updated version numnber in pot file
[xboard.git] / po / zh_TW.po
index 69447ff..6ea6adf 100644 (file)
 # This file is distributed under the same license as the XBoard package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 #
-#: xoptions.c:326
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU xboard master-20110411\n"
+"Project-Id-Version: GNU xboard master-20110507\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-23 09:01-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-03 08:20-0800\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: zh_TW\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: backend.c:799
+#: backend.c:824
 #, c-format
 msgid "protocol version %d not supported"
-msgstr "³q°T¨ó©wª©¥» %d ¤£³Q¤ä«ù"
+msgstr "通訊協定版本 %d 不被支持"
 
-#: backend.c:907
+#: backend.c:899
+msgid "You did not specify the engine executable"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:951
 #, c-format
 msgid "bad timeControl option %s"
-msgstr "«Dªkªº\"timeControl\"(®É¶¡±±¨î)¿ï¶µ %s"
+msgstr "非法的\"timeControl\"(時間控制)選項 %s"
 
-#: backend.c:922
+#: backend.c:966
 #, c-format
 msgid "bad searchTime option %s"
-msgstr "«Dªkªº\"searchTime\"(·j´M®É¶¡)¿ï¶µ %s"
+msgstr "非法的\"searchTime\"(搜尋時間)選項 %s"
 
-#: backend.c:964
+#: backend.c:1072
 #, c-format
 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
-msgstr "ÅÜÅé %s ¥u¦bICS¼Ò¦¡¤U¤ä«ù"
+msgstr "變體 %s 只在ICS模式下支持"
 
-#: backend.c:982
+#: backend.c:1090
 #, c-format
 msgid "Unknown variant name %s"
-msgstr "¥¼ª¾ªºÅÜÅé¦W %s"
+msgstr "未知的變體名 %s"
 
-#: backend.c:1224
+#: backend.c:1333
 msgid "Starting chess program"
-msgstr "±Ò°Ê°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡"
-
-#: backend.c:1234
-msgid "Can't have a match with no chess programs"
-msgstr "¨S¦³¶H´Ñµ{¦¡®ÉµLªk¶i¦æ¤ñÁÉ"
+msgstr "啟動國際象棋程式"
 
-#: backend.c:1246
+#: backend.c:1356
 msgid "Bad game file"
-msgstr "´Ñ§½Àɮ׿ù»~"
+msgstr "棋局檔案錯誤"
 
-#: backend.c:1255
+#: backend.c:1363
 msgid "Bad position file"
-msgstr "½L­±Àɮ׿ù»~"
+msgstr "盤面檔案錯誤"
+
+#: backend.c:1377
+msgid "Pick new game"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:1442
+msgid ""
+"You restarted an already completed tourney\n"
+"One more cycle will now be added to it\n"
+"Games commence in 10 sec"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:1449
+#, c-format
+msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:1287
+#: backend.c:1456
+msgid "Can't have a match with no chess programs"
+msgstr "沒有象棋程式時無法進行比賽"
+
+#: backend.c:1490
 #, c-format
 msgid "Could not open comm port %s"
-msgstr "µLªk¥´¶}³q°T³s±µ°ð %s"
+msgstr "無法打開通訊連接埠 %s"
 
-#: backend.c:1290
+#: backend.c:1493
 #, c-format
 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
-msgstr "µLªk³s±µ¥D¾÷ %s ³s±µ°ð %s"
+msgstr "無法連接主機 %s 連接埠 %s"
 
-#: backend.c:1346
+#: backend.c:1549
 #, c-format
 msgid "Unknown initialMode %s"
-msgstr "¥¼ª¾ªº\"initialMode\"(ªì©l¼Ò¦¡)¿ï¶µ %s"
+msgstr "未知的\"initialMode\"(初始模式)選項 %s"
 
-#: backend.c:1363
+#: backend.c:1575
 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
-msgstr "\"AnalyzeFile\"(¤ÀªRÀÉ®×)¼Ò¦¡¥²¶·«ü©w¤@­Ó´Ñ§½ÀÉ®×"
+msgstr "\"AnalyzeFile\"(分析檔案)模式必須指定一個棋局檔案"
 
-#: backend.c:1390
+#: backend.c:1602
 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
-msgstr "\"Analysis\"(¤ÀªR)¼Ò¦¡¥²¶·±Ò°Ê°ê»Ú¶H´Ñ¤ÞÀº"
+msgstr "\"Analysis\"(分析)模式必須啟動國際象棋引擎"
 
-#: backend.c:1394
+#: backend.c:1606
 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"Analysis\"(¤ÀªR)¼Ò¦¡µLªk¦bICS¼Ò¦¡¤U¤u§@"
+msgstr "\"Analysis\"(分析)模式無法在ICS模式下工作"
 
-#: backend.c:1405
+#: backend.c:1617
 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
-msgstr "\"MachineWhite\"(¹q¸£°õ¬õ)¼Ò¦¡¥²¶·±Ò°Ê°ê»Ú¶H´Ñ¤ÞÀº"
+msgstr "\"MachineWhite\"(電腦執紅)模式必須啟動國際象棋引擎"
 
-#: backend.c:1410
+#: backend.c:1622
 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"MachineWhite\"(¹q¸£°õ¬õ)¼Ò¦¡µLªk¦bICS¼Ò¦¡¤U¹B¦æ"
+msgstr "\"MachineWhite\"(電腦執紅)模式無法在ICS模式下運行"
 
-#: backend.c:1417
+#: backend.c:1629
 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
-msgstr "\"MachineBlack\"(¹q¸£°õ¶Â)¼Ò¦¡¥²¶·±Ò°Ê°ê»Ú¶H´Ñ¤ÞÀº"
+msgstr "\"MachineBlack\"(電腦執黑)模式必須啟動國際象棋引擎"
 
-#: backend.c:1422
+#: backend.c:1634
 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"MachineBlack\"(¹q¸£°õ¶Â)¼Ò¦¡µLªk¦bICS¼Ò¦¡¤U¹B¦æ"
+msgstr "\"MachineBlack\"(電腦執黑)模式無法在ICS模式下運行"
 
-#: backend.c:1429
+#: backend.c:1641
 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
-msgstr "\"TwoMachines\"(¤ÀªR)¼Ò¦¡¥²¶·±Ò°Ê°ê»Ú¶H´Ñ¤ÞÀº"
+msgstr "\"TwoMachines\"(分析)模式必須啟動國際象棋引擎"
 
-#: backend.c:1434
+#: backend.c:1646
 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"TwoMachines\"(¹q¸£¹ï«Ù)¼Ò¦¡µLªk¦bICS¼Ò¦¡¤U¹B¦æ"
+msgstr "\"TwoMachines\"(電腦對弈)模式無法在ICS模式下運行"
 
-#: backend.c:1445
+#: backend.c:1657
 msgid "Training mode requires a game file"
-msgstr "\"Training\"(°V½m)¼Ò¦¡¥²¶·«ü©w¤@­Ó´Ñ§½ÀÉ®×"
+msgstr "\"Training\"(訓練)模式必須指定一個棋局檔案"
 
-#: backend.c:1606 backend.c:1650 backend.c:1675 backend.c:2086
+#: backend.c:1830 backend.c:1874 backend.c:1899 backend.c:2310
 msgid "Error writing to ICS"
-msgstr "µo°e°T®§µ¹ICS®É¥X¿ù"
+msgstr "發送訊息給ICS時出錯"
 
-#: backend.c:1610
+#: backend.c:1834
 msgid "Error reading from keyboard"
-msgstr "Ū¨úÁä½L®É¥X¿ù"
+msgstr "讀取鍵盤時出錯"
 
-#: backend.c:1613
+#: backend.c:1837
 msgid "Got end of file from keyboard"
-msgstr "Ū¨úÁä½L®É¹J¨ìÀɮקÀ"
+msgstr "讀取鍵盤時遇到檔案尾"
 
-#: backend.c:1924
+#: backend.c:2148
 #, c-format
 msgid "Unknown wild type %d"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1935
+#: backend.c:2159
 #, c-format
 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:2000 xboard.c:7151
+#: backend.c:2224 xboard.c:7310
 msgid "Error writing to display"
-msgstr "µo°e°T®§µ¹Åã¥Ü¾¹®É¥X¿ù"
+msgstr "發送訊息給顯示器時出錯"
 
-#: backend.c:2745
+#: backend.c:2969
 #, c-format
 msgid "your opponent kibitzes: %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3263
+#: backend.c:3489
 msgid "Error gathering move list: two headers"
-msgstr "Ū¨úµÛªk®É¥X¿ù¡A¥X²{¨â­Ó¶}ÀY"
+msgstr "讀取著法時出錯,出現兩個開頭"
 
-#: backend.c:3277
+#: backend.c:3503
 #, c-format
 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3310
+#: backend.c:3536
 msgid "Error gathering move list: nested"
-msgstr "Ū¨úµÛªk®É¥X¿ù¡A±_ª¬¿ù»~"
+msgstr "讀取著法時出錯,巢狀錯誤"
 
-#: backend.c:3542
+#: backend.c:3639 backend.c:6667 backend.c:11582 backend.c:13197
+#: backend.c:13274 backend.c:13336
+#, c-format
+msgid "%s vs. %s"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:3768
 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3879
+#: backend.c:4057
+#, c-format
+msgid "%s [%s] vs. %s [%s]"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:4106
 msgid "Connection closed by ICS"
-msgstr "³s±µ³QICSÃö³¬"
+msgstr "連接被ICS關閉"
 
-#: backend.c:3881
+#: backend.c:4108
 msgid "Error reading from ICS"
-msgstr "Ū¨úICS°T®§®É¥X¿ù"
+msgstr "讀取ICS訊息時出錯"
 
-#: backend.c:3932
+#: backend.c:4159
 #, c-format
 msgid "Parsing board: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3956
+#: backend.c:4183
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse board string:\n"
 "\"%s\""
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3965 backend.c:8959
+#: backend.c:4192 backend.c:9437
 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
-msgstr "´Ñ§½¤Óªø¡A»Ý­n¼W¥[\"MAX_MOVES\"¨Ã­«·s½sĶ"
+msgstr "棋局太長,需要增加\"MAX_MOVES\"並重新編譯"
 
-#: backend.c:4059
+#: backend.c:4286
 msgid "Error gathering move list: extra board"
-msgstr "Ū¨úµÛªk®É¥X¿ù¡A¶W¥X´Ñ½L"
+msgstr "讀取著法時出錯,超出棋盤"
 
-#: backend.c:4479 backend.c:4501
+#: backend.c:4706 backend.c:4728
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
-msgstr "µLªk¸ÑªR±qICSŪ¨ìªºµÛªk\"%s\""
+msgstr "無法解析從ICS讀到的著法\"%s\""
+
+#: backend.c:4781
+#, c-format
+msgid "%s (%d) vs. %s (%d) {%d %d}"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:4716
+#: backend.c:4785
+#, c-format
+msgid "%s (%d) vs. %s (%d) {%d %d %s}"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:4964
 #, c-format
 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
-msgstr "say ¤º³¡¿ù»~¡A«Dªkªº\"moveType\"(µÛªkÃþ«¬) %d (%d,%d-%d,%d)"
+msgstr "say 內部錯誤,非法的\"moveType\"(著法類型) %d (%d,%d-%d,%d)"
+
+#: backend.c:5034
+msgid "You cannot do this while you are playing or observing"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:5601
+#: backend.c:5912
 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:5948
+#: backend.c:6264
 msgid "You are playing Black"
-msgstr "§A¦b°õ¶Â"
+msgstr "你在執黑"
 
-#: backend.c:5957 backend.c:5982
+#: backend.c:6273 backend.c:6300
 msgid "You are playing White"
-msgstr "§A¦b°õ¬õ"
+msgstr "你在執紅"
 
-#: backend.c:5964 backend.c:5990 backend.c:6109 backend.c:6132 backend.c:6148
-#: backend.c:12716
+#: backend.c:6282 backend.c:6308 backend.c:6427 backend.c:6452 backend.c:6468
+#: backend.c:13957
 msgid "It is White's turn"
-msgstr "½ü¨ì¬õ¤è¨«´Ñ"
+msgstr "輪到紅方走棋"
 
-#: backend.c:5968 backend.c:5994 backend.c:6117 backend.c:6138 backend.c:6169
-#: backend.c:12708
+#: backend.c:6286 backend.c:6312 backend.c:6435 backend.c:6458 backend.c:6489
+#: backend.c:13949
 msgid "It is Black's turn"
-msgstr "½ü¨ì¶Â¤è¨«´Ñ"
+msgstr "輪到黑方走棋"
 
-#: backend.c:6006
+#: backend.c:6325
 msgid "Displayed position is not current"
-msgstr "Åã¥Üªº½L­±¤£¬O·í«e½L­±"
+msgstr "顯示的盤面不是當前盤面"
 
-#: backend.c:6240
+#: backend.c:6563
 msgid "Illegal move"
-msgstr "µÛªk¿ù»~"
+msgstr "著法錯誤"
 
-#: backend.c:6303
+#: backend.c:6626
 msgid "End of game"
-msgstr "´Ñ§½µ²§ô"
+msgstr "棋局結束"
 
-#: backend.c:6306
+#: backend.c:6629
 msgid "Incorrect move"
-msgstr "µÛªk¿ù»~"
+msgstr "著法錯誤"
 
-#: backend.c:6596
+#: backend.c:6922 backend.c:7038
 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7478
+#: backend.c:7260
+msgid "Swiss tourney finished"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:7802
+msgid "Invalid pairing from pairing engine"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:7924
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
-msgstr "±q%s¾÷¾¹Åª¨ì¤£¦XªkµÛªk\"%s\""
+msgstr "從%s機器讀到不合法著法\"%s\""
 
-#: backend.c:7701
+#: backend.c:8149
 msgid "Bad FEN received from engine"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7842 xboard.c:5762 xboard.c:5806
+#: backend.c:8293 xboard.c:5904 xboard.c:5948
 #, c-format
 msgid "%s does not support analysis"
-msgstr "%s ¤£¤ä«ù¤ÀªR¥\¯à"
+msgstr "%s 不支持分析功能"
 
-#: backend.c:7908
+#: backend.c:8359
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
-msgstr "¤£¦XªkµÛªk\"%s\" (%s°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡©Úµ´±µ¨ü¸ÓµÛªk)"
+msgstr "不合法著法\"%s\" (%s國際象棋程式拒絕接受該著法)"
 
-#: backend.c:7933
+#: backend.c:8384
 #, c-format
 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
-msgstr "µLªk±Ò°Ê%s°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡ %s(¦b¥D¾÷ %s ¤W)¡A%s\n"
+msgstr "無法啟動%s國際象棋程式 %s(在主機 %s 上),%s\n"
 
-#: backend.c:7954
+#: backend.c:8405
 #, c-format
 msgid "Hint: %s"
-msgstr "´£¥Ü %s"
+msgstr "提示 %s"
 
-#: backend.c:7959
+#: backend.c:8410
 #, c-format
 msgid ""
 "Illegal hint move \"%s\"\n"
 "from %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8134
+#: backend.c:8585
 msgid "Machine accepts your draw offer"
-msgstr "¹q¸£¦P·N©M´Ñ"
+msgstr "電腦同意和棋"
 
-#: backend.c:8137
+#: backend.c:8588
 msgid ""
 "Machine offers a draw\n"
 "Select Action / Draw to agree"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8500
+#: backend.c:8667
+msgid "failed writing PV"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:8966
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
-msgstr "ICS¿é¥X¤£©ú½TªºµÛªk\"%s\""
+msgstr "ICS輸出不明確的著法\"%s\""
 
-#: backend.c:8510
+#: backend.c:8976
 #, c-format
 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
-msgstr "ICS¿é¥X¤£©ú½TªºµÛªk\"%s\""
+msgstr "ICS輸出不明確的著法\"%s\""
 
-#: backend.c:8521
+#: backend.c:8987
 msgid "Gap in move list"
-msgstr "µÛªkÂ_¶}"
+msgstr "著法斷開"
 
-#: backend.c:9097 xoptions.c:846
+#: backend.c:9572 xoptions.c:418
 #, c-format
 msgid "Variant %s not supported by %s"
-msgstr "ÅÜÅé %s ¤£³Q %s ©Ò¤ä«ù"
+msgstr "變體 %s 不被 %s 所支持"
 
-#: backend.c:9211
+#: backend.c:9689
 #, c-format
 msgid "Startup failure on '%s'"
-msgstr "µLªk±Ò°Ê'%s'"
+msgstr "無法啟動'%s'"
 
-#: backend.c:9234 backend.c:12187
+#: backend.c:9717
 msgid "Waiting for first chess program"
-msgstr "µ¥«Ý²Ä¤@­Ó°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡"
+msgstr "等待第一個國際象棋程式"
 
-#: backend.c:9239 backend.c:12113 backend.c:12196
+#: backend.c:9722 backend.c:13345
 msgid "Waiting for second chess program"
-msgstr "µ¥«Ý²Ä¤G­Ó°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡"
+msgstr "等待第二個國際象棋程式"
+
+#: backend.c:9772
+msgid "Could not write on tourney file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9838
+msgid ""
+"You cannot replace an engine while it is engaged!\n"
+"Terminate its game first."
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9852
+msgid "No engine with the name you gave is installed"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9854
+msgid ""
+"First change an engine by editing the participants list\n"
+"of the Tournament Options dialog"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9855
+msgid "You can only change one engine at the time"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9869
+msgid ""
+"You must supply a tournament file,\n"
+"for storing the tourney progress"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9879
+msgid "Not enough participants"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:10011
+msgid "Bad tournament file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:10023
+msgid "Waiting for other game(s)"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:9658
+#: backend.c:10036
+msgid "No pairing engine specified"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:10479
 #, c-format
 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
-msgstr "¤ñÁÉ %s vs. %s: ³Ì²×¤ñ¤À %d-%d-%d"
+msgstr "比賽 %s vs. %s: 最終比分 %d-%d-%d"
 
-#: backend.c:10081 backend.c:10112
+#: backend.c:10924 backend.c:10955
 #, c-format
 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
-msgstr "¤£¦XªkµÛªk %d.%s%s"
+msgstr "不合法著法 %d.%s%s"
 
-#: backend.c:10101
+#: backend.c:10944
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
-msgstr "¤£©ú½TªºµÛªk %d.%s%s"
+msgstr "不明確的著法 %d.%s%s"
 
-#: backend.c:10158 backend.c:10804 backend.c:10994 backend.c:11356
+#: backend.c:11001 backend.c:12003 backend.c:12202 backend.c:12571
 #, c-format
 msgid "Can't open \"%s\""
-msgstr "µLªk¥´¶}\"%s\""
+msgstr "無法打開\"%s\""
 
-#: backend.c:10170 xboard.c:5338
+#: backend.c:11013 xboard.c:5482
 msgid "Cannot build game list"
-msgstr "µLªk«Ø¥ß´Ñ§½¦Cªí"
+msgstr "無法建立棋局列表"
 
-#: backend.c:10259
+#: backend.c:11102
 msgid "No more games in this message"
-msgstr "³o±ø°T®§¤£¥]§t§ó¦hªº´Ñ§½"
+msgstr "這條訊息不包含更多的棋局"
 
-#: backend.c:10300
+#: backend.c:11143
 msgid "No game has been loaded yet"
-msgstr "©|¥¼¦³´Ñ§½¸ü¤J"
+msgstr "尚未有棋局載入"
 
-#: backend.c:10304 backend.c:10782 xgamelist.c:408
+#: backend.c:11147 backend.c:11981 xgamelist.c:445
 msgid "Can't back up any further"
-msgstr "µLªk¦A«á°h¤F"
+msgstr "無法再後退了"
 
-#: backend.c:10360
+#: backend.c:11558
 msgid "Game number out of range"
-msgstr "´Ñ§½¼Æ¶q¶W¥X½d³ò"
+msgstr "棋局數量超出範圍"
 
-#: backend.c:10371
+#: backend.c:11569
 msgid "Can't seek on game file"
-msgstr "µLªk·j´M´Ñ§½ÀÉ®×"
+msgstr "無法搜尋棋局檔案"
 
-#: backend.c:10429
+#: backend.c:11627
 msgid "Game not found in file"
-msgstr "Àɮפ¤¨S¦³§ä¨ì´Ñ§½"
+msgstr "檔案中沒有找到棋局"
 
-#: backend.c:10557 backend.c:10884
+#: backend.c:11755 backend.c:12083
 msgid "Bad FEN position in file"
-msgstr "Àɮפ¤ªºFEN½L­±¿ù»~"
+msgstr "檔案中的FEN盤面錯誤"
 
-#: backend.c:10707
+#: backend.c:11905
 msgid "No moves in game"
-msgstr  "´Ñ§½¤¤¨S¦³µÛªk"
+msgstr "棋局中沒有著法"
 
-#: backend.c:10778
+#: backend.c:11977
 msgid "No position has been loaded yet"
-msgstr "©|¥¼¦³½L­±¸ü¤J"
+msgstr "尚未有盤面載入"
 
-#: backend.c:10845 backend.c:10856
+#: backend.c:12044 backend.c:12055
 msgid "Can't seek on position file"
-msgstr "µLªk·j´M½L­±ÀÉ®×"
+msgstr "無法搜尋盤面檔案"
 
-#: backend.c:10863 backend.c:10875
+#: backend.c:12062 backend.c:12074
 msgid "Position not found in file"
-msgstr "Àɮפ¤¨S¦³§ä¨ì½L­±"
+msgstr "檔案中沒有找到盤面"
 
-#: backend.c:10916
+#: backend.c:12114
 msgid "Black to play"
-msgstr "½ü¨ì¶Â¤è¨«´Ñ"
+msgstr "輪到黑方走棋"
 
-#: backend.c:10919
+#: backend.c:12117
 msgid "White to play"
-msgstr "½ü¨ì¬õ¤è¨«´Ñ"
+msgstr "輪到紅方走棋"
+
+#: backend.c:12207 backend.c:12576
+msgid "Waiting for access to save file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:12209
+msgid "Saving game"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:11487
+#: backend.c:12210
+msgid "Bad Seek"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:12578
+msgid "Saving position"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:12708
 msgid ""
 "You have edited the game history.\n"
 "Use Reload Same Game and make your move again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11492
+#: backend.c:12713
 msgid ""
 "You have entered too many moves.\n"
 "Back up to the correct position and try again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11497
+#: backend.c:12718
 msgid ""
 "Displayed position is not current.\n"
 "Step forward to the correct position and try again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11544
+#: backend.c:12765
 msgid "You have not made a move yet"
-msgstr "§A©|¥¼¨«´Ñ"
+msgstr "你尚未走棋"
 
-#: backend.c:11565
+#: backend.c:12786
 msgid ""
 "The cmail message is not loaded.\n"
 "Use Reload CMail Message and make your move again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11570
+#: backend.c:12791
 msgid "No unfinished games"
-msgstr "¤£¦s¦b¥¼§¹¦¨´Ñ§½"
+msgstr "不存在未完成棋局"
 
-#: backend.c:11576
+#: backend.c:12797
 #, c-format
 msgid ""
 "You have already mailed a move.\n"
@@ -439,1484 +557,1568 @@ msgid ""
 "on the command line."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11591
+#: backend.c:12812
 msgid "Failed to invoke cmail"
-msgstr "©I¥scmail¥¢±Ñ"
+msgstr "呼叫cmail失敗"
 
-#: backend.c:11653
+#: backend.c:12874
 #, c-format
 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
-msgstr "µ¥«Ý¹ï¤â¦^À³\n"
+msgstr "等待對手回應\n"
 
-#: backend.c:11675
+#: backend.c:12896
 #, c-format
 msgid "Still need to make move for game\n"
-msgstr "¥»´Ñ§½¤´»Ý¨«´Ñ\n"
+msgstr "本棋局仍需走棋\n"
 
-#: backend.c:11679
+#: backend.c:12900
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for both games\n"
-msgstr "¨â´Ñ§½¬Ò¤´»Ý¨«´Ñ\n"
+msgstr "兩棋局皆仍需走棋\n"
 
-#: backend.c:11683
+#: backend.c:12904
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
-msgstr "©Ò¦³ %d ´Ñ§½¬Ò¤´»Ý¨«´Ñ\n"
+msgstr "所有 %d 棋局皆仍需走棋\n"
 
-#: backend.c:11690
+#: backend.c:12911
 #, c-format
 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
-msgstr "´Ñ§½ %s ¤´»Ý¨«´Ñ\n"
+msgstr "棋局 %s 仍需走棋\n"
 
-#: backend.c:11696
+#: backend.c:12917
 #, c-format
 msgid "No unfinished games\n"
-msgstr "¤£¦s¦b¥¼§¹¦¨´Ñ§½\n"
+msgstr "不存在未完成棋局\n"
 
-#: backend.c:11698
+#: backend.c:12919
 #, c-format
 msgid "Ready to send mail\n"
-msgstr "·Ç³Æ°e«H´Nºü\n"
+msgstr "準備送信就緒\n"
 
-#: backend.c:11703
+#: backend.c:12924
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
-msgstr "´Ñ§½ %s ¤´»Ý¨«´Ñ\n"
+msgstr "棋局 %s 仍需走棋\n"
 
-#: backend.c:11857
+#: backend.c:13081
 msgid "Edit comment"
-msgstr "½s¿èµù¸Ñ"
+msgstr "編輯註解"
 
-#: backend.c:11859
+#: backend.c:13083
 #, c-format
 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
-msgstr "½s¿èµù¸Ñ %d.%s%s"
+msgstr "編輯註解 %d.%s%s"
 
-#: backend.c:11951
+#: backend.c:13177
 msgid "It is not White's turn"
-msgstr "¨S¦³½ü¨ì¬õ¤è¨«´Ñ"
+msgstr "沒有輪到紅方走棋"
 
-#: backend.c:12032
+#: backend.c:13258
 msgid "It is not Black's turn"
-msgstr "¨S¦³½ü¨ì¶Â¤è¨«´Ñ"
+msgstr "沒有輪到黑方走棋"
 
-#: backend.c:12133
+#: backend.c:13319
+#, c-format
+msgid "%s vs. %s (%d/%d%s)"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:13325 backend.c:13330
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s vs. %s (%d-%d-%d)"
+msgstr "比賽 %s vs. %s: 最終比分 %d-%d-%d"
+
+#: backend.c:13365
 #, c-format
 msgid "Starting %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12159 backend.c:13227
+#: backend.c:13393 backend.c:14485
 msgid ""
 "Wait until your turn,\n"
 "or select Move Now"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12278
+#: backend.c:13517
 msgid "Training mode off"
-msgstr "°V½m¼Ò¦¡¤wÃö³¬"
+msgstr "訓練模式已關閉"
 
-#: backend.c:12286
+#: backend.c:13525
 msgid "Training mode on"
-msgstr "°V½m¼Ò¦¡¤w¥´¶}"
+msgstr "訓練模式已打開"
 
-#: backend.c:12289
+#: backend.c:13528
 msgid "Already at end of game"
-msgstr "´Ñ§½¤w¸gµ²§ô"
+msgstr "棋局已經結束"
 
-#: backend.c:12370
+#: backend.c:13609
 msgid "Warning: You are still playing a game"
-msgstr "ª`·N¡G§A¥¿¦b¶i¦æ´Ñ§½"
+msgstr "注意:你正在進行棋局"
 
-#: backend.c:12373
+#: backend.c:13612
 msgid "Warning: You are still observing a game"
-msgstr "ª`·N¡G§A¥¿¦bÆ[´Ñ´Ñ§½"
+msgstr "注意:你正在觀棋棋局"
 
-#: backend.c:12376
+#: backend.c:13615
 msgid "Warning: You are still examining a game"
-msgstr "ª`·N¡G§A¥¿¦b¬ã¨s´Ñ§½"
+msgstr "注意:你正在研究棋局"
 
-#: backend.c:12450
+#: backend.c:13691
 msgid "Close ICS engine analyze..."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12733
+#: backend.c:13974
 msgid "That square is occupied"
-msgstr "®æ¤l¤w¦³´Ñ¤l"
+msgstr "格子已有棋子"
 
-#: backend.c:12757 backend.c:12783
+#: backend.c:13998 backend.c:14024
 msgid "There is no pending offer on this move"
-msgstr "¸ÓµÛªk¨S¦³«Ý©wªº´£Ä³"
+msgstr "該著法沒有待定的提議"
 
-#: backend.c:12819 backend.c:12830
+#: backend.c:14060 backend.c:14071
 msgid "Your opponent is not out of time"
-msgstr "¹ï¤â¨S¦³¶W®É"
+msgstr "對手沒有超時"
 
-#: backend.c:12892
+#: backend.c:14137
 msgid "You must make your move before offering a draw"
-msgstr "¥²¶·¨«§¹´Ñ¤~¯à´£©M"
+msgstr "必須走完棋才能提和"
 
-#: backend.c:13209
+#: backend.c:14467
 msgid "You are not examining a game"
-msgstr "¨S¦³¤ÀªR´Ñ§½"
+msgstr "沒有分析棋局"
 
-#: backend.c:13213
+#: backend.c:14471
 msgid "You can't revert while pausing"
-msgstr "¼È°±®É¤£¯à´_­ì´Ñ§½"
+msgstr "暫停時不能復原棋局"
 
-#: backend.c:13267 backend.c:13274
+#: backend.c:14525 backend.c:14532
 msgid "It is your turn"
-msgstr "½ü¨ì§A¨«´Ñ"
+msgstr "輪到你走棋"
 
-#: backend.c:13325 backend.c:13332 backend.c:13351 backend.c:13358
+#: backend.c:14583 backend.c:14590 backend.c:14609 backend.c:14616
 msgid "Wait until your turn"
-msgstr "µ¥«Ý¹ï¤â¨«´Ñ"
+msgstr "等待對手走棋"
 
-#: backend.c:13337
+#: backend.c:14595
 msgid "No hint available"
-msgstr "¨S¦³¥i¥Îªº´£¥Ü"
+msgstr "沒有可用的提示"
 
-#: backend.c:13799
+#: backend.c:15058
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s chess program"
-msgstr "µo°e°T®§¨ì%s°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡®É¥X¿ù"
+msgstr "發送訊息到%s國際象棋程式時出錯"
 
-#: backend.c:13803 backend.c:13833
+#: backend.c:15061 backend.c:15097
 #, c-format
 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13828
+#: backend.c:15093
 #, c-format
 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
-msgstr "¿ù»~¡G%s°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡(%s)²§±`²×¤î"
+msgstr "錯誤:%s國際象棋程式(%s)異常終止"
 
-#: backend.c:13842
+#: backend.c:15110
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
-msgstr "±q%s°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡(%s)±µ¦¬°T®§®É¥X¿ù"
+msgstr "從%s國際象棋程式(%s)接收訊息時出錯"
 
-#: backend.c:14255
+#: backend.c:15523
 #, c-format
 msgid "%s engine has too many options\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:14408
+#: backend.c:15676
 msgid "Displayed move is not current"
-msgstr "Åã¥ÜªºµÛªk¤£¬O·í«eµÛªk"
+msgstr "顯示的著法不是當前著法"
 
-#: backend.c:14417
+#: backend.c:15685
 msgid "Could not parse move"
-msgstr "µLªk¸ÑªRµÛªk"
+msgstr "無法解析著法"
 
-#: backend.c:14556 backend.c:14578
+#: backend.c:15814 backend.c:15836
 msgid "Both flags fell"
-msgstr "Âù¤è³£¶W®É¤F"
+msgstr "雙方都超時了"
 
-#: backend.c:14558
+#: backend.c:15816
 msgid "White's flag fell"
-msgstr "¬õ¤è¶W®É"
+msgstr "紅方超時"
 
-#: backend.c:14580
+#: backend.c:15838
 msgid "Black's flag fell"
-msgstr "¶Â¤è¶W®É"
+msgstr "黑方超時"
+
+#: backend.c:15972
+msgid "Clock adjustment not allowed in auto-flag mode"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:15520
+#: backend.c:16782
 msgid "Bad FEN position in clipboard"
-msgstr "°Å¶K諸FEN½L­±¿ù»~"
+msgstr "剪貼簿的FEN盤面錯誤"
+
+#: book.c:512 book.c:686
+msgid "Polyglot book not valid"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:600
+#: book.c:572
+msgid "Book Fault"
+msgstr ""
+
+#: book.c:689
+msgid "Hash keys are different"
+msgstr ""
+
+#: engineoutput.c:97
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Engine Output"
+msgstr "引擎輸出"
+
+#: filebrowser/selfile.c:301
+msgid "Browse"
+msgstr ""
+
+#: filebrowser/selfile.c:404
+msgid "Filter on extensions:"
+msgstr ""
+
+#: filebrowser/selfile.c:785
+msgid "Pathname:"
+msgstr ""
+
+#: filebrowser/selfile.c:789 xgamelist.c:761 xgamelist.c:886 xoptions.c:904
+#: xoptions.c:1207
+msgid "OK"
+msgstr "確定"
+
+#: filebrowser/selfile.c:793
+#, fuzzy
+msgid "Cancel"
+msgstr "取消(C)"
+
+#: filebrowser/selfile.c:837
+msgid "XsraSelFile: can't get current directory"
+msgstr ""
+
+#: xboard.c:615
 msgid "New Game        Ctrl+N"
-msgstr "¶}·s´Ñ§½(N)   Ctrl+N"
+msgstr "開新棋局(N)   Ctrl+N"
 
-#: xboard.c:601
+#: xboard.c:616
 msgid "New Shuffle Game ..."
-msgstr "¬~µP¹CÀ¸(u)..."
+msgstr "洗牌遊戲(u)..."
 
-#: xboard.c:602
+#: xboard.c:617
 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
-msgstr "·sÅܺØ(V)...   Alt+Shift+V"
+msgstr "新變種(V)...   Alt+Shift+V"
 
-#: xboard.c:604
+#: xboard.c:619
 msgid "Load Game       Ctrl+O"
-msgstr "¸ü¤J´Ñ§½(L)...   Ctrl+O"
+msgstr "載入棋局(L)...   Ctrl+O"
 
-#: xboard.c:605
+#: xboard.c:620
 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
-msgstr "¸ü¤J§½­±(O)...   Ctrl+Shift+O"
+msgstr "載入局面(O)...   Ctrl+Shift+O"
 
-#: xboard.c:609
+#: xboard.c:624
 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:610
+#: xboard.c:625
 msgid "Prev Position     Shift+PgUp"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:613
+#: xboard.c:628
 msgid "Save Game       Ctrl+S"
-msgstr "Àx¦s´Ñ§½(S)...   Ctrl+S"
+msgstr "儲存棋局(S)...   Ctrl+S"
 
-#: xboard.c:614
+#: xboard.c:629
 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
-msgstr "Àx¦s§½­±(A)...   Ctrl+Shift+S"
+msgstr "儲存局面(A)...   Ctrl+Shift+S"
 
-#: xboard.c:616
+#: xboard.c:631
 msgid "Mail Move"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:617
+#: xboard.c:632
 msgid "Reload CMail Message"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:619
+#: xboard.c:634
 msgid "Quit                 Ctr+Q"
-msgstr "Â÷¶}(Q)"
+msgstr "離開(Q)"
 
-#: xboard.c:624
+#: xboard.c:639
 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
-msgstr "½Æ»s´Ñ§½¨ì°Å¶Kï(C)   Ctrl+C"
+msgstr "複製棋局到剪貼簿(C)   Ctrl+C"
 
-#: xboard.c:625
+#: xboard.c:640
 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
-msgstr "½Æ»s§½­±¨ì°Å¶Kï(Y)   Ctrl+Shift+C"
+msgstr "複製局面到剪貼簿(Y)   Ctrl+Shift+C"
 
-#: xboard.c:626
+#: xboard.c:641
 msgid "Copy Game List"
-msgstr "½Æ»s¹CÀ¸¦Cªí¨ì°Å¶Kï"
+msgstr "複製遊戲列表到剪貼簿"
 
-#: xboard.c:628
+#: xboard.c:643
 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
-msgstr "¶K¤W´Ñ§½¦Û°Å¶Kï(P)   Ctrl+V"
+msgstr "貼上棋局自剪貼簿(P)   Ctrl+V"
 
-#: xboard.c:629
+#: xboard.c:644
 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
-msgstr "±q°Å¶Kï¶K¤W§½­±(T)   Ctrl+Shift+V"
+msgstr "從剪貼簿貼上局面(T)   Ctrl+Shift+V"
 
-#: xboard.c:631
+#: xboard.c:646
 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
-msgstr "½s¿è´Ñ§½(E)   Ctrl+E"
+msgstr "編輯棋局(E)   Ctrl+E"
 
-#: xboard.c:632
+#: xboard.c:647
 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
-msgstr "½s¿è§½­±(d)   Ctrl+Shift+E"
+msgstr "編輯局面(d)   Ctrl+Shift+E"
 
-#: xboard.c:633
+#: xboard.c:648
 msgid "Edit Tags"
-msgstr "½s¿è¼ÐÅÒ(T)"
+msgstr "編輯標籤(T)"
 
-#: xboard.c:634
+#: xboard.c:649
 msgid "Edit Comment"
-msgstr "½s¿èµù¸Ñ(C)..."
+msgstr "編輯註解(C)..."
 
-#: xboard.c:636
+#: xboard.c:650
+#, fuzzy
+msgid "Edit Book"
+msgstr "開局庫(B)..."
+
+#: xboard.c:652
 msgid "Revert              Home"
-msgstr "«ì´_(V)"
+msgstr "恢復(V)"
 
-#: xboard.c:637
+#: xboard.c:653
 msgid "Annotate"
-msgstr "µù¸Ñ(A)"
+msgstr "註解(A)"
 
-#: xboard.c:638
+#: xboard.c:654
 msgid "Truncate Game  End"
-msgstr "ºIÂ_«á­±ªºµÛªk(T)"
+msgstr "截斷後面的著法(T)"
 
-#: xboard.c:640
+#: xboard.c:656
 msgid "Backward         Alt+Left"
-msgstr "¤U¤@µÛ(B)   Alt+Left"
+msgstr "下一著(B)   Alt+Left"
 
-#: xboard.c:641
+#: xboard.c:657
 msgid "Forward           Alt+Right"
-msgstr "¤W¤@µÛ(F)   Alt+Right"
+msgstr "上一著(F)   Alt+Right"
 
-#: xboard.c:642
+#: xboard.c:658
 msgid "Back to Start     Alt+Home"
-msgstr "°_©l§½­±(S)   Alt+Home"
+msgstr "起始局面(S)   Alt+Home"
 
-#: xboard.c:643
+#: xboard.c:659
 msgid "Forward to End Alt+End"
-msgstr "³Ì«á§½­±(E)   Alt+End"
+msgstr "最後局面(E)   Alt+End"
 
-#: xboard.c:648
+#: xboard.c:664
 msgid "Flip View             F2"
-msgstr "½Âà´Ñ½L(V)   F2"
+msgstr "翻轉棋盤(V)   F2"
 
-#: xboard.c:650
+#: xboard.c:666
 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
-msgstr "Åã¥Ü¤ÞÀº¿é¥X   Alt+Shift+O"
+msgstr "顯示引擎輸出   Alt+Shift+O"
 
-#: xboard.c:651
+#: xboard.c:667
 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
-msgstr "Åã¥Ü¾ú¥vµÛªk   Alt+Shift+H"
+msgstr "顯示歷史著法   Alt+Shift+H"
 
-#: xboard.c:652
+#: xboard.c:668
 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
-msgstr "Åã¥Üµû»ù¹Ï   Alt+Shift+E"
+msgstr "顯示評價圖   Alt+Shift+E"
 
-#: xboard.c:653
+#: xboard.c:669
 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
-msgstr "Åã¥Ü´Ñ§½¦Cªí(L)   Alt+Shift+G"
+msgstr "顯示棋局列表(L)   Alt+Shift+G"
 
-#: xboard.c:654 xoptions.c:1816
+#: xboard.c:670 xoptions.c:1419
 msgid "ICS text menu"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:656 xoptions.c:1902
+#: xboard.c:672 xoptions.c:1501
 msgid "Tags"
-msgstr "½s¿è¼ÐÅÒ(T)"
+msgstr "編輯標籤(T)"
 
-#: xboard.c:657
+#: xboard.c:673
 msgid "Comments"
-msgstr "½s¿èµù¸Ñ(C) *.*"
+msgstr "編輯註解(C) *.*"
 
-#: xboard.c:658
+#: xboard.c:674
 msgid "ICS Input Box"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:660
+#: xboard.c:676
 msgid "Board..."
-msgstr "´Ñ½L¿ï¶µ(B)..."
+msgstr "棋盤選項(B)..."
 
-#: xboard.c:661
+#: xboard.c:677
 msgid "Game List Tags..."
-msgstr "¹CÀ¸¦Cªí..."
+msgstr "遊戲列表..."
 
-#: xboard.c:666
+#: xboard.c:682
 msgid "Machine White  Ctrl+W"
-msgstr "¹q¸£°õ¬õ(W)   Ctrl+W"
+msgstr "電腦執紅(W)   Ctrl+W"
 
-#: xboard.c:667
+#: xboard.c:683
 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
-msgstr "¹q¸£°õ¶Â(B)   Ctrl+B"
+msgstr "電腦執黑(B)   Ctrl+B"
 
-#: xboard.c:668
+#: xboard.c:684
 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
-msgstr "¹q¸£¹ï«Ù(M)   Ctrl+T"
+msgstr "電腦對弈(M)   Ctrl+T"
 
-#: xboard.c:669
+#: xboard.c:685
 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
-msgstr "¤ÀªR¼Ò¦¡(A)   Ctrl+A"
+msgstr "分析模式(A)   Ctrl+A"
 
-#: xboard.c:670
-msgid "Analyze File      Ctrl+F"
-msgstr "¤ÀªRÀÉ®×(F)   Ctrl+F"
+#: xboard.c:686
+#, fuzzy
+msgid "Analyze Game   Ctrl+G"
+msgstr "分析檔案(F)   Ctrl+F"
 
-#: xboard.c:671
+#: xboard.c:687
 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
-msgstr "½s¿è´Ñ§½(E)   Ctrl+E"
+msgstr "編輯棋局(E)   Ctrl+E"
 
-#: xboard.c:672
+#: xboard.c:688
 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
-msgstr "½s¿è§½­±(d)   Ctrl+Shift+E"
+msgstr "編輯局面(d)   Ctrl+Shift+E"
 
-#: xboard.c:673
+#: xboard.c:689
 msgid "Training"
-msgstr "°V½m(N)"
+msgstr "訓練(N)"
 
-#: xboard.c:674
+#: xboard.c:690
 msgid "ICS Client"
-msgstr "ICS«È¤áºÝ"
+msgstr "ICS客戶端"
 
-#: xboard.c:676
+#: xboard.c:692
 msgid "Machine Match"
-msgstr "¹q¸£¤ñÁÉ(M)"
+msgstr "電腦比賽(M)"
 
-#: xboard.c:677
+#: xboard.c:693
 msgid "Pause               Pause"
-msgstr "¼È°±(P)   Pause"
+msgstr "暫停(P)   Pause"
 
-#: xboard.c:682
+#: xboard.c:698
 msgid "Accept             F3"
-msgstr "±µ¨ü(A)   F3"
+msgstr "接受(A)   F3"
 
-#: xboard.c:683
+#: xboard.c:699
 msgid "Decline            F4"
-msgstr "©Úµ´(C)   F4"
+msgstr "拒絕(C)   F4"
 
-#: xboard.c:684
+#: xboard.c:700
 msgid "Rematch           F12"
-msgstr "­«ÁÉ(M)   F12"
+msgstr "重賽(M)   F12"
 
-#: xboard.c:686
+#: xboard.c:702
 msgid "Call Flag          F5"
-msgstr "¶W®É§P­t(F)   F5"
+msgstr "超時判負(F)   F5"
 
-#: xboard.c:687
+#: xboard.c:703
 msgid "Draw                F6"
-msgstr "´£©M(D)   F6"
+msgstr "提和(D)   F6"
 
-#: xboard.c:688
+#: xboard.c:704
 msgid "Adjourn            F7"
-msgstr "«Ê½L(J)   F7"
+msgstr "封盤(J)   F7"
 
-#: xboard.c:689
+#: xboard.c:705
 msgid "Abort                F8"
-msgstr "¤¤¤î(B)   F8"
+msgstr "中止(B)   F8"
 
-#: xboard.c:690
+#: xboard.c:706
 msgid "Resign              F9"
-msgstr "»{¿é(R)   F9"
+msgstr "認輸(R)   F9"
 
-#: xboard.c:692
+#: xboard.c:708
 msgid "Stop Observing  F10"
-msgstr "°±¤îÆ[´Ñ(O)   F10"
+msgstr "停止觀棋(O)   F10"
 
-#: xboard.c:693
+#: xboard.c:709
 msgid "Stop Examining  F11"
-msgstr "°±¤î¬ã¨s(X)   F11"
+msgstr "停止研究(X)   F11"
 
-#: xboard.c:694
+#: xboard.c:710
 msgid "Upload to Examine"
-msgstr "¤W¶ÇÀˬd(U)"
+msgstr "上傳檢查(U)"
 
-#: xboard.c:696
+#: xboard.c:712
 msgid "Adjudicate to White"
-msgstr "µô¨M¬õĹ (W)"
+msgstr "裁決紅贏 (W)"
 
-#: xboard.c:697
+#: xboard.c:713
 msgid "Adjudicate to Black"
-msgstr "µô¨M¶ÂĹ (B)"
+msgstr "裁決黑贏 (B)"
 
-#: xboard.c:698
+#: xboard.c:714
 msgid "Adjudicate Draw"
-msgstr "´£½Ð¥òµô(D)"
+msgstr "提請仲裁(D)"
 
-#: xboard.c:703
+#: xboard.c:719
 msgid "Load New Engine ..."
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:705
+#: xboard.c:721
 msgid "Engine #1 Settings ..."
-msgstr "¤ÞÀº #1 ³]©w"
+msgstr "引擎 #1 設定"
 
-#: xboard.c:706
+#: xboard.c:722
 msgid "Engine #2 Settings ..."
-msgstr "¤ÞÀº #2 ³]©w"
+msgstr "引擎 #2 設定"
 
-#: xboard.c:708
+#: xboard.c:724
 msgid "Hint"
-msgstr "´£¥Ü(H)..."
+msgstr "提示(H)..."
 
-#: xboard.c:709
+#: xboard.c:725
 msgid "Book"
-msgstr "¶}§½®w(B)..."
+msgstr "開局庫(B)..."
 
-#: xboard.c:711
+#: xboard.c:727
 msgid "Move Now     Ctrl+M"
-msgstr "¥ß§Y¨«´Ñ(M)   Ctrl+M"
+msgstr "立即走棋(M)   Ctrl+M"
 
-#: xboard.c:712
+#: xboard.c:728
 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
-msgstr "®¬´Ñ(R)   Ctrl+X"
+msgstr "悔棋(R)   Ctrl+X"
 
-#: xboard.c:719
+#: xboard.c:735
 msgid "General ..."
-msgstr "¤@¯ë¿ï¶µ(G)..."
+msgstr "一般選項(G)..."
 
-#: xboard.c:721
+#: xboard.c:737
 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
-msgstr "®É¶¡³]©w(T)...   Alt+Shift+T"
+msgstr "時間設定(T)...   Alt+Shift+T"
 
-#: xboard.c:722
+#: xboard.c:738
 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
-msgstr "³q¥Î¤ÞÀº³]©w(E)...   Alt+Shift+U"
+msgstr "通用引擎設定(E)...   Alt+Shift+U"
 
-#: xboard.c:723
+#: xboard.c:739
 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
-msgstr "§P¨M(j)...   Alt+Shift+J"
+msgstr "判決(j)...   Alt+Shift+J"
 
-#: xboard.c:724
+#: xboard.c:740
 msgid "ICS ..."
-msgstr "ICS¿ï¶µ..."
+msgstr "ICS選項..."
 
-#: xboard.c:725
+#: xboard.c:741
 msgid "Match ..."
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:726
+#: xboard.c:742
 msgid "Load Game ..."
-msgstr "¸ü¤J´Ñ§½¿ï¶µ(L)...   Alt+Shift+L"
+msgstr "載入棋局選項(L)...   Alt+Shift+L"
 
-#: xboard.c:727
+#: xboard.c:743
 msgid "Save Game ..."
-msgstr "Àx¦s´Ñ§½¿ï¶µ(S)...   Alt+Shift+S"
+msgstr "儲存棋局選項(S)...   Alt+Shift+S"
 
-#: xboard.c:729
+#: xboard.c:745
 msgid "Game List ..."
-msgstr "¹CÀ¸¦Cªí..."
+msgstr "遊戲列表..."
 
-#: xboard.c:730
+#: xboard.c:746
 msgid "Sounds ..."
-msgstr "Án­µ¿ï¶µ(D)..."
+msgstr "聲音選項(D)..."
 
-#: xboard.c:733
+#: xboard.c:749
 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
-msgstr "Á`¬O¤ÉÅܬ°¬Ó¦Z(Q) Ctrl+Shift+Q"
+msgstr "總是升變為皇后(Q) Ctrl+Shift+Q"
 
-#: xboard.c:734 xoptions.c:814
+#: xboard.c:750 xoptions.c:384
 msgid "Animate Dragging"
-msgstr "°Êµe©ì¦²(D)"
+msgstr "動畫拖曳(D)"
 
-#: xboard.c:735
+#: xboard.c:751
 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
-msgstr "°Êµe¨«´Ñ(A)     Ctrl+Shift+A"
+msgstr "動畫走棋(A)     Ctrl+Shift+A"
 
-#: xboard.c:736
+#: xboard.c:752
 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
-msgstr "¦Û°Ê¶W®É§P­t(F) Ctrl+Shift+F"
+msgstr "自動超時判負(F) Ctrl+Shift+F"
 
-#: xboard.c:737 xoptions.c:817
+#: xboard.c:753 xoptions.c:387
 msgid "Auto Flip View"
-msgstr "¦Û°Ê½Âà´Ñ½L(V)"
+msgstr "自動翻轉棋盤(V)"
 
-#: xboard.c:738 xoptions.c:818
+#: xboard.c:754 xoptions.c:388
 msgid "Blindfold"
-msgstr "ª¼´Ñ(B)"
+msgstr "盲棋(B)"
 
-#: xboard.c:739
+#: xboard.c:755
 msgid "Flash Moves"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:741
+#: xboard.c:757
 msgid "Highlight Dragging"
-msgstr "©ì¦²¿ô¥Ø´£¥Ü(H)"
+msgstr "拖曳醒目提示(H)"
 
-#: xboard.c:743 xoptions.c:821
+#: xboard.c:759 xoptions.c:392
 msgid "Highlight Last Move"
-msgstr "¼Ð°O¤W¤@µÛªk(M)"
+msgstr "標記上一著法(M)"
 
-#: xboard.c:744
+#: xboard.c:760
 msgid "Highlight With Arrow"
-msgstr "¥Î½bÀY¬ð¥X²¾°Ê"
+msgstr "用箭頭突出移動"
 
-#: xboard.c:745 xoptions.c:823
+#: xboard.c:761 xoptions.c:394
 msgid "Move Sound"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:747 xoptions.c:824
+#: xboard.c:763 xoptions.c:395
 msgid "One-Click Moving"
-msgstr "³æÀ»²¾°Ê(M)"
+msgstr "單擊移動(M)"
 
-#: xboard.c:748
+#: xboard.c:764
 msgid "Periodic Updates"
-msgstr "©w´Á§ó·s(U)"
+msgstr "定期更新(U)"
 
-#: xboard.c:749
+#: xboard.c:765
 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
-msgstr "¦P¨B«ä¦Ò(N)  Ctrl+Shift+P"
+msgstr "同步思考(N)  Ctrl+Shift+P"
 
-#: xboard.c:750
+#: xboard.c:766
 msgid "Popup Exit Message"
-msgstr "Â÷¶}®É´£¥Ü(P)"
+msgstr "離開時提示(P)"
 
-#: xboard.c:751 xoptions.c:828
+#: xboard.c:767 xoptions.c:399
 msgid "Popup Move Errors"
-msgstr "´£¥Ü¿ù»~µÛªk(E)"
+msgstr "提示錯誤著法(E)"
 
-#: xboard.c:753
+#: xboard.c:769
 msgid "Show Coords"
-msgstr "Åã¥Ü§¤¼Ð(C)"
+msgstr "顯示坐標(C)"
 
-#: xboard.c:754
+#: xboard.c:770
 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
-msgstr "ÁôÂäÞÀº«ä¦Ò Ctrl+Shift+H"
+msgstr "隱藏引擎思考 Ctrl+Shift+H"
 
-#: xboard.c:755
+#: xboard.c:771
 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
-msgstr "ÀˬdµÛªk¦X²z©Ê(L) Cl+Sh+L"
+msgstr "檢查著法合理性(L) Cl+Sh+L"
 
-#: xboard.c:758
+#: xboard.c:774
 msgid "Save Settings Now"
-msgstr "¥ß§YÀx¦s³]©w(N)"
+msgstr "立即儲存設定(N)"
 
-#: xboard.c:759
+#: xboard.c:775
 msgid "Save Settings on Exit"
-msgstr "Â÷¶}®ÉÀx¦s³]©w(X)"
+msgstr "離開時儲存設定(X)"
 
-#: xboard.c:764
+#: xboard.c:780
 msgid "Info XBoard"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:765
+#: xboard.c:781
 msgid "Man XBoard   F1"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:767 xboard.c:6702
+#: xboard.c:783 xboard.c:6843
 msgid "About XBoard"
-msgstr "Ãö©óXBoard(A)"
+msgstr "關於XBoard(A)"
 
-#: xboard.c:772
+#: xboard.c:788
 msgid "File"
-msgstr "ÀÉ®×(F)"
+msgstr "檔案(F)"
 
-#: xboard.c:773
+#: xboard.c:789
 msgid "Edit"
-msgstr "½s¿è(E)"
+msgstr "編輯(E)"
 
-#: xboard.c:774
+#: xboard.c:790
 msgid "View"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:775
+#: xboard.c:791
 msgid "Mode"
-msgstr "¼Ò¦¡(M)"
+msgstr "模式(M)"
 
-#: xboard.c:776
+#: xboard.c:792
 msgid "Action"
-msgstr "¦æ¬°(A)"
+msgstr "行為(A)"
 
-#: xboard.c:777
+#: xboard.c:793
 msgid "Engine"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:778
+#: xboard.c:794
 msgid "Options"
-msgstr "¿ï¶µ(O)"
+msgstr "選項(O)"
 
-#: xboard.c:779
+#: xboard.c:795
 msgid "Help"
-msgstr "»¡©ú(H)"
+msgstr "說明(H)"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:7441
+#: xboard.c:811 xboard.c:7600
 msgid "White"
-msgstr "¬õ¤è"
+msgstr "紅方"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818
+#: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834
 msgid "Pawn"
-msgstr "§L"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5021 xboard.c:5097
+#: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834 xboard.c:5163 xboard.c:5239
 msgid "Knight"
-msgstr "°¨"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5019
+#: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834 xboard.c:5161
 msgid "Bishop"
-msgstr "¶H"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5017
+#: xboard.c:811 xboard.c:815 xboard.c:834 xboard.c:5159
 msgid "Rook"
-msgstr "¨®"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:818 xboard.c:5015
+#: xboard.c:812 xboard.c:816 xboard.c:834 xboard.c:5157
 msgid "Queen"
-msgstr "¦Z"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:5027
+#: xboard.c:812 xboard.c:816 xboard.c:5169
 msgid "King"
-msgstr "¤ý"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800
+#: xboard.c:812 xboard.c:816
 msgid "Elephant"
-msgstr "¶H"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800
+#: xboard.c:812 xboard.c:816
 msgid "Cannon"
-msgstr "¬¶"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5033
+#: xboard.c:813 xboard.c:817 xboard.c:5175
 msgid "Archbishop"
-msgstr "°ê®v"
+msgstr "國師"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5035
+#: xboard.c:813 xboard.c:817 xboard.c:5177
 msgid "Chancellor"
-msgstr "®_¬Û"
+msgstr "宰相"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5040 xboard.c:5099
+#: xboard.c:813 xboard.c:817 xboard.c:5182 xboard.c:5241
 msgid "Promote"
-msgstr "¤ÉÅÜ"
+msgstr "升變"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801
+#: xboard.c:813 xboard.c:817
 msgid "Demote"
-msgstr "­°¯Å"
+msgstr "降級"
 
-#: xboard.c:798 xboard.c:802
+#: xboard.c:814 xboard.c:818
 msgid "Empty square"
-msgstr "²MªÅ®æ¤l"
+msgstr "清空格子"
 
-#: xboard.c:798 xboard.c:802
+#: xboard.c:814 xboard.c:818
 msgid "Clear board"
-msgstr "²MªÅ´Ñ½L"
+msgstr "清空棋盤"
 
-#: xboard.c:799 xboard.c:7457
+#: xboard.c:815 xboard.c:7616
 msgid "Black"
-msgstr "¶Â¤è"
+msgstr "黑方"
 
-#: xboard.c:1191
+#: xboard.c:1214
 #, c-format
 msgid "%s: Can't access XPM directory %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1214
+#: xboard.c:1237
 #, c-format
 msgid "Available `%s' sizes:\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1250
+#: xboard.c:1273
 #, c-format
 msgid "Error: No `%s' files!\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1266
+#: xboard.c:1289
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
-"   Please report this error to frankm@hiwaay.net.\n"
+"   Please report this error to %s.\n"
 "   Include system type & operating system in message.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1327
+#: xboard.c:1350
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized color %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1337
+#: xboard.c:1360
 #, c-format
 msgid "%s: can't parse foreground color in `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1717 xboard.c:2426
+#: xboard.c:1746 xboard.c:2496
 #, c-format
 msgid "%s: titleWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1822
+#: xboard.c:1855
 #, c-format
 msgid "%s: can't parse color names; disabling colorization\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:1999
+#: xboard.c:2032
 #, c-format
 msgid "%s: can't cd to CHESSDIR: "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2008
+#: xboard.c:2041
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2017
+#: xboard.c:2056
 msgid "Recompile with larger BOARD_RANKS or BOARD_FILES to support this size"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2040
+#: xboard.c:2079
 #, c-format
 msgid "%s: bad boardSize syntax %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2077
+#: xboard.c:2116
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized boardSize name %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2102
+#: xboard.c:2141
 #, c-format
 msgid "Error expanding path name \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2107
+#: xboard.c:2146
 #, c-format
 msgid ""
 "XBoard square size (hint): %d\n"
 "%s fulldir:%s:\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2113
+#: xboard.c:2152
 #, c-format
 msgid "Closest %s size: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2165
+#: xboard.c:2227
 #, c-format
 msgid "%s: too few colors available; trying monochrome mode\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2181
+#: xboard.c:2243
 #, c-format
 msgid "white pixel = 0x%lx, black pixel = 0x%lx\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:2392 xboard.c:2402
+#: xboard.c:2462 xboard.c:2472
 #, c-format
 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3107
+#: xboard.c:3229
 #, c-format
-msgid "Unable to create font set.\n"
+msgid "Unable to create font set for %s.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3115
+#: xboard.c:3254
 #, c-format
 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3158
+#: xboard.c:3296
 #, c-format
 msgid ""
 "resolved %s at pixel size %d\n"
 "  to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3316
+#: xboard.c:3449
 #, c-format
 msgid "%s: error loading XIM!\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3413
+#: xboard.c:3546
 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3417
+#: xboard.c:3550
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Loading XIMs...\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3432 xboard.c:3455 xboard.c:3462 xboard.c:3575 xboard.c:3612
-#: xboard.c:3623
+#: xboard.c:3565 xboard.c:3588 xboard.c:3595 xboard.c:3708 xboard.c:3745
+#: xboard.c:3756
 #, c-format
 msgid "(File:%s:) "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3450 xboard.c:3605
+#: xboard.c:3583 xboard.c:3738
 #, c-format
 msgid "light square "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3458 xboard.c:3619
+#: xboard.c:3591 xboard.c:3752
 #, c-format
 msgid "dark square "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3469 xboard.c:3632
+#: xboard.c:3602 xboard.c:3765
 #, c-format
 msgid "Done.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3530
+#: xboard.c:3663
 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3540
+#: xboard.c:3673
 #, c-format
 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3550
+#: xboard.c:3683
 #, c-format
 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3563
+#: xboard.c:3696
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Loading XPMs...\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3586
+#: xboard.c:3719
 #, c-format
 msgid "(Replace by File:%s:) "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3593 xboard.c:3616 xboard.c:3627
+#: xboard.c:3726 xboard.c:3749 xboard.c:3760
 #, c-format
 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3717
+#: xboard.c:3850
 #, c-format
 msgid "Can't open bitmap file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3720
+#: xboard.c:3853
 #, c-format
 msgid "Invalid bitmap in file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3723
+#: xboard.c:3856
 #, c-format
 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3727
+#: xboard.c:3860
 #, c-format
 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3731
+#: xboard.c:3864
 #, c-format
 msgid "%s: %s...using built-in\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3735
+#: xboard.c:3868
 #, c-format
 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3938
+#: xboard.c:4071
 msgid "Drop"
-msgstr "¨ú®ø"
+msgstr "取消"
 
-#: xboard.c:4919 xboard.c:5045 xboard.c:5093 xboard.c:6997 xboard.c:7038
-#: xgamelist.c:716 xgamelist.c:824 xoptions.c:148 xoptions.c:215
-#: xoptions.c:590 xoptions.c:1306 xoptions.c:1613
+#: xboard.c:5035
+#, fuzzy
+msgid "could not open: "
+msgstr "無法解析著法"
+
+#: xboard.c:5061 xboard.c:5187 xboard.c:5235 xboard.c:7141 xboard.c:7182
+#: xgamelist.c:767 xgamelist.c:875 xoptions.c:900 xoptions.c:1211
 msgid "cancel"
-msgstr "¨ú®ø(C)"
+msgstr "取消(C)"
 
-#: xboard.c:4956 xboard.c:6847 xboard.c:6861
+#: xboard.c:5098 xboard.c:6991 xboard.c:7005
 msgid "Error"
-msgstr "¿ù»~"
+msgstr "錯誤"
 
-#: xboard.c:4956
+#: xboard.c:5098
 msgid "Can't open file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4961
+#: xboard.c:5103
 msgid "Failed to open file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4990
+#: xboard.c:5132
 msgid "Promotion"
-msgstr "¤ÉÅÜ"
+msgstr "升變"
 
-#: xboard.c:4999
+#: xboard.c:5141
 msgid "Promote to what?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5006
+#: xboard.c:5148
 msgid "Warlord"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5008
+#: xboard.c:5150
 msgid "General"
-msgstr "¤@¯ë¿ï¶µ(G)..."
+msgstr "一般選項(G)..."
 
-#: xboard.c:5010
+#: xboard.c:5152
 msgid "Lieutenant"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5012
+#: xboard.c:5154
 msgid "Captain"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5042 xboard.c:5101
+#: xboard.c:5184 xboard.c:5243
 msgid "Defer"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5164 xoptions.c:164 xoptions.c:214
+#: xboard.c:5306
 msgid "ok"
-msgstr "½T©w"
+msgstr "確定"
 
-#: xboard.c:5359
+#: xboard.c:5503
 msgid "Load game file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5425
+#: xboard.c:5569
 msgid "Load position file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5434
+#: xboard.c:5578
 msgid "Save game file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5446
+#: xboard.c:5590
 msgid "Save position file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5679
+#: xboard.c:5821
 msgid "Can't open temp file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5769
+#: xboard.c:5911
 #, c-format
 msgid "You are not observing a game"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5774
+#: xboard.c:5916
 #, c-format
 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5788
+#: xboard.c:5930
 #, c-format
 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5816
-msgid "File to analyze"
+#: xboard.c:6831
+msgid " (with Zippy code)"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5835
-msgid "You can only start a match from the initial position."
+#: xboard.c:6836
+#, c-format
+msgid ""
+"%s%s\n"
+"\n"
+"Copyright 1991 Digital Equipment Corporation\n"
+"Enhancements Copyright 1992-2009 Free Software Foundation\n"
+"Enhancements Copyright 2005 Alessandro Scotti\n"
+"\n"
+"%s is free software and carries NO WARRANTY;see the file COPYING for more "
+"information."
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6884
+#: xboard.c:7028
 msgid "Fatal Error"
-msgstr "ÄY­«¿ù»~"
+msgstr "嚴重錯誤"
 
-#: xboard.c:6884
+#: xboard.c:7028
 msgid "Exiting"
-msgstr "Â÷¶}"
+msgstr "離開"
 
-#: xboard.c:6894
+#: xboard.c:7038
 msgid "Information"
-msgstr "¸ê°T"
+msgstr "資訊"
 
-#: xboard.c:6901
+#: xboard.c:7045
 msgid "Note"
-msgstr "µù¸Ñ"
+msgstr "註解"
 
-#: xboard.c:6951
+#: xboard.c:7095
 #, c-format
 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6984
+#: xboard.c:7128
 msgid "Error writing to chess program"
-msgstr "µo°e°T®§µ¹°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡®É¥X¿ù"
+msgstr "發送訊息給國際象棋程式時出錯"
 
-#: xboard.c:7036
+#: xboard.c:7180
 msgid "enter"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7225
+#: xboard.c:7384
 #, c-format
 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7619
+#: xboard.c:7778
 msgid "Socket support is not configured in"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7721
+#: xboard.c:7869
 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:8495
+#: xboard.c:8649
 #, c-format
 msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:8496
+#: xboard.c:8650
 #, c-format
 msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:159
+#: xengineoutput.c:145
 #, c-format
 msgid "Error %d loading icon image\n"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:364
+#: xengineoutput.c:358
 msgid "NPS"
 msgstr "NPS"
 
-#: xengineoutput.c:543
+#: xengineoutput.c:537
 msgid "Engine output"
-msgstr "¤ÞÀº¿é¥X"
+msgstr "引擎輸出"
 
-#: xengineoutput.c:543
+#: xengineoutput.c:537
 msgid "This feature is experimental"
 msgstr ""
 
-#: xevalgraph.c:360
+#: xevalgraph.c:95
 msgid "Evaluation graph"
-msgstr "¼f§½¹Ï"
+msgstr "審局圖"
 
-#: xgamelist.c:200 xgamelist.c:392
-msgid "load"
+#: xgamelist.c:114
+msgid "no games matched your request"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:211 xgamelist.c:405
-msgid "prev"
+#: xgamelist.c:193 xgamelist.c:423
+msgid "thresholds"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:222 xgamelist.c:398
+#: xgamelist.c:204 xgamelist.c:450 xgamelist.c:457
+#, fuzzy
+msgid "find position"
+msgstr "盤面檔案錯誤"
+
+#: xgamelist.c:215 xgamelist.c:435
 msgid "next"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:233 xgamelist.c:386
+#: xgamelist.c:228 xgamelist.c:419
 msgid "close"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:245
+#: xgamelist.c:240
 msgid "Filter:"
-msgstr "¹LÂo¾¹"
+msgstr "過濾器"
 
-#: xgamelist.c:263
+#: xgamelist.c:258
 msgid "filtertext"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:276 xgamelist.c:412
+#: xgamelist.c:271 xgamelist.c:449
 msgid "apply"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:395
+#: xgamelist.c:362
+#, c-format
+msgid "Scanning through games (%d)"
+msgstr ""
+
+#: xgamelist.c:386
+msgid "previous page"
+msgstr ""
+
+#: xgamelist.c:389
+msgid "next page"
+msgstr ""
+
+#: xgamelist.c:429
+msgid "load"
+msgstr ""
+
+#: xgamelist.c:432
 msgid "No game selected"
-msgstr "¨S¦³¿ï¤¤´Ñ§½"
+msgstr "沒有選中棋局"
 
-#: xgamelist.c:401
+#: xgamelist.c:438
 msgid "Can't go forward any further"
-msgstr "µLªk¦A«e¶i¤F"
+msgstr "無法再前進了"
+
+#: xgamelist.c:442
+msgid "prev"
+msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:506
+#: xgamelist.c:541
 msgid "There is no game list"
-msgstr "¨S¦³´Ñ§½¦Cªí"
+msgstr "沒有棋局列表"
 
-#: xgamelist.c:710 xgamelist.c:835 xoptions.c:1310 xoptions.c:1609
-msgid "OK"
-msgstr "½T©w"
+#: xgamelist.c:679
+#, fuzzy
+msgid "Game list not loaded or empty"
+msgstr "尚未有棋局載入"
 
-#: xgamelist.c:724
+#: xgamelist.c:775
 msgid "No tag selected"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:728 xgamelist.c:813
+#: xgamelist.c:779 xgamelist.c:864
 msgid "down"
-msgstr "¦V¤U"
+msgstr "向下"
 
-#: xgamelist.c:733 xgamelist.c:802
+#: xgamelist.c:784 xgamelist.c:853
 msgid "up"
-msgstr "¦V¤W"
+msgstr "向上"
 
-#: xgamelist.c:738 xgamelist.c:791
+#: xgamelist.c:789 xgamelist.c:842
 msgid "factory"
 msgstr ""
 
-#: xhistory.c:163
-#, c-format
-msgid "White "
-msgstr "¬õ¤è "
-
-#: xhistory.c:164
-#, c-format
-msgid "Black "
-msgstr "¶Â¤è "
+#: xgamelist.c:815
+#, fuzzy
+msgid "Game-list options"
+msgstr "載入棋局選項"
 
-#: xhistory.c:310 xhistory.c:314
+#: xhistory.c:145
 msgid "Move list"
 msgstr ""
 
-#: xhistory.c:406
-msgid "Close"
-msgstr "Ãö³¬(C)"
-
-#: xoptions.c:152 xoptions.c:217
-msgid "off"
+#: xoptions.c:303
+msgid "First Engine"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:158 xoptions.c:216
-msgid "random"
-msgstr "ÀH¾÷"
-
-#: xoptions.c:195
-msgid "New Shuffle Game"
-msgstr "¬~µP¹CÀ¸(u)..."
-
-#: xoptions.c:204
-msgid "Start-position number:"
-msgstr "±Ò°Ê¦ì¸m¸¹½X(S)"
-
-#: xoptions.c:207
-msgid "Shuffle"
+#: xoptions.c:303
+msgid "Second Engine"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:278 xoptions.c:542
-msgid "classical"
+#: xoptions.c:352
+msgid "Tournament file:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:281 xoptions.c:444
-msgid "minutes for each"
+#: xoptions.c:353
+msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:284
-msgid "moves"
-msgstr "µÛªk"
-
-#: xoptions.c:299 xoptions.c:555
-msgid "incremental"
+#: xoptions.c:354
+msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:302
-msgid "minutes, plus"
+#: xoptions.c:355
+msgid "Tourney participants:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:305 xoptions.c:473
-msgid "sec/move"
-msgstr "¨C¨«¤@¨B¥["
-
-#: xoptions.c:320 xoptions.c:568
-msgid "fixed time"
+#: xoptions.c:356
+msgid "Select Engine:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:323
-msgid "sec/move (max)"
+#: xoptions.c:357
+msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:334 xoptions.c:579
-msgid " OK "
+#: xoptions.c:358
+msgid "Number of tourney cycles (or Swiss rounds):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:362 xoptions.c:370
-msgid "Bad Time-Control String"
+#: xoptions.c:359
+msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:411
-msgid "TimeControl Menu"
+#: xoptions.c:360
+msgid "Pause between Match Games (msec):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:444
-msgid "sec/move (max)   "
+#: xoptions.c:361
+msgid "Save Tourney Games on:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:444
-msgid "   minutes, plus   "
+#: xoptions.c:362
+msgid "Game File with Opening Lines:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:473
-msgid "             "
+#: xoptions.c:363
+msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:473
-msgid "moves     "
+#: xoptions.c:364
+msgid "File with Start Positions:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:522
-msgid "Engine #1 and #2 Time-Odds Factors"
-msgstr "®É¶¡­¿¼Æ"
-
-#: xoptions.c:795
-msgid "Default Number of Games in Match:"
-msgstr "¹w³]¤ñÁɹ什¼Æ"
-
-#: xoptions.c:796
-msgid "Pause between Match Games (msec):"
+#: xoptions.c:365
+msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:797
-msgid "Game File with Opening Lines:"
+#: xoptions.c:366
+msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:798
-msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
+#: xoptions.c:367
+msgid "Disable own engine books by default"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:799
-msgid "File with Start Positions:"
+#: xoptions.c:368
+msgid "Replace Engine"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:800
-msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
+#: xoptions.c:369
+msgid "Upgrade Engine"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:801
-msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
+#: xoptions.c:382
+msgid "Absolute Analysis Scores"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:813
+#: xoptions.c:383
 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:815
+#: xoptions.c:385
 msgid "Animate Moving"
-msgstr "°Êµe¨«´Ñ(A)"
+msgstr "動畫走棋(A)"
 
-#: xoptions.c:816
+#: xoptions.c:386
 msgid "Auto Flag"
-msgstr "¦Û°Ê¶W®É§P­t(F) Ctrl+Shift+F"
+msgstr "自動超時判負(F) Ctrl+Shift+F"
 
-#: xoptions.c:819
+#: xoptions.c:389
 msgid "Drop Menu"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:820
+#: xoptions.c:390
+msgid "Hide Thinking from Human"
+msgstr "與人對弈時隱藏思考細節"
+
+#: xoptions.c:391
 msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
-msgstr "©ì¦²¿ô¥Ø´£¥Ü(H)"
+msgstr "拖曳醒目提示(H)"
 
-#: xoptions.c:822
+#: xoptions.c:393
 msgid "Highlight with Arrow"
-msgstr "¥Î½bÀY¬ð¥X²¾°Ê"
+msgstr "用箭頭突出移動"
 
-#: xoptions.c:825
+#: xoptions.c:396
 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
-msgstr "©w´Á§ó·s(¤ÀªR¼Ò¦¡)"
+msgstr "定期更新(分析模式)"
 
-#: xoptions.c:826 xoptions.c:929
+#: xoptions.c:397 xoptions.c:504
 msgid "Ponder Next Move"
-msgstr "¦P¨B«ä¦Ò(N)"
+msgstr "同步思考(N)"
 
-#: xoptions.c:827
+#: xoptions.c:398
 msgid "Popup Exit Messages"
-msgstr "Â÷¶}®É´£¥Ü(P)"
+msgstr "離開時提示(P)"
 
-#: xoptions.c:829
+#: xoptions.c:400
+#, fuzzy
+msgid "Scores in Move List"
+msgstr "取得著法列表(G)"
+
+#: xoptions.c:401
 msgid "Show Coordinates"
-msgstr "Åã¥Ü§¤¼Ð(C)"
+msgstr "顯示坐標(C)"
 
-#: xoptions.c:830
+#: xoptions.c:402
 msgid "Show Target Squares"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:831
-msgid "Hide Thinking from Human"
-msgstr "»P¤H¹ï«Ù®ÉÁôÂëä¦Ò²Ó¸`"
-
-#: xoptions.c:832
+#: xoptions.c:403
 msgid "Test Legality"
-msgstr "ÀˬdµÛªk¦X²z©Ê(L) Cl+Sh+L"
+msgstr "檢查著法合理性(L) Cl+Sh+L"
 
-#: xoptions.c:833
+#: xoptions.c:404
 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:834
+#: xoptions.c:405
 msgid "Flash Rate (high = fast):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:835
+#: xoptions.c:406
 msgid "Animation Speed (high = slow):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:851
+#: xoptions.c:407
+#, fuzzy
+msgid "Zoom factor in Evaluation Graph:"
+msgstr "審局圖"
+
+#: xoptions.c:423
 #, c-format
 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
-msgstr "ĵ§i: ²Ä¤G­Ó¤ÞÀº(%s) ¤£¤ä«ù¦¹!"
+msgstr "警告: 第二個引擎(%s) 不支持此!"
 
-#: xoptions.c:872
+#: xoptions.c:444
 msgid "normal"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:873
+#: xoptions.c:445
 msgid "fairy"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:874
+#: xoptions.c:446
 msgid "FRC"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:875
+#: xoptions.c:447
 msgid "Seirawan"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:876
+#: xoptions.c:448
 msgid "wild castle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:877
+#: xoptions.c:449
 msgid "Superchess"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:878
+#: xoptions.c:450
 msgid "no castle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:879
+#: xoptions.c:451
 msgid "crazyhouse"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:880
+#: xoptions.c:452
 msgid "knightmate"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:881
+#: xoptions.c:453
 msgid "bughouse"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:882
+#: xoptions.c:454
 msgid "berolina"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:883
+#: xoptions.c:455
 msgid "shogi (9x9)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:884
+#: xoptions.c:456
 msgid "cylinder"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:885
+#: xoptions.c:457
 msgid "xiangqi (9x10)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:886
+#: xoptions.c:458
 msgid "shatranj"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:887
+#: xoptions.c:459
 msgid "courier (12x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:888
+#: xoptions.c:460
 msgid "makruk"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:889
+#: xoptions.c:461
 msgid "Great Shatranj (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:890
+#: xoptions.c:462
 msgid "atomic"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:891
-msgid "Capablanca (10x8)"
+#: xoptions.c:463
+msgid "falcon (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:892
+#: xoptions.c:464
 msgid "two kings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:893
-msgid "Gothic (10x8)"
+#: xoptions.c:465
+msgid "Capablanca (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:894
+#: xoptions.c:466
 msgid "3-checks"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:895
-msgid "janus (10x8)"
+#: xoptions.c:467
+msgid "Gothic (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:896
+#: xoptions.c:468
 msgid "suicide"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:897
-msgid "CRC (10x8)"
+#: xoptions.c:469
+msgid "janus (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:898
+#: xoptions.c:470
 msgid "give-away"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:899
-msgid "Spartan"
+#: xoptions.c:471
+msgid "CRC (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:900
+#: xoptions.c:472
 msgid "losers"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:901
+#: xoptions.c:473
+msgid "grand (10x10)"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:474
+msgid "Spartan"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:475
 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:902
+#: xoptions.c:476
 msgid "Number of Board Ranks:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:903
+#: xoptions.c:477
 msgid "Number of Board Files:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:904
+#: xoptions.c:478
 msgid "Holdings Size:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:906
+#: xoptions.c:480
 msgid ""
 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
 "pieces only have built-in bitmaps\n"
@@ -1925,532 +2127,724 @@ msgid ""
 "for missing bitmaps. (See manual.)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:930
+#: xoptions.c:505
 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
-msgstr "³Ì¤jCPU¼Æ"
+msgstr "最大CPU數"
 
-#: xoptions.c:931
+#: xoptions.c:506
 msgid "Polygot Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:932
+#: xoptions.c:507
 msgid "Hash-Table Size (MB):"
-msgstr "Âø´êªí¤j¤p(MB)"
+msgstr "雜湊表大小(MB)"
 
-#: xoptions.c:933
+#: xoptions.c:508
 msgid "Nalimov EGTB Path:"
-msgstr "EGTB ¸ô®|"
+msgstr "EGTB 路徑"
 
-#: xoptions.c:934
+#: xoptions.c:509
 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
-msgstr "EGTB ¤j¤p(MB)"
+msgstr "EGTB 大小(MB)"
 
-#: xoptions.c:935
+#: xoptions.c:510
 msgid "Use GUI Book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:936
+#: xoptions.c:511
 msgid "Opening-Book Filename:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:937
+#: xoptions.c:512
 msgid "Book Depth (moves):"
-msgstr "®wµÛªk²`«×"
+msgstr "庫著法深度"
 
-#: xoptions.c:938
+#: xoptions.c:513
 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
-msgstr "®wÅܨÒ"
+msgstr "庫變例"
 
-#: xoptions.c:939
+#: xoptions.c:514
 msgid "Engine #1 Has Own Book"
-msgstr "¤ÞÀº1¦³¦Û¥Î®w"
+msgstr "引擎1有自用庫"
 
-#: xoptions.c:940
+#: xoptions.c:515
 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:945
+#: xoptions.c:520
 msgid "Detect all Mates"
-msgstr "ÀË´ú±N±þ(M)"
+msgstr "檢測將殺(M)"
 
-#: xoptions.c:946
+#: xoptions.c:521
 msgid "Verify Engine Result Claims"
-msgstr "ÅçÃÒ¤ÞÀºÁn©ú(V)"
+msgstr "驗證引擎聲明(V)"
 
-#: xoptions.c:947
+#: xoptions.c:522
 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
-msgstr "¤l¤O¤£¨¬®É§P©M(I)"
+msgstr "子力不足時判和(I)"
 
-#: xoptions.c:948
+#: xoptions.c:523
 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
-msgstr "²©ö©M´Ñ§P¨M(T)"
+msgstr "簡易和棋判決(T)"
 
-#: xoptions.c:949
+#: xoptions.c:524
 msgid "N-Move Rule:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:950
+#: xoptions.c:525
 msgid "N-fold Repeats:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:951
+#: xoptions.c:526
 msgid "Draw after N Moves Total:"
-msgstr "´XµÛ«á§P©M"
+msgstr "幾著後判和"
 
-#: xoptions.c:952
+#: xoptions.c:527
 msgid "Win / Loss Threshold:"
-msgstr "¿é/ŧP¨MªùÂe"
+msgstr "輸/贏判決門檻"
 
-#: xoptions.c:953
+#: xoptions.c:528
 msgid "Negate Score of Engine #1"
-msgstr "¤ÞÀº #1 ¬Oµ´¹ï¤À¼Æ"
+msgstr "引擎 #1 是絕對分數"
 
-#: xoptions.c:954
+#: xoptions.c:529
 msgid "Negate Score of Engine #2"
-msgstr "¤ÞÀº #2 ¬Oµ´¹ï¤À¼Æ"
+msgstr "引擎 #2 是絕對分數"
 
-#: xoptions.c:964
+#: xoptions.c:540
 msgid "Auto-Kibitz"
-msgstr "¦Û°Ê\"kibitz\"(A)"
+msgstr "自動\"kibitz\"(A)"
 
-#: xoptions.c:965
+#: xoptions.c:541
 msgid "Auto-Comment"
-msgstr "¦Û°Êµù¸Ñ(A)"
+msgstr "自動註解(A)"
 
-#: xoptions.c:966
+#: xoptions.c:542
 msgid "Auto-Observe"
-msgstr "¦Û°ÊÆ[´Ñ(O)"
+msgstr "自動觀棋(O)"
 
-#: xoptions.c:967
+#: xoptions.c:543
 msgid "Auto-Raise Board"
-msgstr "¦Û°Ê§ïÅܴѽL¤j¤p(R)"
+msgstr "自動改變棋盤大小(R)"
 
-#: xoptions.c:968
+#: xoptions.c:544
 msgid "Background Observe while Playing"
-msgstr "­I´ºÆ[¹î(v)"
+msgstr "背景觀察(v)"
 
-#: xoptions.c:969
+#: xoptions.c:545
 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
-msgstr "Âù´Ñ½L(D)"
+msgstr "雙棋盤(D)"
 
-#: xoptions.c:970
+#: xoptions.c:546
 msgid "Get Move List"
-msgstr "¨ú±oµÛªk¦Cªí(G)"
+msgstr "取得著法列表(G)"
 
-#: xoptions.c:971
+#: xoptions.c:547
 msgid "Quiet Play"
-msgstr "¸¨¤lµLÁn(Q)"
+msgstr "落子無聲(Q)"
 
-#: xoptions.c:972
+#: xoptions.c:548
 msgid "Seek Graph"
-msgstr "¥i¿ï¹ï¤â¹Ïªí(k)"
+msgstr "可選對手圖表(k)"
 
-#: xoptions.c:973
+#: xoptions.c:549
 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
-msgstr "¦Û°Ê¨ê·s¹Ïªí(R)"
+msgstr "自動刷新圖表(R)"
 
-#: xoptions.c:974
+#: xoptions.c:550
 msgid "Premove"
-msgstr "¹w¥ý¨«´Ñ(P)"
+msgstr "預先走棋(P)"
 
-#: xoptions.c:975
+#: xoptions.c:551
 msgid "Premove for White"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:976
+#: xoptions.c:552
 msgid "First White Move:"
-msgstr "¬õ¤è¥ý¨«(W)"
+msgstr "紅方先走(W)"
 
-#: xoptions.c:977
+#: xoptions.c:553
 msgid "Premove for Black"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:978
+#: xoptions.c:554
 msgid "First Black Move:"
-msgstr "¶Â¤è¥ý¨«(B)"
+msgstr "黑方先走(B)"
 
-#: xoptions.c:980
+#: xoptions.c:556
 msgid "Alarm"
-msgstr "´£¥Ü"
+msgstr "提示"
 
-#: xoptions.c:981
+#: xoptions.c:557
 msgid "Alarm Time (msec):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:983
+#: xoptions.c:559
 msgid "Colorize Messages"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:984
+#: xoptions.c:560
 msgid "Shout Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:985
+#: xoptions.c:561
 msgid "S-Shout Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:986
+#: xoptions.c:562
 msgid "Channel #1 Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:987
+#: xoptions.c:563
 msgid "Other Channel Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:988
+#: xoptions.c:564
 msgid "Kibitz Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:989
+#: xoptions.c:565
 msgid "Tell Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:990
+#: xoptions.c:566
 msgid "Challenge Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:991
+#: xoptions.c:567
 msgid "Request Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:992
+#: xoptions.c:568
 msgid "Seek Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:997
+#: xoptions.c:572
+msgid "Exact position match"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:572
+msgid "Shown position is subset"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:572
+msgid "Same material with exactly same Pawn chain"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:573
+msgid "Same material"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:573
+msgid "Material range (top board half optional)"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:573
+msgid "Material difference (optional stuff balanced)"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:584
 msgid "Auto-Display Tags"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:998
+#: xoptions.c:585
 msgid "Auto-Display Comment"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:999
+#: xoptions.c:586
 msgid ""
 "Auto-Play speed of loaded games\n"
 "(0 = instant, -1 = off):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1000
+#: xoptions.c:587
 msgid "Seconds per Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1005
+#: xoptions.c:588
+msgid ""
+"\n"
+"Thresholds for position filtering in game list:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:589
+msgid "Elo of strongest player at least:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:590
+msgid "Elo of weakest player at least:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:591
+#, fuzzy
+msgid "No games before year:"
+msgstr "尚未有棋局載入"
+
+#: xoptions.c:592
+msgid "Minimum nr consecutive positions:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:593
+msgid "Seach mode:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:594
+msgid "Also match reversed colors"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:595
+msgid "Also match left-right flipped position"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:600
 msgid "Auto-Save Games"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1006
+#: xoptions.c:601
 msgid "Save Games on File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1007
+#: xoptions.c:602
 msgid "Save Final Positions on File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1008
+#: xoptions.c:603
 msgid "PGN Event Header:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1009
+#: xoptions.c:604
 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1010
+#: xoptions.c:605
 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1011
+#: xoptions.c:606
 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1016
+#: xoptions.c:611
 msgid "No Sound"
-msgstr "µLÁn"
+msgstr "無聲"
 
-#: xoptions.c:1017
+#: xoptions.c:612
 msgid "Default Beep"
-msgstr "¹w³]Án­µ"
+msgstr "預設聲音"
 
-#: xoptions.c:1018
+#: xoptions.c:613
 msgid "Above WAV File"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1019
+#: xoptions.c:614
 msgid "Car Horn"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1020
+#: xoptions.c:615
 msgid "Cymbal"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1021
+#: xoptions.c:616
 msgid "Ding"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1022
+#: xoptions.c:617
 msgid "Gong"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1023
+#: xoptions.c:618
 msgid "Laser"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1024
+#: xoptions.c:619
 msgid "Penalty"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1025
+#: xoptions.c:620
 msgid "Phone"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1026
+#: xoptions.c:621
 msgid "Pop"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1027
+#: xoptions.c:622
 msgid "Slap"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1028
+#: xoptions.c:623
 msgid "Wood Thunk"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1030
+#: xoptions.c:625
 msgid "User File"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1058
+#: xoptions.c:653
 msgid "Sound Program:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1059
+#: xoptions.c:654
 msgid "Sounds Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1060
+#: xoptions.c:655
 msgid "User WAV File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1061
+#: xoptions.c:656
 msgid "Try-Out Sound:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1062
+#: xoptions.c:657
 msgid "Play"
-msgstr "¼½©ñ"
+msgstr "播放"
 
-#: xoptions.c:1063
+#: xoptions.c:658
 msgid "Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1064
+#: xoptions.c:659
 msgid "Win:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1065
+#: xoptions.c:660
 msgid "Lose:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1066
+#: xoptions.c:661
 msgid "Draw:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1067
+#: xoptions.c:662
 msgid "Unfinished:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1068
+#: xoptions.c:663
 msgid "Alarm:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1069
+#: xoptions.c:664
 msgid "Shout:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1070
+#: xoptions.c:665
 msgid "S-Shout:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1071
+#: xoptions.c:666
 msgid "Channel:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1072
+#: xoptions.c:667
 msgid "Channel 1:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1073
+#: xoptions.c:668
 msgid "Tell:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1074
+#: xoptions.c:669
 msgid "Kibitz:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1075
+#: xoptions.c:670
 msgid "Challenge:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1076
+#: xoptions.c:671
 msgid "Request:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1077
+#: xoptions.c:672
 msgid "Seek:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1162
+#: xoptions.c:752
 msgid "White Piece Color:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1168
+#: xoptions.c:754 xoptions.c:760 xoptions.c:766 xoptions.c:772 xoptions.c:778
+#: xoptions.c:784
+msgid "R"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:755 xoptions.c:761 xoptions.c:767 xoptions.c:773 xoptions.c:779
+#: xoptions.c:785
+msgid "G"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:756 xoptions.c:762 xoptions.c:768 xoptions.c:774 xoptions.c:780
+#: xoptions.c:786
+msgid "B"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:757 xoptions.c:763 xoptions.c:769 xoptions.c:775 xoptions.c:781
+#: xoptions.c:787
+msgid "D"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:758
 msgid "Black Piece Color:"
-msgstr "¶Â¤l"
+msgstr "黑子"
 
-#: xoptions.c:1174
+#: xoptions.c:764
 msgid "Light Square Color:"
-msgstr "¥Õ®æ"
+msgstr "白格"
 
-#: xoptions.c:1180
+#: xoptions.c:770
 msgid "Dark Square Color:"
-msgstr "¶Â®æ"
+msgstr "黑格"
 
-#: xoptions.c:1186
+#: xoptions.c:776
 msgid "Highlight Color:"
-msgstr "®æ¤l¼Ð°O"
+msgstr "格子標記"
 
-#: xoptions.c:1192
+#: xoptions.c:782
 msgid "Premove Highlight Color:"
-msgstr "¹w¥ý¨«´Ñ¼Ð°O"
+msgstr "預先走棋標記"
 
-#: xoptions.c:1198
+#: xoptions.c:788
 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1200
+#: xoptions.c:790
 msgid "Mono Mode"
-msgstr "¶Â¥Õ"
+msgstr "黑白"
 
-#: xoptions.c:1201
+#: xoptions.c:791
 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1202
+#: xoptions.c:792
+msgid "Use Board Textures"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:793
 msgid "Light-Squares Texture File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1203
+#: xoptions.c:794
 msgid "Dark-Squares Texture File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1204
+#: xoptions.c:795
 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1205
+#: xoptions.c:796
 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1650
+#: xoptions.c:944
+msgid "Engine has no options"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1037
+msgid "browse"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1248
 msgid "ICS Options"
-msgstr "ICS³]©w"
+msgstr "ICS設定"
 
-#: xoptions.c:1659
+#: xoptions.c:1258
 msgid "Load Game Options"
-msgstr "¸ü¤J´Ñ§½¿ï¶µ"
+msgstr "載入棋局選項"
 
-#: xoptions.c:1668
+#: xoptions.c:1267
 msgid "Save Game Options"
-msgstr "Àx¦s´Ñ§½¿ï¶µ"
+msgstr "儲存棋局選項"
 
-#: xoptions.c:1678
+#: xoptions.c:1277
 msgid "Sound Options"
-msgstr "Án­µ"
+msgstr "聲音"
 
-#: xoptions.c:1687
+#: xoptions.c:1286
 msgid "Board Options"
-msgstr "´Ñ½L¿ï¶µ"
+msgstr "棋盤選項"
 
-#: xoptions.c:1707
+#: xoptions.c:1295
+#, fuzzy
+msgid "Adjudicate non-ICS Games"
+msgstr "裁決紅贏 (W)"
+
+#: xoptions.c:1306
 msgid "Common Engine Settings"
-msgstr "³q¥Î¤ÞÀº³]©w"
+msgstr "通用引擎設定"
 
-#: xoptions.c:1716
+#: xoptions.c:1315
 msgid "New Variant"
-msgstr "ÅܺØ"
+msgstr "變種"
 
-#: xoptions.c:1726
+#: xoptions.c:1325
 msgid "General Options"
-msgstr "¤@¯ë¿ï¶µ"
+msgstr "一般選項"
 
-#: xoptions.c:1735
+#: xoptions.c:1339
 msgid "Match Options"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1936
+#: xoptions.c:1441
+msgid "clear"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1442 xoptions.c:1494
+msgid "save changes"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1501
+#, fuzzy
+msgid "Edit book"
+msgstr "編輯(E)"
+
+#: xoptions.c:1541
 msgid "ICS input box"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1965
+#: xoptions.c:1568
 msgid "Type a move"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1987
+#: xoptions.c:1599
 msgid "Engine Settings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2013
-msgid "First Engine"
+#: xoptions.c:1629
+msgid "Select engine from list:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2013
-msgid "Second Engine"
+#: xoptions.c:1630
+msgid "or specify one below:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2107
-msgid "Select engine from list:"
+#: xoptions.c:1631
+msgid "Nickname (optional):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2108
-msgid "or specify one below:"
+#: xoptions.c:1632
+msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2109
+#: xoptions.c:1633
 msgid "Engine Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2110
+#: xoptions.c:1634
 msgid "Engine Command:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2111
+#: xoptions.c:1635
 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2112
+#: xoptions.c:1636
 msgid "UCI"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2113
+#: xoptions.c:1637
 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2114
+#: xoptions.c:1638
 msgid "Must not use GUI book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2115
+#: xoptions.c:1639
 msgid "Add this engine to the list"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2116
+#: xoptions.c:1640
 msgid "Force current variant with this engine"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2117
+#: xoptions.c:1641
 msgid "Load mentioned engine as"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2132
+#: xoptions.c:1658
 msgid "Load engine"
 msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1679
+msgid "shuffle"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1680
+msgid "Start-position number:"
+msgstr "啟動位置號碼(S)"
+
+#: xoptions.c:1681
+#, fuzzy
+msgid "randomize"
+msgstr "隨機"
+
+#: xoptions.c:1682
+msgid "pick fixed"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1701
+msgid "New Shuffle Game"
+msgstr "洗牌遊戲(u)..."
+
+#: xoptions.c:1748
+msgid "classical"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1749
+msgid "incremental"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1750
+msgid "fixed max"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1751
+msgid "Moves per session:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1752
+msgid "Initial time (min):"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1753
+msgid "Increment or max (sec/move):"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1754
+#, fuzzy
+msgid "Time-Odds factors:"
+msgstr "時間倍數"
+
+#: xoptions.c:1755
+#, fuzzy
+msgid "Engine #1"
+msgstr "引擎輸出"
+
+#: xoptions.c:1756
+#, fuzzy
+msgid "Engine #2 / Human"
+msgstr "引擎1有自用庫"
+
+#: xoptions.c:1766 xoptions.c:1769 xoptions.c:1774 xoptions.c:1775
+msgid "Unused"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1790
+msgid "Time Control"
+msgstr ""
+
+#~ msgid "White "
+#~ msgstr "紅方 "
+
+#~ msgid "Black "
+#~ msgstr "黑方 "
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "關閉(C)"
+
+#~ msgid "moves"
+#~ msgstr "著法"
+
+#~ msgid "sec/move"
+#~ msgstr "每走一步加"