Update sr.po translation
[xboard.git] / svg / BlackZebra.svg
svg/BlackZebra.svg