added a black and white theme to replace the mono option
[xboard.git] / themes / Mono / WhiteCanon.svg
themes/Mono/WhiteCanon.svg