Add duplicat of Lion (and Flying Dragon)
[xboard.git] / svg / WhiteCobra.svg
svg/WhiteCobra.svg