update po files
[xboard.git] / po / zh_CN.po
index ce20eb9..5882663 100644 (file)
 # This file is distributed under the same license as the XBoard package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 #
-#: xoptions.c:326
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU xboard master-20110411\n"
+"Project-Id-Version: GNU xboard master-20110507\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-23 09:01-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-22 22:25-0700\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: zh_CN\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: backend.c:799
+#: backend.c:829
 #, c-format
 msgid "protocol version %d not supported"
-msgstr "ЭÒé°æ±¾ %d ²»±»Ö§³Ö"
+msgstr "协议版本 %d 不被支持"
 
-#: backend.c:907
+#: backend.c:902
+msgid "You did not specify the engine executable"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:954
 #, c-format
 msgid "bad timeControl option %s"
-msgstr "·Ç·¨µÄ\"timeControl\"(ʱ¼ä¿ØÖÆ)Ñ¡Ïî %s"
+msgstr "非法的\"timeControl\"(时间控制)选项 %s"
 
-#: backend.c:922
+#: backend.c:969
 #, c-format
 msgid "bad searchTime option %s"
-msgstr "·Ç·¨µÄ\"searchTime\"(ËÑË÷ʱ¼ä)Ñ¡Ïî %s"
+msgstr "非法的\"searchTime\"(搜索时间)选项 %s"
 
-#: backend.c:964
+#: backend.c:1075
 #, c-format
 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
-msgstr "±äÌå %s Ö»ÔÚICSģʽÏÂÖ§³Ö"
+msgstr "变体 %s 只在ICS模式下支持"
 
-#: backend.c:982
+#: backend.c:1093
 #, c-format
 msgid "Unknown variant name %s"
-msgstr "δ֪µÄ±äÌåÃû %s"
+msgstr "未知的变体名 %s"
 
-#: backend.c:1224
+#: backend.c:1336
 msgid "Starting chess program"
-msgstr "Æô¶¯¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò"
-
-#: backend.c:1234
-msgid "Can't have a match with no chess programs"
-msgstr "ûÓÐÏóÆå³ÌÐòʱÎÞ·¨½øÐбÈÈü"
+msgstr "启动国际象棋程序"
 
-#: backend.c:1246
+#: backend.c:1359
 msgid "Bad game file"
-msgstr "Æå¾ÖÎļþ´íÎó"
+msgstr "棋局文件错误"
 
-#: backend.c:1255
+#: backend.c:1366
 msgid "Bad position file"
-msgstr "¾ÖÃæÎļþ´íÎó"
+msgstr "局面文件错误"
+
+#: backend.c:1380
+msgid "Pick new game"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:1287
+#: backend.c:1445
+msgid ""
+"You restarted an already completed tourney\n"
+"One more cycle will now be added to it\n"
+"Games commence in 10 sec"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:1452
+#, c-format
+msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:1459
+msgid "Can't have a match with no chess programs"
+msgstr "没有象棋程序时无法进行比赛"
+
+#: backend.c:1493
 #, c-format
 msgid "Could not open comm port %s"
-msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÍ¨Ñ¶¶Ë¿Ú %s"
+msgstr "无法打开通讯端口 %s"
 
-#: backend.c:1290
+#: backend.c:1496
 #, c-format
 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
-msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓÖ÷»ú %s ¶Ë¿Ú %s"
+msgstr "无法连接主机 %s 端口 %s"
 
-#: backend.c:1346
+#: backend.c:1552
 #, c-format
 msgid "Unknown initialMode %s"
-msgstr "δ֪µÄ\"initialMode\"(³õʼģʽ)Ñ¡Ïî %s"
+msgstr "未知的\"initialMode\"(初始模式)选项 %s"
 
-#: backend.c:1363
+#: backend.c:1578
 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
-msgstr "\"AnalyzeFile\"(·ÖÎöÎļþ)ģʽ±ØÐëÖ¸¶¨Ò»¸öÆå¾ÖÎļþ"
+msgstr "\"AnalyzeFile\"(分析文件)模式必须指定一个棋局文件"
 
-#: backend.c:1390
+#: backend.c:1605
 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
-msgstr "\"Analysis\"(·ÖÎö)ģʽ±ØÐëÆô¶¯¹ú¼ÊÏóÆåÒýÇæ"
+msgstr "\"Analysis\"(分析)模式必须启动国际象棋引擎"
 
-#: backend.c:1394
+#: backend.c:1609
 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"Analysis\"(·ÖÎö)ģʽÎÞ·¨ÔÚICSģʽϹ¤×÷"
+msgstr "\"Analysis\"(分析)模式无法在ICS模式下工作"
 
-#: backend.c:1405
+#: backend.c:1620
 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
-msgstr "\"MachineWhite\"(µçÄÔÖ´°×)ģʽ±ØÐëÆô¶¯¹ú¼ÊÏóÆåÒýÇæ"
+msgstr "\"MachineWhite\"(电脑执白)模式必须启动国际象棋引擎"
 
-#: backend.c:1410
+#: backend.c:1625
 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"MachineWhite\"(µçÄÔÖ´°×)ģʽÎÞ·¨ÔÚICSģʽÏÂÔËÐÐ"
+msgstr "\"MachineWhite\"(电脑执白)模式无法在ICS模式下运行"
 
-#: backend.c:1417
+#: backend.c:1632
 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
-msgstr "\"MachineBlack\"(µçÄÔÖ´ºÚ)ģʽ±ØÐëÆô¶¯¹ú¼ÊÏóÆåÒýÇæ"
+msgstr "\"MachineBlack\"(电脑执黑)模式必须启动国际象棋引擎"
 
-#: backend.c:1422
+#: backend.c:1637
 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"MachineBlack\"(µçÄÔÖ´ºÚ)ģʽÎÞ·¨ÔÚICSģʽÏÂÔËÐÐ"
+msgstr "\"MachineBlack\"(电脑执黑)模式无法在ICS模式下运行"
 
-#: backend.c:1429
+#: backend.c:1644
 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
-msgstr "\"TwoMachines\"(·ÖÎö)ģʽ±ØÐëÆô¶¯¹ú¼ÊÏóÆåÒýÇæ"
+msgstr "\"TwoMachines\"(分析)模式必须启动国际象棋引擎"
 
-#: backend.c:1434
+#: backend.c:1649
 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"TwoMachines\"(µçÄÔ¶ÔÞÄ)ģʽÎÞ·¨ÔÚICSģʽÏÂÔËÐÐ"
+msgstr "\"TwoMachines\"(电脑对弈)模式无法在ICS模式下运行"
 
-#: backend.c:1445
+#: backend.c:1660
 msgid "Training mode requires a game file"
-msgstr "\"Training\"(ѵÁ·)ģʽ±ØÐëÖ¸¶¨Ò»¸öÆå¾ÖÎļþ"
+msgstr "\"Training\"(训练)模式必须指定一个棋局文件"
 
-#: backend.c:1606 backend.c:1650 backend.c:1675 backend.c:2086
+#: backend.c:1821 backend.c:1865 backend.c:1890 backend.c:2301
 msgid "Error writing to ICS"
-msgstr "·¢ËÍÐÅÏ¢¸øICSʱ³ö´í"
+msgstr "发送信息给ICS时出错"
 
-#: backend.c:1610
+#: backend.c:1825
 msgid "Error reading from keyboard"
-msgstr "¶ÁÈ¡¼üÅÌʱ³ö´í"
+msgstr "读取键盘时出错"
 
-#: backend.c:1613
+#: backend.c:1828
 msgid "Got end of file from keyboard"
-msgstr "¶ÁÈ¡¼üÅÌʱÓöµ½Îļþβ"
+msgstr "读取键盘时遇到文件尾"
 
-#: backend.c:1924
+#: backend.c:2139
 #, c-format
 msgid "Unknown wild type %d"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1935
+#: backend.c:2150
 #, c-format
 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:2000 xboard.c:7151
+#: backend.c:2215 xboard.c:7292
 msgid "Error writing to display"
-msgstr "·¢ËÍÐÅÏ¢¸øÏÔʾÆ÷ʱ³ö´í"
+msgstr "发送信息给显示器时出错"
 
-#: backend.c:2745
+#: backend.c:2960
 #, c-format
 msgid "your opponent kibitzes: %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3263
+#: backend.c:3480
 msgid "Error gathering move list: two headers"
-msgstr "¶ÁÈ¡×Å·¨Ê±³ö´í£¬³öÏÖÁ½¸ö¿ªÍ·"
+msgstr "读取着法时出错,出现两个开头"
 
-#: backend.c:3277
+#: backend.c:3494
 #, c-format
 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3310
+#: backend.c:3527
 msgid "Error gathering move list: nested"
-msgstr "¶ÁÈ¡×Å·¨Ê±³ö´í£¬Ç¶Ì×´íÎó"
+msgstr "读取着法时出错,嵌套错误"
 
-#: backend.c:3542
+#: backend.c:3759
 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3879
+#: backend.c:4096
 msgid "Connection closed by ICS"
-msgstr "Á¬½Ó±»ICS¹Ø±Õ"
+msgstr "连接被ICS关闭"
 
-#: backend.c:3881
+#: backend.c:4098
 msgid "Error reading from ICS"
-msgstr "¶ÁÈ¡ICSÐÅϢʱ³ö´í"
+msgstr "读取ICS信息时出错"
 
-#: backend.c:3932
+#: backend.c:4149
 #, c-format
 msgid "Parsing board: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3956
+#: backend.c:4173
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse board string:\n"
 "\"%s\""
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3965 backend.c:8959
+#: backend.c:4182 backend.c:9389
 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
-msgstr "Æå¾ÖÌ«³¤£¬ÐèÒªÔö¼Ó\"MAX_MOVES\"²¢ÖØбàÒë"
+msgstr "棋局太长,需要增加\"MAX_MOVES\"并重新编译"
 
-#: backend.c:4059
+#: backend.c:4276
 msgid "Error gathering move list: extra board"
-msgstr "¶ÁÈ¡×Å·¨Ê±³ö´í£¬³¬³öÆåÅÌ"
+msgstr "读取着法时出错,超出棋盘"
 
-#: backend.c:4479 backend.c:4501
+#: backend.c:4696 backend.c:4718
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
-msgstr "ÎÞ·¨½âÎö´ÓICS¶Áµ½µÄ×Å·¨\"%s\""
+msgstr "无法解析从ICS读到的着法\"%s\""
 
-#: backend.c:4716
+#: backend.c:4948
 #, c-format
 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
-msgstr "say ÄÚ²¿´íÎ󣬷Ƿ¨µÄ\"moveType\"(×Å·¨ÀàÐÍ) %d (%d,%d-%d,%d)"
+msgstr "say 内部错误,非法的\"moveType\"(着法类型) %d (%d,%d-%d,%d)"
 
-#: backend.c:5601
+#: backend.c:5896
 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:5948
+#: backend.c:6248
 msgid "You are playing Black"
-msgstr "ÄãÔÚÖ´ºÚ"
+msgstr "你在执黑"
 
-#: backend.c:5957 backend.c:5982
+#: backend.c:6257 backend.c:6284
 msgid "You are playing White"
-msgstr "ÄãÔÚÖ´°×"
+msgstr "你在执白"
 
-#: backend.c:5964 backend.c:5990 backend.c:6109 backend.c:6132 backend.c:6148
-#: backend.c:12716
+#: backend.c:6266 backend.c:6292 backend.c:6411 backend.c:6436 backend.c:6452
+#: backend.c:13685
 msgid "It is White's turn"
-msgstr "ÂÖµ½°×·½×ßÆå"
+msgstr "轮到白方走棋"
 
-#: backend.c:5968 backend.c:5994 backend.c:6117 backend.c:6138 backend.c:6169
-#: backend.c:12708
+#: backend.c:6270 backend.c:6296 backend.c:6419 backend.c:6442 backend.c:6473
+#: backend.c:13677
 msgid "It is Black's turn"
-msgstr "ÂÖµ½ºÚ·½×ßÆå"
+msgstr "轮到黑方走棋"
 
-#: backend.c:6006
+#: backend.c:6309
 msgid "Displayed position is not current"
-msgstr "ÏÔʾµÄ¾ÖÃæ²»Êǵ±Ç°¾ÖÃæ"
+msgstr "显示的局面不是当前局面"
 
-#: backend.c:6240
+#: backend.c:6547
 msgid "Illegal move"
-msgstr "×Å·¨´íÎó"
+msgstr "着法错误"
 
-#: backend.c:6303
+#: backend.c:6610
 msgid "End of game"
-msgstr "Æå¾Ö½áÊø"
+msgstr "棋局结束"
 
-#: backend.c:6306
+#: backend.c:6613
 msgid "Incorrect move"
-msgstr "×Å·¨´íÎó"
+msgstr "着法错误"
 
-#: backend.c:6596
+#: backend.c:6906 backend.c:7022
 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7478
+#: backend.c:7244
+msgid "Swiss tourney finished"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:7784
+msgid "Invalid pairing from pairing engine"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:7906
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
-msgstr "´Ó%s»úÆ÷¶Áµ½²»ºÏÀí×Å·¨\"%s\""
+msgstr "从%s机器读到不合理着法\"%s\""
 
-#: backend.c:7701
+#: backend.c:8129
 msgid "Bad FEN received from engine"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7842 xboard.c:5762 xboard.c:5806
+#: backend.c:8272 xboard.c:5894 xboard.c:5938
 #, c-format
 msgid "%s does not support analysis"
-msgstr "%s ²»Ö§³Ö·ÖÎö¹¦ÄÜ"
+msgstr "%s 不支持分析功能"
 
-#: backend.c:7908
+#: backend.c:8338
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
-msgstr "²»ºÏÀí×Å·¨\"%s\" (%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò¾Ü¾ø½ÓÊܸÃ×Å·¨)"
+msgstr "不合理着法\"%s\" (%s国际象棋程序拒绝接受该着法)"
 
-#: backend.c:7933
+#: backend.c:8363
 #, c-format
 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò %s(ÔÚÖ÷»ú %s ÉÏ)£¬%s\n"
+msgstr "无法启动%s国际象棋程序 %s(在主机 %s 上),%s\n"
 
-#: backend.c:7954
+#: backend.c:8384
 #, c-format
 msgid "Hint: %s"
-msgstr "Ìáʾ %s"
+msgstr "提示 %s"
 
-#: backend.c:7959
+#: backend.c:8389
 #, c-format
 msgid ""
 "Illegal hint move \"%s\"\n"
 "from %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8134
+#: backend.c:8564
 msgid "Machine accepts your draw offer"
 msgstr " *.*"
 
-#: backend.c:8137
+#: backend.c:8567
 msgid ""
 "Machine offers a draw\n"
 "Select Action / Draw to agree"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8500
+#: backend.c:8932
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
-msgstr "ICSÊä³ö²»Ã÷È·µÄ×Å·¨\"%s\""
+msgstr "ICS输出不明确的着法\"%s\""
 
-#: backend.c:8510
+#: backend.c:8942
 #, c-format
 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
-msgstr "ICSÊä³ö²»Ã÷È·µÄ×Å·¨\"%s\""
+msgstr "ICS输出不明确的着法\"%s\""
 
-#: backend.c:8521
+#: backend.c:8953
 msgid "Gap in move list"
-msgstr "×Å·¨¶Ï¿ª"
+msgstr "着法断开"
 
-#: backend.c:9097 xoptions.c:846
+#: backend.c:9528 xoptions.c:417
 #, c-format
 msgid "Variant %s not supported by %s"
-msgstr "±äÌå %s ²»±» %s ËùÖ§³Ö"
+msgstr "变体 %s 不被 %s 所支持"
 
-#: backend.c:9211
+#: backend.c:9645
 #, c-format
 msgid "Startup failure on '%s'"
-msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯'%s'"
+msgstr "无法启动'%s'"
 
-#: backend.c:9234 backend.c:12187
+#: backend.c:9673
 msgid "Waiting for first chess program"
-msgstr "µÈ´ýµÚÒ»¸ö¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò"
+msgstr "等待第一个国际象棋程序"
 
-#: backend.c:9239 backend.c:12113 backend.c:12196
+#: backend.c:9678 backend.c:13075
 msgid "Waiting for second chess program"
-msgstr "µÈ´ýµÚ¶þ¸ö¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò"
+msgstr "等待第二个国际象棋程序"
+
+#: backend.c:9728
+msgid "Could not write on tourney file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9793
+msgid ""
+"You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
+"Terminate its game first."
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9807
+msgid "No engine with the name you gave is installed"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9809
+msgid ""
+"First change an engine by editing the participants list\n"
+"of the Tournament Options dialog"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9810
+msgid "You can only change one engine at the time"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9824
+msgid ""
+"You must supply a tournament file,\n"
+"for storing the tourney progress"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9834
+msgid "Not enough participants"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9964
+msgid "Bad tournament file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9976
+msgid "Waiting for other game(s)"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:9658
+#: backend.c:9989
+msgid "No pairing engine specified"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:10430
 #, c-format
 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
-msgstr "±ÈÈü %s vs. %s: ×îÖձȷ֠%d-%d-%d"
+msgstr "比赛 %s vs. %s: 最终比分 %d-%d-%d"
 
-#: backend.c:10081 backend.c:10112
+#: backend.c:10875 backend.c:10906
 #, c-format
 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
-msgstr "²»ºÏÀí×Å·¨ %d.%s%s"
+msgstr "不合理着法 %d.%s%s"
 
-#: backend.c:10101
+#: backend.c:10895
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
-msgstr "²»Ã÷È·µÄ×Å·¨ %d.%s%s"
+msgstr "不明确的着法 %d.%s%s"
 
-#: backend.c:10158 backend.c:10804 backend.c:10994 backend.c:11356
+#: backend.c:10952 backend.c:11742 backend.c:11933 backend.c:12302
 #, c-format
 msgid "Can't open \"%s\""
-msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª\"%s\""
+msgstr "无法打开\"%s\""
 
-#: backend.c:10170 xboard.c:5338
+#: backend.c:10964 xboard.c:5472
 msgid "Cannot build game list"
-msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢Æå¾ÖÁбí"
+msgstr "无法建立棋局列表"
 
-#: backend.c:10259
+#: backend.c:11053
 msgid "No more games in this message"
-msgstr "ÕâÌõÐÅÏ¢²»°üº¬¸ü¶àµÄÆå¾Ö"
+msgstr "这条信息不包含更多的棋局"
 
-#: backend.c:10300
+#: backend.c:11094
 msgid "No game has been loaded yet"
-msgstr "ÉÐδÓÐÆå¾ÖÔØÈë"
+msgstr "尚未有棋局载入"
 
-#: backend.c:10304 backend.c:10782 xgamelist.c:408
+#: backend.c:11098 backend.c:11720 xgamelist.c:436
 msgid "Can't back up any further"
-msgstr "ÎÞ·¨ÔÙºóÍËÁË"
+msgstr "无法再后退了"
 
-#: backend.c:10360
+#: backend.c:11297
 msgid "Game number out of range"
-msgstr "Æå¾ÖÊýÁ¿³¬³ö·¶Î§"
+msgstr "棋局数量超出范围"
 
-#: backend.c:10371
+#: backend.c:11308
 msgid "Can't seek on game file"
-msgstr "ÎÞ·¨ËÑË÷Æå¾ÖÎļþ"
+msgstr "无法搜索棋局文件"
 
-#: backend.c:10429
+#: backend.c:11366
 msgid "Game not found in file"
-msgstr "ÎļþÖÐûÓÐÕÒµ½Æå¾Ö"
+msgstr "文件中没有找到棋局"
 
-#: backend.c:10557 backend.c:10884
+#: backend.c:11494 backend.c:11822
 msgid "Bad FEN position in file"
-msgstr "ÎļþÖеÄFEN¾ÖÃæ´íÎó"
+msgstr "文件中的FEN局面错误"
 
-#: backend.c:10707
+#: backend.c:11644
 msgid "No moves in game"
-msgstr  "Æå¾ÖÖÐûÓÐ×Å·¨"
+msgstr "棋局中没有着法"
 
-#: backend.c:10778
+#: backend.c:11716
 msgid "No position has been loaded yet"
-msgstr "ÉÐδÓоÖÃæÔØÈë"
+msgstr "尚未有局面载入"
 
-#: backend.c:10845 backend.c:10856
+#: backend.c:11783 backend.c:11794
 msgid "Can't seek on position file"
-msgstr "ÎÞ·¨ËÑË÷¾ÖÃæÎļþ"
+msgstr "无法搜索局面文件"
 
-#: backend.c:10863 backend.c:10875
+#: backend.c:11801 backend.c:11813
 msgid "Position not found in file"
-msgstr "ÎļþÖÐûÓÐ×ŵ½¾ÖÃæ"
+msgstr "文件中没有着到局面"
 
-#: backend.c:10916
+#: backend.c:11854
 msgid "Black to play"
-msgstr "ÂÖµ½ºÚ·½×ßÆå"
+msgstr "轮到黑方走棋"
 
-#: backend.c:10919
+#: backend.c:11857
 msgid "White to play"
-msgstr "ÂÖµ½°×·½×ßÆå"
+msgstr "轮到白方走棋"
+
+#: backend.c:11938 backend.c:12307
+msgid "Waiting for access to save file"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:11487
+#: backend.c:11940
+msgid "Saving game"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:12309
+msgid "Saving position"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:12439
 msgid ""
 "You have edited the game history.\n"
 "Use Reload Same Game and make your move again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11492
+#: backend.c:12444
 msgid ""
 "You have entered too many moves.\n"
 "Back up to the correct position and try again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11497
+#: backend.c:12449
 msgid ""
 "Displayed position is not current.\n"
 "Step forward to the correct position and try again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11544
+#: backend.c:12496
 msgid "You have not made a move yet"
-msgstr "Ò»²½ÆåҲû×ß¹ý"
+msgstr "一步棋也没走过"
 
-#: backend.c:11565
+#: backend.c:12517
 msgid ""
 "The cmail message is not loaded.\n"
 "Use Reload CMail Message and make your move again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11570
+#: backend.c:12522
 msgid "No unfinished games"
 msgstr "No unfinished games"
 
-#: backend.c:11576
+#: backend.c:12528
 #, c-format
 msgid ""
 "You have already mailed a move.\n"
@@ -439,1484 +524,1476 @@ msgid ""
 "on the command line."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11591
+#: backend.c:12543
 msgid "Failed to invoke cmail"
 msgstr "Failed to invoke cmail"
 
-#: backend.c:11653
+#: backend.c:12605
 #, c-format
 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
 msgstr "Waiting for reply from opponent\n"
 
-#: backend.c:11675
+#: backend.c:12627
 #, c-format
 msgid "Still need to make move for game\n"
 msgstr "Still need to make move for game\n"
 
-#: backend.c:11679
+#: backend.c:12631
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for both games\n"
 msgstr "Still need to make moves for both games\n"
 
-#: backend.c:11683
+#: backend.c:12635
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
 msgstr "Still need to make moves for all %d games\n"
 
-#: backend.c:11690
+#: backend.c:12642
 #, c-format
 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
 msgstr "Still need to make a move for game %s\n"
 
-#: backend.c:11696
+#: backend.c:12648
 #, c-format
 msgid "No unfinished games\n"
 msgstr "No unfinished games\n"
 
-#: backend.c:11698
+#: backend.c:12650
 #, c-format
 msgid "Ready to send mail\n"
 msgstr "Ready to send mail\n"
 
-#: backend.c:11703
+#: backend.c:12655
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
 msgstr "Still need to make moves for games %s\n"
 
-#: backend.c:11857
+#: backend.c:12812
 msgid "Edit comment"
-msgstr "±à¼­×¢ÊÍ"
+msgstr "编辑注释"
 
-#: backend.c:11859
+#: backend.c:12814
 #, c-format
 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
-msgstr "±à¼­×¢ÊÍ %d.%s%s"
+msgstr "编辑注释 %d.%s%s"
 
-#: backend.c:11951
+#: backend.c:12907
 msgid "It is not White's turn"
-msgstr "ûÓÐÂÖµ½°×·½×ßÆå"
+msgstr "没有轮到白方走棋"
 
-#: backend.c:12032
+#: backend.c:12988
 msgid "It is not Black's turn"
-msgstr "ûÓÐÂÖµ½ºÚ·½×ßÆå"
+msgstr "没有轮到黑方走棋"
 
-#: backend.c:12133
+#: backend.c:13095
 #, c-format
 msgid "Starting %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12159 backend.c:13227
+#: backend.c:13123 backend.c:14212
 msgid ""
 "Wait until your turn,\n"
 "or select Move Now"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12278
+#: backend.c:13247
 msgid "Training mode off"
-msgstr "ѵÁ·Ä£Ê½ÒѹرÕ"
+msgstr "训练模式已关闭"
 
-#: backend.c:12286
+#: backend.c:13255
 msgid "Training mode on"
-msgstr "ѵÁ·Ä£Ê½ÒÑ´ò¿ª"
+msgstr "训练模式已打开"
 
-#: backend.c:12289
+#: backend.c:13258
 msgid "Already at end of game"
-msgstr "Æå¾ÖÒѾ­½áÊø"
+msgstr "棋局已经结束"
 
-#: backend.c:12370
+#: backend.c:13339
 msgid "Warning: You are still playing a game"
-msgstr "×¢Ò⣺ÄãÕýÔÚ½øÐÐÆå¾Ö"
+msgstr "注意:你正在进行棋局"
 
-#: backend.c:12373
+#: backend.c:13342
 msgid "Warning: You are still observing a game"
-msgstr "×¢Ò⣺ÄãÕýÔÚÅÔ¹ÛÆå¾Ö"
+msgstr "注意:你正在旁观棋局"
 
-#: backend.c:12376
+#: backend.c:13345
 msgid "Warning: You are still examining a game"
-msgstr "×¢Ò⣺ÄãÕýÔÚÑо¿Æå¾Ö"
+msgstr "注意:你正在研究棋局"
 
-#: backend.c:12450
+#: backend.c:13419
 msgid "Close ICS engine analyze..."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12733
+#: backend.c:13702
 msgid "That square is occupied"
-msgstr "¸ñ×ÓÒÑ·ÅÆå×Ó"
+msgstr "格子已放棋子"
 
-#: backend.c:12757 backend.c:12783
+#: backend.c:13726 backend.c:13752
 msgid "There is no pending offer on this move"
-msgstr "¸Ã×Å·¨Ã»Óдý¶¨µÄÌáÒé"
+msgstr "该着法没有待定的提议"
 
-#: backend.c:12819 backend.c:12830
+#: backend.c:13788 backend.c:13799
 msgid "Your opponent is not out of time"
-msgstr "¶ÔÊÖûÓг¬Ê±"
+msgstr "对手没有超时"
 
-#: backend.c:12892
+#: backend.c:13865
 msgid "You must make your move before offering a draw"
-msgstr "±ØÐë×ßÍêÆå²ÅÄÜÌáºÍ"
+msgstr "必须走完棋才能提和"
 
-#: backend.c:13209
+#: backend.c:14194
 msgid "You are not examining a game"
-msgstr "ûÓзÖÎöÆå¾Ö"
+msgstr "没有分析棋局"
 
-#: backend.c:13213
+#: backend.c:14198
 msgid "You can't revert while pausing"
-msgstr "ÔÝͣʱ²»Äܸ´Ô­Æå¾Ö"
+msgstr "暂停时不能复原棋局"
 
-#: backend.c:13267 backend.c:13274
+#: backend.c:14252 backend.c:14259
 msgid "It is your turn"
-msgstr "ÂÖµ½Äã×ßÆå"
+msgstr "轮到你走棋"
 
-#: backend.c:13325 backend.c:13332 backend.c:13351 backend.c:13358
+#: backend.c:14310 backend.c:14317 backend.c:14336 backend.c:14343
 msgid "Wait until your turn"
-msgstr "µÈ´ý¶ÔÊÖ×ßÆå"
+msgstr "等待对手走棋"
 
-#: backend.c:13337
+#: backend.c:14322
 msgid "No hint available"
-msgstr "ûÓпÉÓõÄÌáʾ"
+msgstr "没有可用的提示"
 
-#: backend.c:13799
+#: backend.c:14784
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s chess program"
-msgstr "·¢ËÍÐÅÏ¢µ½%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐòʱ³ö´í"
+msgstr "发送信息到%s国际象棋程序时出错"
 
-#: backend.c:13803 backend.c:13833
+#: backend.c:14787 backend.c:14823
 #, c-format
 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13828
+#: backend.c:14819
 #, c-format
 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
-msgstr "´íÎó£º%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò(%s)ͻȻÍ˳öÁË"
+msgstr "错误:%s国际象棋程序(%s)突然退出了"
 
-#: backend.c:13842
+#: backend.c:14836
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
-msgstr "´Ó%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò(%s)½ÓÊÕÐÅϢʱ³ö´í"
+msgstr "从%s国际象棋程序(%s)接收信息时出错"
 
-#: backend.c:14255
+#: backend.c:15249
 #, c-format
 msgid "%s engine has too many options\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:14408
+#: backend.c:15402
 msgid "Displayed move is not current"
-msgstr "ÏÔʾµÄ×Å·¨²»Êǵ±Ç°×Å·¨"
+msgstr "显示的着法不是当前着法"
 
-#: backend.c:14417
+#: backend.c:15411
 msgid "Could not parse move"
-msgstr "ÎÞ·¨½âÎö×Å·¨"
+msgstr "无法解析着法"
 
-#: backend.c:14556 backend.c:14578
+#: backend.c:15540 backend.c:15562
 msgid "Both flags fell"
-msgstr "Ë«·½¶¼³¬Ê±ÁË"
+msgstr "双方都超时了"
 
-#: backend.c:14558
+#: backend.c:15542
 msgid "White's flag fell"
-msgstr "°×·½³¬Ê±"
+msgstr "白方超时"
 
-#: backend.c:14580
+#: backend.c:15564
 msgid "Black's flag fell"
-msgstr "ºÚ·½³¬Ê±"
+msgstr "黑方超时"
 
-#: backend.c:15520
+#: backend.c:16505
 msgid "Bad FEN position in clipboard"
-msgstr "¼ôÌù°åµÄFEN¾ÖÃæ´íÎó"
+msgstr "剪贴板的FEN局面错误"
 
-#: xboard.c:600
+#: xboard.c:615
 msgid "New Game        Ctrl+N"
-msgstr "ÖØÖÃÆå¾Ö(N)   Ctrl+N"
+msgstr "重置棋局(N)   Ctrl+N"
 
-#: xboard.c:601
+#: xboard.c:616
 msgid "New Shuffle Game ..."
-msgstr "Ï´ÅÆÓÎÏ·(u)..."
+msgstr "洗牌游戏(u)..."
 
-#: xboard.c:602
+#: xboard.c:617
 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
-msgstr "бäÖÖ(V)...   Alt+Shift+V"
+msgstr "新变种(V)...   Alt+Shift+V"
 
-#: xboard.c:604
+#: xboard.c:619
 msgid "Load Game       Ctrl+O"
-msgstr "ÔØÈëÆå¾Ö(L)...   Ctrl+O"
+msgstr "载入棋局(L)...   Ctrl+O"
 
-#: xboard.c:605
+#: xboard.c:620
 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
-msgstr "ÔØÈë¾ÖÃæ(O)...   Ctrl+Shift+O"
+msgstr "载入局面(O)...   Ctrl+Shift+O"
 
-#: xboard.c:609
+#: xboard.c:624
 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:610
+#: xboard.c:625
 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:613
+#: xboard.c:628
 msgid "Save Game       Ctrl+S"
-msgstr "±£´æÆå¾Ö(S)...   Ctrl+S"
+msgstr "保存棋局(S)...   Ctrl+S"
 
-#: xboard.c:614
+#: xboard.c:629
 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
-msgstr "±£´æ¾ÖÃæ(A)...   Ctrl+Shift+S"
+msgstr "保存局面(A)...   Ctrl+Shift+S"
 
-#: xboard.c:616
+#: xboard.c:631
 msgid "Mail Move"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:617
+#: xboard.c:632
 msgid "Reload CMail Message"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:619
+#: xboard.c:634
 msgid "Quit                 Ctr+Q"
-msgstr "Í˳ö(Q)"
+msgstr "退出(Q)"
 
-#: xboard.c:624
+#: xboard.c:639
 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
-msgstr "¸´ÖÆÆå¾Öµ½¼ôÌù°å(C)   Ctrl+C"
+msgstr "复制棋局到剪贴板(C)   Ctrl+C"
 
-#: xboard.c:625
+#: xboard.c:640
 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
-msgstr "¸´ÖƾÖÃæµ½¼ôÌù°å(Y)   Ctrl+Shift+C"
+msgstr "复制局面到剪贴板(Y)   Ctrl+Shift+C"
 
-#: xboard.c:626
+#: xboard.c:641
 msgid "Copy Game List"
-msgstr "¸´ÖÆÓÎÏ·ÁÐ±íµ½¼ôÌù°å"
+msgstr "复制游戏列表到剪贴板"
 
-#: xboard.c:628
+#: xboard.c:643
 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
-msgstr "Õ³ÌùÆå¾Ö×Ô¼ôÌù°å(P)   Ctrl+V"
+msgstr "粘贴棋局自剪贴板(P)   Ctrl+V"
 
-#: xboard.c:629
+#: xboard.c:644
 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
-msgstr "´Ó¼ôÌù°åÕ³Ìù¾ÖÃæ(T)   Ctrl+Shift+V"
+msgstr "从剪贴板粘贴局面(T)   Ctrl+Shift+V"
 
-#: xboard.c:631
+#: xboard.c:646
 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
-msgstr "±à¼­Æå¾Ö(E)   Ctrl+E"
+msgstr "编辑棋局(E)   Ctrl+E"
 
-#: xboard.c:632
+#: xboard.c:647
 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
-msgstr "±à¼­¾ÖÃæ(d)   Ctrl+Shift+E"
+msgstr "编辑局面(d)   Ctrl+Shift+E"
 
-#: xboard.c:633
+#: xboard.c:648
 msgid "Edit Tags"
-msgstr "±à¼­±êÇ©(T)"
+msgstr "编辑标签(T)"
 
-#: xboard.c:634
+#: xboard.c:649
 msgid "Edit Comment"
-msgstr "±à¼­×¢ÊÍ(C)..."
+msgstr "编辑注释(C)..."
+
+#: xboard.c:650
+#, fuzzy
+msgid "Edit Book"
+msgstr "开局库(B)..."
 
-#: xboard.c:636
+#: xboard.c:652
 msgid "Revert              Home"
-msgstr "»Ö¸´(V)"
+msgstr "恢复(V)"
 
-#: xboard.c:637
+#: xboard.c:653
 msgid "Annotate"
-msgstr "×¢ÊÍ(A)"
+msgstr "注释(A)"
 
-#: xboard.c:638
+#: xboard.c:654
 msgid "Truncate Game  End"
-msgstr "½Ø¶ÏºóÃæµÄ×Å·¨(T)"
+msgstr "截断后面的着法(T)"
 
-#: xboard.c:640
+#: xboard.c:656
 msgid "Backward         Alt+Left"
-msgstr "ÏÂÒ»×Å(B)   Alt+Left"
+msgstr "下一着(B)   Alt+Left"
 
-#: xboard.c:641
+#: xboard.c:657
 msgid "Forward           Alt+Right"
-msgstr "ÉÏÒ»×Å(F)   Alt+Right"
+msgstr "上一着(F)   Alt+Right"
 
-#: xboard.c:642
+#: xboard.c:658
 msgid "Back to Start     Alt+Home"
-msgstr "Æðʼ¾ÖÃæ(S)   Alt+Home"
+msgstr "起始局面(S)   Alt+Home"
 
-#: xboard.c:643
+#: xboard.c:659
 msgid "Forward to End Alt+End"
-msgstr "×îºó¾ÖÃæ(E)   Alt+End"
+msgstr "最后局面(E)   Alt+End"
 
-#: xboard.c:648
+#: xboard.c:664
 msgid "Flip View             F2"
-msgstr "·­×ªÆåÅÌ(V)   F2"
+msgstr "翻转棋盘(V)   F2"
 
-#: xboard.c:650
+#: xboard.c:666
 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
-msgstr "ÏÔʾÒýÇæÊä³ö   Alt+Shift+O"
+msgstr "显示引擎输出   Alt+Shift+O"
 
-#: xboard.c:651
+#: xboard.c:667
 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
-msgstr "ÏÔʾ×Å·¨   Alt+Shift+H"
+msgstr "显示着法   Alt+Shift+H"
 
-#: xboard.c:652
+#: xboard.c:668
 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
-msgstr "ÏÔʾÆÀ¼Ûͼ   Alt+Shift+E"
+msgstr "显示评价图   Alt+Shift+E"
 
-#: xboard.c:653
+#: xboard.c:669
 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
-msgstr "ÏÔʾÆå¾ÖÁбí(L)   Alt+Shift+G"
+msgstr "显示棋局列表(L)   Alt+Shift+G"
 
-#: xboard.c:654 xoptions.c:1816
+#: xboard.c:670 xoptions.c:1413
 msgid "ICS text menu"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:656 xoptions.c:1902
+#: xboard.c:672 xoptions.c:1495
 msgid "Tags"
-msgstr "±à¼­±êÇ©(T)"
+msgstr "编辑标签(T)"
 
-#: xboard.c:657
+#: xboard.c:673
 msgid "Comments"
-msgstr "±à¼­×¢ÊÍ(C) *.*"
+msgstr "编辑注释(C) *.*"
 
-#: xboard.c:658
+#: xboard.c:674
 msgid "ICS Input Box"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:660
+#: xboard.c:676
 msgid "Board..."
-msgstr "ÆåÅÌÑ¡Ïî(B)..."
+msgstr "棋盘选项(B)..."
 
-#: xboard.c:661
+#: xboard.c:677
 msgid "Game List Tags..."
-msgstr "ÓÎÏ·Áбí..."
+msgstr "游戏列表..."
 
-#: xboard.c:666
+#: xboard.c:682
 msgid "Machine White  Ctrl+W"
-msgstr "µçÄÔÖ´°×(W)   Ctrl+W"
+msgstr "电脑执白(W)   Ctrl+W"
 
-#: xboard.c:667
+#: xboard.c:683
 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
-msgstr "µçÄÔÖ´ºÚ(B)   Ctrl+B"
+msgstr "电脑执黑(B)   Ctrl+B"
 
-#: xboard.c:668
+#: xboard.c:684
 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
-msgstr "µçÄÔ¶ÔÞÄ(M)   Ctrl+T"
+msgstr "电脑对弈(M)   Ctrl+T"
 
-#: xboard.c:669
+#: xboard.c:685
 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
-msgstr "·ÖÎöģʽ(A)   Ctrl+A"
+msgstr "分析模式(A)   Ctrl+A"
 
-#: xboard.c:670
+#: xboard.c:686
 msgid "Analyze File      Ctrl+F"
-msgstr "·ÖÎöÎļþ(F)   Ctrl+F"
+msgstr "分析文件(F)   Ctrl+F"
 
-#: xboard.c:671
+#: xboard.c:687
 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
-msgstr "±à¼­Æå¾Ö(E)   Ctrl+E"
+msgstr "编辑棋局(E)   Ctrl+E"
 
-#: xboard.c:672
+#: xboard.c:688
 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
-msgstr "±à¼­¾ÖÃæ(d)   Ctrl+Shift+E"
+msgstr "编辑局面(d)   Ctrl+Shift+E"
 
-#: xboard.c:673
+#: xboard.c:689
 msgid "Training"
-msgstr "ѵÁ·(N)"
+msgstr "训练(N)"
 
-#: xboard.c:674
+#: xboard.c:690
 msgid "ICS Client"
-msgstr "ICS¿Í»§¶Ë"
+msgstr "ICS客户端"
 
-#: xboard.c:676
+#: xboard.c:692
 msgid "Machine Match"
-msgstr "ÒýÇæ±ÈÈü(M)"
+msgstr "引擎比赛(M)"
 
-#: xboard.c:677
+#: xboard.c:693
 msgid "Pause               Pause"
-msgstr "ÔÝÍ£(P)   Pause"
+msgstr "暂停(P)   Pause"
 
-#: xboard.c:682
+#: xboard.c:698
 msgid "Accept             F3"
-msgstr "½ÓÊÜ(A)   F3"
+msgstr "接受(A)   F3"
 
-#: xboard.c:683
+#: xboard.c:699
 msgid "Decline            F4"
-msgstr "¾Ü¾ø(C)   F4"
+msgstr "拒绝(C)   F4"
 
-#: xboard.c:684
+#: xboard.c:700
 msgid "Rematch           F12"
-msgstr "ÖØÈü(M)   F12"
+msgstr "重赛(M)   F12"
 
-#: xboard.c:686
+#: xboard.c:702
 msgid "Call Flag          F5"
-msgstr "³¬Ê±Åиº(F)   F5"
+msgstr "超时判负(F)   F5"
 
-#: xboard.c:687
+#: xboard.c:703
 msgid "Draw                F6"
-msgstr "ÌáºÍ(D)   F6"
+msgstr "提和(D)   F6"
 
-#: xboard.c:688
+#: xboard.c:704
 msgid "Adjourn            F7"
-msgstr "·âÅÌ(J)   F7"
+msgstr "封盘(J)   F7"
 
-#: xboard.c:689
+#: xboard.c:705
 msgid "Abort                F8"
-msgstr "ÖÐÖ¹(B)   F8"
+msgstr "中止(B)   F8"
 
-#: xboard.c:690
+#: xboard.c:706
 msgid "Resign              F9"
-msgstr "ÈÏÊä(R)   F9"
+msgstr "认输(R)   F9"
 
-#: xboard.c:692
+#: xboard.c:708
 msgid "Stop Observing  F10"
-msgstr "Í£Ö¹ÅÔ¹Û(O)   F10"
+msgstr "停止旁观(O)   F10"
 
-#: xboard.c:693
+#: xboard.c:709
 msgid "Stop Examining  F11"
-msgstr "Í£Ö¹Ñо¿(X)   F11"
+msgstr "停止研究(X)   F11"
 
-#: xboard.c:694
+#: xboard.c:710
 msgid "Upload to Examine"
-msgstr "ÉÏ´«¼ì²é(U)"
+msgstr "上传检查(U)"
 
-#: xboard.c:696
+#: xboard.c:712
 msgid "Adjudicate to White"
-msgstr "²Ã¾ö°×Ó® (W)"
+msgstr "裁决白赢 (W)"
 
-#: xboard.c:697
+#: xboard.c:713
 msgid "Adjudicate to Black"
-msgstr "²Ã¾öºÚÓ® (B)"
+msgstr "裁决黑赢 (B)"
 
-#: xboard.c:698
+#: xboard.c:714
 msgid "Adjudicate Draw"
-msgstr "ÌáÇëÖÙ²Ã(D)"
+msgstr "提请仲裁(D)"
 
-#: xboard.c:703
+#: xboard.c:719
 msgid "Load New Engine ..."
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:705
+#: xboard.c:721
 msgid "Engine #1 Settings ..."
-msgstr "ÒýÇæ #1 ÉèÖÃ"
+msgstr "引擎 #1 设置"
 
-#: xboard.c:706
+#: xboard.c:722
 msgid "Engine #2 Settings ..."
-msgstr "ÒýÇæ #2 ÉèÖÃ"
+msgstr "引擎 #2 设置"
 
-#: xboard.c:708
+#: xboard.c:724
 msgid "Hint"
-msgstr "Ìáʾ(H)..."
+msgstr "提示(H)..."
 
-#: xboard.c:709
+#: xboard.c:725
 msgid "Book"
-msgstr "¿ª¾Ö¿â(B)..."
+msgstr "开局库(B)..."
 
-#: xboard.c:711
+#: xboard.c:727
 msgid "Move Now     Ctrl+M"
-msgstr "Á¢¼´×ßÆå(M)   Ctrl+M"
+msgstr "立即走棋(M)   Ctrl+M"
 
-#: xboard.c:712
+#: xboard.c:728
 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
-msgstr "»ÚÆå(R)   Ctrl+X"
+msgstr "悔棋(R)   Ctrl+X"
 
-#: xboard.c:719
+#: xboard.c:735
 msgid "General ..."
-msgstr "³£¹æÑ¡Ïî(G)..."
+msgstr "常规选项(G)..."
 
-#: xboard.c:721
+#: xboard.c:737
 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
-msgstr "ʱÏÞÉèÖÃ(T)...   Alt+Shift+T"
+msgstr "时限设置(T)...   Alt+Shift+T"
 
-#: xboard.c:722
+#: xboard.c:738
 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
-msgstr "ͨÓÃÒýÇæÉèÖÃ(E)...   Alt+Shift+U"
+msgstr "通用引擎设置(E)...   Alt+Shift+U"
 
-#: xboard.c:723
+#: xboard.c:739
 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
-msgstr "Åоö(j)...   Alt+Shift+J"
+msgstr "判决(j)...   Alt+Shift+J"
 
-#: xboard.c:724
+#: xboard.c:740
 msgid "ICS ..."
-msgstr "ICSÑ¡Ïî..."
+msgstr "ICS选项..."
 
-#: xboard.c:725
+#: xboard.c:741
 msgid "Match ..."
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:726
+#: xboard.c:742
 msgid "Load Game ..."
-msgstr "ÔØÈëÆå¾ÖÑ¡Ïî(L)...   Alt+Shift+L"
+msgstr "载入棋局选项(L)...   Alt+Shift+L"
 
-#: xboard.c:727
+#: xboard.c:743
 msgid "Save Game ..."
-msgstr "±£´æÆå¾ÖÑ¡Ïî(S)...   Alt+Shift+S"
+msgstr "保存棋局选项(S)...   Alt+Shift+S"
 
-#: xboard.c:729
+#: xboard.c:745
 msgid "Game List ..."
-msgstr "ÓÎÏ·Áбí..."
+msgstr "游戏列表..."
 
-#: xboard.c:730
+#: xboard.c:746
 msgid "Sounds ..."
-msgstr "ÉùÒôÑ¡Ïî(D)..."
+msgstr "声音选项(D)..."
 
-#: xboard.c:733
+#: xboard.c:749
 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
-msgstr "×ÜÊÇÉý±äΪºó(Q) Ctrl+Shift+Q"
+msgstr "总是升变为后(Q) Ctrl+Shift+Q"
 
-#: xboard.c:734 xoptions.c:814
+#: xboard.c:750 xoptions.c:383
 msgid "Animate Dragging"
-msgstr "¶¯»­ÍÏק(D)"
+msgstr "动画拖拽(D)"
 
-#: xboard.c:735
+#: xboard.c:751
 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
-msgstr "¶¯»­×ßÆå(A)     Ctrl+Shift+A"
+msgstr "动画走棋(A)     Ctrl+Shift+A"
 
-#: xboard.c:736
+#: xboard.c:752
 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
-msgstr "×Ô¶¯³¬Ê±Åиº(F) Ctrl+Shift+F"
+msgstr "自动超时判负(F) Ctrl+Shift+F"
 
-#: xboard.c:737 xoptions.c:817
+#: xboard.c:753 xoptions.c:386
 msgid "Auto Flip View"
-msgstr "×Ô¶¯·­×ªÆåÅÌ(V)"
+msgstr "自动翻转棋盘(V)"
 
-#: xboard.c:738 xoptions.c:818
+#: xboard.c:754 xoptions.c:387
 msgid "Blindfold"
-msgstr "äÆå(B)"
+msgstr "盲棋(B)"
 
-#: xboard.c:739
+#: xboard.c:755
 msgid "Flash Moves"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:741
+#: xboard.c:757
 msgid "Highlight Dragging"
-msgstr "ÍÏקÐÑÄ¿Ìáʾ(H)"
+msgstr "拖拽醒目提示(H)"
 
-#: xboard.c:743 xoptions.c:821
+#: xboard.c:759 xoptions.c:391
 msgid "Highlight Last Move"
-msgstr "ÐÑÄ¿ÌáʾÉÏÒ»×Å·¨(M)"
+msgstr "醒目提示上一着法(M)"
 
-#: xboard.c:744
+#: xboard.c:760
 msgid "Highlight With Arrow"
-msgstr "ÓüýÍ·Í»³öÒƶ¯"
+msgstr "用箭头突出移动"
 
-#: xboard.c:745 xoptions.c:823
+#: xboard.c:761 xoptions.c:393
 msgid "Move Sound"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:747 xoptions.c:824
+#: xboard.c:763 xoptions.c:394
 msgid "One-Click Moving"
-msgstr "µ¥»÷Òƶ¯(M)"
+msgstr "单击移动(M)"
 
-#: xboard.c:748
+#: xboard.c:764
 msgid "Periodic Updates"
-msgstr "¶¨ÆÚ¸üÐÂ(U)"
+msgstr "定期更新(U)"
 
-#: xboard.c:749
+#: xboard.c:765
 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
-msgstr "ͬ²½Ë¼¿¼(N)  Ctrl+Shift+P"
+msgstr "同步思考(N)  Ctrl+Shift+P"
 
-#: xboard.c:750
+#: xboard.c:766
 msgid "Popup Exit Message"
-msgstr "Í˳öʱÌáʾ(P)"
+msgstr "退出时提示(P)"
 
-#: xboard.c:751 xoptions.c:828
+#: xboard.c:767 xoptions.c:398
 msgid "Popup Move Errors"
-msgstr "Ìáʾ´íÎó×Å·¨(E)"
+msgstr "提示错误着法(E)"
 
-#: xboard.c:753
+#: xboard.c:769
 msgid "Show Coords"
-msgstr "ÏÔʾ×ø±ê(C)"
+msgstr "显示坐标(C)"
 
-#: xboard.c:754
+#: xboard.c:770
 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
-msgstr "Òþ²ØÒýÇæ˼¿¼ Ctrl+Shift+H"
+msgstr "隐藏引擎思考 Ctrl+Shift+H"
 
-#: xboard.c:755
+#: xboard.c:771
 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
-msgstr "¼ì²é×Å·¨ºÏÀíÐÔ(L) Cl+Sh+L"
+msgstr "检查着法合理性(L) Cl+Sh+L"
 
-#: xboard.c:758
+#: xboard.c:774
 msgid "Save Settings Now"
-msgstr "Á¢¼´±£´æÉèÖÃ(N)"
+msgstr "立即保存设置(N)"
 
-#: xboard.c:759
+#: xboard.c:775
 msgid "Save Settings on Exit"
-msgstr "Í˳öʱ±£´æÉèÖÃ(X)"
+msgstr "退出时保存设置(X)"
 
-#: xboard.c:764
+#: xboard.c:780
 msgid "Info XBoard"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:765
+#: xboard.c:781
 msgid "Man XBoard   F1"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:767 xboard.c:6702
+#: xboard.c:783 xboard.c:6832
 msgid "About XBoard"
-msgstr "¹ØÓÚXBoard(A)"
+msgstr "关于XBoard(A)"
 
-#: xboard.c:772
+#: xboard.c:788
 msgid "File"
-msgstr "Îļþ(F)"
+msgstr "文件(F)"
 
-#: xboard.c:773
+#: xboard.c:789
 msgid "Edit"
-msgstr "±à¼­(E)"
+msgstr "编辑(E)"
 
-#: xboard.c:774
+#: xboard.c:790
 msgid "View"
-msgstr "Íâ¹Û(V)"
+msgstr "外观(V)"
 
-#: xboard.c:775
+#: xboard.c:791
 msgid "Mode"
-msgstr "ģʽ(M)"
+msgstr "模式(M)"
 
-#: xboard.c:776
+#: xboard.c:792
 msgid "Action"
-msgstr "ÐÐΪ(A)"
+msgstr "行为(A)"
 
-#: xboard.c:777
+#: xboard.c:793
 msgid "Engine"
-msgstr "ÒýÇæ(N)"
+msgstr "引擎(N)"
 
-#: xboard.c:778
+#: xboard.c:794
 msgid "Options"
-msgstr "Ñ¡Ïî(O)"
+msgstr "选项(O)"
 
-#: xboard.c:779
+#: xboard.c:795
 msgid "Help"
-msgstr "°ïÖú(H)"
+msgstr "帮助(H)"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:7441
+#: xboard.c:811 xboard.c:7582
 msgid "White"
-msgstr "°×·½"
+msgstr "白方"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818
+#: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834
 msgid "Pawn"
-msgstr "±ø"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5021 xboard.c:5097
+#: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834 xboard.c:5153 xboard.c:5229
 msgid "Knight"
-msgstr "Âí"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5019
+#: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834 xboard.c:5151
 msgid "Bishop"
-msgstr "Ïó"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5017
+#: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834 xboard.c:5149
 msgid "Rook"
-msgstr "³µ"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:818 xboard.c:5015
+#: xboard.c:812 xboard.c:816 xboard.c:834 xboard.c:5147
 msgid "Queen"
-msgstr "ºó"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:5027
+#: xboard.c:812 xboard.c:816 xboard.c:5159
 msgid "King"
-msgstr "Íõ"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800
+#: xboard.c:812 xboard.c:816
 msgid "Elephant"
-msgstr "Ïó"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800
+#: xboard.c:812 xboard.c:816
 msgid "Cannon"
-msgstr "ÅÚ"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5033
+#: xboard.c:813 xboard.c:817 xboard.c:5165
 msgid "Archbishop"
-msgstr "¹úʦ"
+msgstr "国师"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5035
+#: xboard.c:813 xboard.c:817 xboard.c:5167
 msgid "Chancellor"
-msgstr "Ô×Ïà"
+msgstr "宰相"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5040 xboard.c:5099
+#: xboard.c:813 xboard.c:817 xboard.c:5172 xboard.c:5231
 msgid "Promote"
-msgstr "Éý±ä"
+msgstr "升变"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801
+#: xboard.c:813 xboard.c:817
 msgid "Demote"
-msgstr "½µ¼¶"
+msgstr "降级"
 
-#: xboard.c:798 xboard.c:802
+#: xboard.c:814 xboard.c:818
 msgid "Empty square"
-msgstr "Çå¿Õ¸ñ×Ó"
+msgstr "清空格子"
 
-#: xboard.c:798 xboard.c:802
+#: xboard.c:814 xboard.c:818
 msgid "Clear board"
-msgstr "Çå¿ÕÆåÅÌ"
+msgstr "清空棋盘"
 
-#: xboard.c:799 xboard.c:7457
+#: xboard.c:815 xboard.c:7598
 msgid "Black"
-msgstr "ºÚ·½"
+msgstr "黑方"
 
-#: xboard.c:1191
+#: xboard.c:1214
 #, c-format
 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1214
+#: xboard.c:1237
 #, c-format
 msgid "Available `%s' sizes:\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1250
+#: xboard.c:1273
 #, c-format
 msgid "Error: No `%s' files!\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1266
+#: xboard.c:1289
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
-"   Please report this error to frankm@hiwaay.net.\n"
+"   Please report this error to %s.\n"
 "   Include system type & operating system in message.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1327
+#: xboard.c:1350
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1337
+#: xboard.c:1360
 #, c-format
 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1717 xboard.c:2426
+#: xboard.c:1740 xboard.c:2486
 #, c-format
 msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1822
+#: xboard.c:1845
 #, c-format
 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1999
+#: xboard.c:2022
 #, c-format
 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2008
+#: xboard.c:2031
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2017
+#: xboard.c:2046
 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2040
+#: xboard.c:2069
 #, c-format
 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2077
+#: xboard.c:2106
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2102
+#: xboard.c:2131
 #, c-format
 msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2107
+#: xboard.c:2136
 #, c-format
 msgid ""
 "XBoard square size (hint): %d\n"
 "%s fulldir:%s:\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2113
+#: xboard.c:2142
 #, c-format
 msgid "Closest %s size: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2165
+#: xboard.c:2217
 #, c-format
 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2181
+#: xboard.c:2233
 #, c-format
 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2392 xboard.c:2402
+#: xboard.c:2452 xboard.c:2462
 #, c-format
 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3107
+#: xboard.c:3219
 #, c-format
-msgid "Unable to create font set.\n"
+msgid "Unable to create font set for %s.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3115
+#: xboard.c:3244
 #, c-format
 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3158
+#: xboard.c:3286
 #, c-format
 msgid ""
 "resolved %s at pixel size %d\n"
 "  to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3316
+#: xboard.c:3439
 #, c-format
 msgid "%s: error loading XIM!\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3413
+#: xboard.c:3536
 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3417
+#: xboard.c:3540
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Loading XIMs...\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3432 xboard.c:3455 xboard.c:3462 xboard.c:3575 xboard.c:3612
-#: xboard.c:3623
+#: xboard.c:3555 xboard.c:3578 xboard.c:3585 xboard.c:3698 xboard.c:3735
+#: xboard.c:3746
 #, c-format
 msgid "(File:%s:) "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3450 xboard.c:3605
+#: xboard.c:3573 xboard.c:3728
 #, c-format
 msgid "light square "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3458 xboard.c:3619
+#: xboard.c:3581 xboard.c:3742
 #, c-format
 msgid "dark square "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3469 xboard.c:3632
+#: xboard.c:3592 xboard.c:3755
 #, c-format
 msgid "Done.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3530
+#: xboard.c:3653
 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3540
+#: xboard.c:3663
 #, c-format
 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3550
+#: xboard.c:3673
 #, c-format
 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3563
+#: xboard.c:3686
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Loading XPMs...\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3586
+#: xboard.c:3709
 #, c-format
 msgid "(Replace by File:%s:) "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3593 xboard.c:3616 xboard.c:3627
+#: xboard.c:3716 xboard.c:3739 xboard.c:3750
 #, c-format
 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3717
+#: xboard.c:3840
 #, c-format
 msgid "Can't open bitmap file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3720
+#: xboard.c:3843
 #, c-format
 msgid "Invalid bitmap in file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3723
+#: xboard.c:3846
 #, c-format
 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3727
+#: xboard.c:3850
 #, c-format
 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3731
+#: xboard.c:3854
 #, c-format
 msgid "%s: %s...using built-in\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3735
+#: xboard.c:3858
 #, c-format
 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3938
+#: xboard.c:4061
 msgid "Drop"
-msgstr "È¡Ïû"
+msgstr "取消"
 
-#: xboard.c:4919 xboard.c:5045 xboard.c:5093 xboard.c:6997 xboard.c:7038
-#: xgamelist.c:716 xgamelist.c:824 xoptions.c:148 xoptions.c:215
-#: xoptions.c:590 xoptions.c:1306 xoptions.c:1613
+#: xboard.c:5051 xboard.c:5177 xboard.c:5225 xboard.c:7130 xboard.c:7171
+#: xgamelist.c:758 xgamelist.c:866 xoptions.c:894 xoptions.c:1205
 msgid "cancel"
-msgstr "È¡Ïû(C)"
+msgstr "取消(C)"
 
-#: xboard.c:4956 xboard.c:6847 xboard.c:6861
+#: xboard.c:5088 xboard.c:6980 xboard.c:6994
 msgid "Error"
-msgstr "´íÎó"
+msgstr "错误"
 
-#: xboard.c:4956
+#: xboard.c:5088
 msgid "Can't open file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4961
+#: xboard.c:5093
 msgid "Failed to open file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4990
+#: xboard.c:5122
 msgid "Promotion"
-msgstr "Éý±ä"
+msgstr "升变"
 
-#: xboard.c:4999
+#: xboard.c:5131
 msgid "Promote to what?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5006
+#: xboard.c:5138
 msgid "Warlord"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5008
+#: xboard.c:5140
 msgid "General"
-msgstr "³£¹æÑ¡Ïî(G)..."
+msgstr "常规选项(G)..."
 
-#: xboard.c:5010
+#: xboard.c:5142
 msgid "Lieutenant"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5012
+#: xboard.c:5144
 msgid "Captain"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5042 xboard.c:5101
+#: xboard.c:5174 xboard.c:5233
 msgid "Defer"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5164 xoptions.c:164 xoptions.c:214
+#: xboard.c:5296
 msgid "ok"
-msgstr "È·¶¨"
+msgstr "确定"
 
-#: xboard.c:5359
+#: xboard.c:5493
 msgid "Load game file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5425
+#: xboard.c:5559
 msgid "Load position file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5434
+#: xboard.c:5568
 msgid "Save game file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5446
+#: xboard.c:5580
 msgid "Save position file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5679
+#: xboard.c:5811
 msgid "Can't open temp file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5769
+#: xboard.c:5901
 #, c-format
 msgid "You are not observing a game"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5774
+#: xboard.c:5906
 #, c-format
 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5788
+#: xboard.c:5920
 #, c-format
 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5816
+#: xboard.c:5948
 msgid "File to analyze"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5835
-msgid "You can only start a match from the initial position."
-msgstr ""
-
-#: xboard.c:6884
+#: xboard.c:7017
 msgid "Fatal Error"
-msgstr "ÑÏÖØ´íÎó"
+msgstr "严重错误"
 
-#: xboard.c:6884
+#: xboard.c:7017
 msgid "Exiting"
-msgstr "Í˳ö"
+msgstr "退出"
 
-#: xboard.c:6894
+#: xboard.c:7027
 msgid "Information"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6901
+#: xboard.c:7034
 msgid "Note"
-msgstr "×¢ÊÍ"
+msgstr "注释"
 
-#: xboard.c:6951
+#: xboard.c:7084
 #, c-format
 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6984
+#: xboard.c:7117
 msgid "Error writing to chess program"
-msgstr "·¢ËÍÐÅÏ¢¸ø¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐòʱ³ö´í"
+msgstr "发送信息给国际象棋程序时出错"
 
-#: xboard.c:7036
+#: xboard.c:7169
 msgid "enter"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7225
+#: xboard.c:7366
 #, c-format
 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7619
+#: xboard.c:7760
 msgid "Socket support is not configured in"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7721
+#: xboard.c:7851
 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:8495
+#: xboard.c:8625
 #, c-format
 msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:8496
+#: xboard.c:8626
 #, c-format
 msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:159
+#: xengineoutput.c:145
 #, c-format
 msgid "Error %d loading icon image\n"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:364
+#: xengineoutput.c:358
 msgid "NPS"
 msgstr "NPS"
 
-#: xengineoutput.c:543
+#: xengineoutput.c:537
 msgid "Engine output"
-msgstr "ÒýÇæÊä³ö"
+msgstr "引擎输出"
 
-#: xengineoutput.c:543
+#: xengineoutput.c:537
 msgid "This feature is experimental"
 msgstr ""
 
-#: xevalgraph.c:360
+#: xevalgraph.c:95
 msgid "Evaluation graph"
-msgstr "ÆÀ¼Ûͼ"
+msgstr "评价图"
 
-#: xgamelist.c:200 xgamelist.c:392
-msgid "load"
+#: xgamelist.c:114
+msgid "no games matched your request"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:211 xgamelist.c:405
-msgid "prev"
+#: xgamelist.c:193 xgamelist.c:414
+msgid "thresholds"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:222 xgamelist.c:398
+#: xgamelist.c:204 xgamelist.c:441 xgamelist.c:448
+#, fuzzy
+msgid "find position"
+msgstr "局面文件错误"
+
+#: xgamelist.c:215 xgamelist.c:426
 msgid "next"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:233 xgamelist.c:386
+#: xgamelist.c:228 xgamelist.c:410
 msgid "close"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:245
+#: xgamelist.c:240
 msgid "Filter:"
-msgstr "¹ýÂËÆ÷"
+msgstr "过滤器"
 
-#: xgamelist.c:263
+#: xgamelist.c:258
 msgid "filtertext"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:276 xgamelist.c:412
+#: xgamelist.c:271 xgamelist.c:440
 msgid "apply"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:395
+#: xgamelist.c:354
+#, c-format
+msgid "Scanning through games (%d)"
+msgstr ""
+
+#: xgamelist.c:377
+msgid "previous page"
+msgstr ""
+
+#: xgamelist.c:380
+msgid "next page"
+msgstr ""
+
+#: xgamelist.c:420
+msgid "load"
+msgstr ""
+
+#: xgamelist.c:423
 msgid "No game selected"
-msgstr "ûÓÐÑ¡ÖÐÆå¾Ö"
+msgstr "没有选中棋局"
 
-#: xgamelist.c:401
+#: xgamelist.c:429
 msgid "Can't go forward any further"
-msgstr "ÎÞ·¨ÔÙÇ°½øÁË"
+msgstr "无法再前进了"
+
+#: xgamelist.c:433
+msgid "prev"
+msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:506
+#: xgamelist.c:532
 msgid "There is no game list"
-msgstr "ûÓÐÆå¾ÖÁбí"
+msgstr "没有棋局列表"
 
-#: xgamelist.c:710 xgamelist.c:835 xoptions.c:1310 xoptions.c:1609
+#: xgamelist.c:752 xgamelist.c:877 xoptions.c:898 xoptions.c:1201
 msgid "OK"
-msgstr "È·¶¨"
+msgstr "确定"
 
-#: xgamelist.c:724
+#: xgamelist.c:766
 msgid "No tag selected"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:728 xgamelist.c:813
+#: xgamelist.c:770 xgamelist.c:855
 msgid "down"
-msgstr "ÏòÏÂ"
+msgstr "向下"
 
-#: xgamelist.c:733 xgamelist.c:802
+#: xgamelist.c:775 xgamelist.c:844
 msgid "up"
-msgstr "ÏòÉÏ"
+msgstr "向上"
 
-#: xgamelist.c:738 xgamelist.c:791
+#: xgamelist.c:780 xgamelist.c:833
 msgid "factory"
 msgstr ""
 
-#: xhistory.c:163
-#, c-format
-msgid "White "
-msgstr "°×·½ "
-
-#: xhistory.c:164
-#, c-format
-msgid "Black "
-msgstr "ºÚ·½ "
-
-#: xhistory.c:310 xhistory.c:314
+#: xhistory.c:146
 msgid "Move list"
 msgstr ""
 
-#: xhistory.c:406
-msgid "Close"
-msgstr "¹Ø±Õ(C)"
-
-#: xoptions.c:152 xoptions.c:217
-msgid "off"
-msgstr ""
-
-#: xoptions.c:158 xoptions.c:216
-msgid "random"
-msgstr "Ëæ»ú"
-
-#: xoptions.c:195
-msgid "New Shuffle Game"
-msgstr "Ï´ÅÆÓÎÏ·(u)..."
-
-#: xoptions.c:204
-msgid "Start-position number:"
-msgstr "Æô¶¯Î»ÖúÅÂë(S)"
-
-#: xoptions.c:207
-msgid "Shuffle"
-msgstr ""
-
-#: xoptions.c:278 xoptions.c:542
-msgid "classical"
-msgstr ""
-
-#: xoptions.c:281 xoptions.c:444
-msgid "minutes for each"
-msgstr ""
-
-#: xoptions.c:284
-msgid "moves"
-msgstr "×Å·¨"
-
-#: xoptions.c:299 xoptions.c:555
-msgid "incremental"
-msgstr ""
-
-#: xoptions.c:302
-msgid "minutes, plus"
+#: xoptions.c:303
+msgid "First Engine"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:305 xoptions.c:473
-msgid "sec/move"
-msgstr "ÿ×ßÒ»²½¼Ó"
-
-#: xoptions.c:320 xoptions.c:568
-msgid "fixed time"
+#: xoptions.c:303
+msgid "Second Engine"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:323
-msgid "sec/move (max)"
+#: xoptions.c:352
+msgid "Tournament file:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:334 xoptions.c:579
-msgid " OK "
+#: xoptions.c:353
+msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:362 xoptions.c:370
-msgid "Bad Time-Control String"
+#: xoptions.c:354
+msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:411
-msgid "TimeControl Menu"
+#: xoptions.c:356
+msgid "Select Engine:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:444
-msgid "sec/move (max)   "
+#: xoptions.c:357
+msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:444
-msgid "   minutes, plus   "
+#: xoptions.c:358
+msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:473
-msgid "             "
+#: xoptions.c:359
+msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:473
-msgid "moves     "
+#: xoptions.c:360
+msgid "Pause between Match Games (msec):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:522
-msgid "Engine #1 and #2 Time-Odds Factors"
-msgstr "ʱ¼ä±¶Êý"
-
-#: xoptions.c:795
-msgid "Default Number of Games in Match:"
-msgstr "ȱʡ±ÈÈü¶Ô¾ÖÊý"
-
-#: xoptions.c:796
-msgid "Pause between Match Games (msec):"
+#: xoptions.c:361
+msgid "Save Tourney Games on:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:797
+#: xoptions.c:362
 msgid "Game File with Opening Lines:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:798
+#: xoptions.c:363
 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:799
+#: xoptions.c:364
 msgid "File with Start Positions:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:800
+#: xoptions.c:365
 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:801
+#: xoptions.c:366
 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:813
+#: xoptions.c:367
+#, fuzzy
+msgid "Replace Engine"
+msgstr "引擎(N)"
+
+#: xoptions.c:368
+#, fuzzy
+msgid "Upgrade Engine"
+msgstr "引擎(N)"
+
+#: xoptions.c:381
+msgid "Absolute Analysis Scores"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:382
 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:815
+#: xoptions.c:384
 msgid "Animate Moving"
-msgstr "¶¯»­×ßÆå(A)"
+msgstr "动画走棋(A)"
 
-#: xoptions.c:816
+#: xoptions.c:385
 msgid "Auto Flag"
-msgstr "×Ô¶¯³¬Ê±Åиº(F) Ctrl+Shift+F"
+msgstr "自动超时判负(F) Ctrl+Shift+F"
 
-#: xoptions.c:819
+#: xoptions.c:388
 msgid "Drop Menu"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:820
+#: xoptions.c:389
+msgid "Hide Thinking from Human"
+msgstr "与人对弈时隐藏思考细节"
+
+#: xoptions.c:390
 msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
-msgstr "ÍÏקÐÑÄ¿Ìáʾ(H)"
+msgstr "拖拽醒目提示(H)"
 
-#: xoptions.c:822
+#: xoptions.c:392
 msgid "Highlight with Arrow"
-msgstr "ÓüýÍ·Í»³öÒƶ¯"
+msgstr "用箭头突出移动"
 
-#: xoptions.c:825
+#: xoptions.c:395
 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
-msgstr "¶¨ÆÚ¸üÐÂ(·ÖÎöģʽ)"
+msgstr "定期更新(分析模式)"
 
-#: xoptions.c:826 xoptions.c:929
+#: xoptions.c:396 xoptions.c:502
 msgid "Ponder Next Move"
-msgstr "ͬ²½Ë¼¿¼(N)"
+msgstr "同步思考(N)"
 
-#: xoptions.c:827
+#: xoptions.c:397
 msgid "Popup Exit Messages"
-msgstr "Í˳öʱÌáʾ(P)"
+msgstr "退出时提示(P)"
 
-#: xoptions.c:829
+#: xoptions.c:399
+#, fuzzy
+msgid "Scores in Move List"
+msgstr "获取着法列表(G)"
+
+#: xoptions.c:400
 msgid "Show Coordinates"
-msgstr "ÏÔʾ×ø±ê(C)"
+msgstr "显示坐标(C)"
 
-#: xoptions.c:830
+#: xoptions.c:401
 msgid "Show Target Squares"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:831
-msgid "Hide Thinking from Human"
-msgstr "ÓëÈ˶ÔÞÄʱÒþ²Ø˼¿¼Ï¸½Ú"
-
-#: xoptions.c:832
+#: xoptions.c:402
 msgid "Test Legality"
-msgstr "¼ì²é×Å·¨ºÏÀíÐÔ(L) Cl+Sh+L"
+msgstr "检查着法合理性(L) Cl+Sh+L"
 
-#: xoptions.c:833
+#: xoptions.c:403
 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:834
+#: xoptions.c:404
 msgid "Flash Rate (high = fast):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:835
+#: xoptions.c:405
 msgid "Animation Speed (high = slow):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:851
+#: xoptions.c:406
+#, fuzzy
+msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
+msgstr "评价图"
+
+#: xoptions.c:422
 #, c-format
 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
-msgstr "¾¯¸æ: µÚ¶þ¸öÒýÇæ(%s) ²»Ö§³Ö´Ë!"
+msgstr "警告: 第二个引擎(%s) 不支持此!"
 
-#: xoptions.c:872
+#: xoptions.c:443
 msgid "normal"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:873
+#: xoptions.c:444
 msgid "fairy"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:874
+#: xoptions.c:445
 msgid "FRC"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:875
+#: xoptions.c:446
 msgid "Seirawan"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:876
+#: xoptions.c:447
 msgid "wild castle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:877
+#: xoptions.c:448
 msgid "Superchess"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:878
+#: xoptions.c:449
 msgid "no castle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:879
+#: xoptions.c:450
 msgid "crazyhouse"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:880
+#: xoptions.c:451
 msgid "knightmate"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:881
+#: xoptions.c:452
 msgid "bughouse"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:882
+#: xoptions.c:453
 msgid "berolina"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:883
+#: xoptions.c:454
 msgid "shogi (9x9)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:884
+#: xoptions.c:455
 msgid "cylinder"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:885
+#: xoptions.c:456
 msgid "xiangqi (9x10)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:886
+#: xoptions.c:457
 msgid "shatranj"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:887
+#: xoptions.c:458
 msgid "courier (12x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:888
+#: xoptions.c:459
 msgid "makruk"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:889
+#: xoptions.c:460
 msgid "Great Shatranj (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:890
+#: xoptions.c:461
 msgid "atomic"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:891
+#: xoptions.c:462
 msgid "Capablanca (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:892
+#: xoptions.c:463
 msgid "two kings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:893
+#: xoptions.c:464
 msgid "Gothic (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:894
+#: xoptions.c:465
 msgid "3-checks"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:895
+#: xoptions.c:466
 msgid "janus (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:896
+#: xoptions.c:467
 msgid "suicide"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:897
+#: xoptions.c:468
 msgid "CRC (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:898
+#: xoptions.c:469
 msgid "give-away"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:899
-msgid "Spartan"
+#: xoptions.c:470
+msgid "grand (10x10)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:900
+#: xoptions.c:471
 msgid "losers"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:901
+#: xoptions.c:472
+msgid "Spartan"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:473
 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:902
+#: xoptions.c:474
 msgid "Number of Board Ranks:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:903
+#: xoptions.c:475
 msgid "Number of Board Files:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:904
+#: xoptions.c:476
 msgid "Holdings Size:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:906
+#: xoptions.c:478
 msgid ""
 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
 "pieces only have built-in bitmaps\n"
@@ -1925,532 +2002,661 @@ msgid ""
 "for missing bitmaps. (See manual.)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:930
+#: xoptions.c:503
 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
-msgstr "×î´óCPUÊý"
+msgstr "最大CPU数"
 
-#: xoptions.c:931
+#: xoptions.c:504
 msgid "Polygot Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:932
+#: xoptions.c:505
 msgid "Hash-Table Size (MB):"
-msgstr "Hash ´óС(MB)"
+msgstr "Hash 大小(MB)"
 
-#: xoptions.c:933
+#: xoptions.c:506
 msgid "Nalimov EGTB Path:"
-msgstr "EGTB Â·¾¶"
+msgstr "EGTB 路径"
 
-#: xoptions.c:934
+#: xoptions.c:507
 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
-msgstr "EGTB ´óС(MB)"
+msgstr "EGTB 大小(MB)"
 
-#: xoptions.c:935
+#: xoptions.c:508
 msgid "Use GUI Book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:936
+#: xoptions.c:509
 msgid "Opening-Book Filename:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:937
+#: xoptions.c:510
 msgid "Book Depth (moves):"
-msgstr "¿â×Å·¨Éî¶È"
+msgstr "库着法深度"
 
-#: xoptions.c:938
+#: xoptions.c:511
 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
-msgstr "¿â±äÀý"
+msgstr "库变例"
 
-#: xoptions.c:939
+#: xoptions.c:512
 msgid "Engine #1 Has Own Book"
-msgstr "ÒýÇæ1ÓÐ×ÔÓÿâ"
+msgstr "引擎1有自用库"
 
-#: xoptions.c:940
+#: xoptions.c:513
 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:945
+#: xoptions.c:518
 msgid "Detect all Mates"
-msgstr "¼ì²â½«É±(M)"
+msgstr "检测将杀(M)"
 
-#: xoptions.c:946
+#: xoptions.c:519
 msgid "Verify Engine Result Claims"
-msgstr "ÑéÖ¤ÒýÇæÉùÃ÷(V)"
+msgstr "验证引擎声明(V)"
 
-#: xoptions.c:947
+#: xoptions.c:520
 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
-msgstr "×ÓÁ¦²»×ãʱÅкÍ(I)"
+msgstr "子力不足时判和(I)"
 
-#: xoptions.c:948
+#: xoptions.c:521
 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
-msgstr "Ò»°ãºÍÆåÅоö(T)"
+msgstr "一般和棋判决(T)"
 
-#: xoptions.c:949
+#: xoptions.c:522
 msgid "N-Move Rule:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:950
+#: xoptions.c:523
 msgid "N-fold Repeats:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:951
+#: xoptions.c:524
 msgid "Draw after N Moves Total:"
-msgstr "¼¸×źóÅоö"
+msgstr "几着后判决"
 
-#: xoptions.c:952
+#: xoptions.c:525
 msgid "Win / Loss Threshold:"
-msgstr "Êä/Ó®ÅоöãÐÖµ"
+msgstr "输/赢判决阈值"
 
-#: xoptions.c:953
+#: xoptions.c:526
 msgid "Negate Score of Engine #1"
-msgstr "ÒýÇæ #1 ÊǾø¶Ô·ÖÊý"
+msgstr "引擎 #1 是绝对分数"
 
-#: xoptions.c:954
+#: xoptions.c:527
 msgid "Negate Score of Engine #2"
-msgstr "ÒýÇæ #2 ÊǾø¶Ô·ÖÊý"
+msgstr "引擎 #2 是绝对分数"
 
-#: xoptions.c:964
+#: xoptions.c:538
 msgid "Auto-Kibitz"
-msgstr "×Ô¶¯\"kibitz\"(A)"
+msgstr "自动\"kibitz\"(A)"
 
-#: xoptions.c:965
+#: xoptions.c:539
 msgid "Auto-Comment"
-msgstr "×Ô¶¯×¢ÊÍ(A)"
+msgstr "自动注释(A)"
 
-#: xoptions.c:966
+#: xoptions.c:540
 msgid "Auto-Observe"
-msgstr "×Ô¶¯ÅÔ¹Û(O)"
+msgstr "自动旁观(O)"
 
-#: xoptions.c:967
+#: xoptions.c:541
 msgid "Auto-Raise Board"
-msgstr "×Ô¶¯¸Ä±äÆåÅÌ´óС(R)"
+msgstr "自动改变棋盘大小(R)"
 
-#: xoptions.c:968
+#: xoptions.c:542
 msgid "Background Observe while Playing"
-msgstr "ºǫ́¹Û²ì(v)"
+msgstr "后台观察(v)"
 
-#: xoptions.c:969
+#: xoptions.c:543
 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
-msgstr "Ë«ÆåÅÌ(D)"
+msgstr "双棋盘(D)"
 
-#: xoptions.c:970
+#: xoptions.c:544
 msgid "Get Move List"
-msgstr "»ñÈ¡×Å·¨Áбí(G)"
+msgstr "获取着法列表(G)"
 
-#: xoptions.c:971
+#: xoptions.c:545
 msgid "Quiet Play"
-msgstr "Âä×ÓÎÞÉù(Q)"
+msgstr "落子无声(Q)"
 
-#: xoptions.c:972
+#: xoptions.c:546
 msgid "Seek Graph"
-msgstr "¿ÉÑ¡¶ÔÊÖͼ±í(k)"
+msgstr "可选对手图表(k)"
 
-#: xoptions.c:973
+#: xoptions.c:547
 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
-msgstr "×Ô¶¯Ë¢ÐÂͼ±í(R)"
+msgstr "自动刷新图表(R)"
 
-#: xoptions.c:974
+#: xoptions.c:548
 msgid "Premove"
-msgstr "Ô¤ÏÈ×ßÆå(P)"
+msgstr "预先走棋(P)"
 
-#: xoptions.c:975
+#: xoptions.c:549
 msgid "Premove for White"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:976
+#: xoptions.c:550
 msgid "First White Move:"
-msgstr "°×·½ÏÈÐÐ(W)"
+msgstr "白方先行(W)"
 
-#: xoptions.c:977
+#: xoptions.c:551
 msgid "Premove for Black"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:978
+#: xoptions.c:552
 msgid "First Black Move:"
-msgstr "ºÚ·½ÏÈÐÐ(B)"
+msgstr "黑方先行(B)"
 
-#: xoptions.c:980
+#: xoptions.c:554
 msgid "Alarm"
-msgstr "Ìáʾ"
+msgstr "提示"
 
-#: xoptions.c:981
+#: xoptions.c:555
 msgid "Alarm Time (msec):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:983
+#: xoptions.c:557
 msgid "Colorize Messages"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:984
+#: xoptions.c:558
 msgid "Shout Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:985
+#: xoptions.c:559
 msgid "S-Shout Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:986
+#: xoptions.c:560
 msgid "Channel #1 Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:987
+#: xoptions.c:561
 msgid "Other Channel Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:988
+#: xoptions.c:562
 msgid "Kibitz Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:989
+#: xoptions.c:563
 msgid "Tell Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:990
+#: xoptions.c:564
 msgid "Challenge Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:991
+#: xoptions.c:565
 msgid "Request Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:992
+#: xoptions.c:566
 msgid "Seek Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:997
+#: xoptions.c:570
+msgid "Exact match"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:570
+msgid "Shown position is subset"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:570
+msgid "Same material and Pawn chain"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:570
+msgid "Same material"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:581
 msgid "Auto-Display Tags"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:998
+#: xoptions.c:582
 msgid "Auto-Display Comment"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:999
+#: xoptions.c:583
 msgid ""
 "Auto-Play speed of loaded games\n"
 "(0 = instant, -1 = off):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1000
+#: xoptions.c:584
 msgid "Seconds per Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1005
+#: xoptions.c:585
+msgid ""
+"\n"
+"Thresholds for position filtering in game list:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:586
+msgid "Elo of strongest player at least:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:587
+msgid "Elo of weakest player at least:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:588
+#, fuzzy
+msgid "No games before year:"
+msgstr "尚未有棋局载入"
+
+#: xoptions.c:589
+msgid "Seach mode:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:594
 msgid "Auto-Save Games"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1006
+#: xoptions.c:595
 msgid "Save Games on File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1007
+#: xoptions.c:596
 msgid "Save Final Positions on File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1008
+#: xoptions.c:597
 msgid "PGN Event Header:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1009
+#: xoptions.c:598
 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1010
+#: xoptions.c:599
 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1011
+#: xoptions.c:600
 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1016
+#: xoptions.c:605
 msgid "No Sound"
-msgstr "ÎÞÉù"
+msgstr "无声"
 
-#: xoptions.c:1017
+#: xoptions.c:606
 msgid "Default Beep"
-msgstr "ĬÈÏÉùÒô"
+msgstr "默认声音"
 
-#: xoptions.c:1018
+#: xoptions.c:607
 msgid "Above WAV File"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1019
+#: xoptions.c:608
 msgid "Car Horn"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1020
+#: xoptions.c:609
 msgid "Cymbal"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1021
+#: xoptions.c:610
 msgid "Ding"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1022
+#: xoptions.c:611
 msgid "Gong"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1023
+#: xoptions.c:612
 msgid "Laser"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1024
+#: xoptions.c:613
 msgid "Penalty"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1025
+#: xoptions.c:614
 msgid "Phone"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1026
+#: xoptions.c:615
 msgid "Pop"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1027
+#: xoptions.c:616
 msgid "Slap"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1028
+#: xoptions.c:617
 msgid "Wood Thunk"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1030
+#: xoptions.c:619
 msgid "User File"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1058
+#: xoptions.c:647
 msgid "Sound Program:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1059
+#: xoptions.c:648
 msgid "Sounds Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1060
+#: xoptions.c:649
 msgid "User WAV File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1061
+#: xoptions.c:650
 msgid "Try-Out Sound:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1062
+#: xoptions.c:651
 msgid "Play"
-msgstr "²¥·Å"
+msgstr "播放"
 
-#: xoptions.c:1063
+#: xoptions.c:652
 msgid "Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1064
+#: xoptions.c:653
 msgid "Win:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1065
+#: xoptions.c:654
 msgid "Lose:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1066
+#: xoptions.c:655
 msgid "Draw:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1067
+#: xoptions.c:656
 msgid "Unfinished:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1068
+#: xoptions.c:657
 msgid "Alarm:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1069
+#: xoptions.c:658
 msgid "Shout:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1070
+#: xoptions.c:659
 msgid "S-Shout:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1071
+#: xoptions.c:660
 msgid "Channel:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1072
+#: xoptions.c:661
 msgid "Channel 1:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1073
+#: xoptions.c:662
 msgid "Tell:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1074
+#: xoptions.c:663
 msgid "Kibitz:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1075
+#: xoptions.c:664
 msgid "Challenge:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1076
+#: xoptions.c:665
 msgid "Request:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1077
+#: xoptions.c:666
 msgid "Seek:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1162
+#: xoptions.c:746
 msgid "White Piece Color:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1168
+#: xoptions.c:752
 msgid "Black Piece Color:"
-msgstr "ºÚ×Ó"
+msgstr "黑子"
 
-#: xoptions.c:1174
+#: xoptions.c:758
 msgid "Light Square Color:"
-msgstr "°×¸ñ"
+msgstr "白格"
 
-#: xoptions.c:1180
+#: xoptions.c:764
 msgid "Dark Square Color:"
-msgstr "ºÚ¸ñ"
+msgstr "黑格"
 
-#: xoptions.c:1186
+#: xoptions.c:770
 msgid "Highlight Color:"
-msgstr "¸ñ×Ó±ê¼Ç"
+msgstr "格子标记"
 
-#: xoptions.c:1192
+#: xoptions.c:776
 msgid "Premove Highlight Color:"
-msgstr "Ô¤ÏÈ×ßÆå±ê¼Ç"
+msgstr "预先走棋标记"
 
-#: xoptions.c:1198
+#: xoptions.c:782
 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1200
+#: xoptions.c:784
 msgid "Mono Mode"
-msgstr "ºÚ°×"
+msgstr "黑白"
 
-#: xoptions.c:1201
+#: xoptions.c:785
 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1202
+#: xoptions.c:786
+msgid "Use Board Textures"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:787
 msgid "Light-Squares Texture File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1203
+#: xoptions.c:788
 msgid "Dark-Squares Texture File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1204
+#: xoptions.c:789
 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1205
+#: xoptions.c:790
 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1650
+#: xoptions.c:938
+msgid "Engine has no options"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1031
+msgid "browse"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1242
 msgid "ICS Options"
-msgstr "ICSÉèÖÃ"
+msgstr "ICS设置"
 
-#: xoptions.c:1659
+#: xoptions.c:1252
 msgid "Load Game Options"
-msgstr "ÔØÈëÆå¾ÖÑ¡Ïî"
+msgstr "载入棋局选项"
 
-#: xoptions.c:1668
+#: xoptions.c:1261
 msgid "Save Game Options"
-msgstr "±£´æÆå¾ÖÑ¡Ïî"
+msgstr "保存棋局选项"
 
-#: xoptions.c:1678
+#: xoptions.c:1271
 msgid "Sound Options"
-msgstr "ÉùÒô"
+msgstr "声音"
 
-#: xoptions.c:1687
+#: xoptions.c:1280
 msgid "Board Options"
-msgstr "ÆåÅÌÑ¡Ïî"
+msgstr "棋盘选项"
 
-#: xoptions.c:1707
+#: xoptions.c:1300
 msgid "Common Engine Settings"
-msgstr "ͨÓÃÒýÇæÉèÖÃ"
+msgstr "通用引擎设置"
 
-#: xoptions.c:1716
+#: xoptions.c:1309
 msgid "New Variant"
-msgstr "±äÖÖ"
+msgstr "变种"
 
-#: xoptions.c:1726
+#: xoptions.c:1319
 msgid "General Options"
-msgstr "³£¹æÑ¡Ïî"
+msgstr "常规选项"
 
-#: xoptions.c:1735
+#: xoptions.c:1333
 msgid "Match Options"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1936
+#: xoptions.c:1495
+#, fuzzy
+msgid "Edit book"
+msgstr "编辑(E)"
+
+#: xoptions.c:1535
 msgid "ICS input box"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1965
+#: xoptions.c:1562
 msgid "Type a move"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1987
+#: xoptions.c:1584
 msgid "Engine Settings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2013
-msgid "First Engine"
+#: xoptions.c:1614
+msgid "Select engine from list:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2013
-msgid "Second Engine"
+#: xoptions.c:1615
+msgid "or specify one below:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2107
-msgid "Select engine from list:"
+#: xoptions.c:1616
+msgid "Nickname (optional):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2108
-msgid "or specify one below:"
+#: xoptions.c:1617
+msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2109
+#: xoptions.c:1618
 msgid "Engine Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2110
+#: xoptions.c:1619
 msgid "Engine Command:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2111
+#: xoptions.c:1620
 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2112
+#: xoptions.c:1621
 msgid "UCI"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2113
+#: xoptions.c:1622
 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2114
+#: xoptions.c:1623
 msgid "Must not use GUI book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2115
+#: xoptions.c:1624
 msgid "Add this engine to the list"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2116
+#: xoptions.c:1625
 msgid "Force current variant with this engine"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2117
+#: xoptions.c:1626
 msgid "Load mentioned engine as"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2132
+#: xoptions.c:1643
 msgid "Load engine"
 msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1665
+msgid "Start-position number:"
+msgstr "启动位置号码(S)"
+
+#: xoptions.c:1686
+msgid "New Shuffle Game"
+msgstr "洗牌游戏(u)..."
+
+#: xoptions.c:1733
+msgid "classical"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1734
+msgid "incremental"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1735
+msgid "fixed max"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1736
+msgid "Moves per session:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1737
+msgid "Initial time (min):"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1738
+msgid "Increment or max (sec/move):"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1739
+#, fuzzy
+msgid "Time-Odds factors:"
+msgstr "时间倍数"
+
+#: xoptions.c:1740
+#, fuzzy
+msgid "Engine #1"
+msgstr "引擎(N)"
+
+#: xoptions.c:1741
+#, fuzzy
+msgid "Engine #2 / Human"
+msgstr "引擎1有自用库"
+
+#: xoptions.c:1751 xoptions.c:1754 xoptions.c:1759 xoptions.c:1760
+msgid "Unused"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1775
+msgid "Time Control"
+msgstr ""
+
+#~ msgid "White "
+#~ msgstr "白方 "
+
+#~ msgid "Black "
+#~ msgstr "黑方 "
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "关闭(C)"
+
+#~ msgid "random"
+#~ msgstr "随机"
+
+#~ msgid "moves"
+#~ msgstr "着法"
+
+#~ msgid "sec/move"
+#~ msgstr "每走一步加"