added a black and white theme to replace the mono option
[xboard.git] / themes / Mono / WhiteKing.svg
themes/Mono/WhiteKing.svg