added a black and white theme to replace the mono option
[xboard.git] / themes / Mono / WhitePrincess.svg
themes/Mono/WhitePrincess.svg