Import WinBoard language files into git
[xboard.git] / winboard / language / chinese(simp).lng
1 winboard.rc\r
2 \r
3 "      " === "Translation by Morning Yellow && Liuzy"\r
4 \r
5 MENUS\r
6 \r
7 "&New Game\tCtrl-N" === "ÖØÖÃÆå¾Ö(&N)\tCtrl-N"\r
8 "New Sh&uffle Game..." === "Ï´ÅÆÓÎÏ·(&u)..."\r
9 "New &Variant...\tAlt+Shift+V" === "бäÖÖ(&V)...\tAlt+Shift+V"\r
10 "&Load Game...\tCtrl-O" === "ÔØÈëÆå¾Ö(&L)...\tCtrl-O"\r
11 "Load &Next Game\tAlt+PgDn" === "ÔØÈëÏÂÒ»Æå¾Ö(&N)\tAlt+PgDn"\r
12 "Load &Previous Game\tAlt+PgUp" === "ÔØÈëÉÏÒ»Æå¾Ö(&P)\tAlt+PgUp"\r
13 "&Reload Same Game" === "ÖØÐÂÔØÈëͬһÆå¾Ö(&R)"\r
14 "&Save Game...\tCtrl-S" === "±£´æÆå¾Ö(&S)...\tCtrl-S"\r
15 "&Copy Game To Clipboard\tCtrl+C" === "¸´ÖÆÆå¾Öµ½¼ôÌù°å(&C)\tCtrl+C"\r
16 "&Paste Game From Clipboard\tCtrl+V" === "Õ³ÌùÆå¾Ö×Ô¼ôÌù°å(&P)\tCtrl+V"\r
17 "Copy Game List to Clipboard" === "¸´ÖÆÓÎÏ·ÁÐ±íµ½¼ôÌù°å"\r
18 "L&oad Position...\tCtrl+Shift+O" === "ÔØÈë¾ÖÃæ(&O)...\tCtrl+Shift+O"\r
19 "Load N&ext Position\tAlt+Shift+PgDn" === "ÔØÈëÏÂÒ»¾ÖÃæ(&E)\tAlt+Shift+PgDn"\r
20 "Load Pre&vious Position\tAlt+Shift+PgUp" === "ÔØÈëÉÏÒ»¾ÖÃæ(&V)\tAlt+Shift+PgUp"\r
21 "Reload Sa&me Position" === "ÖØÐÂÔØÈëͬһ¾ÖÃæ(&M)"\r
22 "S&ave Position...\tCtrl+Shift+S" === "±£´æ¾ÖÃæ(&A)...\tCtrl+Shift+S"\r
23 "Save as &Diagram..." === "±£´æͼ±í...(&D)"\r
24 "C&opy Position To Clipboard\tCtrl+Shift+C" === "¸´ÖƾÖÃæµ½¼ôÌù°å(&Y)\tCtrl+Shift+C"\r
25 "P&aste Position From Clipboard\tCtrl+Shift+V" === "´Ó¼ôÌù°åÕ³Ìù¾ÖÃæ(&T)\tCtrl+Shift+V"\r
26 "E&xit" === "Í˳ö(&X)"\r
27 "&Quit" === "Í˳ö(&Q)"\r
28 "&Edit Game\tCtrl+E" === "±à¼­Æå¾Ö(&E)\tCtrl+E"\r
29 "E&dit Position\tCtrl+Shift+E" === "±à¼­¾ÖÃæ(&d)\tCtrl+Shift+E"\r
30 \r
31 "&Tags" === "±à¼­±êÇ©(&T)"\r
32 "&Comments" === "±à¼­×¢ÊÍ(&C)..."\r
33 "&Game List Tags..." === "ÓÎÏ·Áбí..."\r
34 \r
35 "Machine &White\tCtrl+W" === "µçÄÔÖ´°×(&W)\tCtrl+W"\r
36 "Machine &Black\tCtrl+B" === "µçÄÔÖ´ºÚ(&B)\tCtrl+B"\r
37 "&Two Machines\tCtrl+T" === "µçÄÔ¶ÔÞÄ(&M)\tCtrl+T"\r
38 "Machine Both" === "ÒýÇæÖ´°×ºÍºÚ"\r
39 "&Machine Match" === "ÒýÇæ±ÈÈü(&M)"\r
40 "&Analysis Mode\tCtrl+A" === "·ÖÎöģʽ(&A)\tCtrl+A"\r
41 "Analyze &File\tCtrl+F" === "·ÖÎöÎļþ(&F)\tCtrl+F"\r
42 "&ICS Client" === "&ICS¿Í»§¶Ë"\r
43 "Edit &Game\tCtrl+E" === "±à¼­Æå¾Ö(&G)\tCtrl+E"\r
44 "&Edit Position\tShift+Ctrl+E" === "±à¼­¾ÖÃæ(&E)\tShift+Ctrl+E"\r
45 "Trai&ning" === "ѵÁ·(&N)"\r
46 "Engine &Output\tAlt+Shift+O" === "ÏÔʾÒýÇæÊä³ö\tAlt+Shift+O"\r
47 "Evaluation &Graph\tAlt+Shift+E" === "ÏÔʾÆÀ¼Ûͼ\tAlt+Shift+E"\r
48 "Game &List\tAlt+Shift+G" === "ÏÔʾÆå¾ÖÁбí(&L)\tAlt+Shift+G"\r
49 "Move &History\tAlt+Shift+H" === "ÏÔʾ×Å·¨\tAlt+Shift+H"\r
50 "Open &New Chat Window" === "´ò¿ªÁÄÌì´°¿Ú"\r
51 "Edit Ta&gs..." === "±à¼­±êÇ©(&T)"\r
52 "Edit Co&mment..." === "±à¼­×¢ÊÍ(&C)..."\r
53 "Enter &Username..." === "ÊäÈëÓû§Ãû³Æ(&U)"\r
54 "&Pause\tPause" === "ÔÝÍ£(&P)\tPause"\r
55 \r
56 "&Accept\tF3" === "½ÓÊÜ(&A)\tF3"\r
57 "D&ecline\tF4" === "¾Ü¾ø(&C)\tF4"\r
58 "Re&match\tF12" === "ÖØÈü(&M)\tF12"\r
59 "Call &Flag\tF5" === "³¬Ê±Åиº(&F)\tF5"\r
60 "&Draw\tF6" === "ÌáºÍ(&D)\tF6"\r
61 "Ad&journ\tF7" === "·âÅÌ(&J)\tF7"\r
62 "A&bort\tF8" === "ÖÐÖ¹(&B)\tF8"\r
63 "&Resign\tF9" === "ÈÏÊä(&R)\tF9"\r
64 "Stop &Observing\tF10" === "Í£Ö¹ÅÔ¹Û(&O)\tF10"\r
65 "Stop E&xamining\tF11" === "Í£Ö¹Ñо¿(&X)\tF11"\r
66 "&Upload to Examine" === "ÉÏ´«¼ì²é(&U)"\r
67 "Adjudicate to &White" === "²Ã¾ö°×Ó® (&W)"\r
68 "Adjudicate to &Black" === "²Ã¾öºÚÓ® (&B)"\r
69 "Adjudicate &Draw" === "ÌáÇëÖÙ²Ã(&D)"\r
70 \r
71 "Type In &Move...\tAlt+I" === "ÊäÈë×Å·¨(&Y)...\tAlt+I"\r
72 "&Backward\tAlt+Left" === "ÏÂÒ»×Å(&B)\tAlt+Left"\r
73 "&Forward\tAlt+Right" === "ÉÏÒ»×Å(&F)\tAlt+Right"\r
74 "Back to &Start\tAlt+Home" === "Æðʼ¾ÖÃæ(&S)\tAlt+Home"\r
75 "For&ward to End\tAlt+End" === "×îºó¾ÖÃæ(&E)\tAlt+End"\r
76 "&Revert\tHome" === "»Ö¸´(&V)"\r
77 "&Annotate" === "×¢ÊÍ(&A)"\r
78 "&Truncate Game\tEnd" === "½Ø¶ÏºóÃæµÄ×Å·¨(&T)"\r
79 "&Move Now\tCtrl+M" === "Á¢¼´×ßÆå(&M)\tCtrl+M"\r
80 "&Retract Move\tCtrl+X" === "»ÚÆå(&R)\tCtrl+X"\r
81 \r
82 "Flip &View\tF2" === "·­×ªÆåÅÌ(&V)\tF2"\r
83 "&Swap Clocks" === "½»»»ÖÓ±í(&C)"\r
84 "&Mute all Sounds" === "ËùÓÐÉùÒô¾²Òô(&M)"\r
85 "&General..." === "³£¹æÑ¡Ïî(&G)..."\r
86 "&Board..." === "ÆåÅÌÑ¡Ïî(&B)..."\r
87 "Ad&judications...\tAlt+Shift+J" === "Åоö(&j)...\tAlt+Shift+J"\r
88 "Common &Engine...\tAlt+Shift+U" === "ͨÓÃÒýÇæÉèÖÃ(&E)...\tAlt+Shift+U"\r
89 "Engine #&1 Settings..." === "ÒýÇæ #1 ÉèÖÃ"\r
90 "Engine #&2 Settings..." === "ÒýÇæ #2 ÉèÖÃ"\r
91 "&ICS..." === "&ICSÑ¡Ïî..."\r
92 "&Fonts..." === "×ÖÌåÑ¡Ïî(&F)..."\r
93 "Soun&ds..." === "ÉùÒôÑ¡Ïî(&D)..."\r
94 "G&ame List..." === "ÓÎÏ·Áбí..."\r
95 "Comm&unications..." === "ͨѶ¶Ë¿ÚÉèÖÃ(&U)..."\r
96 "&Load Game...\tAlt+Shift+L" === "ÔØÈëÆå¾ÖÑ¡Ïî(&L)...\tAlt+Shift+L"\r
97 "&Save Game...\tAlt+Shift+S" === "±£´æÆå¾ÖÑ¡Ïî(&S)...\tAlt+Shift+S"\r
98 "&Time Control...\tAlt+Shift+T" === "ʱÏÞÉèÖÃ(&T)...\tAlt+Shift+T"\r
99 "Save Settings &Now" === "Á¢¼´±£´æÉèÖÃ(&N)"\r
100 "Save Settings on E&xit" === "Í˳öʱ±£´æÉèÖÃ(&X)"\r
101 \r
102 "Help &Contents\tF1" === "°ïÖúÖ÷Ìâ(&C)\tF1"\r
103 "Help &Index" === "°ïÖúË÷Òý(&I)"\r
104 "How to &Use Help" === "ÈçºÎʹÓðïÖú(&U)"\r
105 "&Hint..." === "Ìáʾ(&H)..."\r
106 "&Book..." === "¿ª¾Ö¿â(&B)..."\r
107 "&About WinBoard" === "¹ØÓÚWinBoard(&A)"\r
108 \r
109 "White" === "°×·½"\r
110 "Promote" === "Éý±ä"\r
111 "Pawn" === "±ø"\r
112 "Knight" === "Âí"\r
113 "Bishop" === "Ïó"\r
114 "Rook" === "³µ"\r
115 "Queen" === "ºó"\r
116 "King" === "Íõ"\r
117 "Archbishop" === "¹úʦ"\r
118 "Chancellor" === "Ô×Ïà"\r
119 "Elephant" === "Ïó"\r
120 "Cannon" === "ÅÚ"\r
121 "Empty Square" === "Çå¿Õ¸ñ×Ó"\r
122 "Black" === "ºÚ·½"\r
123 "Demote" === "½µ¼¶"\r
124 "Clear Board    " === "Çå¿ÕÆåÅÌ"\r
125 "Drop" === "È¡Ïû"\r
126 \r
127 "Cop&y and Paste" === "¸´ÖƲ¢Õ³Ìù(&Y)"\r
128 "&Copy" === "¸´ÖÆ(&C)"\r
129 "&Paste" === "Õ³Ìù(&P)"\r
130 \r
131 "&Undo" === "³·Ïû(&U)"\r
132 "Cu&t" === "¼ôÇÐ(&T)"\r
133 "&Copy" === "¸´ÖÆ(&C)"\r
134 "&Paste" === "Õ³Ìù(&P)"\r
135 "Select &All" === "ȫѡ(&A)"\r
136 \r
137 DIALOGS\r
138 \r
139 "&Animate Moving         Ctrl+Shift+A" === "¶¯»­×ßÆå(&A)     Ctrl+Shift+A"\r
140 "&Auto Comment" === "×Ô¶¯×¢ÊÍ(&A)"\r
141 "&Average" === "54"\r
142 "&Big" === "87"\r
143 "&Bishop" === "Ïó(&B)"\r
144 "&Black first move" === "ºÚ·½ÏÈÐÐ(&B)"\r
145 "&Blindfold" === "äÆå(&B)"\r
146 "&Bold" === "¼Ó´Ö(&B)"\r
147 "&Cancel" === "È¡Ïû(&C)"\r
148 "&Choose Background Color..." === "Ñ¡Ôñ±³¾°ÑÕÉ«(&C)..."\r
149 "&Choose Color..." === "Ñ¡ÔñÑÕÉ«(&C)..."\r
150 "&Clear" === "Çå³ý(&C)"\r
151 "&Close" === "¹Ø±Õ(&C)"\r
152 "&Colossal" === "116"\r
153 "&Default ICS Colors" === "ĬÈÏICSÑÕÉ«(&D)"\r
154 "&Dinky" === "29"\r
155 "&Directories:" === "Ŀ¼(&D)"\r
156 "&Edit" === "±à¼­(&E)"\r
157 "&Edit" === "±à¼­(&E)"\r
158 "&Get Move List" === "»ñÈ¡×Å·¨Áбí(&G)"\r
159 "&Giant" === "108"\r
160 "&Help" === "°ïÖú(&H)"\r
161 "Highlight Dra&gging" === "ÍÏקÐÑÄ¿Ìáʾ(&H)"\r
162 "&Huge" === "95"\r
163 "&Index number:" === "ÐòºÅ(&I)"\r
164 "&Italic" === "Çãб(&I)"\r
165 "&King" === "Íõ(&K)"\r
166 "&Large" === "80"\r
167 "&Load" === "ÔØÈë(&L)"\r
168 "&Local Line Editing" === "±¾µØÐб༭(&L)"\r
169 "&Middling" === "49"\r
170 "&Next" === "ÏÂÒ»¾Ö(&N)"\r
171 "&Petite" === "33"\r
172 "&Popup Exit Message" === "Í˳öʱÌáʾ(&P)"\r
173 "&Port:" === "¶Ë¿Ú(&P)"\r
174 "&Premove" === "Ô¤ÏÈ×ßÆå(&P)"\r
175 "&Prev" === "ÉÏÒ»¾Ö(&P)"\r
176 "&Queen" === "ºó(&Q)"\r
177 "&Quiet Play" === "Âä×ÓÎÞÉù(&Q)"\r
178 "&Revert to Defaults" === "»Ö¸´Ä¬ÈÏÉ趨(&R)"\r
179 "&Rook" === "³µ(&R)"\r
180 "&Show Thinking" === "ÏÔʾ˼¿¼Ï¸½Ú(&S)"\r
181 "&Small" === "40"\r
182 "&Sound alarm at" === "ÉùÒô¾¯¸æÓÚ(&S)"\r
183 "&Stop Bits:" === "ֹͣλ(&S)"\r
184 "&Strikeout" === "ɾ³ýÏß(&S)"\r
185 "&Tiny" === "21"\r
186 "&Underline" === "Ï»®Ïß(&U)"\r
187 "&White first move" === "°×·½ÏÈÐÐ(&W)"\r
188 "&Additional options" === "¸½¼ÓÑ¡Ïî(&A)"\r
189 "Always &Queen            Ctrl+Shift+Q" === "×ÜÊÇÉý±äΪºó(&Q) Ctrl+Shift+Q"\r
190 "Always on &Top" === "×ÜÔÚ×îÇ°Ãæ(&T)"\r
191 "Animate &Dragging" === "¶¯»­ÍÏק(&D)"\r
192 "Auto &Flag                   Ctrl+Shift+F" === "×Ô¶¯³¬Ê±Åиº(&F) Ctrl+Shift+F"\r
193 "Auto &Observe" === "×Ô¶¯ÅÔ¹Û(&O)"\r
194 "Auto &Raise Board" === "×Ô¶¯¸Ä±äÆåÅÌ´óС(&R)"\r
195 "Auto Flip &View" === "×Ô¶¯·­×ªÆåÅÌ(&V)"\r
196 "Black Pieces" === "ºÚ×Ó"\r
197 "Browse..." === "ä¯ÀÀ..."\r
198 "Built-in sound:" === "ÄÚ½¨ÉùÒô"\r
199 "Bul&ky" === "72"\r
200 "Cancel" === "È¡Ïû"\r
201 "Chessboard for Windows" === "Windowsϵĵç×Ó¹ú¼ÊÏóÆåÆåÅÌ"\r
202 "Choose..." === "Ñ¡Ôñ..."\r
203 "Clocks" === "ʱÖÓ"\r
204 "Comments" === "×¢ÊÍ"\r
205 "Conventional chess clock" === "ʱ¶ÎÖÆ"\r
206 "Coordinates" === "×ø±ê"\r
207 "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation" === "Copyright 1991 Digital Equipment Corporation"\r
208 "Dark Squares" === "ºÚ¸ñ"\r
209 "Data &Bits:" === "Êý¾Ýλ(&B)"\r
210 "Data &Rate:" === "²¨ÌØÂÊ(&R)"\r
211 "Default beep" === "ĬÈÏÉùÒô"\r
212 "Defaults" === "ĬÈÏ"\r
213 "Do &not colorize messages" === "²»Òª¶ÔÐÅÏ¢×ÅÉ«(&N)"\r
214 "Dri&ves:" === "Çý¶¯Æ÷(&V)"\r
215 "Enter" === "ÊäÈë"\r
216 "Event:" === "ʼþ"\r
217 "F&low:" === "¿ØÖÆ(&L)"\r
218 "File &Name:" === "ÎļþÃû(&N)"\r
219 "Help" === "°ïÖú"\r
220 "Highlight Last &Move" === "ÐÑÄ¿ÌáʾÉÏÒ»×Å·¨(&M)"\r
221 "ICS Interaction" === "ICS½»»¥½çÃæ"\r
222 "Incremental clock" === "¼ÓʱÖÆ"\r
223 "Inde&x number:" === "ÐòºÅ(&X)"\r
224 "Just &view or edit game files" === "Ö»¹Û¿´»ò±à¼­Æå¾Ö(&v)"\r
225 "K&night" === "Âí(&N)"\r
226 "Light Squares" === "°×¸ñ"\r
227 "List Files of &Type:" === "ÎļþÀàÐÍ(&T)"\r
228 "Load games with automatic stepping" === "ÔØÈëÆå¾Ö×Ô¶¯×ßÆå"\r
229 "Medi&ocre" === "45"\r
230 "Medi&um" === "64"\r
231 "Messages" === "ÐÅÏ¢"\r
232 "Mode&rate" === "58"\r
233 "Monochrome" === "ºÚ°×"\r
234 "Net&work..." === "ÍøÂç(&W)..."\r
235 "No sound" === "ÎÞÉù"\r
236 "OK" === "È·¶¨"\r
237 "Old" === "¾É¸ñʽ"\r
238 "P&arity:" === "УÑé(&A)"\r
239 "PGN" === "PGN¸ñʽ"\r
240 "Periodic &Updates" === "¶¨ÆÚ¸üÐÂ(&U)"\r
241 "Play" === "²¥·Å"\r
242 "Ponder &Next Move  Ctrl+Shift+P" === "ͬ²½Ë¼¿¼(&N)  Ctrl+Shift+P"\r
243 "Popup Move &Errors" === "Ìáʾ´íÎó×Å·¨(&E)"\r
244 "Premove Highlights" === "Ô¤ÏÈ×ßÆå±ê¼Ç"\r
245 "Promote pawn to:" === "±øÉý±äΪ"\r
246 "Prompt for filename" === "ÌáʾÎļþÃû"\r
247 "Save As: " === "±£´æÀàÐÍ"\r
248 "Save games automatically" === "×Ô¶¯±£´æÆå¾Ö"\r
249 "Show &Coordinates" === "ÏÔʾ×ø±ê(&C)"\r
250 "Show Butt&on Bar" === "ÏÔʾ°´Å¥À¸(&O)"\r
251 "Sl&im" === "37"\r
252 "Sorry Charlie" === "¶Ô²»Æ𣬸óÏÂ"\r
253 "Square Highlights" === "¸ñ×Ó±ê¼Ç"\r
254 "T&eeny" === "25"\r
255 "Tags" === "±êÇ©"\r
256 "Test &Legality            Ctrl+Shift+L" === "¼ì²é×Å·¨ºÏÀíÐÔ(&L) Cl+Sh+L"\r
257 "Tita&nic" === "129"\r
258 "To file:" === "µ½Îļþ"\r
259 "Use an Internet Chess Server" === "µÇ¼ÍøÉϹú¼ÊÏóÆå·þÎñÆ÷"\r
260 "WAV file:" === "WAVÎļþ"\r
261 "White Pieces" === "°××Ó"\r
262 "WinBoard 0.0.0" === "WinBoard 0.0.0"\r
263 "galactic" === "galactic"\r
264 "minutes initially," === "Æðʼʱ¼äÓÐ"\r
265 "minutes" === "·ÖÖÓÄÚÍê³É"\r
266 "moves in" === "²½"\r
267 "plus" === "·ÖÖÓ"\r
268 "seconds per move" === "ÿ×ßÒ»²½¼Ó"\r
269 "seconds per move" === "Ãë×ßÒ»²½"\r
270 "seconds" === "Ãë"\r
271 "Save As:" === "±£´æÀàÐÍ"\r
272 "What would you like to do?" === "´òËãÈçºÎʹÓã¿"\r
273 "Interaction Colors" === "½»»¥½çÃæÑÛÉ«"\r
274 "Premove" === "Ô¤ÏÈ×ßÆå"\r
275 "Alarm" === "Ìáʾ"\r
276 "Colors" === "ÑÕÉ«"\r
277 "Size" === "´óС"\r
278 "Current Board Size" === "µ±Ç°ÆåÅÌ´óС"\r
279 "All Board Sizes" === "ËùÓÐÆåÅÌ´óС"\r
280 \r
281 "Number of moves:" === "²½"\r
282 "Within number of minutes:" === "·ÖÖÓÄÚÍê³É"\r
283 "Initial number of minutes:" === "Æðʼʱ¼äÓÐ"\r
284 "Plus number of seconds per move:" === "·ÖÖÓÿ×ßÒ»²½¼Ó"\r
285 \r
286 "Ponder Next Move" === "ͬ²½Ë¼¿¼(&N)"\r
287 "Enable and Show Thinking (recommended)" === "ÏÔʾ˼¿¼Ï¸½Ú"\r
288 "Periodic Updates (for Analysis Mode)" === "¶¨ÆÚ¸üÐÂ(·ÖÎöģʽ)"\r
289 \r
290 "Game List Options" === "Æå¾ÖÁбíÑ¡Ïî"\r
291 "PGN &Tags:" === "PGN±êÇ©(&T)"\r
292 "Default" === "ĬÈÏ"\r
293 \r
294 "Sounds" === "ÉùÒô"\r
295 "&Event:" === "ʼþ(&E)"\r
296 "&No sound" === "ÎÞÉù(&N)"\r
297 "&Default beep" === "ĬÈÏÉùÒô(&D)"\r
298 "&Built-in sound:" === "ÄÚ½¨ÉùÒô(&B)"\r
299 "&WAV file:" === "&WAVÎļþ"\r
300 "B&rowse..." === "ä¯ÀÀ...(&B)"\r
301 "&Play" === "²¥·Å(&P)"\r
302 "&Defaults" === "ĬÈÏ(&D)"\r
303 "I C S Interaction" === "I C S ½»»¥»·¾³"\r
304 \r
305 "About WinBoard" === "¹ØÓÚWinBoard"\r
306 "Time Control" === "ʱÏÞÉèÖÃ"\r
307 "Load Game Options" === "ÔØÈëÆå¾ÖÑ¡Ïî"\r
308 "Save Game Options" === "±£´æÆå¾ÖÑ¡Ïî"\r
309 "Open" === "´ò¿ª"\r
310 "Communication Port Settings" === "ͨѶ¶Ë¿ÚÉèÖÃ"\r
311 "Edit Comment" === "±à¼­×¢ÊÍ"\r
312 "Promotion" === "Éý±ä"\r
313 "Game List" === "Æå¾ÖÁбí"\r
314 "Edit Tags" === "±à¼­±êÇ©"\r
315 "ICS Interaction" === "ICS½»»¥»·¾³"\r
316 "Dialog" === "¶Ô»°"\r
317 "Error" === "´íÎó"\r
318 "ICS Interaction Colors" === "ICS½»»¥»·¾³ÑÕÉ«"\r
319 "Question" === "Ìáʾ"\r
320 "WinBoard Startup" === "WinBoardÆô¶¯"\r
321 "Type in a move" === "ÊäÈë×Å·¨"\r
322 "General Options" === "³£¹æÑ¡Ïî"\r
323 "ICS Options" === "ICSÉèÖÃ"\r
324 "Board Options" === "ÆåÅÌÑ¡Ïî"\r
325 "Fonts" === "×ÖÌå"\r
326 \r
327 NEW\r
328 \r
329 "&Up" === "ÏòÉÏ"\r
330 "&Down" === "ÏòÏÂ"\r
331 "Filter" === "¹ýÂËÆ÷"\r
332 "All White" === "È«°×É«"\r
333 "Flip Black" === "·´×ªºÚÉ«"\r
334 "Specify Chess &Engines:" === "Ö¸¶¨ÒýÇæ(&E)"\r
335 "Specify Chess &Server:" === "Ö¸¶¨·þÎñÆ÷(&S)"\r
336 "New Shuffle Game..." === "Ï´ÅÆÓÎÏ·..."\r
337 "New Variant...\tAlt+Shift+V" === "бäÖÖ...\tAlt+Shift+V"\r
338 "Copy Game List to Clipboard" === "¸´ÖÆÓÎÏ·ÁÐ±íµ½¼ôÌù°å"\r
339 "Save &Diagram..." === "±£´æͼ±í...(&D)"\r
340 "Machine Both" === "ÒýÇæÖ´°×ºÍºÚ"\r
341 "Machine Matc&h" === "ÒýÇæ±ÈÈü(&h)"\r
342 "Show Engine &Output\tAlt+Shift+O" === "ÏÔʾÒýÇæÊä³ö\tAlt+Shift+O"\r
343 "Show Evaluation Graph\tAlt+Shift+E" === "ÏÔʾÆÀ¼Ûͼ\tAlt+Shift+E"\r
344 "Show Move History\tAlt+Shift+H" === "ÏÔʾ×Å·¨\tAlt+Shift+H"\r
345 "Open Chat Window" === "´ò¿ªÁÄÌì´°¿Ú"\r
346 "Enter &Username..." === "ÊäÈëÓû§Ãû³Æ(&U)"\r
347 "&Upload to Examine" === "ÉÏ´«¼ì²é(&U)"\r
348 "Adjudicate to &White" === "²Ã¾ö°×Ó® (&W)"\r
349 "Adjudicate to &Black" === "²Ã¾öºÚÓ® (&B)"\r
350 "Adjudicate &Draw" === "ÌáÇëÖÙ²Ã(&D)"\r
351 "&Annotate" === "×¢ÊÍ(&A)"\r
352 "&Truncate Game" === "½Ø¶ÏÆåÆ×(&T)"\r
353 "Swap &Clocks" === "½»»»ÖÓ±í(&C)"\r
354 "&Mute all Sounds" === "ËùÓÐÉùÒô¾²Òô(&M)"\r
355 "Adjudications...\tAlt+Shift+J" === "Åоö...\tAlt+Shift+J"\r
356 "Common Engine...\tAlt+Shift+U" === "ͨÓÃÒýÇæÉèÖÃ...\tAlt+Shift+U"\r
357 "Engine #1 Settings..." === "ÒýÇæ #1 ÉèÖÃ"\r
358 "Engine #2 Settings..." === "ÒýÇæ #2 ÉèÖÃ"\r
359 "Game List..." === "ÓÎÏ·Áбí..."\r
360 "Promote" === "Éý±ä"\r
361 "Archbishop" === "¹úʦ"\r
362 "Chancellor" === "Ô×Ïà"\r
363 "Elephant" === "Ïó"\r
364 "Cannon" === "ÅÚ"\r
365 "Demote" === "½µ¼¶"\r
366 "Lance" === "Ïã³µ"\r
367 "Silver" === "Òø½«"\r
368 "Gold" === "½ð½«"\r
369 \r
370 "Fixed time per move" === "¹Ì¶¨²½Ê±"\r
371 "Maximum seconds per move:" === "×î´ó²½Ê±(Ãë)"\r
372 "Time-Odds Factors:" === "ʱ¼ä±¶Êý"\r
373 "Engine #1:" === "ÒýÇæ #1"\r
374 "Engine #2:" === "ÒýÇæ #2"\r
375 "Save out of book info in PGN" === "ÔÚPGNÖб£´æ¿âÐÅÏ¢"\r
376 "&Send Engine Think" === "·¢ËÍÒýÇæ˼¿¼(&S)"\r
377 "E&xtended PGN Info    Ctrl+Shift+X" === "À©Õ¹PGNÐÅÏ¢ Ctrl+Shift+X"\r
378 "&Hide Thinking          Ctrl+Shift+H" === "Òþ²ØÒýÇæ˼¿¼ Ctrl+Shift+H"\r
379 "&Info in Move History   Ctrl+Shift+I" === "×Å·¨ÁбíÖÐÏÔʾÐÅÏ¢ Cl+Sh+I"\r
380 "Highlight with Arro&w" === "ÓüýÍ·Í»³öÒƶ¯"\r
381 "Displa&y Logos" === "ÏÔʾÒýÇæ±êÖ¾(&y)"\r
382 \r
383 "&Auto Kibitz" === "×Ô¶¯\"kibitz\"(&A)"\r
384 "See&k Graph" === "¿ÉÑ¡¶ÔÊÖͼ±í(&k)"\r
385 "auto-&Refresh" === "×Ô¶¯Ë¢ÐÂͼ±í(&R)"\r
386 "Bckgnd Obser&ve" === "ºǫ́¹Û²ì(&v)"\r
387 "&Dual Board" === "Ë«ÆåÅÌ(&D)"\r
388 "One-Click &Move" === "µ¥»÷Òƶ¯(&M)"\r
389 "Background..." === "±³¾°..."\r
390 "&Defaults..." === "ȱʡ(&D)"\r
391 "Startup &Chat Boxes:" === "Æô¶¯ÁÄÌì¿ò(&C)"\r
392 "General" === "³£¹æ"\r
393 \r
394 "      YES" === "ÊÇ"\r
395 "       NO" === "·ñ"\r
396 "Move History, Engine Output" === "ÀúÊ·ÉϵĶ¯×÷,³öµÄ·¢¶¯»ú"\r
397 "New Shuffle Game" === "Ï´ÅÆÓÎÏ·"\r
398 "&Start Position Number:" === "Æô¶¯Î»ÖúÅÂë(&S)"\r
399 "Random" === "Ëæ»ú"\r
400 \r
401 "Move History" === "×Å·¨"\r
402 "Evaluation Graph" === "ÆÀ¼Ûͼ"\r
403 "Engine output" === "ÒýÇæÊä³ö"\r
404 "Engine #1" === "ÒýÇæ #1"\r
405 "NPS" === "NPS"\r
406 "Engine #2" === "ÒýÇæ #2"\r
407 "Chat Window" === "ÁÄÌì´°¿Ú"\r
408 "Chat partner:" === "ÁÄÌì»ï°é"\r
409 "Clear" === "Çå¿Õ"\r
410 "Send" === "·¢ËÍ"\r
411 \r
412 "Adjudications" === "Åоö"\r
413 "Hide Thinking when Playing against Human" === "ÓëÈ˶ÔÞÄʱÒþ²Ø˼¿¼Ï¸½Ú"\r
414 "Adjudications in non-ICS games" === "Åоö·ÇICSµÄÓÎÏ·"\r
415 "Adjudicate draw after:" === "¼¸×źóÅоö"\r
416 "moves" === "×Å·¨"\r
417 "Win/loss adjudication threshold:" === "Êä/Ó®ÅоöãÐÖµ"\r
418 "centipawns" === "°Ù·ÖÖ®Ò»±ø"\r
419 "&Verify Engine Claims" === "ÑéÖ¤ÒýÇæÉùÃ÷(&V)"\r
420 "Detect &Mates" === "¼ì²â½«É±(&M)"\r
421 "Draw if &Insufficient Material" === "×ÓÁ¦²»×ãʱÅкÍ(&I)"\r
422 "Adjudicate &Trivial Draws" === "Ò»°ãºÍÆåÅоö(&T)"\r
423 "Apply" === "Ó¦ÓÃ"\r
424 "-move rule" === "×ÅÊý¹æÔò"\r
425 "-fold repeats" === "Öظ´"\r
426 "Engine #1 Score is Absolute" === "ÒýÇæ #1 ÊǾø¶Ô·ÖÊý"\r
427 "Engine #2 Score is Absolute" === "ÒýÇæ #2 ÊǾø¶Ô·ÖÊý"\r
428 \r
429 "Common Engine Settings" === "ͨÓÃÒýÇæÉèÖÃ"\r
430 "Polyglot Directory:" === " Polyglot Ŀ¼"\r
431 "Hash Size (MB):" === "Hash ´óС(MB)"\r
432 "EGTB Path:" === "EGTB Â·¾¶"\r
433 "EGTB Size (MB):" === "EGTB ´óС(MB)"\r
434 "Use Book:" === "ʹÓÿâ"\r
435 "Max nr of CPUs:" === "×î´óCPUÊý"\r
436 "First has Own Book" === "ÒýÇæ1ÓÐ×ÔÓÿâ"\r
437 "Second has Own Book" === "ÒýÇæ2ÓÐ×ÔÓÿâ"\r
438 "Book Depth:" === "¿â×Å·¨Éî¶È"\r
439 "Book Variation:" === "¿â±äÀý"\r
440 "Default Match Games:" === "ȱʡ±ÈÈü¶Ô¾ÖÊý"\r
441 \r
442 "Variants" === "±äÖÖ"\r
443 "Variant" === "±äÖÖ"\r
444 "Board size:" === "ÆåÅÌ´óС"\r
445 "ranks" === "ºá"\r
446 "files" === "ÁÐ"\r
447 "Holdings with room for:" === "¿ÉÓµÓеÄÆå×ÓÀàÐÍÊýÄ¿"\r
448 "('-1' means defaults for selected variant)" === "-1±íʾȱʡ"\r
449 \r
450 "Type In Your Name" === "Je Naam, Sufferd!"\r
451 "&Play against a chess engine or match two engines" === "ÈË»ú¶ÔÞÄ»òµçÄÔ¶ÔÞÄ(&P)"\r
452 "&Use an Internet Chess Server" === "µÇ¼ÍøÉϹú¼ÊÏóÆå·þÎñÆ÷(&U)"\r
453 \r
454 winboard.c\r
455 \r
456 "&File" === "Îļþ(&F)"\r
457 "&Mode" === "ģʽ(&M)"\r
458 "&Action" === "ÐÐΪ(&A)"\r
459 "&Step" === "×Å·¨(&S)"\r
460 "&Options" === "Ñ¡Ïî(&O)"\r
461 "&Help" === "°ïÖú(&H)"\r
462 "&View" === "Íâ¹Û(&V)"\r
463 "E&ngine" === "ÒýÇæ(&N)"\r
464 "Font name too long:" === "×ÖÌåÃû³ÆÌ«³¤"\r
465 "Font point size missing:" === "ûÓÐ×ÖÌå´óС"\r
466 "Can't parse color name %s" === "ÎÞ·¨Ê¶±ðÑÕÉ«Ãû³Æ %s"\r
467 "Unrecognized board size value" === "ÎÞ·¨Ê¶±ðµÄÆåÅÌ´óС"\r
468 "Unrecognized argument" === "ÎÞ·¨Ê¶±ðµÄ²ÎÊý"\r
469 "No value provided for argument" === "ûÓÐÖµÌṩ¸ø²ÎÊý"\r
470 "Incomplete \\ escape in value for" === "²»ÍêÕû»òÖжϵÄÖµ"\r
471 "Failed to open indirection file" === "ÎÞ·¨´ò¿ª¼ä½ÓÎļþ"\r
472 "Unrecognized boolean argument value" === "ÎÞ·¨Ê¶±ðµÄÂß¼­Öµ"\r
473 "Unrecognized argument" === "ÎÞ·¨Ê¶±ðµÄ²ÎÊý"\r
474 "Too many colors" === "ÑÕÉ«Ì«¶à"\r
475 "&Minimize\tCtrl+F4" === "×îС»¯(&M)\tCtrl+F4"\r
476 "White: %s" === "°×·½ %s"\r
477 "We only care about the height here" === "ÕâÀïÎÒÃÇÖ»¹Ø×¢¸ß¶È"\r
478 "Cannot build game list" === "ÎÞ·¨½¨Á¢Æå¾ÖÁбí"\r
479 "Load Game from File" === "´ÓÎļþÔØÈëÆå¾Ö"\r
480 "Load Position from File" === "´ÓÎļþÔØÈë¾ÖÃæ"\r
481 "Save Game to File" === "±£´æÆå¾Öµ½Îļþ"\r
482 "Save Position to File" === "±£´æ¾ÖÃæµ½Îļþ"\r
483 "%s does not support analysis" === "%s ²»Ö§³Ö·ÖÎö¹¦ÄÜ"\r
484 "Analyze Game from File" === "´ÓÎļþ·ÖÎöÆå¾Ö"\r
485 "Unable to activate help" === "ÎÞ·¨´ò¿ª°ïÖú"\r
486 "Send to chess program:" === "·¢Ë͸øµÚÒ»¸ö¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò"\r
487 "Send to second chess program:" === "·¢Ë͸øµÚ¶þ¸ö¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò"\r
488 "Direct Command" === "Ö±½ÓÊäÈëÃüÁî"\r
489 "Error loading sound %s" === "ÔØÈëÉùÒô %s ´íÎó"\r
490 "Error playing sound %s" === "²¥·ÅÉùÒô %s ´íÎó"\r
491 "File open failed" === "ÎÞ·¨´ò¿ªÎļþ"\r
492 "Internal error in file dialog box" === "Îļþ¶Ô»°¿òµÄÄÚ²¿´íÎó"\r
493 "Option Error" === "Ñ¡Ïî´íÎó"\r
494 "Choose an option, or cancel to exit" === "Ñ¡ÔñÒ»¸öÑ¡Ï»òÕß°´È¡Ïû°´Å¥Í˳ö"\r
495 "Unable to activate help" === "ÎÞ·¨´ò¿ª°ïÖú"\r
496 "Displayed move is not current" === "ÏÔʾµÄ×Å·¨²»Êǵ±Ç°×Å·¨"\r
497 "Could not parse move" === "ÎÞ·¨½âÎö×Å·¨"\r
498 "%s:\nError code %d" === "%s:\n´íÎóºÅ %d"\r
499 "Error" === "´íÎó"\r
500 "Fatal Error" === "ÑÏÖØ´íÎó"\r
501 "Exiting" === "Í˳ö"\r
502 "%s:\nError code %d" === "%s:\n´íÎóºÅ %d"\r
503 "ÌáʾÐÅÏ¢" === "ÌáʾÐÅÏ¢"\r
504 "Note" === "×¢ÊÍ"\r
505 "Error writing to chess program" === "·¢ËÍÐÅÏ¢¸ø¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐòʱ³ö´í"\r
506 "User" === "Óû§"\r
507 "Unknown" === "δ֪"\r
508 "White" === "°×·½"\r
509 "Black" === "ºÚ·½"\r
510 "Save Game to File" === "±£´æÆå¾Öµ½Îļþ"\r
511 "Not implemented" === "¹¦ÄÜÉÐδʵÏÖ"\r
512 "Shout Text" === "ºð½ÐÎÄ×Ö"\r
513 "SShout/CShout" === "´óÉùºð½ÐÎÄ×Ö"\r
514 "Channel 1 Text" === "ƵµÀIÎÄ×Ö"\r
515 "Channel Text" === "ƵµÀÎÄ×Ö"\r
516 "Kibitz Text" === "²å×ìÎÄ×Ö"\r
517 "Tell Text" === "Ëß˵ÎÄ×Ö"\r
518 "Challenge Text" === "ÌôÕ½ÎÄ×Ö"\r
519 "Request Text" === "ÑûÇëÎÄ×Ö"\r
520 "Seek Text" === "ËÑË÷ÎÄ×Ö"\r
521 "Normal Text" === "Õý³£ÎÄ×Ö"\r
522 "None" === "ÎÞ"\r
523 "Pawn" === "±ø"\r
524 "Knight" === "Âí"\r
525 "Bishop" === "Ïó"\r
526 "Rook" === "³µ"\r
527 "Queen" === "ºó"\r
528 "Information" === ""\r
529 \r
530 wclipbrd.c\r
531 \r
532 "Unable to convert position to FEN." === "ÎÞ·¨°Ñ¾ÖÃæת»¯ÎªFEN"\r
533 "Unable to copy FEN to clipboard." === "ÎÞ·¨¸´ÖÆFENµ½¼ôÌù°å"\r
534 "Cannot create temporary file name." === "ÎÞ·¨½¨Á¢ÁÙʱÎļþ"\r
535 "Cannot open temporary file." === "ÎÞ·¨´ò¿ªÁÙʱÎļþ"\r
536 "Cannot write to temporary file." === "ÎÞ·¨Ð´ÈëÁÙʱÎļþ"\r
537 "Cannot reopen temporary file." === "ÎÞ·¨Ôٴδò¿ªÁÙʱÎļþ"\r
538 "Cannot determine size of file." === "ÎÞ·¨È·¶¨Îļþ´óС"\r
539 "Cannot determine size of file." === "ÎÞ·¨È·¶¨Îļþ´óС"\r
540 "Cannot allocate clipboard buffer." === "ÎÞ·¨·ÖÅä¼ôÌù°åµÄ»º³åÇø"\r
541 "Cannot read from temporary file." === "ÎÞ·¨¶Á³öÁÙʱÎļþ"\r
542 "Error reading from temporary file." === "¶Á³öÁÙʱÎļþʱ³ö´í"\r
543 "Cannot copy text to clipboard" === "ÎÞ·¨¸´ÖÆÎÄ×Öµ½¼ôÌù°å"\r
544 "Unable to allocate memory for clipboard." === "ÎÞ·¨Îª¼ôÌù°å·ÖÅä´æ´¢¿Õ¼ä"\r
545 "Unable to lock clipboard memory." === "ÎÞ·¨Ëø¶¨¼ôÌù°åµÄ´æ´¢¿Õ¼ä"\r
546 "Cannot unlock clipboard memory." === "ÎÞ·¨Îª¼ôÌù°åµÄ´æ´¢¿Õ¼ä½âËø"\r
547 "Cannot open clipboard." === "ÎÞ·¨´ò¿ª¼ôÌù°å"\r
548 "Cannot empty clipboard." === "ÎÞ·¨Çå¿Õ¼ôÌù°å"\r
549 "Cannot copy text to clipboard." === "ÎÞ·¨¸´ÖÆÎÄ×Öµ½¼ôÌù°å"\r
550 "Cannot close clipboard." === "ÎÞ·¨¹Ø±Õ¼ôÌù°å"\r
551 "Unable to paste FEN from clipboard." === "ÎÞ·¨´Ó¼ôÌù°åÕ³ÌùFEN"\r
552 "Unable to create temporary file." === "ÎÞ·¨½¨Á¢ÁÙʱÎļþ"\r
553 "Error writing to temporary file." === "дÈëÁÙʱÎļþʱ³ö´í"\r
554 "Unable to open clipboard." === "ÎÞ·¨´ò¿ª¼ôÌù°å"\r
555 "No text in clipboard." === "¼ôÌù°åÖÐûÓÐÎÄ×Ö"\r
556 "Unable to lock clipboard memory." === "ÎÞ·¨Ëø¶¨¼ôÌù°åµÄ´æ´¢¿Õ¼ä"\r
557 "Unable to allocate memory for text string." === "ÎÞ·¨ÎªÎÄ×Ö·ÖÅä´æ´¢¿Õ¼ä"\r
558 "Unable to unlock clipboard memory." === "ÎÞ·¨¶Ô¼ôÌù°åµÄ´æ´¢¿Õ¼ä½âËø"\r
559 "Unable to close clipboard." === "ÎÞ·¨¹Ø±Õ¼ôÌù°å"\r
560 \r
561 woptions.c\r
562 \r
563 "Variant %s not supported by %s" === "±äÌå %s ²»±» %s ËùÖ§³Ö"\r
564 "Warning: second engine (%s) does not support this!" === "¾¯¸æ: µÚ¶þ¸öÒýÇæ(%s) ²»Ö§³Ö´Ë!"\r
565 "Invalid ICS Alarm Time" === "ICS·Ç·¨"\r
566 "Invalid max time per move" === "×î´ó²½Ê±·Ç·¨"\r
567 "Invalid time-odds factor" === "ʱ¼ä±¶Êý·Ç·¨"\r
568 "Choose Folder" === "Ñ¡ÔñĿ¼"\r
569 "Choose Book" === "Ñ¡ÔñÓÿâ"\r
570 "Choose Polyglot Directory" === "Ñ¡Ôñ Polyglot Ä¿Â¼"\r
571 "Choose EGTB Directory:" === "Ñ¡Ôñ EGTB Ä¿Â¼"\r
572 "Polyglot was not found in the specified folder!" === "Ñ¡¶¨µÄĿ¼δ·¢ÏÖ Polyglot "\r
573 \r
574 wgamelist.c\r
575 \r
576 "No game selected" === "ûÓÐÑ¡ÖÐÆå¾Ö"\r
577 "Can't go forward any further" === "ÎÞ·¨ÔÙÇ°½øÁË"\r
578 "Can't back up any further" === "ÎÞ·¨ÔÙºóÍËÁË"\r
579 "No game list" === "ûÓÐÆå¾ÖÁбí"\r
580 "Game List" === "Æå¾ÖÁбí"\r
581 "Game list not loaded or empty" === ""\r
582 "%s - %d/%d games" === "%s - %d/%d Æå¾Ö"\r
583 \r
584 "Game list not loaded or empty" === "Æå¾ÖÁбíδ¼ÓÔØ»òÕßΪ¿Õ"\r
585 \r
586 wedittags.c\r
587 \r
588 "Edit Tags" === "±à¼­±êÇ©"\r
589 "Tags" === "±êÇ©"\r
590 "Error replacing tags." === "Ìæ»»±êÇ©´íÎó"\r
591 \r
592 wsettings.c\r
593 \r
594 "%s Engine Settings (%s)" === "%s ÒýÇæÉèÖà(%s)"\r
595 "OK" === "È·¶¨"\r
596 "Cancel" === "È¡Ïû"\r
597 \r
598 backend.c\r
599 \r
600 "bad timeControl option %s" === "·Ç·¨µÄ\"timeControl\"(ʱ¼ä¿ØÖÆ)Ñ¡Ïî %s"\r
601 "bad searchTime option %s" === "·Ç·¨µÄ\"searchTime\"(ËÑË÷ʱ¼ä)Ñ¡Ïî %s"\r
602 "first" === "µÚÒ»¸ö"\r
603 "second" === "µÚ¶þ¸ö"\r
604 "protocol version %d not supported" === "ЭÒé°æ±¾ %d ²»±»Ö§³Ö"\r
605 "Variant %s supported only in ICS mode" === "±äÌå %s Ö»ÔÚICSģʽÏÂÖ§³Ö"\r
606 "Unknown variant name %s" === "δ֪µÄ±äÌåÃû %s"\r
607 "Starting chess program" === "Æô¶¯¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò"\r
608 "Could not open comm port %s" === "ÎÞ·¨´ò¿ªÍ¨Ñ¶¶Ë¿Ú %s"\r
609 "Could not connect to host %s, port %s" === "ÎÞ·¨Á¬½ÓÖ÷»ú %s ¶Ë¿Ú %s"\r
610 "Unknown initialMode %s" === "δ֪µÄ\"initialMode\"(³õʼģʽ)Ñ¡Ïî %s"\r
611 "Can't have a match with no chess programs" === "ûÓÐÏóÆå³ÌÐòʱÎÞ·¨½øÐбÈÈü"\r
612 "Bad game file" === "Æå¾ÖÎļþ´íÎó"\r
613 "Bad position file" === "¾ÖÃæÎļþ´íÎó"\r
614 "AnalyzeFile mode requires a game file" === "\"AnalyzeFile\"(·ÖÎöÎļþ)ģʽ±ØÐëÖ¸¶¨Ò»¸öÆå¾ÖÎļþ"\r
615 "Analysis mode requires a chess engine" === "\"Analysis\"(·ÖÎö)ģʽ±ØÐëÆô¶¯¹ú¼ÊÏóÆåÒýÇæ"\r
616 "Analysis mode does not work with ICS mode" === "\"Analysis\"(·ÖÎö)ģʽÎÞ·¨ÔÚICSģʽϹ¤×÷"\r
617 "MachineWhite mode requires a chess engine" === "\"MachineWhite\"(µçÄÔÖ´°×)ģʽ±ØÐëÆô¶¯¹ú¼ÊÏóÆåÒýÇæ"\r
618 "MachineWhite mode does not work with ICS mode" === "\"MachineWhite\"(µçÄÔÖ´°×)ģʽÎÞ·¨ÔÚICSģʽÏÂÔËÐÐ"\r
619 "MachineBlack mode requires a chess engine" === "\"MachineBlack\"(µçÄÔÖ´ºÚ)ģʽ±ØÐëÆô¶¯¹ú¼ÊÏóÆåÒýÇæ"\r
620 "MachineBlack mode does not work with ICS mode" === "\"MachineBlack\"(µçÄÔÖ´ºÚ)ģʽÎÞ·¨ÔÚICSģʽÏÂÔËÐÐ"\r
621 "TwoMachines mode does not work with ICS mode" === "\"TwoMachines\"(µçÄÔ¶ÔÞÄ)ģʽÎÞ·¨ÔÚICSģʽÏÂÔËÐÐ"\r
622 "TwoMachines mode requires a chess engine" === "\"TwoMachines\"(·ÖÎö)ģʽ±ØÐëÆô¶¯¹ú¼ÊÏóÆåÒýÇæ"\r
623 "Training mode requires a game file" === "\"Training\"(ѵÁ·)ģʽ±ØÐëÖ¸¶¨Ò»¸öÆå¾ÖÎļþ"\r
624 "Error writing to ICS" === "·¢ËÍÐÅÏ¢¸øICSʱ³ö´í"\r
625 "Error reading from keyboard" === "¶ÁÈ¡¼üÅÌʱ³ö´í"\r
626 "Got end of file from keyboard" === "¶ÁÈ¡¼üÅÌʱÓöµ½Îļþβ"\r
627 "Error writing to ICS" === "·¢ËÍÐÅÏ¢¸øICSʱ³ö´í"\r
628 "Error writing to display" === "·¢ËÍÐÅÏ¢¸øÏÔʾÆ÷ʱ³ö´í"\r
629 "Error gathering move list: two headers" === "¶ÁÈ¡×Å·¨Ê±³ö´í£¬³öÏÖÁ½¸ö¿ªÍ·"\r
630 "Error gathering move list: nested" === "¶ÁÈ¡×Å·¨Ê±³ö´í£¬Ç¶Ì×´íÎó"\r
631 "Connection closed by ICS" === "Á¬½Ó±»ICS¹Ø±Õ"\r
632 "Error reading from ICS" === "¶ÁÈ¡ICSÐÅϢʱ³ö´í"\r
633 "Failed to parse board string:\n\"%s\"" === "ÎÞ·¨½âÎöÆåÅÌ×Ö·û´®\n\"%s\""\r
634 "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile" === "Æå¾ÖÌ«³¤£¬ÐèÒªÔö¼Ó\"MAX_MOVES\"²¢ÖØбàÒë"\r
635 "Error gathering move list: extra board" === "¶ÁÈ¡×Å·¨Ê±³ö´í£¬³¬³öÆåÅÌ"\r
636 "Illegal move \"%s\" from ICS" === "´ÓICS¶Áµ½²»ºÏÀí×Å·¨\"%s\""\r
637 "Couldn't parse move \"%s\" from ICS" === "ÎÞ·¨½âÎö´ÓICS¶Áµ½µÄ×Å·¨\"%s\""\r
638 "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)" === "say ÄÚ²¿´íÎ󣬷Ƿ¨µÄ\"moveType\"(×Å·¨ÀàÐÍ) %d (%d,%d-%d,%d)"\r
639 "You are playing Black" === "ÄãÔÚÖ´ºÚ"\r
640 "You are playing White" === "ÄãÔÚÖ´°×"\r
641 "It is White's turn" === "ÂÖµ½°×·½×ßÆå"\r
642 "It is Black's turn" === "ÂÖµ½ºÚ·½×ßÆå"\r
643 "Displayed position is not current" === "ÏÔʾµÄ¾ÖÃæ²»Êǵ±Ç°¾ÖÃæ"\r
644 "Illegal move" === "×Å·¨´íÎó"\r
645 "End of game" === "Æå¾Ö½áÊø"\r
646 "Incorrect move" === "×Å·¨´íÎó"\r
647 "Illegal move \"%s\" from %s machine" === "´Ó%s»úÆ÷¶Áµ½²»ºÏÀí×Å·¨\"%s\""\r
648 "Forfeit due to illegal move" === "Òò×ß²»ºÏÀí×Å·¨¶ø·¸¹æ"\r
649 "%s does not support analysis" === "%s ²»Ö§³Ö·ÖÎö¹¦ÄÜ"\r
650 "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)" === "²»ºÏÀí×Å·¨\"%s\" (%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò¾Ü¾ø½ÓÊܸÃ×Å·¨)"\r
651 "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n" === "ÎÞ·¨Æô¶¯%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò %s(ÔÚÖ÷»ú %s ÉÏ)£¬%s\n"\r
652 "Hint: %s" === "Ìáʾ %s"\r
653 "White resigns" === "°×·½ÈÏÊä"\r
654 "Black resigns" === "ºÚ·½ÈÏÊä"\r
655 "White mates" === "°×·½×öɱ"\r
656 "Black mates" === "ºÚ·½×öɱ"\r
657 "Draw" === "ºÍÆå"\r
658 "Draw agreed" === "ЭÉ̺ÍÆå"\r
659 "Machine accepts your draw offer" === "..."\r
660 "Machine offers a draw\nSelect Action / Draw to agree" === "µçÄÔÌáºÍ\nÑ¡ÔñÊÇ·ñ½ÓÊÜÌáºÍ"\r
661 "%s (only move)" === "%s (Ψһ×Å·¨)"\r
662 "Ambiguous move in ICS output: \"%s\"" === "ICSÊä³ö²»Ã÷È·µÄ×Å·¨\"%s\""\r
663 "Illegal move in ICS output: \"%s\"" === "ICSÊä³ö²»Ã÷È·µÄ×Å·¨\"%s\""\r
664 "Gap in move list" === "×Å·¨¶Ï¿ª"\r
665 "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile" === "Æå¾ÖÌ«³¤£¬ÐèÒªÔö¼Ó\"MAX_MOVES\"²¢ÖØбàÒë"\r
666 "Variant %s not supported by %s" === "±äÌå %s ²»±» %s Ö§³Ö"\r
667 "Startup failure on '%s'" === "ÎÞ·¨Æô¶¯'%s'"\r
668 "Waiting for first chess program" === "µÈ´ýµÚÒ»¸ö¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò"\r
669 "Waiting for second chess program" === "µÈ´ýµÚ¶þ¸ö¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò"\r
670 "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d" === "±ÈÈü %s vs. %s: ×îÖձȷ֠%d-%d-%d"\r
671 "Stalemate" === "±ÆºÍ"\r
672 "Illegal move: %d.%s%s" === "²»ºÏÀí×Å·¨ %d.%s%s"\r
673 "Ambiguous move: %d.%s%s" === "²»Ã÷È·µÄ×Å·¨ %d.%s%s"\r
674 "Can't open \"%s\"" === "ÎÞ·¨´ò¿ª\"%s\""\r
675 "Cannot build game list" === "ÎÞ·¨½¨Á¢Æå¾ÖÁбí"\r
676 "No more games in this message" === "ÕâÌõÐÅÏ¢²»°üº¬¸ü¶àµÄÆå¾Ö"\r
677 "No game has been loaded yet" === "ÉÐδÓÐÆå¾ÖÔØÈë"\r
678 "Can't back up any further" === "ÎÞ·¨ÔÙºóÍËÁË"\r
679 "Game number out of range" === "Æå¾ÖÊýÁ¿³¬³ö·¶Î§"\r
680 "Can't seek on game file" === "ÎÞ·¨ËÑË÷Æå¾ÖÎļþ"\r
681 "Game not found in file" === "ÎļþÖÐûÓÐÕÒµ½Æå¾Ö"\r
682 "Bad FEN position in file" === "ÎļþÖеÄFEN¾ÖÃæ´íÎó"\r
683 "No moves in game" ===  "Æå¾ÖÖÐûÓÐ×Å·¨"\r
684 "No position has been loaded yet" === "ÉÐδÓоÖÃæÔØÈë"\r
685 "Can't back up any further" === "ÎÞ·¨ÔÙºóÍËÁË"\r
686 "Can't open \"%s\"" === "ÎÞ·¨´ò¿ª\"%s\""\r
687 "Can't seek on position file" === "ÎÞ·¨ËÑË÷¾ÖÃæÎļþ"\r
688 "Position not found in file" === "ÎļþÖÐûÓÐ×ŵ½¾ÖÃæ"\r
689 "Bad FEN position in file" === "ÎļþÖеÄFEN¾ÖÃæ´íÎó"\r
690 "Black to play" === "ÂÖµ½ºÚ·½×ßÆå"\r
691 "White to play" === "ÂÖµ½°×·½×ßÆå"\r
692 "Can't open \"%s\"" === "ÎÞ·¨´ò¿ª\"%s\""\r
693 "You have edited the game history.\nUse Reload Same Game and make your move again." === "Æå¾ÖÒѾ­±à¼­¹ýÁË\nÖ´ÐÐ\"ÖØÐÂÔØÈëͬһÆå¾Ö\"Ö®ºó²ÅÄÜ×ßÆå"\r
694 "You have entered too many moves.\nBack up to the correct position and try again." === "ÄãÊäÈëÁ˹ý¶àµÄ×Å·¨\nºóÍ˻ص½ÕýÈ·µÄ¾ÖÃæÔÙÊÔÒ»´Î"\r
695 "Displayed position is not current.\nStep forward to the correct position and try again." === "ËùÏÔʾµÄ¾ÖÃæ²»Êǵ±Ç°¾ÖÃæ\nÇ°½øµ½µ±Ç°¾ÖÃæÔÙÊÔÒ»´Î"\r
696 "You have not made a move yet" === "Ò»²½ÆåҲû×ß¹ý"\r
697 "The cmail message is not loaded.\nUse Reload CMail Message and make your move again." === "The cmail message is not loaded.\nUse Reload CMail Message and make your move again."\r
698 "No unfinished games" === "No unfinished games"\r
699 "You have already mailed a move.\nWait until a move arrives from your opponent.\nTo resend the same move, type\n\"cmail -remail -game %s\"\non the command line." === "You have already mailed a move.\nWait until a move arrives from your opponent.\nTo resend the same move, type\n\"cmail -remail -game %s\"\non the command line."\r
700 "Failed to invoke cmail" === "Failed to invoke cmail"\r
701 "Waiting for reply from opponent\n" === "Waiting for reply from opponent\n"\r
702 "Still need to make move for game\n" === "Still need to make move for game\n"\r
703 "Still need to make moves for both games\n" === "Still need to make moves for both games\n"\r
704 "Still need to make moves for all %d games\n" === "Still need to make moves for all %d games\n"\r
705 "Still need to make a move for game %s\n" === "Still need to make a move for game %s\n"\r
706 "No unfinished games\n" === "No unfinished games\n"\r
707 "Ready to send mail\n" === "Ready to send mail\n"\r
708 "Still need to make moves for games %s\n" === "Still need to make moves for games %s\n"\r
709 "Edit comment" === "±à¼­×¢ÊÍ"\r
710 "Edit comment on %d.%s%s" === "±à¼­×¢ÊÍ %d.%s%s"\r
711 "Starting analysis mode...\nIf this message stays up, your chess program does not support analysis." ===  "Æô¶¯·ÖÎöģʽ...\nÈç¹ûÕâÌõÐÅÏ¢Ò»Ö±Áô×Å£¬¾Í˵Ã÷ÄãµÄ¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò²»Ö§³Ö·ÖÎö¡£"\r
712 "It is not White's turn" === "ûÓÐÂÖµ½°×·½×ßÆå"\r
713 "It is not Black's turn" === "ûÓÐÂÖµ½ºÚ·½×ßÆå"\r
714 "Wait until your turn,\nor select Move Now" === "µÈ´ýÄã×ßÆå\n»òÕßÑ¡Ôñ\"Á¢¼´×ßÆå\""\r
715 "Starting second chess program" === "Æô¶¯µÚ¶þ¸ö¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò"\r
716 "Training mode off" === "ѵÁ·Ä£Ê½ÒѹرÕ"\r
717 "Training mode on" === "ѵÁ·Ä£Ê½ÒÑ´ò¿ª"\r
718 "Already at end of game" === "Æå¾ÖÒѾ­½áÊø"\r
719 "Warning: You are still playing a game" === "×¢Ò⣺ÄãÕýÔÚ½øÐÐÆå¾Ö"\r
720 "Warning: You are still observing a game" === "×¢Ò⣺ÄãÕýÔÚÅÔ¹ÛÆå¾Ö"\r
721 "Warning: You are still examining a game" === "×¢Ò⣺ÄãÕýÔÚÑо¿Æå¾Ö"\r
722 "It is Black's turn" === "ÂÖµ½ºÚ·½×ßÆå"\r
723 "It is White's turn" === "ÂÖµ½°×·½×ßÆå"\r
724 "That square is occupied" === "¸ñ×ÓÒÑ·ÅÆå×Ó"\r
725 "Draw agreed" === "ЭÉ̺ÍÆå"\r
726 "There is no pending offer on this move" === "¸Ã×Å·¨Ã»Óдý¶¨µÄÌáÒé"\r
727 "Both players ran out of time" === "Ë«·½¶¼³¬Ê±ÁË"\r
728 "Black wins on time" === "°×·½³¬Ê±Åиº"\r
729 "Your opponent is not out of time" === "¶ÔÊÖûÓг¬Ê±"\r
730 "Both players ran out of time" === "Ë«·½¶¼³¬Ê±ÁË"\r
731 "White wins on time" === "ºÚ·½³¬Ê±Åиº"\r
732 "Your opponent is not out of time" === "¶ÔÊÖûÓг¬Ê±"\r
733 "Draw agreed" === "ЭÉ̺ÍÆå"1,$g/=== ""/d\r
734 "Black offers a draw" === "°×·½ÌáºÍ"\r
735 "White offers a draw" === "ºÚ·½ÌáºÍ"\r
736 "You must make your move before offering a draw" === "±ØÐë×ßÍêÆå²ÅÄÜÌáºÍ"\r
737 "Draw agreed" === "ЭÉ̺ÍÆå"\r
738 "Game aborted" === "Æå¾ÖÖжÏ"\r
739 "You are not examining a game" === "ûÓзÖÎöÆå¾Ö"\r
740 "You can't revert while pausing" === "ÔÝͣʱ²»Äܸ´Ô­Æå¾Ö"\r
741 "Wait until your turn,\nor select Move Now" === "µÈ´ý¶ÔÊÖ×ßÆå\n»òÕßÑ¡Ôñ\"Á¢¼´×ß×Ó\""\r
742 "It is your turn" === "ÂÖµ½Äã×ßÆå"\r
743 "Wait until your turn" === "µÈ´ý¶ÔÊÖ×ßÆå"\r
744 "No hint available" === "ûÓпÉÓõÄÌáʾ"\r
745 "Error writing to %s chess program" === "·¢ËÍÐÅÏ¢µ½%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐòʱ³ö´í"\r
746 "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly" === "´íÎó£º%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò(%s)ͻȻÍ˳öÁË"\r
747 "Error reading from %s chess program (%s)" === "´Ó%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò(%s)½ÓÊÕÐÅϢʱ³ö´í"\r
748 "Analysis (%s)" === "·ÖÎö(%s)"\r
749 "Comment" === "×¢ÊÍ"\r
750 "Comment on %d.%s%s" === "×¢ÊÍ %d.%s%s"\r
751 "Both flags fell" === "Ë«·½¶¼³¬Ê±ÁË"\r
752 "White's flag fell" === "°×·½³¬Ê±"\r
753 "Black wins on time" === "°×·½³¬Ê±Åиº"\r
754 "Black's flag fell" === "ºÚ·½³¬Ê±"\r
755 "White wins on time" === "ºÚ·½³¬Ê±Åиº"\r
756 "Bad FEN position in clipboard" === "¼ôÌù°åµÄFEN¾ÖÃæ´íÎó"\r
757 "No response from ICS" === "ICS Î´ÏìÓ¦"\r
758 "You cannot do this while you are playing or observing" === "ÏÂÆå»òÅÔ¹Ûʱ²»ÄܽøÐд˲Ù×÷"\r
759 "Click in holdings to choose piece" === "µã»÷Ñ¡ÔñÊÖ³ÖµÄÆå×Ó"\r
760 \r
761 END-OF-GAME MESSAGES (should they be translated?)\r
762 \r
763 "Xboard adjudication: King destroyed" === "Xboard Åоö£ºÍõ±»ÏûÃð"\r
764 "Xboard adjudication: Bare king" === "Xboard Åоö£º¹â½«"\r
765 "Xboard adjudication: 3rd check" === "Xboard Åоö£º3´Î½«¾ü"\r
766 "Xboard adjudication: Stalemate" === "Xboard Åоö£ºÀ§±Ð"\r
767 "Xboard adjudication: Checkmate" === "Xboard Åоö£º½«ËÀ"\r
768 "Xboard adjudication: Insufficient mating material" === "Xboard Åоö£º×ÓÁ¦²»×ãȡʤ"\r
769 "Xboard adjudication: Trivial draw" === "Xboard Åоö£ºÒ»°ãºÍÆå"\r
770 "XBoard adjudication: repetition draw" === "Xboard Åоö£ºÑ­»·ºÍÆå"\r
771 "Xboard adjudication: perpetual checking" === "Xboard Åоö£º³¤½«"\r
772 "Xboard adjudication: perpetual chasing" === "Xboard Åоö£º³¤×½"\r
773 "Xboard adjudication: 50-move rule" === "Xboard Åоö£º50»ØºÏÅк͹æÔò"\r
774 "Draw claim: 50-move rule" === "ºÍÆåÉùÃ÷£º50»ØºÏÅк͹æÔò"\r
775 "Draw claim: 3-fold repetition" === "ºÍÆåÉùÃ÷£º3´ÎÑ­»·"\r
776 "Draw claim: insufficient mating material" === "ºÍÆåÉùÃ÷£º×ÓÁ¦²»×ãȡʤ"\r
777 "Xboard adjudication: long game" === "Xboard Åоö£º¶Ô¾Ö¹ý³¤"\r
778 "Xboard: Forfeit due to invalid move: %s (%c%c%c%c) res=%d" === "Xboard£ºÎ´ÄÜʶ±ðµÄÆå²½Ö¸º %s (%c%c%c%c) res=%d"\r
779 "Xboard: Forfeit due to illegal move: %s (%c%c%c%c)%c" === "Xboard£º·Ç·¨Æå²½Ö¸º %s (%c%c%c%c)%c"\r
780 "Xboard adjudication" === "Xboard Åоö"\r
781 "User adjudication" === "Óû§Åоö"\r
782 "False win claim: '%s'" === "Ó®ÆåÉùÃ÷ʧ°Ü"\r
783 "False draw claim: '%s'" === "ºÍÆåÉùÃ÷ʧ°Ü"\r
784 "xboard exit" === "xboard Í˳ö"\r
785 \r
786 \r