Merge branch 'v4.8.x'
[xboard.git] / svg / WhiteCub.svg
svg/WhiteCub.svg