Expand ~~/ to bundle path (OSX)
[xboard.git] / svg / WhiteCobra.svg
svg/WhiteCobra.svg