Update sr.po translation
[xboard.git] / svg / WhiteCobra.svg
svg/WhiteCobra.svg