgstr ""
1657
1658 #: xoptions.c:334 xoptions.c:579
1659 msgid " OK "
1660 msgstr ""
1661
1662 #: xoptions.c:362 xoptions.c:370
1663 msgid "Bad Time-Control String"
1664 msgstr ""
1665
1666 #: xoptions.c:411
1667 msgid "TimeControl Menu"
1668 msgstr ""
1669
1670 #: xoptions.c:444
1671 msgid "sec/move (max)   "
1672 msgstr ""
1673
1674 #: xoptions.c:444
1675 msgid "   minutes, plus   "
1676 msgstr ""
1677
1678 #: xoptions.c:473
1679 msgid "             "
1680 msgstr ""
1681
1682 #: xoptions.c:473
1683 msgid "moves     "
1684 msgstr ""
1685
1686 #: xoptions.c:522
1687 msgid "Engine #1 and #2 Time-Odds Factors"
1688 msgstr "Ôàêòîð âðåìåíè äâèæêîâ:"
1689
1690 #: xoptions.c:795
1691 msgid "Default Number of Games in Match:"
1692 msgstr "Ïàðòèé â ìàò÷å:"
1693
1694 #: xoptions.c:796
1695 msgid "Pause between Match Games (msec):"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: xoptions.c:797
1699 msgid "Game File with Opening Lines:"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: xoptions.c:798
1703 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1704 msgstr ""
1705
1706 #: xoptions.c:799
1707 msgid "File with Start Positions:"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: xoptions.c:800
1711 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: xoptions.c:801
1715 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: xoptions.c:813
1719 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: xoptions.c:815
1723 msgid "Animate Moving"
1724 msgstr "Àíèìàöèÿ õîäîâ"
1725
1726 #: xoptions.c:816
1727 msgid "Auto Flag"
1728 msgstr "Ïðîâåðÿòü âðåìÿ"
1729
1730 #: xoptions.c:819
1731 msgid "Drop Menu"
1732 msgstr ""
1733
1734 #: xoptions.c:820
1735 msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
1736 msgstr "Âûäåëÿòü ïðè ïåðåòàñêèâàíèè"
1737
1738 #: xoptions.c:822
1739 msgid "Highlight with Arrow"
1740 msgstr "Âûäåëÿòü ñòðåëêîé"
1741
1742 #: xoptions.c:825
1743 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
1744 msgstr "Ïåðèîäè÷åñêè îáíîâëÿòü (â ðåæèìå àíàëèçà)"
1745
1746 #: xoptions.c:826 xoptions.c:929
1747 msgid "Ponder Next Move"
1748 msgstr "Äóìàòü âñåãäà"
1749
1750 #: xoptions.c:827
1751 msgid "Popup Exit Messages"
1752 msgstr "Ñîîáùåíèå ïðè âûõîäå"
1753
1754 #: xoptions.c:829
1755 msgid "Show Coordinates"
1756 msgstr "Ïîêàçûâàòü êîîðäèíàòû"
1757
1758 #: xoptions.c:830
1759 msgid "Show Target Squares"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: xoptions.c:831
1763 msgid "Hide Thinking from Human"
1764 msgstr "Ñêðûâàòü âûâîä äâèæêà â èãðå ïðîòèâ ÷åëîâåêà"
1765
1766 #: xoptions.c:832
1767 msgid "Test Legality"
1768 msgstr "Ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîñòü õîäà CS+L"
1769
1770 #: xoptions.c:833
1771 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: xoptions.c:834
1775 msgid "Flash Rate (high = fast):"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: xoptions.c:835
1779 msgid "Animation Speed (high = slow):"
1780 msgstr ""
1781
1782 #: xoptions.c:851
1783 #, c-format
1784 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
1785 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: âòîðîé äâèæîê (%s) íå ïîääåðæèâàåò ýòî!"
1786
1787 #: xoptions.c:872
1788 msgid "normal"
1789 msgstr "îáû÷íûå"
1790
1791 #: xoptions.c:873
1792 msgid "fairy"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: xoptions.c:874
1796 msgid "FRC"
1797 msgstr "Ôèøåðà (960)"
1798
1799 #: xoptions.c:875
1800 msgid "Seirawan"
1801 msgstr "Ñåéðàâàíà"
1802
1803 #: xoptions.c:876
1804 msgid "wild castle"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: xoptions.c:877
1808 msgid "Superchess"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: xoptions.c:878
1812 msgid "no castle"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: xoptions.c:879
1816 msgid "crazyhouse"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: xoptions.c:880
1820 msgid "knightmate"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: xoptions.c:881
1824 msgid "bughouse"
1825 msgstr "øâåäêè"
1826
1827 #: xoptions.c:882
1828 msgid "berolina"
1829 msgstr ""
1830
1831 #: xoptions.c:883
1832 msgid "shogi (9x9)"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: xoptions.c:884
1836 msgid "cylinder"
1837 msgstr "öèëèíäðè÷åñêèå"
1838
1839 #: xoptions.c:885
1840 msgid "xiangqi (9x10)"
1841 msgstr ""
1842
1843 #: xoptions.c:886
1844 msgid "shatranj"
1845 msgstr ""
1846
1847 #: xoptions.c:887
1848 msgid "courier (12x8)"
1849 msgstr ""
1850
1851 #: xoptions.c:888
1852 msgid "makruk"
1853 msgstr "ìàêðóê"
1854
1855 #: xoptions.c:889
1856 msgid "Great Shatranj (10x8)"
1857 msgstr ""
1858
1859 #: xoptions.c:890
1860 msgid "atomic"
1861 msgstr "àòîìíûå"
1862
1863 #: xoptions.c:891
1864 msgid "Capablanca (10x8)"
1865 msgstr ""
1866
1867 #: xoptions.c:892
1868 msgid "two kings"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: xoptions.c:893
1872 msgid "Gothic (10x8)"
1873 msgstr ""
1874
1875 #: xoptions.c:894
1876 msgid "3-checks"
1877 msgstr ""
1878
1879 #: xoptions.c:895
1880 msgid "janus (10x8)"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: xoptions.c:896
1884 msgid "suicide"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: xoptions.c:897
1888 msgid "CRC (10x8)"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: xoptions.c:898
1892 msgid "give-away"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: xoptions.c:899
1896 msgid "Spartan"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: xoptions.c:900
1900 msgid "losers"
1901 msgstr "ïîääàâêè (ìàò)"
1902
1903 #: xoptions.c:901
1904 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
1905 msgstr ""
1906
1907 #: xoptions.c:902
1908 msgid "Number of Board Ranks:"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: xoptions.c:903
1912 msgid "Number of Board Files:"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: xoptions.c:904
1916 msgid "Holdings Size:"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: xoptions.c:906
1920 msgid ""
1921 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
1922 "pieces only have built-in bitmaps\n"
1923 "for -boardSize middling, bulky and\n"
1924 "petite, and substitute king or amazon\n"
1925 "for missing bitmaps. (See manual.)"
1926 msgstr ""
1927
1928 #: xoptions.c:930
1929 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
1930 msgstr "Max ÷èñëî CPU:"
1931
1932 #: xoptions.c:931
1933 msgid "Polygot Directory:"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: xoptions.c:932
1937 msgid "Hash-Table Size (MB):"
1938 msgstr "Ðàçìåð õåøà (ÌÁ):"
1939
1940 #: xoptions.c:933
1941 msgid "Nalimov EGTB Path:"
1942 msgstr "Ïóòü ê ÝÁÄ:"
1943
1944 #: xoptions.c:934
1945 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
1946 msgstr "Êåø ÝÁÄ (ÌÁ):"
1947
1948 #: xoptions.c:935
1949 msgid "Use GUI Book"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: xoptions.c:936
1953 msgid "Opening-Book Filename:"
1954 msgstr ""
1955
1956 #: xoptions.c:937
1957 msgid "Book Depth (moves):"
1958 msgstr "Ãëóáèíà êíèãè:"
1959
1960 #: xoptions.c:938
1961 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
1962 msgstr "Âàðüèðîâàíèå:"
1963
1964 #: xoptions.c:939
1965 msgid "Engine #1 Has Own Book"
1966 msgstr "Ñâîÿ êíèãà ó äâèæêà 1"
1967
1968 #: xoptions.c:940
1969 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
1970 msgstr ""
1971
1972 #: xoptions.c:945
1973 msgid "Detect all Mates"
1974 msgstr "Îïðåäåëÿòü ìàò"
1975
1976 #: xoptions.c:946
1977 msgid "Verify Engine Result Claims"
1978 msgstr "Ïðîâåðÿòü òðåáîâàíèÿ äâèæêà"
1979
1980 #: xoptions.c:947
1981 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
1982 msgstr "Íè÷üÿ ïðè íåõâàòêå ìàòåðèàëà"
1983
1984 #: xoptions.c:948
1985 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
1986 msgstr "Íè÷üÿ â òåõíè÷. îêîí÷àíèÿõ"
1987
1988 #: xoptions.c:949
1989 msgid "N-Move Rule:"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: xoptions.c:950
1993 msgid "N-fold Repeats:"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: xoptions.c:951
1997 msgid "Draw after N Moves Total:"
1998 msgstr "Ïðèñóäèòü íè÷üþ ïîñëå"
1999
2000 #: xoptions.c:952
2001 msgid "Win / Loss Threshold:"
2002 msgstr "Ïîáåäà/ïîðàæåíèå ïðè ïåðåâåñå â"
2003
2004 #: xoptions.c:953
2005 msgid "Negate Score of Engine #1"
2006 msgstr "Îöåíêà äâèæêà 1 - àáñîëþòíàÿ"
2007
2008 #: xoptions.c:954
2009 msgid "Negate Score of Engine #2"
2010 msgstr "Îöåíêà äâèæêà 2 - àáñîëþòíàÿ"
2011
2012 #: xoptions.c:964
2013 msgid "Auto-Kibitz"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: xoptions.c:965
2017 msgid "Auto-Comment"
2018 msgstr "Êîììåíòàðèè"
2019
2020 #: xoptions.c:966
2021 msgid "Auto-Observe"
2022 msgstr "Ñëåäèòü çà èãðîé"
2023
2024 #: xoptions.c:967
2025 msgid "Auto-Raise Board"
2026 msgstr "Ðàñêðûâàòü äîñêó"
2027
2028 #: xoptions.c:968
2029 msgid "Background Observe while Playing"
2030 msgstr "Ñëåäèòü â ôîíå"
2031
2032 #: xoptions.c:969
2033 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
2034 msgstr "Äâîéíàÿ äîñêà"
2035
2036 #: xoptions.c:970
2037 msgid "Get Move List"
2038 msgstr "Çàïðàøèâàòü çàïèñü õîäîâ"
2039
2040 #: xoptions.c:971
2041 msgid "Quiet Play"
2042 msgstr "Ñïîêîéíàÿ èãðà"
2043
2044 #: xoptions.c:972
2045 msgid "Seek Graph"
2046 msgstr "Ãðàôèê ïîèñêà"
2047
2048 #: xoptions.c:973
2049 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
2050 msgstr "Àâòîîáíîâëåíèå"
2051
2052 #: xoptions.c:974
2053 msgid "Premove"
2054 msgstr "Ïðåäâàðèòåëüíûé õîä"
2055
2056 #: xoptions.c:975
2057 msgid "Premove for White"
2058 msgstr ""
2059
2060 #: xoptions.c:976
2061 msgid "First White Move:"
2062 msgstr "1-é õîä áåëûõ"
2063
2064 #: xoptions.c:977
2065 msgid "Premove for Black"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: xoptions.c:978
2069 msgid "First Black Move:"
2070 msgstr "1-é õîä ÷åðíûõ"
2071
2072 #: xoptions.c:980
2073 msgid "Alarm"
2074 msgstr "Çâîíîê"
2075
2076 #: xoptions.c:981
2077 msgid "Alarm Time (msec):"
2078 msgstr ""
2079
2080 #: xoptions.c:983
2081 msgid "Colorize Messages"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: xoptions.c:984
2085 msgid "Shout Text Colors:"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: xoptions.c:985
2089 msgid "S-Shout Text Colors:"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: xoptions.c:986
2093 msgid "Channel #1 Text Colors:"
2094 msgstr ""
2095
2096 #: xoptions.c:987
2097 msgid "Other Channel Text Colors:"
2098 msgstr ""
2099
2100 #: xoptions.c:988
2101 msgid "Kibitz Text Colors:"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: xoptions.c:989
2105 msgid "Tell Text Colors:"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: xoptions.c:990
2109 msgid "Challenge Text Colors:"
2110 msgstr ""
2111
2112 #: xoptions.c:991
2113 msgid "Request Text Colors:"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: xoptions.c:992
2117 msgid "Seek Text Colors:"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: xoptions.c:997
2121 msgid "Auto-Display Tags"
2122 msgstr ""
2123
2124 #: xoptions.c:998
2125 msgid "Auto-Display Comment"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: xoptions.c:999
2129 msgid ""
2130 "Auto-Play speed of loaded games\n"
2131 "(0 = instant, -1 = off):"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: xoptions.c:1000
2135 msgid "Seconds per Move:"
2136 msgstr ""
2137
2138 #: xoptions.c:1005
2139 msgid "Auto-Save Games"
2140 msgstr ""
2141
2142 #: xoptions.c:1006
2143 msgid "Save Games on File:"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: xoptions.c:1007
2147 msgid "Save Final Positions on File:"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: xoptions.c:1008
2151 msgid "PGN Event Header:"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: xoptions.c:1009
2155 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: xoptions.c:1010
2159 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: xoptions.c:1011
2163 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
2164 msgstr ""
2165
2166 #: xoptions.c:1016
2167 msgid "No Sound"
2168 msgstr "Áåç çâóêà"
2169
2170 #: xoptions.c:1017
2171 msgid "Default Beep"
2172 msgstr "Ïðîñòîé ñèãíàë"
2173
2174 #: xoptions.c:1018
2175 msgid "Above WAV File"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: xoptions.c:1019
2179 msgid "Car Horn"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: xoptions.c:1020
2183 msgid "Cymbal"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: xoptions.c:1021
2187 msgid "Ding"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: xoptions.c:1022
2191 msgid "Gong"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: xoptions.c:1023
2195 msgid "Laser"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: xoptions.c:1024
2199 msgid "Penalty"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: xoptions.c:1025
2203 msgid "Phone"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: xoptions.c:1026
2207 msgid "Pop"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: xoptions.c:1027
2211 msgid "Slap"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: xoptions.c:1028
2215 msgid "Wood Thunk"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: xoptions.c:1030
2219 msgid "User File"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: xoptions.c:1058
2223 msgid "Sound Program:"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: xoptions.c:1059
2227 msgid "Sounds Directory:"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: xoptions.c:1060
2231 msgid "User WAV File:"
2232 msgstr ""
2233
2234 #: xoptions.c:1061
2235 msgid "Try-Out Sound:"
2236 msgstr ""
2237
2238 #: xoptions.c:1062
2239 msgid "Play"
2240 msgstr "Ïîñëóøàòü"
2241
2242 #: xoptions.c:1063
2243 msgid "Move:"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: xoptions.c:1064
2247 msgid "Win:"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: xoptions.c:1065
2251 msgid "Lose:"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: xoptions.c:1066
2255 msgid "Draw:"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: xoptions.c:1067
2259 msgid "Unfinished:"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: xoptions.c:1068
2263 msgid "Alarm:"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: xoptions.c:1069
2267 msgid "Shout:"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: xoptions.c:1070
2271 msgid "S-Shout:"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: xoptions.c:1071
2275 msgid "Channel:"
2276 msgstr ""
2277
2278 #: xoptions.c:1072
2279 msgid "Channel 1:"
2280 msgstr ""
2281
2282 #: xoptions.c:1073
2283 msgid "Tell:"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: xoptions.c:1074
2287 msgid "Kibitz:"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: xoptions.c:1075
2291 msgid "Challenge:"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: xoptions.c:1076
2295 msgid "Request:"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: xoptions.c:1077
2299 msgid "Seek:"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: xoptions.c:1162
2303 msgid "White Piece Color:"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: xoptions.c:1168
2307 msgid "Black Piece Color:"
2308 msgstr "×åðíûå ôèãóðû"
2309
2310 #: xoptions.c:1174
2311 msgid "Light Square Color:"
2312 msgstr "Áåëûå ïîëÿ"
2313
2314 #: xoptions.c:1180
2315 msgid "Dark Square Color:"
2316 msgstr "×åðíûå ïîëÿ"
2317
2318 #: xoptions.c:1186
2319 msgid "Highlight Color:"
2320 msgstr "Âûäåëåííîå ïîëå"
2321
2322 #: xoptions.c:1192
2323 msgid "Premove Highlight Color:"
2324 msgstr "Ïðåäâàðèò. õîä"
2325
2326 #: xoptions.c:1198
2327 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
2328 msgstr ""
2329
2330 #: xoptions.c:1200
2331 msgid "Mono Mode"
2332 msgstr "Ìîíîõðîìíàÿ"
2333
2334 #: xoptions.c:1201
2335 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
2336 msgstr ""
2337
2338 #: xoptions.c:1202
2339 msgid "Light-Squares Texture File:"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: xoptions.c:1203
2343 msgid "Dark-Squares Texture File:"
2344 msgstr ""
2345
2346 #: xoptions.c:1204
2347 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
2348 msgstr ""
2349
2350 #: xoptions.c:1205
2351 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: xoptions.c:1650
2355 msgid "ICS Options"
2356 msgstr "Íàñòðîéêè ñîåäèíåíèÿ ñ ICS"
2357
2358 #: xoptions.c:1659
2359 msgid "Load Game Options"
2360 msgstr "Ïàðàìåòðû çàãðóçêè"
2361
2362 #: xoptions.c:1668
2363 msgid "Save Game Options"
2364 msgstr "Íàñòðîéêè ñîõðàíåíèÿ"
2365
2366 #: xoptions.c:1678
2367 msgid "Sound Options"
2368 msgstr "Çâóêè"
2369
2370 #: xoptions.c:1687
2371 msgid "Board Options"
2372 msgstr "Íàñòðîéêè äîñêè"
2373
2374 #: xoptions.c:1707
2375 msgid "Common Engine Settings"
2376 msgstr "Îáùèå íàñòðîéêè äâèæêîâ"
2377
2378 #: xoptions.c:1716
2379 msgid "New Variant"
2380 msgstr "Âàðèàíòû"
2381
2382 #: xoptions.c:1726
2383 msgid "General Options"
2384 msgstr "Îáùèå íàñòðîéêè"
2385
2386 #: xoptions.c:1735
2387 msgid "Match Options"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: xoptions.c:1936
2391 msgid "ICS input box"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: xoptions.c:1965
2395 msgid "Type a move"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: xoptions.c:1987
2399 msgid "Engine Settings"
2400 msgstr ""
2401
2402 #: xoptions.c:2013
2403 msgid "First Engine"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: xoptions.c:2013
2407 msgid "Second Engine"
2408 msgstr ""
2409
2410 #: xoptions.c:2107
2411 msgid "Select engine from list:"
2412 msgstr ""
2413
2414 #: xoptions.c:2108
2415 msgid "or specify one below:"
2416 msgstr ""
2417
2418 #: xoptions.c:2109
2419 msgid "Engine Directory:"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: xoptions.c:2110
2423 msgid "Engine Command:"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: xoptions.c:2111
2427 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: xoptions.c:2112
2431 msgid "UCI"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: xoptions.c:2113
2435 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: xoptions.c:2114
2439 msgid "Must not use GUI book"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: xoptions.c:2115
2443 msgid "Add this engine to the list"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: xoptions.c:2116
2447 msgid "Force current variant with this engine"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: xoptions.c:2117
2451 msgid "Load mentioned engine as"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: xoptions.c:2132
2455 msgid "Load engine"
2456 msgstr ""