Add duplicat of Lion (and Flying Dragon)
[xboard.git] / svg / WhiteLance.svg
svg/WhiteLance.svg