Update sr.po translation
[xboard.git] / svg / WhitePawn.svg
svg/WhitePawn.svg