Recode some po files
authorH.G. Muller <h.g.muller@hccnet.nl>
Mon, 9 May 2011 19:20:35 +0000 (21:20 +0200)
committerH.G. Muller <h.g.muller@hccnet.nl>
Mon, 9 May 2011 19:20:35 +0000 (21:20 +0200)
po files were generated with the aid of lng2po for Russian,
Vietnamese, Chinese(simp) and Chinese(trad), using encodings CP1251,
CP1258, GB2312 and BIG5, respectively.

po/ru.po
po/vi.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index 7a19d50..6e665bb 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -2,15 +2,15 @@
 # Copyright (C) 1991 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts.
 # Enhancements Copyright (C) 1992-98 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the XBoard package.
-# Ïåðåâîä: À.Â.Ñåðäþêîâ (2003), Hr.Burunduk (2011), 2010
+# Перевод: А.В.Сердюков (2003), Hr.Burunduk (2011), 2010
 #
-#: xoptions.c:326
+#: xoptions.c:308
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU xboard master-20110411\n"
+"Project-Id-Version: GNU xboard master-20110507\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-23 09:01-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-07 23:09-0700\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -19,417 +19,450 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: backend.c:799
+#: backend.c:814
 #, c-format
 msgid "protocol version %d not supported"
-msgstr "âåðñèÿ ïðîòîêîëà %d íå ïîääåðæèâàåòñÿ"
+msgstr "версия протокола %d не поддерживается"
 
-#: backend.c:907
+#: backend.c:886
+msgid "You did not specify the engine executable"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:934
 #, c-format
 msgid "bad timeControl option %s"
-msgstr "timeControl: íåâåðíûé ïàðàìåòð %s"
+msgstr "timeControl: неверный параметр %s"
 
-#: backend.c:922
+#: backend.c:949
 #, c-format
 msgid "bad searchTime option %s"
-msgstr "searchTime: íåâåðíûé ïàðàìåòð %s"
+msgstr "searchTime: неверный параметр %s"
 
-#: backend.c:964
+#: backend.c:1047
 #, c-format
 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
-msgstr "Âàðèàíò %s ïîääåðæèâàåòñÿ òîëüêî â ðåæèìå ICS"
+msgstr "Вариант %s поддерживается только в режиме ICS"
 
-#: backend.c:982
+#: backend.c:1065
 #, c-format
 msgid "Unknown variant name %s"
-msgstr "Íåèçâåñòíûé âàðèàíò %s"
+msgstr "Неизвестный вариант %s"
 
-#: backend.c:1224
+#: backend.c:1307
 msgid "Starting chess program"
-msgstr "Çàïóñêàåòñÿ øàõìàòíàÿ ïðîãðàììà"
-
-#: backend.c:1234
-msgid "Can't have a match with no chess programs"
-msgstr "Íå ïîäêëþ÷åíî íè îäíîé øàõìàòíîé ïðîãðàììû"
+msgstr "Запускается шахматная программа"
 
-#: backend.c:1246
+#: backend.c:1330
 msgid "Bad game file"
-msgstr "Íåïðàâèëüíûé ôîðìàò ôàéëà"
+msgstr "Неправильный формат файла"
 
-#: backend.c:1255
+#: backend.c:1337
 msgid "Bad position file"
-msgstr "Íåïðàâèëüíûé ôîðìàò ôàéëà ïîçèöèè"
+msgstr "Неправильный формат файла позиции"
+
+#: backend.c:1351
+msgid "Pick new game"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:1287
+#: backend.c:1409
+#, c-format
+msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:1416
+msgid "Can't have a match with no chess programs"
+msgstr "Не подключено ни одной шахматной программы"
+
+#: backend.c:1450
 #, c-format
 msgid "Could not open comm port %s"
-msgstr "Íå ìîãó îòêðûòü COM-ïîðò %s"
+msgstr "Не могу открыть COM-порт %s"
 
-#: backend.c:1290
+#: backend.c:1453
 #, c-format
 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
-msgstr "Íå ìîãó óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ %s, ïîðò %s"
+msgstr "Не могу установить связь с %s, порт %s"
 
-#: backend.c:1346
+#: backend.c:1509
 #, c-format
 msgid "Unknown initialMode %s"
-msgstr "initialMode: íåèçâåñòíûé ðåæèì %s"
+msgstr "initialMode: неизвестный режим %s"
 
-#: backend.c:1363
+#: backend.c:1533
 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
-msgstr "Ðåæèì àíàëèçà: íå óêàçàí ôàéë äëÿ àíàëèçà"
+msgstr "Режим анализа: не указан файл для анализа"
 
-#: backend.c:1390
+#: backend.c:1560
 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
-msgstr "Äëÿ àíàëèçà íåîáõîäèìà øàõìàòíàÿ ïðîãðàììà"
+msgstr "Для анализа необходима шахматная программа"
 
-#: backend.c:1394
+#: backend.c:1564
 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
-msgstr "Ðåæèì àíàëèçà íå ñîâìåñòèì ñ ðåæèìîì ICS"
+msgstr "Режим анализа не совместим с режимом ICS"
 
-#: backend.c:1405
+#: backend.c:1575
 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
-msgstr " ðåæèìå \"Êîìïüþòåð áåëûìè\" íóæíà øàõìàòíàÿ ïðîãðàììà"
+msgstr "В режиме \"Компьютер белыми\" нужна шахматная программа"
 
-#: backend.c:1410
+#: backend.c:1580
 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
-msgstr "Ðåæèì \"Êîìïüþòåð áåëûìè\" íå ñîâìåñòèì ñ ðåæèìîì ICS"
+msgstr "Режим \"Компьютер белыми\" не совместим с режимом ICS"
 
-#: backend.c:1417
+#: backend.c:1587
 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
-msgstr " ðåæèìå \"Êîìïüþòåð ÷åðíûìè\" íóæíà øàõìàòíàÿ ïðîãðàììà (äâèæîê)"
+msgstr "В режиме \"Компьютер черными\" нужна шахматная программа (движок)"
 
-#: backend.c:1422
+#: backend.c:1592
 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
-msgstr "Ðåæèì \"Êîìïüþòåð ÷åðíûìè\" íå ñîâìåñòèì ñ ðåæèìîì ICS"
+msgstr "Режим \"Компьютер черными\" не совместим с режимом ICS"
 
-#: backend.c:1429
+#: backend.c:1599
 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
-msgstr " ðåæèìå \"Äâà äâèæêà\" íóæíà øàõìàòíàÿ ïðîãðàììà"
+msgstr "В режиме \"Два движка\" нужна шахматная программа"
 
-#: backend.c:1434
+#: backend.c:1604
 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
-msgstr "Ðåæèì \"Äâà äâèæêà\" íå ñîâìåñòèì ñ ðåæèìîì ICS"
+msgstr "Режим \"Два движка\" не совместим с режимом ICS"
 
-#: backend.c:1445
+#: backend.c:1615
 msgid "Training mode requires a game file"
-msgstr "Äëÿ òðåíèðîâêè íåîáõîäèìî çàãðóçèòü øàõìàòíóþ ïàðòèþ èç ôàéëà"
+msgstr "Для тренировки необходимо загрузить шахматную партию из файла"
 
-#: backend.c:1606 backend.c:1650 backend.c:1675 backend.c:2086
+#: backend.c:1776 backend.c:1820 backend.c:1845 backend.c:2256
 msgid "Error writing to ICS"
-msgstr "Îøèáêà çàïèñè íà âõîä ñåðâåðà ICS"
+msgstr "Ошибка записи на вход сервера ICS"
 
-#: backend.c:1610
+#: backend.c:1780
 msgid "Error reading from keyboard"
-msgstr "Îøèáêà êëàâèàòóðû"
+msgstr "Ошибка клавиатуры"
 
-#: backend.c:1613
+#: backend.c:1783
 msgid "Got end of file from keyboard"
-msgstr "Ïîëó÷åí ñèìâîë êîíöà ôàéëà ñ êëàâèàòóðû"
+msgstr "Получен символ конца файла с клавиатуры"
 
-#: backend.c:1924
+#: backend.c:2094
 #, c-format
 msgid "Unknown wild type %d"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1935
+#: backend.c:2105
 #, c-format
 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:2000 xboard.c:7151
+#: backend.c:2170 xboard.c:7154
 msgid "Error writing to display"
-msgstr "Îøèáêà çàïèñè íà äèñïëåé"
+msgstr "Ошибка записи на дисплей"
 
-#: backend.c:2745
+#: backend.c:2915
 #, c-format
 msgid "your opponent kibitzes: %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3263
+#: backend.c:3435
 msgid "Error gathering move list: two headers"
-msgstr "Îøèáêà ÷òåíèÿ ñïèñêà õîäîâ: äâà çàãîëîâêà"
+msgstr "Ошибка чтения списка ходов: два заголовка"
 
-#: backend.c:3277
+#: backend.c:3449
 #, c-format
 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3310
+#: backend.c:3482
 msgid "Error gathering move list: nested"
-msgstr "Îøèáêà ÷òåíèÿ ñïèñêà õîäîâ: âëîæåííûå ñïèñêè"
+msgstr "Ошибка чтения списка ходов: вложенные списки"
 
-#: backend.c:3542
+#: backend.c:3714
 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3879
+#: backend.c:4051
 msgid "Connection closed by ICS"
-msgstr "Ñåðâåð ICS ðàçîðâàë ñîåäèíåíèå"
+msgstr "Сервер ICS разорвал соединение"
 
-#: backend.c:3881
+#: backend.c:4053
 msgid "Error reading from ICS"
-msgstr "Îøèáêà ÷òåíèÿ ñ ñåðâåðà ICS"
+msgstr "Ошибка чтения с сервера ICS"
 
-#: backend.c:3932
+#: backend.c:4104
 #, c-format
 msgid "Parsing board: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3956
+#: backend.c:4128
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse board string:\n"
 "\"%s\""
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3965 backend.c:8959
+#: backend.c:4137 backend.c:9189
 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
-msgstr "Ñëèøêîì äëèííàÿ ïàðòèÿ: óâåëè÷üòå çíà÷åíèå MAX_MOVES è ïåðåêîìïèëèðóéòå ïðîãðàììó"
+msgstr "Слишком длинная партия: увеличьте значение MAX_MOVES и перекомпилируйте программу"
 
-#: backend.c:4059
+#: backend.c:4231
 msgid "Error gathering move list: extra board"
-msgstr "Îøèáêà ÷òåíèÿ ñïèñêà õîäîâ: ëèøíÿÿ äîñêà"
+msgstr "Ошибка чтения списка ходов: лишняя доска"
 
-#: backend.c:4479 backend.c:4501
+#: backend.c:4651 backend.c:4673
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
-msgstr "Ñòðàííûé õîä "%s" ïîëó÷åí ñ ñåðâåðà ICS"
+msgstr "Странный ход "%s" получен с сервера ICS"
 
-#: backend.c:4716
+#: backend.c:4888
 #, c-format
 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:5601
+#: backend.c:5787
 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:5948
+#: backend.c:6134
 msgid "You are playing Black"
-msgstr "Âû èãðàåòå ÷åðíûìè"
+msgstr "Вы играете черными"
 
-#: backend.c:5957 backend.c:5982
+#: backend.c:6143 backend.c:6168
 msgid "You are playing White"
-msgstr "Âû èãðàåòå áåëûìè"
+msgstr "Вы играете белыми"
 
-#: backend.c:5964 backend.c:5990 backend.c:6109 backend.c:6132 backend.c:6148
-#: backend.c:12716
+#: backend.c:6150 backend.c:6176 backend.c:6295 backend.c:6318 backend.c:6334
+#: backend.c:13175
 msgid "It is White's turn"
-msgstr "Õîä áåëûõ"
+msgstr "Ход белых"
 
-#: backend.c:5968 backend.c:5994 backend.c:6117 backend.c:6138 backend.c:6169
-#: backend.c:12708
+#: backend.c:6154 backend.c:6180 backend.c:6303 backend.c:6324 backend.c:6355
+#: backend.c:13167
 msgid "It is Black's turn"
-msgstr "Õîä ÷åðíûõ"
+msgstr "Ход черных"
 
-#: backend.c:6006
+#: backend.c:6192
 msgid "Displayed position is not current"
-msgstr "Ïîêàçàííàÿ ïîçèöèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò ïîëîæåíèþ â èãðå"
+msgstr "Показанная позиция не соответствует положению в игре"
 
-#: backend.c:6240
+#: backend.c:6426
 msgid "Illegal move"
-msgstr "Íåïðàâèëüíûé õîä"
+msgstr "Неправильный ход"
 
-#: backend.c:6303
+#: backend.c:6489
 msgid "End of game"
-msgstr "Ñûãðàí ïîñëåäíèé çàïèñàííûé õîä"
+msgstr "Сыгран последний записанный ход"
 
-#: backend.c:6306
+#: backend.c:6492
 msgid "Incorrect move"
-msgstr "Íåâåðíûé õîä"
+msgstr "Неверный ход"
 
-#: backend.c:6596
+#: backend.c:6782
 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7478
+#: backend.c:7708
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
-msgstr "Íåïðàâèëüíûé õîä \"%s\" ïûòàåòñÿ âûïîëíèòü äâèæîê %s"
+msgstr "Неправильный ход \"%s\" пытается выполнить движок %s"
 
-#: backend.c:7701
+#: backend.c:7931
 msgid "Bad FEN received from engine"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7842 xboard.c:5762 xboard.c:5806
+#: backend.c:8072 xboard.c:5765 xboard.c:5809
 #, c-format
 msgid "%s does not support analysis"
-msgstr "%s íå ïîääåðæèâàåò ðåæèì àíàëèçà"
+msgstr "%s не поддерживает режим анализа"
 
-#: backend.c:7908
+#: backend.c:8138
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
-msgstr "Íåïðàâèëüíûé õîä \"%s\" (íå ïðèíÿò äâèæêîì %s)"
+msgstr "Неправильный ход \"%s\" (не принят движком %s)"
 
-#: backend.c:7933
+#: backend.c:8163
 #, c-format
 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
-msgstr "Íå óäàëîñü çàïóñòèòü %s äâèæîê %s íà %s: %s\n"
+msgstr "Не удалось запустить %s движок %s на %s: %s\n"
 
-#: backend.c:7954
+#: backend.c:8184
 #, c-format
 msgid "Hint: %s"
-msgstr "Ïîäñêàçêà: %s"
+msgstr "Подсказка: %s"
 
-#: backend.c:7959
+#: backend.c:8189
 #, c-format
 msgid ""
 "Illegal hint move \"%s\"\n"
 "from %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8134
+#: backend.c:8364
 msgid "Machine accepts your draw offer"
-msgstr "Êîìïüþòåð ñîãëàñèëñÿ íà íè÷üþ"
+msgstr "Компьютер согласился на ничью"
 
-#: backend.c:8137
+#: backend.c:8367
 msgid ""
 "Machine offers a draw\n"
 "Select Action / Draw to agree"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8500
+#: backend.c:8730
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
-msgstr "Íåîäíîçíà÷íûé õîä ñ ñåðâåðà ICS: \"%s\""
+msgstr "Неоднозначный ход с сервера ICS: \"%s\""
 
-#: backend.c:8510
+#: backend.c:8740
 #, c-format
 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
-msgstr "Íåïðàâèëüíûé õîä ñ ñåðâåðà ICS: \"%s\""
+msgstr "Неправильный ход с сервера ICS: \"%s\""
 
-#: backend.c:8521
+#: backend.c:8751
 msgid "Gap in move list"
-msgstr "Ïðîïóñê â çàïèñè õîäîâ"
+msgstr "Пропуск в записи ходов"
 
-#: backend.c:9097 xoptions.c:846
+#: backend.c:9328 xoptions.c:867
 #, c-format
 msgid "Variant %s not supported by %s"
-msgstr "Âàðèàíò %s íå ïîääåðæèâàåòñÿ %s"
+msgstr "Вариант %s не поддерживается %s"
 
-#: backend.c:9211
+#: backend.c:9442
 #, c-format
 msgid "Startup failure on '%s'"
-msgstr "Îøèáêà ïðè çàïóñêå ïðîãðàììû '%s'"
+msgstr "Ошибка при запуске программы '%s'"
 
-#: backend.c:9234 backend.c:12187
+#: backend.c:9465
 msgid "Waiting for first chess program"
-msgstr "Æäåì ïåðâóþ øàõìàòíóþ ïðîãðàììó"
+msgstr "Ждем первую шахматную программу"
 
-#: backend.c:9239 backend.c:12113 backend.c:12196
+#: backend.c:9470 backend.c:12565
 msgid "Waiting for second chess program"
-msgstr "Æäåì âòîðóþ øàõìàòíóþ ïðîãðàììó"
+msgstr "Ждем вторую шахматную программу"
 
-#: backend.c:9658
+#: backend.c:9638
+msgid "Bad tournament file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9650
+msgid "Waiting for other game(s)"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:10077
 #, c-format
 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
-msgstr "Ìàò÷ %s ïðîòèâ %s: ôèíàëüíûé ðåçóëüòàò %d-%d-%d"
+msgstr "Матч %s против %s: финальный результат %d-%d-%d"
 
-#: backend.c:10081 backend.c:10112
+#: backend.c:10518 backend.c:10549
 #, c-format
 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
-msgstr "Íåïðàâèëüíûé õîä: %d.%s%s"
+msgstr "Неправильный ход: %d.%s%s"
 
-#: backend.c:10101
+#: backend.c:10538
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
-msgstr "Íåîäíîçíà÷íûé õîä: %d.%s%s"
+msgstr "Неоднозначный ход: %d.%s%s"
 
-#: backend.c:10158 backend.c:10804 backend.c:10994 backend.c:11356
+#: backend.c:10595 backend.c:11241 backend.c:11432 backend.c:11801
 #, c-format
 msgid "Can't open \"%s\""
-msgstr "Íå ìîãó îòêðûòü ôàéë \"%s\""
+msgstr "Не могу открыть файл \"%s\""
 
-#: backend.c:10170 xboard.c:5338
+#: backend.c:10607 xboard.c:5341
 msgid "Cannot build game list"
-msgstr "Íå óäàëîñü ñîçäàòü ñïèñîê ïàðòèé"
+msgstr "Не удалось создать список партий"
 
-#: backend.c:10259
+#: backend.c:10696
 msgid "No more games in this message"
-msgstr " ýòîì ñîîáùåíèè áîëüøå íåò øàõìàòíûõ ïàðòèé"
+msgstr "В этом сообщении больше нет шахматных партий"
 
-#: backend.c:10300
+#: backend.c:10737
 msgid "No game has been loaded yet"
-msgstr "Íåò çàãðóæåííûõ øàõìàòíûõ ïàðòèé"
+msgstr "Нет загруженных шахматных партий"
 
-#: backend.c:10304 backend.c:10782 xgamelist.c:408
+#: backend.c:10741 backend.c:11219 xgamelist.c:397
 msgid "Can't back up any further"
-msgstr "Äîñòèãíóòî íà÷àëî ñïèñêà"
+msgstr "Достигнуто начало списка"
 
-#: backend.c:10360
+#: backend.c:10797
 msgid "Game number out of range"
-msgstr "Íîìåð ïàðòèè - âíå äèàïàçîíà"
+msgstr "Номер партии - вне диапазона"
 
-#: backend.c:10371
+#: backend.c:10808
 msgid "Can't seek on game file"
-msgstr "Ïîèñê â ôàéëàõ çàïèñåé ïàðòèé íå ïðåäóñìîòðåí"
+msgstr "Поиск в файлах записей партий не предусмотрен"
 
-#: backend.c:10429
+#: backend.c:10866
 msgid "Game not found in file"
-msgstr "Ïàðòèÿ íå íàéäåíà â ôàéëå"
+msgstr "Партия не найдена в файле"
 
-#: backend.c:10557 backend.c:10884
+#: backend.c:10994 backend.c:11321
 msgid "Bad FEN position in file"
-msgstr "Íåïðàâèëüíàÿ ïîçèöèÿ ôîðìàòà FEN â ôàéëå"
+msgstr "Неправильная позиция формата FEN в файле"
 
-#: backend.c:10707
+#: backend.c:11144
 msgid "No moves in game"
-msgstr "Íåò çàïèñàííûõ õîäîâ"
+msgstr "Нет записанных ходов"
 
-#: backend.c:10778
+#: backend.c:11215
 msgid "No position has been loaded yet"
-msgstr "Íåò çàãðóæåííûõ ïîçèöèé"
+msgstr "Нет загруженных позиций"
 
-#: backend.c:10845 backend.c:10856
+#: backend.c:11282 backend.c:11293
 msgid "Can't seek on position file"
-msgstr "Ïîèñê â ôàéëàõ ïîçèöèé íå ïðåäóñìîòðåí"
+msgstr "Поиск в файлах позиций не предусмотрен"
 
-#: backend.c:10863 backend.c:10875
+#: backend.c:11300 backend.c:11312
 msgid "Position not found in file"
-msgstr "Ïîçèöèÿ íå íàéäåíà â ôàéëå"
+msgstr "Позиция не найдена в файле"
 
-#: backend.c:10916
+#: backend.c:11353
 msgid "Black to play"
-msgstr "Õîä ÷åðíûõ"
+msgstr "Ход черных"
 
-#: backend.c:10919
+#: backend.c:11356
 msgid "White to play"
-msgstr "Õîä áåëûõ"
+msgstr "Ход белых"
 
-#: backend.c:11487
+#: backend.c:11437 backend.c:11806
+msgid "Waiting for access to save file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11439
+msgid "Saving game"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11808
+msgid "Saving position"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11938
 msgid ""
 "You have edited the game history.\n"
 "Use Reload Same Game and make your move again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11492
+#: backend.c:11943
 msgid ""
 "You have entered too many moves.\n"
 "Back up to the correct position and try again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11497
+#: backend.c:11948
 msgid ""
 "Displayed position is not current.\n"
 "Step forward to the correct position and try again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11544
+#: backend.c:11995
 msgid "You have not made a move yet"
-msgstr "Âû åùå íå ñäåëàëè õîä"
+msgstr "Вы еще не сделали ход"
 
-#: backend.c:11565
+#: backend.c:12016
 msgid ""
 "The cmail message is not loaded.\n"
 "Use Reload CMail Message and make your move again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11570
+#: backend.c:12021
 msgid "No unfinished games"
-msgstr "Íåò íåîêîí÷åííûõ ïàðòèé"
+msgstr "Нет неоконченных партий"
 
-#: backend.c:11576
+#: backend.c:12027
 #, c-format
 msgid ""
 "You have already mailed a move.\n"
@@ -439,210 +472,210 @@ msgid ""
 "on the command line."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11591
+#: backend.c:12042
 msgid "Failed to invoke cmail"
-msgstr "Îøèáêà çàïóñêà cmail"
+msgstr "Ошибка запуска cmail"
 
-#: backend.c:11653
+#: backend.c:12104
 #, c-format
 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
-msgstr "Îæèäàíèå îòâåòíîãî õîäà\n"
+msgstr "Ожидание ответного хода\n"
 
-#: backend.c:11675
+#: backend.c:12126
 #, c-format
 msgid "Still need to make move for game\n"
-msgstr "Âñå åùå âàøà î÷åðåäü õîäèòü â ýòîé ïàðòèè\n"
+msgstr "Все еще ваша очередь ходить в этой партии\n"
 
-#: backend.c:11679
+#: backend.c:12130
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for both games\n"
-msgstr "Âñå åùå âàøà î÷åðåäü õîäèòü â îáåèõ ïàðòèÿõ\n"
+msgstr "Все еще ваша очередь ходить в обеих партиях\n"
 
-#: backend.c:11683
+#: backend.c:12134
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
-msgstr "Âñå åùå âàø õîä âî âñåõ %d ïàðòèÿõ\n"
+msgstr "Все еще ваш ход во всех %d партиях\n"
 
-#: backend.c:11690
+#: backend.c:12141
 #, c-format
 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
-msgstr "Âñå åùå âàø õîä â ïàðòèè %s\n"
+msgstr "Все еще ваш ход в партии %s\n"
 
-#: backend.c:11696
+#: backend.c:12147
 #, c-format
 msgid "No unfinished games\n"
-msgstr "Íåò íåîêîí÷åííûõ ïàðòèé\n"
+msgstr "Нет неоконченных партий\n"
 
-#: backend.c:11698
+#: backend.c:12149
 #, c-format
 msgid "Ready to send mail\n"
-msgstr "Ìîæíî îòñûëàòü ïî÷òó\n"
+msgstr "Можно отсылать почту\n"
 
-#: backend.c:11703
+#: backend.c:12154
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
-msgstr "Âñå åùå âàøà î÷åðåäü õîäèòü â ïàðòèÿõ %s\n"
+msgstr "Все еще ваша очередь ходить в партиях %s\n"
 
-#: backend.c:11857
+#: backend.c:12308
 msgid "Edit comment"
-msgstr "Ïðàâêà êîììåíòàðèÿ"
+msgstr "Правка комментария"
 
-#: backend.c:11859
+#: backend.c:12310
 #, c-format
 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
-msgstr "Ïðàâêà êîììåíòàðèÿ ê %d.%s%s"
+msgstr "Правка комментария к %d.%s%s"
 
-#: backend.c:11951
+#: backend.c:12403
 msgid "It is not White's turn"
-msgstr "Ñåé÷àñ íå õîä áåëûõ"
+msgstr "Сейчас не ход белых"
 
-#: backend.c:12032
+#: backend.c:12484
 msgid "It is not Black's turn"
-msgstr "Ñåé÷àñ íå õîä ÷åðíûõ"
+msgstr "Сейчас не ход черных"
 
-#: backend.c:12133
+#: backend.c:12585
 #, c-format
 msgid "Starting %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12159 backend.c:13227
+#: backend.c:12613 backend.c:13688
 msgid ""
 "Wait until your turn,\n"
 "or select Move Now"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12278
+#: backend.c:12737
 msgid "Training mode off"
-msgstr "Òðåíèðîâêà îêîí÷åíà"
+msgstr "Тренировка окончена"
 
-#: backend.c:12286
+#: backend.c:12745
 msgid "Training mode on"
-msgstr "Òðåíèðîâêà"
+msgstr "Тренировка"
 
-#: backend.c:12289
+#: backend.c:12748
 msgid "Already at end of game"
-msgstr "Ñûãðàíû âñå õîäû äàííîé ïàðòèè"
+msgstr "Сыграны все ходы данной партии"
 
-#: backend.c:12370
+#: backend.c:12829
 msgid "Warning: You are still playing a game"
-msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: âû âñå åùå ïðîäîëæàåòå èãðàòü"
+msgstr "Предупреждение: вы все еще продолжаете играть"
 
-#: backend.c:12373
+#: backend.c:12832
 msgid "Warning: You are still observing a game"
-msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: âû âñå åùå íàáëþäàåòå çà èãðîé"
+msgstr "Предупреждение: вы все еще наблюдаете за игрой"
 
-#: backend.c:12376
+#: backend.c:12835
 msgid "Warning: You are still examining a game"
-msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: âû âñå åùå èçó÷àåòå èãðó"
+msgstr "Предупреждение: вы все еще изучаете игру"
 
-#: backend.c:12450
+#: backend.c:12909
 msgid "Close ICS engine analyze..."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12733
+#: backend.c:13192
 msgid "That square is occupied"
-msgstr "Ýòî ïîëå çàíÿòî"
+msgstr "Это поле занято"
 
-#: backend.c:12757 backend.c:12783
+#: backend.c:13216 backend.c:13242
 msgid "There is no pending offer on this move"
-msgstr "Ê äàííîìó õîäó íèêàêèõ ïðåäëîæåíèé íå ñäåëàíî"
+msgstr "К данному ходу никаких предложений не сделано"
 
-#: backend.c:12819 backend.c:12830
+#: backend.c:13278 backend.c:13289
 msgid "Your opponent is not out of time"
-msgstr "Ó âàøåãî ñîïåðíèêà åùå åñòü âðåìÿ"
+msgstr "У вашего соперника еще есть время"
 
-#: backend.c:12892
+#: backend.c:13351
 msgid "You must make your move before offering a draw"
-msgstr "Âû äîëæíû ñäåëàòü ñâîé õîä ïðåæäå, ÷åì ïðåäëàãàòü íè÷üþ"
+msgstr "Вы должны сделать свой ход прежде, чем предлагать ничью"
 
-#: backend.c:13209
+#: backend.c:13670
 msgid "You are not examining a game"
-msgstr "Íå âêëþ÷åí ðåæèì èçó÷åíèÿ øàõìàòíûõ ïàðòèé"
+msgstr "Не включен режим изучения шахматных партий"
 
-#: backend.c:13213
+#: backend.c:13674
 msgid "You can't revert while pausing"
-msgstr "Íåëüçÿ âåðíóòüñÿ ê íà÷àëó ïîêà âûáðàíà \"Ïàóçà\""
+msgstr "Нельзя вернуться к началу пока выбрана \"Пауза\""
 
-#: backend.c:13267 backend.c:13274
+#: backend.c:13728 backend.c:13735
 msgid "It is your turn"
-msgstr "Âàø õîä"
+msgstr "Ваш ход"
 
-#: backend.c:13325 backend.c:13332 backend.c:13351 backend.c:13358
+#: backend.c:13786 backend.c:13793 backend.c:13812 backend.c:13819
 msgid "Wait until your turn"
-msgstr "Ïîäîæäèòå ñâîåé î÷åðåäè õîäèòü"
+msgstr "Подождите своей очереди ходить"
 
-#: backend.c:13337
+#: backend.c:13798
 msgid "No hint available"
-msgstr "Ïîäñêàçîê íåò"
+msgstr "Подсказок нет"
 
-#: backend.c:13799
+#: backend.c:14260
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s chess program"
-msgstr "Îøèáêà çàïèñè íà âõîä äâèæêà %s"
+msgstr "Ошибка записи на вход движка %s"
 
-#: backend.c:13803 backend.c:13833
+#: backend.c:14263 backend.c:14298
 #, c-format
 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13828
+#: backend.c:14294
 #, c-format
 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
-msgstr "Îøèáêà: äâèæîê %s (%s) çàâåðøèë ðàáîòó"
+msgstr "Ошибка: движок %s (%s) завершил работу"
 
-#: backend.c:13842
+#: backend.c:14311
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
-msgstr "Îøèáêà ÷òåíèÿ ñ âûõîäà äâèæêà %s (%s)"
+msgstr "Ошибка чтения с выхода движка %s (%s)"
 
-#: backend.c:14255
+#: backend.c:14724
 #, c-format
 msgid "%s engine has too many options\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:14408
+#: backend.c:14877
 msgid "Displayed move is not current"
-msgstr "Ïîçèöèÿ íå îòâå÷àåò ïîëîæåíèþ â èãðå"
+msgstr "Позиция не отвечает положению в игре"
 
-#: backend.c:14417
+#: backend.c:14886
 msgid "Could not parse move"
-msgstr "Íåâîçìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü õîä"
+msgstr "Невозможно интерпретировать ход"
 
-#: backend.c:14556 backend.c:14578
+#: backend.c:15025 backend.c:15047
 msgid "Both flags fell"
-msgstr "Ó îáîèõ èãðîêîâ âðåìÿ âûøëî"
+msgstr "У обоих игроков время вышло"
 
-#: backend.c:14558
+#: backend.c:15027
 msgid "White's flag fell"
-msgstr "Ó áåëûõ óïàë ôëàæîê"
+msgstr "У белых упал флажок"
 
-#: backend.c:14580
+#: backend.c:15049
 msgid "Black's flag fell"
-msgstr "Ó ÷åðíûõ óïàë ôëàæîê"
+msgstr "У черных упал флажок"
 
-#: backend.c:15520
+#: backend.c:15989
 msgid "Bad FEN position in clipboard"
-msgstr "Ïîçèöèÿ â áóôåðå îáìåíà íå ñîîòâåòñòâóåò ôîðìàòó FEN"
+msgstr "Позиция в буфере обмена не соответствует формату FEN"
 
 #: xboard.c:600
 msgid "New Game        Ctrl+N"
-msgstr "Íîâàÿ ïàðòèÿ   Ctrl+N"
+msgstr "Новая партия   Ctrl+N"
 
 #: xboard.c:601
 msgid "New Shuffle Game ..."
-msgstr "Íîâàÿ â ñìåøàííûå øàõìàòû..."
+msgstr "Новая в смешанные шахматы..."
 
 #: xboard.c:602
 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
-msgstr "Íîâûé âàðèàíò...   Alt+Shift+V"
+msgstr "Новый вариант...   Alt+Shift+V"
 
 #: xboard.c:604
 msgid "Load Game       Ctrl+O"
-msgstr "Çàãðóçèòü ïàðòèþ...   Ctrl+O"
+msgstr "Загрузить партию...   Ctrl+O"
 
 #: xboard.c:605
 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
-msgstr "Çàãðóçèòü ïîçèöèþ...   Ctrl+Shift+O"
+msgstr "Загрузить позицию...   Ctrl+Shift+O"
 
 #: xboard.c:609
 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
@@ -654,11 +687,11 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:613
 msgid "Save Game       Ctrl+S"
-msgstr "Ñîõðàíèòü ïàðòèþ...   Ctrl+S"
+msgstr "Сохранить партию...   Ctrl+S"
 
 #: xboard.c:614
 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
-msgstr "Ñîõðàíèòü ïîçèöèþ...   Ctrl+Shift+S"
+msgstr "Сохранить позицию...   Ctrl+Shift+S"
 
 #: xboard.c:616
 msgid "Mail Move"
@@ -670,103 +703,103 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:619
 msgid "Quit                 Ctr+Q"
-msgstr "Âûõîä"
+msgstr "Выход"
 
 #: xboard.c:624
 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
-msgstr "Êîïèðîâàòü ïàðòèþ   Ctrl+C"
+msgstr "Копировать партию   Ctrl+C"
 
 #: xboard.c:625
 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
-msgstr "Êîïèðîâàòü ïîçèöèþ   Ctrl+Shift+C"
+msgstr "Копировать позицию   Ctrl+Shift+C"
 
 #: xboard.c:626
 msgid "Copy Game List"
-msgstr "Êîïèðîâàòü ñïèñîê ïàðòèé"
+msgstr "Копировать список партий"
 
 #: xboard.c:628
 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
-msgstr "Âñòàâèòü ïàðòèþ   Ctrl+V"
+msgstr "Вставить партию   Ctrl+V"
 
 #: xboard.c:629
 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
-msgstr "Âñòàâèòü ïîçèöèþ   Ctrl+Shift+V"
+msgstr "Вставить позицию   Ctrl+Shift+V"
 
 #: xboard.c:631
 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
-msgstr "Ïðàâèòü ïàðòèþ   Ctrl+E"
+msgstr "Править партию   Ctrl+E"
 
 #: xboard.c:632
 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
-msgstr "Ïðàâèòü ïîçèöèþ   Ctrl+Shift+E"
+msgstr "Править позицию   Ctrl+Shift+E"
 
 #: xboard.c:633
 msgid "Edit Tags"
-msgstr "Ïðàâèòü îïèñàíèå..."
+msgstr "Править описание..."
 
 #: xboard.c:634
 msgid "Edit Comment"
-msgstr "Ïðàâèòü êîììåíòàðèé..."
+msgstr "Править комментарий..."
 
 #: xboard.c:636
 msgid "Revert              Home"
-msgstr "Âåðíóòüñÿ   Home"
+msgstr "Вернуться   Home"
 
 #: xboard.c:637
 msgid "Annotate"
-msgstr "Çàïèñàòü è âåðíóòüñÿ"
+msgstr "Записать и вернуться"
 
 #: xboard.c:638
 msgid "Truncate Game  End"
-msgstr "Îòáðîñèòü ïîñëåäóþùèå õîäû   End"
+msgstr "Отбросить последующие ходы   End"
 
 #: xboard.c:640
 msgid "Backward         Alt+Left"
-msgstr "Íàçàä   Alt+Left"
+msgstr "Назад   Alt+Left"
 
 #: xboard.c:641
 msgid "Forward           Alt+Right"
-msgstr "Âïåðåä   Alt+Right"
+msgstr "Вперед   Alt+Right"
 
 #: xboard.c:642
 msgid "Back to Start     Alt+Home"
-msgstr " íà÷àëî   Alt+Home"
+msgstr "В начало   Alt+Home"
 
 #: xboard.c:643
 msgid "Forward to End Alt+End"
-msgstr " êîíåö   Alt+End"
+msgstr "В конец   Alt+End"
 
 #: xboard.c:648
 msgid "Flip View             F2"
-msgstr "Ðàçâåðíóòü äîñêó   F2"
+msgstr "Развернуть доску   F2"
 
 #: xboard.c:650
 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
-msgstr "Âûâîä äâèæêà   Alt+Shift+O"
+msgstr "Вывод движка   Alt+Shift+O"
 
 #: xboard.c:651
 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
-msgstr "Ñïèñîê õîäîâ   Alt+Shift+H"
+msgstr "Список ходов   Alt+Shift+H"
 
 #: xboard.c:652
 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
-msgstr "Ãðàôèê îöåíêè   Alt+Shift+E"
+msgstr "График оценки   Alt+Shift+E"
 
 #: xboard.c:653
 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
-msgstr "Ñïèñîê ïàðòèé   Alt+Shift+G"
+msgstr "Список партий   Alt+Shift+G"
 
-#: xboard.c:654 xoptions.c:1816
+#: xboard.c:654 xoptions.c:1844
 msgid "ICS text menu"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:656 xoptions.c:1902
+#: xboard.c:656 xoptions.c:1930
 msgid "Tags"
-msgstr "Îïèñàíèå"
+msgstr "Описание"
 
 #: xboard.c:657
 msgid "Comments"
-msgstr "Êîììåíòàðèè"
+msgstr "Комментарии"
 
 #: xboard.c:658
 msgid "ICS Input Box"
@@ -774,111 +807,111 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:660
 msgid "Board..."
-msgstr "Äîñêà..."
+msgstr "Доска..."
 
 #: xboard.c:661
 msgid "Game List Tags..."
-msgstr "Ñîäåðæàíèå ñïèñêà ïàðòèé..."
+msgstr "Содержание списка партий..."
 
 #: xboard.c:666
 msgid "Machine White  Ctrl+W"
-msgstr "Êîìïüþòåð áåëûìè   Ctrl+W"
+msgstr "Компьютер белыми   Ctrl+W"
 
 #: xboard.c:667
 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
-msgstr "Êîìïüþòåð ÷åðíûìè   Ctrl+B"
+msgstr "Компьютер черными   Ctrl+B"
 
 #: xboard.c:668
 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
-msgstr "Äâà äâèæêà   Ctrl+T"
+msgstr "Два движка   Ctrl+T"
 
 #: xboard.c:669
 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
-msgstr "Àíàëèç   Ctrl+A"
+msgstr "Анализ   Ctrl+A"
 
 #: xboard.c:670
 msgid "Analyze File      Ctrl+F"
-msgstr "Àíàëèçèðîâàòü ôàéë   Ctrl+F"
+msgstr "Анализировать файл   Ctrl+F"
 
 #: xboard.c:671
 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
-msgstr "Ïðàâèòü ïàðòèþ   Ctrl+E"
+msgstr "Править партию   Ctrl+E"
 
 #: xboard.c:672
 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
-msgstr "Ïðàâèòü ïîçèöèþ   Ctrl+Shift+E"
+msgstr "Править позицию   Ctrl+Shift+E"
 
 #: xboard.c:673
 msgid "Training"
-msgstr "Òðåíèðîâêà"
+msgstr "Тренировка"
 
 #: xboard.c:674
 msgid "ICS Client"
-msgstr "Êëèåíò ICS"
+msgstr "Клиент ICS"
 
 #: xboard.c:676
 msgid "Machine Match"
-msgstr "Íà÷àòü ìàò÷ äâèæêîâ"
+msgstr "Начать матч движков"
 
 #: xboard.c:677
 msgid "Pause               Pause"
-msgstr "Ïàóçà"
+msgstr "Пауза"
 
 #: xboard.c:682
 msgid "Accept             F3"
-msgstr "Ïðèíÿòü   F3"
+msgstr "Принять   F3"
 
 #: xboard.c:683
 msgid "Decline            F4"
-msgstr "Îòêëîíèòü   F4"
+msgstr "Отклонить   F4"
 
 #: xboard.c:684
 msgid "Rematch           F12"
-msgstr "Ïåðåèãðàòü   F12"
+msgstr "Переиграть   F12"
 
 #: xboard.c:686
 msgid "Call Flag          F5"
-msgstr "Ïðîâåðèòü âðåìÿ   F5"
+msgstr "Проверить время   F5"
 
 #: xboard.c:687
 msgid "Draw                F6"
-msgstr "Íè÷üÿ   F6"
+msgstr "Ничья   F6"
 
 #: xboard.c:688
 msgid "Adjourn            F7"
-msgstr "Îòëîæèòü   F7"
+msgstr "Отложить   F7"
 
 #: xboard.c:689
 msgid "Abort                F8"
-msgstr "Ïðåðâàòü   F8"
+msgstr "Прервать   F8"
 
 #: xboard.c:690
 msgid "Resign              F9"
-msgstr "Ñäàòüñÿ   F9"
+msgstr "Сдаться   F9"
 
 #: xboard.c:692
 msgid "Stop Observing  F10"
-msgstr "Ïðåêðàòèòü íàáëþäåíèå çà èãðîé   F10"
+msgstr "Прекратить наблюдение за игрой   F10"
 
 #: xboard.c:693
 msgid "Stop Examining  F11"
-msgstr "Ïðåêðàòèòü èçó÷åíèå ïàðòèè   F11"
+msgstr "Прекратить изучение партии   F11"
 
 #: xboard.c:694
 msgid "Upload to Examine"
-msgstr "Çàãðóçèòü íà ñåðâåð äëÿ èçó÷åíèÿ"
+msgstr "Загрузить на сервер для изучения"
 
 #: xboard.c:696
 msgid "Adjudicate to White"
-msgstr "Ïðèñóäèòü ïîáåäó áåëûì"
+msgstr "Присудить победу белым"
 
 #: xboard.c:697
 msgid "Adjudicate to Black"
-msgstr "Ïðèñóäèòü ïîáåäó ÷åðíûì"
+msgstr "Присудить победу черным"
 
 #: xboard.c:698
 msgid "Adjudicate Draw"
-msgstr "Ïðèñóäèòü íè÷üþ"
+msgstr "Присудить ничью"
 
 #: xboard.c:703
 msgid "Load New Engine ..."
@@ -886,43 +919,43 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:705
 msgid "Engine #1 Settings ..."
-msgstr "Íàñòðîéêè äâèæêà 1..."
+msgstr "Настройки движка 1..."
 
 #: xboard.c:706
 msgid "Engine #2 Settings ..."
-msgstr "Íàñòðîéêè äâèæêà 2..."
+msgstr "Настройки движка 2..."
 
 #: xboard.c:708
 msgid "Hint"
-msgstr "Ïîäñêàçêà..."
+msgstr "Подсказка..."
 
 #: xboard.c:709
 msgid "Book"
-msgstr "Êíèãà..."
+msgstr "Книга..."
 
 #: xboard.c:711
 msgid "Move Now     Ctrl+M"
-msgstr "Äåëàé õîä!   Ctrl+M"
+msgstr "Делай ход!   Ctrl+M"
 
 #: xboard.c:712
 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
-msgstr "Âçÿòü õîä íàçàä   Ctrl+X"
+msgstr "Взять ход назад   Ctrl+X"
 
 #: xboard.c:719
 msgid "General ..."
-msgstr "Îáùèå..."
+msgstr "Общие..."
 
 #: xboard.c:721
 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
-msgstr "Êîíòðîëü âðåìåíè...   Alt+Shift+T"
+msgstr "Контроль времени...   Alt+Shift+T"
 
 #: xboard.c:722
 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
-msgstr "Îáùèå äëÿ äâèæêîâ...   Alt+Shift+U"
+msgstr "Общие для движков...   Alt+Shift+U"
 
 #: xboard.c:723
 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
-msgstr "Ïðèñóæäåíèå...   Alt+Shift+J"
+msgstr "Присуждение...   Alt+Shift+J"
 
 #: xboard.c:724
 msgid "ICS ..."
@@ -934,43 +967,43 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:726
 msgid "Load Game ..."
-msgstr "Çàãðóçêà...   Alt+Shift+L"
+msgstr "Загрузка...   Alt+Shift+L"
 
 #: xboard.c:727
 msgid "Save Game ..."
-msgstr "Ñîõðàíåíèå...   Alt+Shift+S"
+msgstr "Сохранение...   Alt+Shift+S"
 
 #: xboard.c:729
 msgid "Game List ..."
-msgstr "Ñïèñîê ïàðòèé..."
+msgstr "Список партий..."
 
 #: xboard.c:730
 msgid "Sounds ..."
-msgstr "Çâóêè..."
+msgstr "Звуки..."
 
 #: xboard.c:733
 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
-msgstr "Âñåãäà â ôåðçÿ                           CS+Q"
+msgstr "Всегда в ферзя                           CS+Q"
 
-#: xboard.c:734 xoptions.c:814
+#: xboard.c:734 xoptions.c:835
 msgid "Animate Dragging"
-msgstr "Àíèìàöèÿ ïåðåòàñêèâàíèÿ"
+msgstr "Анимация перетаскивания"
 
 #: xboard.c:735
 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
-msgstr "Àíèìàöèÿ õîäîâ                          CS+A"
+msgstr "Анимация ходов                          CS+A"
 
 #: xboard.c:736
 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
-msgstr "Ïðîâåðÿòü âðåìÿ                        CS+F"
+msgstr "Проверять время                        CS+F"
 
-#: xboard.c:737 xoptions.c:817
+#: xboard.c:737 xoptions.c:838
 msgid "Auto Flip View"
-msgstr "Àâòîðàçâîðîò äîñêè"
+msgstr "Авторазворот доски"
 
-#: xboard.c:738 xoptions.c:818
+#: xboard.c:738 xoptions.c:839
 msgid "Blindfold"
-msgstr "Íåâèäèìûå ôèãóðû"
+msgstr "Невидимые фигуры"
 
 #: xboard.c:739
 msgid "Flash Moves"
@@ -978,59 +1011,59 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:741
 msgid "Highlight Dragging"
-msgstr "Âûäåëÿòü ïðè ïåðåòàñêèâàíèè"
+msgstr "Выделять при перетаскивании"
 
-#: xboard.c:743 xoptions.c:821
+#: xboard.c:743 xoptions.c:842
 msgid "Highlight Last Move"
-msgstr "Âûäåëÿòü ïîñëåäíèé õîä"
+msgstr "Выделять последний ход"
 
 #: xboard.c:744
 msgid "Highlight With Arrow"
-msgstr "Âûäåëÿòü ñòðåëêîé"
+msgstr "Выделять стрелкой"
 
-#: xboard.c:745 xoptions.c:823
+#: xboard.c:745 xoptions.c:844
 msgid "Move Sound"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:747 xoptions.c:824
+#: xboard.c:747 xoptions.c:845
 msgid "One-Click Moving"
-msgstr "Õîä îäíèì ùåë÷êîì"
+msgstr "Ход одним щелчком"
 
 #: xboard.c:748
 msgid "Periodic Updates"
-msgstr "Ïåðèîäè÷åñêè îáíîâëÿòü"
+msgstr "Периодически обновлять"
 
 #: xboard.c:749
 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
-msgstr "Äóìàòü âñåãäà                            CS+P"
+msgstr "Думать всегда                            CS+P"
 
 #: xboard.c:750
 msgid "Popup Exit Message"
-msgstr "Ñîîáùåíèå ïðè âûõîäå"
+msgstr "Сообщение при выходе"
 
-#: xboard.c:751 xoptions.c:828
+#: xboard.c:751 xoptions.c:849
 msgid "Popup Move Errors"
-msgstr "Ñîîáùàòü î íåïðàâèëüíîì õîäå"
+msgstr "Сообщать о неправильном ходе"
 
 #: xboard.c:753
 msgid "Show Coords"
-msgstr "Ïîêàçûâàòü êîîðäèíàòû"
+msgstr "Показывать координаты"
 
 #: xboard.c:754
 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
-msgstr "Ñêðûòü ãëàâíûé âàðèàíò          CS+H"
+msgstr "Скрыть главный вариант          CS+H"
 
 #: xboard.c:755
 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
-msgstr "Ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîñòü õîäà CS+L"
+msgstr "Проверять правильность хода CS+L"
 
 #: xboard.c:758
 msgid "Save Settings Now"
-msgstr "Ñîõðàíèòü íàñòðîéêè ñåé÷àñ"
+msgstr "Сохранить настройки сейчас"
 
 #: xboard.c:759
 msgid "Save Settings on Exit"
-msgstr "Ñîõðàíÿòü íàñòðîéêè ïðè âûõîäå"
+msgstr "Сохранять настройки при выходе"
 
 #: xboard.c:764
 msgid "Info XBoard"
@@ -1040,105 +1073,105 @@ msgstr ""
 msgid "Man XBoard   F1"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:767 xboard.c:6702
+#: xboard.c:767 xboard.c:6703
 msgid "About XBoard"
-msgstr "Πïðîãðàììå XBoard"
+msgstr "О программе XBoard"
 
 #: xboard.c:772
 msgid "File"
-msgstr "Ôàéë"
+msgstr "Файл"
 
 #: xboard.c:773
 msgid "Edit"
-msgstr "Ïðàâêà"
+msgstr "Правка"
 
 #: xboard.c:774
 msgid "View"
-msgstr "Âèä"
+msgstr "Вид"
 
 #: xboard.c:775
 msgid "Mode"
-msgstr "Ðåæèì"
+msgstr "Режим"
 
 #: xboard.c:776
 msgid "Action"
-msgstr "Èãðà"
+msgstr "Игра"
 
 #: xboard.c:777
 msgid "Engine"
-msgstr "Äâèæîê"
+msgstr "Движок"
 
 #: xboard.c:778
 msgid "Options"
-msgstr "Íàñòðîéêè"
+msgstr "Настройки"
 
 #: xboard.c:779
 msgid "Help"
-msgstr "Ñïðàâêà"
+msgstr "Справка"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:7441
+#: xboard.c:795 xboard.c:7444
 msgid "White"
-msgstr "Áåëûå"
+msgstr "Белые"
 
 #: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818
 msgid "Pawn"
-msgstr "Ïåøêà"
+msgstr "Пешка"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5021 xboard.c:5097
+#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5022 xboard.c:5098
 msgid "Knight"
-msgstr "Êîíü"
+msgstr "Конь"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5019
+#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5020
 msgid "Bishop"
-msgstr "Ñëîí"
+msgstr "Слон"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5017
+#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5018
 msgid "Rook"
-msgstr "Ëàäüÿ"
+msgstr "Ладья"
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:818 xboard.c:5015
+#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:818 xboard.c:5016
 msgid "Queen"
-msgstr "Ôåðçü"
+msgstr "Ферзь"
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:5027
+#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:5028
 msgid "King"
-msgstr "Êîðîëü"
+msgstr "Король"
 
 #: xboard.c:796 xboard.c:800
 msgid "Elephant"
-msgstr "Ñëîí (ñòàð.)"
+msgstr "Слон (стар.)"
 
 #: xboard.c:796 xboard.c:800
 msgid "Cannon"
-msgstr "Ïóøêà"
+msgstr "Пушка"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5033
+#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5034
 msgid "Archbishop"
-msgstr "Àðõèåïèñêîï"
+msgstr "Архиепископ"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5035
+#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5036
 msgid "Chancellor"
-msgstr "Êàíöëåð"
+msgstr "Канцлер"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5040 xboard.c:5099
+#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5041 xboard.c:5100
 msgid "Promote"
-msgstr "Ïðåâðàòèòü"
+msgstr "Превратить"
 
 #: xboard.c:797 xboard.c:801
 msgid "Demote"
-msgstr "Ðàçæàëîâàòü"
+msgstr "Разжаловать"
 
 #: xboard.c:798 xboard.c:802
 msgid "Empty square"
-msgstr "Ïóñòîå ïîëå"
+msgstr "Пустое поле"
 
 #: xboard.c:798 xboard.c:802
 msgid "Clear board"
-msgstr "Î÷èñòèòü äîñêó"
+msgstr "Очистить доску"
 
-#: xboard.c:799 xboard.c:7457
+#: xboard.c:799 xboard.c:7460
 msgid "Black"
-msgstr "×åðíûå"
+msgstr "Черные"
 
 #: xboard.c:1191
 #, c-format
@@ -1160,7 +1193,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
-"   Please report this error to frankm@hiwaay.net.\n"
+"   Please report this error to %s.\n"
 "   Include system type & operating system in message.\n"
 msgstr ""
 
@@ -1240,683 +1273,715 @@ msgstr ""
 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3107
+#: xboard.c:3108
 #, c-format
 msgid "Unable to create font set.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3115
+#: xboard.c:3116
 #, c-format
 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3158
+#: xboard.c:3159
 #, c-format
 msgid ""
 "resolved %s at pixel size %d\n"
 "  to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3316
+#: xboard.c:3317
 #, c-format
 msgid "%s: error loading XIM!\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3413
+#: xboard.c:3414
 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3417
+#: xboard.c:3418
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Loading XIMs...\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3432 xboard.c:3455 xboard.c:3462 xboard.c:3575 xboard.c:3612
-#: xboard.c:3623
+#: xboard.c:3433 xboard.c:3456 xboard.c:3463 xboard.c:3576 xboard.c:3613
+#: xboard.c:3624
 #, c-format
 msgid "(File:%s:) "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3450 xboard.c:3605
+#: xboard.c:3451 xboard.c:3606
 #, c-format
 msgid "light square "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3458 xboard.c:3619
+#: xboard.c:3459 xboard.c:3620
 #, c-format
 msgid "dark square "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3469 xboard.c:3632
+#: xboard.c:3470 xboard.c:3633
 #, c-format
 msgid "Done.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3530
+#: xboard.c:3531
 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3540
+#: xboard.c:3541
 #, c-format
 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3550
+#: xboard.c:3551
 #, c-format
 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3563
+#: xboard.c:3564
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Loading XPMs...\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3586
+#: xboard.c:3587
 #, c-format
 msgid "(Replace by File:%s:) "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3593 xboard.c:3616 xboard.c:3627
+#: xboard.c:3594 xboard.c:3617 xboard.c:3628
 #, c-format
 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3717
+#: xboard.c:3718
 #, c-format
 msgid "Can't open bitmap file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3720
+#: xboard.c:3721
 #, c-format
 msgid "Invalid bitmap in file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3723
+#: xboard.c:3724
 #, c-format
 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3727
+#: xboard.c:3728
 #, c-format
 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3731
+#: xboard.c:3732
 #, c-format
 msgid "%s: %s...using built-in\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3735
+#: xboard.c:3736
 #, c-format
 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3938
+#: xboard.c:3939
 msgid "Drop"
-msgstr "Âûñòàâèòü"
+msgstr "Выставить"
 
-#: xboard.c:4919 xboard.c:5045 xboard.c:5093 xboard.c:6997 xboard.c:7038
-#: xgamelist.c:716 xgamelist.c:824 xoptions.c:148 xoptions.c:215
-#: xoptions.c:590 xoptions.c:1306 xoptions.c:1613
+#: xboard.c:4920 xboard.c:5046 xboard.c:5094 xboard.c:7000 xboard.c:7041
+#: xgamelist.c:709 xgamelist.c:817 xoptions.c:130 xoptions.c:197
+#: xoptions.c:572 xoptions.c:1328 xoptions.c:1640
 msgid "cancel"
-msgstr "Îòìåíà"
+msgstr "Отмена"
 
-#: xboard.c:4956 xboard.c:6847 xboard.c:6861
+#: xboard.c:4957 xboard.c:6850 xboard.c:6864
 msgid "Error"
-msgstr "Îøèáêà"
+msgstr "Ошибка"
 
-#: xboard.c:4956
+#: xboard.c:4957
 msgid "Can't open file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4961
+#: xboard.c:4962
 msgid "Failed to open file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4990
+#: xboard.c:4991
 msgid "Promotion"
-msgstr "Ïðåâðàùåíèå"
+msgstr "Превращение"
 
-#: xboard.c:4999
+#: xboard.c:5000
 msgid "Promote to what?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5006
+#: xboard.c:5007
 msgid "Warlord"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5008
+#: xboard.c:5009
 msgid "General"
-msgstr "Îáùèå..."
+msgstr "Общие..."
 
-#: xboard.c:5010
+#: xboard.c:5011
 msgid "Lieutenant"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5012
+#: xboard.c:5013
 msgid "Captain"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5042 xboard.c:5101
+#: xboard.c:5043 xboard.c:5102
 msgid "Defer"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5164 xoptions.c:164 xoptions.c:214
+#: xboard.c:5165 xoptions.c:146 xoptions.c:196
 msgid "ok"
 msgstr "OK"
 
-#: xboard.c:5359
+#: xboard.c:5362
 msgid "Load game file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5425
+#: xboard.c:5428
 msgid "Load position file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5434
+#: xboard.c:5437
 msgid "Save game file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5446
+#: xboard.c:5449
 msgid "Save position file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5679
+#: xboard.c:5682
 msgid "Can't open temp file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5769
+#: xboard.c:5772
 #, c-format
 msgid "You are not observing a game"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5774
+#: xboard.c:5777
 #, c-format
 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5788
+#: xboard.c:5791
 #, c-format
 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5816
+#: xboard.c:5819
 msgid "File to analyze"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5835
-msgid "You can only start a match from the initial position."
-msgstr "Ìàò÷ ìîæíî íà÷èíàòü òîëüêî ñ èñõîäíîé ïîçèöèè."
-
-#: xboard.c:6884
+#: xboard.c:6887
 msgid "Fatal Error"
-msgstr "Íåèñïðàâèìàÿ îøèáêà"
+msgstr "Неисправимая ошибка"
 
-#: xboard.c:6884
+#: xboard.c:6887
 msgid "Exiting"
-msgstr "Âûõîä"
+msgstr "Выход"
 
-#: xboard.c:6894
+#: xboard.c:6897
 msgid "Information"
-msgstr "Èíôîðìàöèÿ"
+msgstr "Информация"
 
-#: xboard.c:6901
+#: xboard.c:6904
 msgid "Note"
-msgstr "Ïðèìå÷àíèå"
+msgstr "Примечание"
 
-#: xboard.c:6951
+#: xboard.c:6954
 #, c-format
 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6984
+#: xboard.c:6987
 msgid "Error writing to chess program"
-msgstr "Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ ê øàõìàòíîé ïðîãðàììå"
+msgstr "Ошибка подключения к шахматной программе"
 
-#: xboard.c:7036
+#: xboard.c:7039
 msgid "enter"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7225
+#: xboard.c:7228
 #, c-format
 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7619
+#: xboard.c:7622
 msgid "Socket support is not configured in"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7721
+#: xboard.c:7713
 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:8495
+#: xboard.c:8487
 #, c-format
 msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:8496
+#: xboard.c:8488
 #, c-format
 msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:159
+#: xengineoutput.c:145
 #, c-format
 msgid "Error %d loading icon image\n"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:364
+#: xengineoutput.c:350
 msgid "NPS"
-msgstr "NPS (Óçë./ñåê.)"
+msgstr "NPS (Узл./сек.)"
 
-#: xengineoutput.c:543
+#: xengineoutput.c:529
 msgid "Engine output"
-msgstr "Âûâîä äâèæêà"
+msgstr "Вывод движка"
 
-#: xengineoutput.c:543
+#: xengineoutput.c:529
 msgid "This feature is experimental"
 msgstr ""
 
-#: xevalgraph.c:360
+#: xevalgraph.c:346
 msgid "Evaluation graph"
-msgstr "Îöåíêà ïîçèöèè"
+msgstr "Оценка позиции"
 
-#: xgamelist.c:200 xgamelist.c:392
+#: xgamelist.c:189 xgamelist.c:381
 msgid "load"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:211 xgamelist.c:405
+#: xgamelist.c:200 xgamelist.c:394
 msgid "prev"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:222 xgamelist.c:398
+#: xgamelist.c:211 xgamelist.c:387
 msgid "next"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:233 xgamelist.c:386
+#: xgamelist.c:222 xgamelist.c:375
 msgid "close"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:245
+#: xgamelist.c:234
 msgid "Filter:"
-msgstr "Ôèëüòð"
+msgstr "Фильтр"
 
-#: xgamelist.c:263
+#: xgamelist.c:252
 msgid "filtertext"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:276 xgamelist.c:412
+#: xgamelist.c:265 xgamelist.c:401
 msgid "apply"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:395
+#: xgamelist.c:384
 msgid "No game selected"
-msgstr "Âûáåðèòå ïàðòèþ èç ñïèñêà"
+msgstr "Выберите партию из списка"
 
-#: xgamelist.c:401
+#: xgamelist.c:390
 msgid "Can't go forward any further"
-msgstr "Äîñòèãíóò êîíåö ñïèñêà"
+msgstr "Достигнут конец списка"
 
-#: xgamelist.c:506
+#: xgamelist.c:499
 msgid "There is no game list"
-msgstr "Íåò ñïèñêà ïàðòèé"
+msgstr "Нет списка партий"
 
-#: xgamelist.c:710 xgamelist.c:835 xoptions.c:1310 xoptions.c:1609
+#: xgamelist.c:703 xgamelist.c:828 xoptions.c:1332 xoptions.c:1636
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: xgamelist.c:724
+#: xgamelist.c:717
 msgid "No tag selected"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:728 xgamelist.c:813
+#: xgamelist.c:721 xgamelist.c:806
 msgid "down"
-msgstr "Âíèç"
+msgstr "Вниз"
 
-#: xgamelist.c:733 xgamelist.c:802
+#: xgamelist.c:726 xgamelist.c:795
 msgid "up"
-msgstr "Ââåðõ"
+msgstr "Вверх"
 
-#: xgamelist.c:738 xgamelist.c:791
+#: xgamelist.c:731 xgamelist.c:784
 msgid "factory"
-msgstr "Ñòàíäàðò"
+msgstr "Стандарт"
 
-#: xhistory.c:163
+#: xhistory.c:157
 #, c-format
 msgid "White "
-msgstr "Áåëûå "
+msgstr "Белые "
 
-#: xhistory.c:164
+#: xhistory.c:158
 #, c-format
 msgid "Black "
-msgstr "×åðíûå "
+msgstr "Черные "
 
-#: xhistory.c:310 xhistory.c:314
+#: xhistory.c:304 xhistory.c:308
 msgid "Move list"
 msgstr ""
 
-#: xhistory.c:406
+#: xhistory.c:400
 msgid "Close"
-msgstr "Çàêðûòü"
+msgstr "Закрыть"
 
-#: xoptions.c:152 xoptions.c:217
+#: xoptions.c:134 xoptions.c:199
 msgid "off"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:158 xoptions.c:216
+#: xoptions.c:140 xoptions.c:198
 msgid "random"
-msgstr "Ñëó÷àéíî"
+msgstr "Случайно"
 
-#: xoptions.c:195
+#: xoptions.c:177
 msgid "New Shuffle Game"
-msgstr "Íîâàÿ â ñìåøàííûå øàõìàòû..."
+msgstr "Новая в смешанные шахматы..."
 
-#: xoptions.c:204
+#: xoptions.c:186
 msgid "Start-position number:"
-msgstr "Íîìåð ïîçèöèè:"
+msgstr "Номер позиции:"
 
-#: xoptions.c:207
+#: xoptions.c:189
 msgid "Shuffle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:278 xoptions.c:542
+#: xoptions.c:260 xoptions.c:524
 msgid "classical"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:281 xoptions.c:444
+#: xoptions.c:263 xoptions.c:426
 msgid "minutes for each"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:284
+#: xoptions.c:266
 msgid "moves"
-msgstr "õîäîâ"
+msgstr "ходов"
 
-#: xoptions.c:299 xoptions.c:555
+#: xoptions.c:281 xoptions.c:537
 msgid "incremental"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:302
+#: xoptions.c:284
 msgid "minutes, plus"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:305 xoptions.c:473
+#: xoptions.c:287 xoptions.c:455
 msgid "sec/move"
-msgstr "ñåê. íà õîä"
+msgstr "сек. на ход"
 
-#: xoptions.c:320 xoptions.c:568
+#: xoptions.c:302 xoptions.c:550
 msgid "fixed time"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:323
+#: xoptions.c:305
 msgid "sec/move (max)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:334 xoptions.c:579
+#: xoptions.c:316 xoptions.c:561
 msgid " OK "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:362 xoptions.c:370
+#: xoptions.c:344 xoptions.c:352
 msgid "Bad Time-Control String"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:411
+#: xoptions.c:393
 msgid "TimeControl Menu"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:444
+#: xoptions.c:426
 msgid "sec/move (max)   "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:444
+#: xoptions.c:426
 msgid "   minutes, plus   "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:473
+#: xoptions.c:455
 msgid "             "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:473
+#: xoptions.c:455
 msgid "moves     "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:522
+#: xoptions.c:504
 msgid "Engine #1 and #2 Time-Odds Factors"
-msgstr "Ôàêòîð âðåìåíè äâèæêîâ:"
+msgstr "Фактор времени движков:"
+
+#: xoptions.c:783
+msgid "First Engine"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:783
+msgid "Second Engine"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:808
+msgid "Tournament file:"
+msgstr ""
 
-#: xoptions.c:795
-msgid "Default Number of Games in Match:"
-msgstr "Ïàðòèé â ìàò÷å:"
+#: xoptions.c:809
+msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:810
+msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
+msgstr ""
 
-#: xoptions.c:796
+#: xoptions.c:812
+msgid "Select Engine:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:813
+msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:814
+msgid "Number of tourney cycles:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:815
+msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:816
 msgid "Pause between Match Games (msec):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:797
+#: xoptions.c:817
+msgid "Save Tourney Games on:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:818
 msgid "Game File with Opening Lines:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:798
+#: xoptions.c:819
 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:799
+#: xoptions.c:820
 msgid "File with Start Positions:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:800
+#: xoptions.c:821
 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:801
+#: xoptions.c:822
 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:813
+#: xoptions.c:834
 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:815
+#: xoptions.c:836
 msgid "Animate Moving"
-msgstr "Àíèìàöèÿ õîäîâ"
+msgstr "Анимация ходов"
 
-#: xoptions.c:816
+#: xoptions.c:837
 msgid "Auto Flag"
-msgstr "Ïðîâåðÿòü âðåìÿ"
+msgstr "Проверять время"
 
-#: xoptions.c:819
+#: xoptions.c:840
 msgid "Drop Menu"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:820
+#: xoptions.c:841
 msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
-msgstr "Âûäåëÿòü ïðè ïåðåòàñêèâàíèè"
+msgstr "Выделять при перетаскивании"
 
-#: xoptions.c:822
+#: xoptions.c:843
 msgid "Highlight with Arrow"
-msgstr "Âûäåëÿòü ñòðåëêîé"
+msgstr "Выделять стрелкой"
 
-#: xoptions.c:825
+#: xoptions.c:846
 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
-msgstr "Ïåðèîäè÷åñêè îáíîâëÿòü (â ðåæèìå àíàëèçà)"
+msgstr "Периодически обновлять (в режиме анализа)"
 
-#: xoptions.c:826 xoptions.c:929
+#: xoptions.c:847 xoptions.c:950
 msgid "Ponder Next Move"
-msgstr "Äóìàòü âñåãäà"
+msgstr "Думать всегда"
 
-#: xoptions.c:827
+#: xoptions.c:848
 msgid "Popup Exit Messages"
-msgstr "Ñîîáùåíèå ïðè âûõîäå"
+msgstr "Сообщение при выходе"
 
-#: xoptions.c:829
+#: xoptions.c:850
 msgid "Show Coordinates"
-msgstr "Ïîêàçûâàòü êîîðäèíàòû"
+msgstr "Показывать координаты"
 
-#: xoptions.c:830
+#: xoptions.c:851
 msgid "Show Target Squares"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:831
+#: xoptions.c:852
 msgid "Hide Thinking from Human"
-msgstr "Ñêðûâàòü âûâîä äâèæêà â èãðå ïðîòèâ ÷åëîâåêà"
+msgstr "Скрывать вывод движка в игре против человека"
 
-#: xoptions.c:832
+#: xoptions.c:853
 msgid "Test Legality"
-msgstr "Ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîñòü õîäà CS+L"
+msgstr "Проверять правильность хода CS+L"
 
-#: xoptions.c:833
+#: xoptions.c:854
 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:834
+#: xoptions.c:855
 msgid "Flash Rate (high = fast):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:835
+#: xoptions.c:856
 msgid "Animation Speed (high = slow):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:851
+#: xoptions.c:872
 #, c-format
 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
-msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå: âòîðîé äâèæîê (%s) íå ïîääåðæèâàåò ýòî!"
+msgstr "Предупреждение: второй движок (%s) не поддерживает это!"
 
-#: xoptions.c:872
+#: xoptions.c:893
 msgid "normal"
-msgstr "îáû÷íûå"
+msgstr "обычные"
 
-#: xoptions.c:873
+#: xoptions.c:894
 msgid "fairy"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:874
+#: xoptions.c:895
 msgid "FRC"
-msgstr "Ôèøåðà (960)"
+msgstr "Фишера (960)"
 
-#: xoptions.c:875
+#: xoptions.c:896
 msgid "Seirawan"
-msgstr "Ñåéðàâàíà"
+msgstr "Сейравана"
 
-#: xoptions.c:876
+#: xoptions.c:897
 msgid "wild castle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:877
+#: xoptions.c:898
 msgid "Superchess"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:878
+#: xoptions.c:899
 msgid "no castle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:879
+#: xoptions.c:900
 msgid "crazyhouse"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:880
+#: xoptions.c:901
 msgid "knightmate"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:881
+#: xoptions.c:902
 msgid "bughouse"
-msgstr "øâåäêè"
+msgstr "шведки"
 
-#: xoptions.c:882
+#: xoptions.c:903
 msgid "berolina"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:883
+#: xoptions.c:904
 msgid "shogi (9x9)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:884
+#: xoptions.c:905
 msgid "cylinder"
-msgstr "öèëèíäðè÷åñêèå"
+msgstr "цилиндрические"
 
-#: xoptions.c:885
+#: xoptions.c:906
 msgid "xiangqi (9x10)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:886
+#: xoptions.c:907
 msgid "shatranj"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:887
+#: xoptions.c:908
 msgid "courier (12x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:888
+#: xoptions.c:909
 msgid "makruk"
-msgstr "ìàêðóê"
+msgstr "макрук"
 
-#: xoptions.c:889
+#: xoptions.c:910
 msgid "Great Shatranj (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:890
+#: xoptions.c:911
 msgid "atomic"
-msgstr "àòîìíûå"
+msgstr "атомные"
 
-#: xoptions.c:891
+#: xoptions.c:912
 msgid "Capablanca (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:892
+#: xoptions.c:913
 msgid "two kings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:893
+#: xoptions.c:914
 msgid "Gothic (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:894
+#: xoptions.c:915
 msgid "3-checks"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:895
+#: xoptions.c:916
 msgid "janus (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:896
+#: xoptions.c:917
 msgid "suicide"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:897
+#: xoptions.c:918
 msgid "CRC (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:898
+#: xoptions.c:919
 msgid "give-away"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:899
+#: xoptions.c:920
 msgid "Spartan"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:900
+#: xoptions.c:921
 msgid "losers"
-msgstr "ïîääàâêè (ìàò)"
+msgstr "поддавки (мат)"
 
-#: xoptions.c:901
+#: xoptions.c:922
 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:902
+#: xoptions.c:923
 msgid "Number of Board Ranks:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:903
+#: xoptions.c:924
 msgid "Number of Board Files:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:904
+#: xoptions.c:925
 msgid "Holdings Size:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:906
+#: xoptions.c:927
 msgid ""
 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
 "pieces only have built-in bitmaps\n"
@@ -1925,532 +1990,540 @@ msgid ""
 "for missing bitmaps. (See manual.)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:930
+#: xoptions.c:951
 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
-msgstr "Max ÷èñëî CPU:"
+msgstr "Max число CPU:"
 
-#: xoptions.c:931
+#: xoptions.c:952
 msgid "Polygot Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:932
+#: xoptions.c:953
 msgid "Hash-Table Size (MB):"
-msgstr "Ðàçìåð õåøà (ÌÁ):"
+msgstr "Размер хеша (МБ):"
 
-#: xoptions.c:933
+#: xoptions.c:954
 msgid "Nalimov EGTB Path:"
-msgstr "Ïóòü ê ÝÁÄ:"
+msgstr "Путь к ЭБД:"
 
-#: xoptions.c:934
+#: xoptions.c:955
 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
-msgstr "Êåø ÝÁÄ (ÌÁ):"
+msgstr "Кеш ЭБД (МБ):"
 
-#: xoptions.c:935
+#: xoptions.c:956
 msgid "Use GUI Book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:936
+#: xoptions.c:957
 msgid "Opening-Book Filename:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:937
+#: xoptions.c:958
 msgid "Book Depth (moves):"
-msgstr "Ãëóáèíà êíèãè:"
+msgstr "Глубина книги:"
 
-#: xoptions.c:938
+#: xoptions.c:959
 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
-msgstr "Âàðüèðîâàíèå:"
+msgstr "Варьирование:"
 
-#: xoptions.c:939
+#: xoptions.c:960
 msgid "Engine #1 Has Own Book"
-msgstr "Ñâîÿ êíèãà ó äâèæêà 1"
+msgstr "Своя книга у движка 1"
 
-#: xoptions.c:940
+#: xoptions.c:961
 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:945
+#: xoptions.c:966
 msgid "Detect all Mates"
-msgstr "Îïðåäåëÿòü ìàò"
+msgstr "Определять мат"
 
-#: xoptions.c:946
+#: xoptions.c:967
 msgid "Verify Engine Result Claims"
-msgstr "Ïðîâåðÿòü òðåáîâàíèÿ äâèæêà"
+msgstr "Проверять требования движка"
 
-#: xoptions.c:947
+#: xoptions.c:968
 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
-msgstr "Íè÷üÿ ïðè íåõâàòêå ìàòåðèàëà"
+msgstr "Ничья при нехватке материала"
 
-#: xoptions.c:948
+#: xoptions.c:969
 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
-msgstr "Íè÷üÿ â òåõíè÷. îêîí÷àíèÿõ"
+msgstr "Ничья в технич. окончаниях"
 
-#: xoptions.c:949
+#: xoptions.c:970
 msgid "N-Move Rule:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:950
+#: xoptions.c:971
 msgid "N-fold Repeats:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:951
+#: xoptions.c:972
 msgid "Draw after N Moves Total:"
-msgstr "Ïðèñóäèòü íè÷üþ ïîñëå"
+msgstr "Присудить ничью после"
 
-#: xoptions.c:952
+#: xoptions.c:973
 msgid "Win / Loss Threshold:"
-msgstr "Ïîáåäà/ïîðàæåíèå ïðè ïåðåâåñå â"
+msgstr "Победа/поражение при перевесе в"
 
-#: xoptions.c:953
+#: xoptions.c:974
 msgid "Negate Score of Engine #1"
-msgstr "Îöåíêà äâèæêà 1 - àáñîëþòíàÿ"
+msgstr "Оценка движка 1 - абсолютная"
 
-#: xoptions.c:954
+#: xoptions.c:975
 msgid "Negate Score of Engine #2"
-msgstr "Îöåíêà äâèæêà 2 - àáñîëþòíàÿ"
+msgstr "Оценка движка 2 - абсолютная"
 
-#: xoptions.c:964
+#: xoptions.c:985
 msgid "Auto-Kibitz"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:965
+#: xoptions.c:986
 msgid "Auto-Comment"
-msgstr "Êîììåíòàðèè"
+msgstr "Комментарии"
 
-#: xoptions.c:966
+#: xoptions.c:987
 msgid "Auto-Observe"
-msgstr "Ñëåäèòü çà èãðîé"
+msgstr "Следить за игрой"
 
-#: xoptions.c:967
+#: xoptions.c:988
 msgid "Auto-Raise Board"
-msgstr "Ðàñêðûâàòü äîñêó"
+msgstr "Раскрывать доску"
 
-#: xoptions.c:968
+#: xoptions.c:989
 msgid "Background Observe while Playing"
-msgstr "Ñëåäèòü â ôîíå"
+msgstr "Следить в фоне"
 
-#: xoptions.c:969
+#: xoptions.c:990
 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
-msgstr "Äâîéíàÿ äîñêà"
+msgstr "Двойная доска"
 
-#: xoptions.c:970
+#: xoptions.c:991
 msgid "Get Move List"
-msgstr "Çàïðàøèâàòü çàïèñü õîäîâ"
+msgstr "Запрашивать запись ходов"
 
-#: xoptions.c:971
+#: xoptions.c:992
 msgid "Quiet Play"
-msgstr "Ñïîêîéíàÿ èãðà"
+msgstr "Спокойная игра"
 
-#: xoptions.c:972
+#: xoptions.c:993
 msgid "Seek Graph"
-msgstr "Ãðàôèê ïîèñêà"
+msgstr "График поиска"
 
-#: xoptions.c:973
+#: xoptions.c:994
 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
-msgstr "Àâòîîáíîâëåíèå"
+msgstr "Автообновление"
 
-#: xoptions.c:974
+#: xoptions.c:995
 msgid "Premove"
-msgstr "Ïðåäâàðèòåëüíûé õîä"
+msgstr "Предварительный ход"
 
-#: xoptions.c:975
+#: xoptions.c:996
 msgid "Premove for White"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:976
+#: xoptions.c:997
 msgid "First White Move:"
-msgstr "1-é õîä áåëûõ"
+msgstr "1-й ход белых"
 
-#: xoptions.c:977
+#: xoptions.c:998
 msgid "Premove for Black"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:978
+#: xoptions.c:999
 msgid "First Black Move:"
-msgstr "1-é õîä ÷åðíûõ"
+msgstr "1-й ход черных"
 
-#: xoptions.c:980
+#: xoptions.c:1001
 msgid "Alarm"
-msgstr "Çâîíîê"
+msgstr "Звонок"
 
-#: xoptions.c:981
+#: xoptions.c:1002
 msgid "Alarm Time (msec):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:983
+#: xoptions.c:1004
 msgid "Colorize Messages"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:984
+#: xoptions.c:1005
 msgid "Shout Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:985
+#: xoptions.c:1006
 msgid "S-Shout Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:986
+#: xoptions.c:1007
 msgid "Channel #1 Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:987
+#: xoptions.c:1008
 msgid "Other Channel Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:988
+#: xoptions.c:1009
 msgid "Kibitz Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:989
+#: xoptions.c:1010
 msgid "Tell Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:990
+#: xoptions.c:1011
 msgid "Challenge Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:991
+#: xoptions.c:1012
 msgid "Request Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:992
+#: xoptions.c:1013
 msgid "Seek Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:997
+#: xoptions.c:1018
 msgid "Auto-Display Tags"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:998
+#: xoptions.c:1019
 msgid "Auto-Display Comment"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:999
+#: xoptions.c:1020
 msgid ""
 "Auto-Play speed of loaded games\n"
 "(0 = instant, -1 = off):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1000
+#: xoptions.c:1021
 msgid "Seconds per Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1005
+#: xoptions.c:1026
 msgid "Auto-Save Games"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1006
+#: xoptions.c:1027
 msgid "Save Games on File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1007
+#: xoptions.c:1028
 msgid "Save Final Positions on File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1008
+#: xoptions.c:1029
 msgid "PGN Event Header:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1009
+#: xoptions.c:1030
 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1010
+#: xoptions.c:1031
 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1011
+#: xoptions.c:1032
 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1016
+#: xoptions.c:1037
 msgid "No Sound"
-msgstr "Áåç çâóêà"
+msgstr "Без звука"
 
-#: xoptions.c:1017
+#: xoptions.c:1038
 msgid "Default Beep"
-msgstr "Ïðîñòîé ñèãíàë"
+msgstr "Простой сигнал"
 
-#: xoptions.c:1018
+#: xoptions.c:1039
 msgid "Above WAV File"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1019
+#: xoptions.c:1040
 msgid "Car Horn"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1020
+#: xoptions.c:1041
 msgid "Cymbal"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1021
+#: xoptions.c:1042
 msgid "Ding"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1022
+#: xoptions.c:1043
 msgid "Gong"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1023
+#: xoptions.c:1044
 msgid "Laser"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1024
+#: xoptions.c:1045
 msgid "Penalty"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1025
+#: xoptions.c:1046
 msgid "Phone"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1026
+#: xoptions.c:1047
 msgid "Pop"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1027
+#: xoptions.c:1048
 msgid "Slap"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1028
+#: xoptions.c:1049
 msgid "Wood Thunk"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1030
+#: xoptions.c:1051
 msgid "User File"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1058
+#: xoptions.c:1079
 msgid "Sound Program:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1059
+#: xoptions.c:1080
 msgid "Sounds Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1060
+#: xoptions.c:1081
 msgid "User WAV File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1061
+#: xoptions.c:1082
 msgid "Try-Out Sound:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1062
+#: xoptions.c:1083
 msgid "Play"
-msgstr "Ïîñëóøàòü"
+msgstr "Послушать"
 
-#: xoptions.c:1063
+#: xoptions.c:1084
 msgid "Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1064
+#: xoptions.c:1085
 msgid "Win:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1065
+#: xoptions.c:1086
 msgid "Lose:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1066
+#: xoptions.c:1087
 msgid "Draw:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1067
+#: xoptions.c:1088
 msgid "Unfinished:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1068
+#: xoptions.c:1089
 msgid "Alarm:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1069
+#: xoptions.c:1090
 msgid "Shout:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1070
+#: xoptions.c:1091
 msgid "S-Shout:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1071
+#: xoptions.c:1092
 msgid "Channel:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1072
+#: xoptions.c:1093
 msgid "Channel 1:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1073
+#: xoptions.c:1094
 msgid "Tell:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1074
+#: xoptions.c:1095
 msgid "Kibitz:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1075
+#: xoptions.c:1096
 msgid "Challenge:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1076
+#: xoptions.c:1097
 msgid "Request:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1077
+#: xoptions.c:1098
 msgid "Seek:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1162
+#: xoptions.c:1182
 msgid "White Piece Color:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1168
+#: xoptions.c:1188
 msgid "Black Piece Color:"
-msgstr "×åðíûå ôèãóðû"
+msgstr "Черные фигуры"
 
-#: xoptions.c:1174
+#: xoptions.c:1194
 msgid "Light Square Color:"
-msgstr "Áåëûå ïîëÿ"
+msgstr "Белые поля"
 
-#: xoptions.c:1180
+#: xoptions.c:1200
 msgid "Dark Square Color:"
-msgstr "×åðíûå ïîëÿ"
+msgstr "Черные поля"
 
-#: xoptions.c:1186
+#: xoptions.c:1206
 msgid "Highlight Color:"
-msgstr "Âûäåëåííîå ïîëå"
+msgstr "Выделенное поле"
 
-#: xoptions.c:1192
+#: xoptions.c:1212
 msgid "Premove Highlight Color:"
-msgstr "Ïðåäâàðèò. õîä"
+msgstr "Предварит. ход"
 
-#: xoptions.c:1198
+#: xoptions.c:1218
 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1200
+#: xoptions.c:1220
 msgid "Mono Mode"
-msgstr "Ìîíîõðîìíàÿ"
+msgstr "Монохромная"
 
-#: xoptions.c:1201
+#: xoptions.c:1221
 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1202
+#: xoptions.c:1222
 msgid "Light-Squares Texture File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1203
+#: xoptions.c:1223
 msgid "Dark-Squares Texture File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1204
+#: xoptions.c:1224
 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1205
+#: xoptions.c:1225
 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1650
+#: xoptions.c:1373
+msgid "Engine has no options"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1466
+msgid "browse"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1677
 msgid "ICS Options"
-msgstr "Íàñòðîéêè ñîåäèíåíèÿ ñ ICS"
+msgstr "Настройки соединения с ICS"
 
-#: xoptions.c:1659
+#: xoptions.c:1686
 msgid "Load Game Options"
-msgstr "Ïàðàìåòðû çàãðóçêè"
+msgstr "Параметры загрузки"
 
-#: xoptions.c:1668
+#: xoptions.c:1695
 msgid "Save Game Options"
-msgstr "Íàñòðîéêè ñîõðàíåíèÿ"
+msgstr "Настройки сохранения"
 
-#: xoptions.c:1678
+#: xoptions.c:1705
 msgid "Sound Options"
-msgstr "Çâóêè"
+msgstr "Звуки"
 
-#: xoptions.c:1687
+#: xoptions.c:1714
 msgid "Board Options"
-msgstr "Íàñòðîéêè äîñêè"
+msgstr "Настройки доски"
 
-#: xoptions.c:1707
+#: xoptions.c:1734
 msgid "Common Engine Settings"
-msgstr "Îáùèå íàñòðîéêè äâèæêîâ"
+msgstr "Общие настройки движков"
 
-#: xoptions.c:1716
+#: xoptions.c:1743
 msgid "New Variant"
-msgstr "Âàðèàíòû"
+msgstr "Варианты"
 
-#: xoptions.c:1726
+#: xoptions.c:1753
 msgid "General Options"
-msgstr "Îáùèå íàñòðîéêè"
+msgstr "Общие настройки"
 
-#: xoptions.c:1735
+#: xoptions.c:1764
 msgid "Match Options"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1936
+#: xoptions.c:1962
 msgid "ICS input box"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1965
+#: xoptions.c:1991
 msgid "Type a move"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1987
+#: xoptions.c:2013
 msgid "Engine Settings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2013
-msgid "First Engine"
+#: xoptions.c:2042
+msgid "Select engine from list:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2013
-msgid "Second Engine"
+#: xoptions.c:2043
+msgid "or specify one below:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2107
-msgid "Select engine from list:"
+#: xoptions.c:2044
+msgid "Nickname (optional):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2108
-msgid "or specify one below:"
+#: xoptions.c:2045
+msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2109
+#: xoptions.c:2046
 msgid "Engine Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2110
+#: xoptions.c:2047
 msgid "Engine Command:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2111
+#: xoptions.c:2048
 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2112
+#: xoptions.c:2049
 msgid "UCI"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2113
+#: xoptions.c:2050
 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2114
+#: xoptions.c:2051
 msgid "Must not use GUI book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2115
+#: xoptions.c:2052
 msgid "Add this engine to the list"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2116
+#: xoptions.c:2053
 msgid "Force current variant with this engine"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2117
+#: xoptions.c:2054
 msgid "Load mentioned engine as"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2132
+#: xoptions.c:2071
 msgid "Load engine"
 msgstr ""
index 12485be..f994dab 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -4,13 +4,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the XBoard package.
 # , 2010
 #
-#: xoptions.c:326
+#: xoptions.c:308
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU xboard master-20110411\n"
+"Project-Id-Version: GNU xboard master-20110507\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-23 09:01-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-07 23:09-0700\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -19,417 +19,450 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: backend.c:799
+#: backend.c:814
 #, c-format
 msgid "protocol version %d not supported"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:907
+#: backend.c:886
+msgid "You did not specify the engine executable"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:934
 #, c-format
 msgid "bad timeControl option %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:922
+#: backend.c:949
 #, c-format
 msgid "bad searchTime option %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:964
+#: backend.c:1047
 #, c-format
 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:982
+#: backend.c:1065
 #, c-format
 msgid "Unknown variant name %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1224
+#: backend.c:1307
 msgid "Starting chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1234
-msgid "Can't have a match with no chess programs"
-msgstr ""
-
-#: backend.c:1246
+#: backend.c:1330
 msgid "Bad game file"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1255
+#: backend.c:1337
 msgid "Bad position file"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1287
+#: backend.c:1351
+msgid "Pick new game"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:1409
+#, c-format
+msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:1416
+msgid "Can't have a match with no chess programs"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:1450
 #, c-format
 msgid "Could not open comm port %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1290
+#: backend.c:1453
 #, c-format
 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1346
+#: backend.c:1509
 #, c-format
 msgid "Unknown initialMode %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1363
+#: backend.c:1533
 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1390
+#: backend.c:1560
 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1394
+#: backend.c:1564
 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1405
+#: backend.c:1575
 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1410
+#: backend.c:1580
 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1417
+#: backend.c:1587
 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1422
+#: backend.c:1592
 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1429
+#: backend.c:1599
 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1434
+#: backend.c:1604
 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1445
+#: backend.c:1615
 msgid "Training mode requires a game file"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1606 backend.c:1650 backend.c:1675 backend.c:2086
+#: backend.c:1776 backend.c:1820 backend.c:1845 backend.c:2256
 msgid "Error writing to ICS"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1610
+#: backend.c:1780
 msgid "Error reading from keyboard"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1613
+#: backend.c:1783
 msgid "Got end of file from keyboard"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1924
+#: backend.c:2094
 #, c-format
 msgid "Unknown wild type %d"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1935
+#: backend.c:2105
 #, c-format
 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:2000 xboard.c:7151
+#: backend.c:2170 xboard.c:7154
 msgid "Error writing to display"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:2745
+#: backend.c:2915
 #, c-format
 msgid "your opponent kibitzes: %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3263
+#: backend.c:3435
 msgid "Error gathering move list: two headers"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3277
+#: backend.c:3449
 #, c-format
 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3310
+#: backend.c:3482
 msgid "Error gathering move list: nested"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3542
+#: backend.c:3714
 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3879
+#: backend.c:4051
 msgid "Connection closed by ICS"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3881
+#: backend.c:4053
 msgid "Error reading from ICS"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3932
+#: backend.c:4104
 #, c-format
 msgid "Parsing board: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3956
+#: backend.c:4128
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse board string:\n"
 "\"%s\""
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3965 backend.c:8959
+#: backend.c:4137 backend.c:9189
 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:4059
+#: backend.c:4231
 msgid "Error gathering move list: extra board"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:4479 backend.c:4501
+#: backend.c:4651 backend.c:4673
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:4716
+#: backend.c:4888
 #, c-format
 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:5601
+#: backend.c:5787
 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:5948
+#: backend.c:6134
 msgid "You are playing Black"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:5957 backend.c:5982
+#: backend.c:6143 backend.c:6168
 msgid "You are playing White"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:5964 backend.c:5990 backend.c:6109 backend.c:6132 backend.c:6148
-#: backend.c:12716
+#: backend.c:6150 backend.c:6176 backend.c:6295 backend.c:6318 backend.c:6334
+#: backend.c:13175
 msgid "It is White's turn"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:5968 backend.c:5994 backend.c:6117 backend.c:6138 backend.c:6169
-#: backend.c:12708
+#: backend.c:6154 backend.c:6180 backend.c:6303 backend.c:6324 backend.c:6355
+#: backend.c:13167
 msgid "It is Black's turn"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:6006
+#: backend.c:6192
 msgid "Displayed position is not current"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:6240
+#: backend.c:6426
 msgid "Illegal move"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:6303
+#: backend.c:6489
 msgid "End of game"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:6306
+#: backend.c:6492
 msgid "Incorrect move"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:6596
+#: backend.c:6782
 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7478
+#: backend.c:7708
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7701
+#: backend.c:7931
 msgid "Bad FEN received from engine"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7842 xboard.c:5762 xboard.c:5806
+#: backend.c:8072 xboard.c:5765 xboard.c:5809
 #, c-format
 msgid "%s does not support analysis"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7908
+#: backend.c:8138
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7933
+#: backend.c:8163
 #, c-format
 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7954
+#: backend.c:8184
 #, c-format
 msgid "Hint: %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7959
+#: backend.c:8189
 #, c-format
 msgid ""
 "Illegal hint move \"%s\"\n"
 "from %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8134
+#: backend.c:8364
 msgid "Machine accepts your draw offer"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8137
+#: backend.c:8367
 msgid ""
 "Machine offers a draw\n"
 "Select Action / Draw to agree"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8500
+#: backend.c:8730
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8510
+#: backend.c:8740
 #, c-format
 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8521
+#: backend.c:8751
 msgid "Gap in move list"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:9097 xoptions.c:846
+#: backend.c:9328 xoptions.c:867
 #, c-format
 msgid "Variant %s not supported by %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:9211
+#: backend.c:9442
 #, c-format
 msgid "Startup failure on '%s'"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:9234 backend.c:12187
+#: backend.c:9465
 msgid "Waiting for first chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:9239 backend.c:12113 backend.c:12196
+#: backend.c:9470 backend.c:12565
 msgid "Waiting for second chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:9658
+#: backend.c:9638
+msgid "Bad tournament file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9650
+msgid "Waiting for other game(s)"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:10077
 #, c-format
 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10081 backend.c:10112
+#: backend.c:10518 backend.c:10549
 #, c-format
 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10101
+#: backend.c:10538
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10158 backend.c:10804 backend.c:10994 backend.c:11356
+#: backend.c:10595 backend.c:11241 backend.c:11432 backend.c:11801
 #, c-format
 msgid "Can't open \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10170 xboard.c:5338
+#: backend.c:10607 xboard.c:5341
 msgid "Cannot build game list"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10259
+#: backend.c:10696
 msgid "No more games in this message"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10300
+#: backend.c:10737
 msgid "No game has been loaded yet"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10304 backend.c:10782 xgamelist.c:408
+#: backend.c:10741 backend.c:11219 xgamelist.c:397
 msgid "Can't back up any further"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10360
+#: backend.c:10797
 msgid "Game number out of range"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10371
+#: backend.c:10808
 msgid "Can't seek on game file"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10429
+#: backend.c:10866
 msgid "Game not found in file"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10557 backend.c:10884
+#: backend.c:10994 backend.c:11321
 msgid "Bad FEN position in file"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10707
+#: backend.c:11144
 msgid "No moves in game"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10778
+#: backend.c:11215
 msgid "No position has been loaded yet"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10845 backend.c:10856
+#: backend.c:11282 backend.c:11293
 msgid "Can't seek on position file"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10863 backend.c:10875
+#: backend.c:11300 backend.c:11312
 msgid "Position not found in file"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10916
+#: backend.c:11353
 msgid "Black to play"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:10919
+#: backend.c:11356
 msgid "White to play"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11487
+#: backend.c:11437 backend.c:11806
+msgid "Waiting for access to save file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11439
+msgid "Saving game"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11808
+msgid "Saving position"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11938
 msgid ""
 "You have edited the game history.\n"
 "Use Reload Same Game and make your move again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11492
+#: backend.c:11943
 msgid ""
 "You have entered too many moves.\n"
 "Back up to the correct position and try again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11497
+#: backend.c:11948
 msgid ""
 "Displayed position is not current.\n"
 "Step forward to the correct position and try again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11544
+#: backend.c:11995
 msgid "You have not made a move yet"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11565
+#: backend.c:12016
 msgid ""
 "The cmail message is not loaded.\n"
 "Use Reload CMail Message and make your move again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11570
+#: backend.c:12021
 msgid "No unfinished games"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11576
+#: backend.c:12027
 #, c-format
 msgid ""
 "You have already mailed a move.\n"
@@ -439,194 +472,194 @@ msgid ""
 "on the command line."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11591
+#: backend.c:12042
 msgid "Failed to invoke cmail"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11653
+#: backend.c:12104
 #, c-format
 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11675
+#: backend.c:12126
 #, c-format
 msgid "Still need to make move for game\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11679
+#: backend.c:12130
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for both games\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11683
+#: backend.c:12134
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11690
+#: backend.c:12141
 #, c-format
 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11696
+#: backend.c:12147
 #, c-format
 msgid "No unfinished games\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11698
+#: backend.c:12149
 #, c-format
 msgid "Ready to send mail\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11703
+#: backend.c:12154
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11857
+#: backend.c:12308
 msgid "Edit comment"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11859
+#: backend.c:12310
 #, c-format
 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11951
+#: backend.c:12403
 msgid "It is not White's turn"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12032
+#: backend.c:12484
 msgid "It is not Black's turn"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12133
+#: backend.c:12585
 #, c-format
 msgid "Starting %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12159 backend.c:13227
+#: backend.c:12613 backend.c:13688
 msgid ""
 "Wait until your turn,\n"
 "or select Move Now"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12278
+#: backend.c:12737
 msgid "Training mode off"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12286
+#: backend.c:12745
 msgid "Training mode on"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12289
+#: backend.c:12748
 msgid "Already at end of game"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12370
+#: backend.c:12829
 msgid "Warning: You are still playing a game"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12373
+#: backend.c:12832
 msgid "Warning: You are still observing a game"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12376
+#: backend.c:12835
 msgid "Warning: You are still examining a game"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12450
+#: backend.c:12909
 msgid "Close ICS engine analyze..."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12733
+#: backend.c:13192
 msgid "That square is occupied"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12757 backend.c:12783
+#: backend.c:13216 backend.c:13242
 msgid "There is no pending offer on this move"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12819 backend.c:12830
+#: backend.c:13278 backend.c:13289
 msgid "Your opponent is not out of time"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12892
+#: backend.c:13351
 msgid "You must make your move before offering a draw"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13209
+#: backend.c:13670
 msgid "You are not examining a game"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13213
+#: backend.c:13674
 msgid "You can't revert while pausing"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13267 backend.c:13274
+#: backend.c:13728 backend.c:13735
 msgid "It is your turn"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13325 backend.c:13332 backend.c:13351 backend.c:13358
+#: backend.c:13786 backend.c:13793 backend.c:13812 backend.c:13819
 msgid "Wait until your turn"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13337
+#: backend.c:13798
 msgid "No hint available"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13799
+#: backend.c:14260
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13803 backend.c:13833
+#: backend.c:14263 backend.c:14298
 #, c-format
 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13828
+#: backend.c:14294
 #, c-format
 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13842
+#: backend.c:14311
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:14255
+#: backend.c:14724
 #, c-format
 msgid "%s engine has too many options\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:14408
+#: backend.c:14877
 msgid "Displayed move is not current"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:14417
+#: backend.c:14886
 msgid "Could not parse move"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:14556 backend.c:14578
+#: backend.c:15025 backend.c:15047
 msgid "Both flags fell"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:14558
+#: backend.c:15027
 msgid "White's flag fell"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:14580
+#: backend.c:15049
 msgid "Black's flag fell"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:15520
+#: backend.c:15989
 msgid "Bad FEN position in clipboard"
 msgstr ""
 
 #: xboard.c:600
 msgid "New Game        Ctrl+N"
-msgstr "Ván Mõìi   Ctrl+N"
+msgstr "Ván Mới   Ctrl+N"
 
 #: xboard.c:601
 msgid "New Shuffle Game ..."
@@ -634,15 +667,15 @@ msgstr "Tráo Bên..."
 
 #: xboard.c:602
 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
-msgstr "Biêìn Mõìi...   Alt+Shift+V"
+msgstr "Biến Mới...   Alt+Shift+V"
 
 #: xboard.c:604
 msgid "Load Game       Ctrl+O"
-msgstr "TaÒi Ván CõÌ...   Ctrl+O"
+msgstr "Tải Ván Cờ...   Ctrl+O"
 
 #: xboard.c:605
 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
-msgstr "TaÒi Thêì CõÌ...   Ctrl+Shift+O"
+msgstr "Tải Thế Cờ...   Ctrl+Shift+O"
 
 #: xboard.c:609
 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
@@ -654,11 +687,11 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:613
 msgid "Save Game       Ctrl+S"
-msgstr "Lýu Ván CõÌ...   Ctrl+S"
+msgstr "Lưu Ván Cờ...   Ctrl+S"
 
 #: xboard.c:614
 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
-msgstr "Lýu Thêì CõÌ...   Ctrl+Shift+S"
+msgstr "Lưu Thế Cờ...   Ctrl+Shift+S"
 
 #: xboard.c:616
 msgid "Mail Move"
@@ -674,99 +707,99 @@ msgstr "Thoát"
 
 #: xboard.c:624
 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
-msgstr "Chép Ván CõÌ Vào Clipboard   Ctrl+C"
+msgstr "Chép Ván Cờ Vào Clipboard   Ctrl+C"
 
 #: xboard.c:625
 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
-msgstr "Chép Thêì CõÌ Vào Clipboard   Ctrl+Shift+C"
+msgstr "Chép Thế Cờ Vào Clipboard   Ctrl+Shift+C"
 
 #: xboard.c:626
 msgid "Copy Game List"
-msgstr "Copy Danh Sách Các Ván CõÌ Vào Clipboard"
+msgstr "Copy Danh Sách Các Ván Cờ Vào Clipboard"
 
 #: xboard.c:628
 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
-msgstr "Dán Ván CõÌ TýÌ Clipboard   Ctrl+V"
+msgstr "Dán Ván Cờ Từ Clipboard   Ctrl+V"
 
 #: xboard.c:629
 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
-msgstr "Dán Thêì CõÌ TýÌ Clipboard   Ctrl+Shift+V"
+msgstr "Dán Thế Cờ Từ Clipboard   Ctrl+Shift+V"
 
 #: xboard.c:631
 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
-msgstr "Soaòn Ván CõÌ   Ctrl+E"
+msgstr "Soạn Ván Cờ   Ctrl+E"
 
 #: xboard.c:632
 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
-msgstr "Soaòn Thêì CõÌ   Ctrl+Shift+E"
+msgstr "Soạn Thế Cờ   Ctrl+Shift+E"
 
 #: xboard.c:633
 msgid "Edit Tags"
-msgstr "Soaòn Các TheÒ..."
+msgstr "Soạn Các Thẻ..."
 
 #: xboard.c:634
 msgid "Edit Comment"
-msgstr "Soaòn BiÌnh Chú..."
+msgstr "Soạn Bình Chú..."
 
 #: xboard.c:636
 msgid "Revert              Home"
-msgstr "Ngýõòc Laòi   Home"
+msgstr "Ngược Lại   Home"
 
 #: xboard.c:637
 msgid "Annotate"
-msgstr "Chú GiaÒi"
+msgstr "Chú Giải"
 
 #: xboard.c:638
 msgid "Truncate Game  End"
-msgstr "Cãìt Ngãìn Ván CõÌ   End"
+msgstr "Cắt Ngắn Ván Cờ   End"
 
 #: xboard.c:640
 msgid "Backward         Alt+Left"
-msgstr "Quay TrõÒ Laòi   Alt+Left"
+msgstr "Quay Trở Lại   Alt+Left"
 
 #: xboard.c:641
 msgid "Forward           Alt+Right"
-msgstr "Ði Tiêìp   Alt+Right"
+msgstr "Đi Tiếp   Alt+Right"
 
 #: xboard.c:642
 msgid "Back to Start     Alt+Home"
-msgstr "Quay Laòi Ðêìn ÐâÌu   Alt+Home"
+msgstr "Quay Lại Đến Đầu   Alt+Home"
 
 #: xboard.c:643
 msgid "Forward to End Alt+End"
-msgstr "Ði Tiêìp Tõìi Cuôìi   Alt+End"
+msgstr "Đi Tiếp Tới Cuối   Alt+End"
 
 #: xboard.c:648
 msgid "Flip View             F2"
-msgstr "Lâòt Ngýõòc Bàn CõÌ   F2"
+msgstr "Lật Ngược Bàn Cờ   F2"
 
 #: xboard.c:650
 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
-msgstr "In Ra CuÒa Các Chýõng TriÌnh CõÌ   Alt+Shift+O"
+msgstr "In Ra Của Các Chương Trình Cờ   Alt+Shift+O"
 
 #: xboard.c:651
 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
-msgstr "Các Nýõìc Ã\90i   Alt+Shift+H"
+msgstr "Các NÆ°Æ¡Ì\81c Ä\90i   Alt+Shift+H"
 
 #: xboard.c:652
 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
-msgstr "ÐôÌ Thiò Lýõòng Giá   Alt+Shift+E"
+msgstr "Đồ Thị Lượng Giá   Alt+Shift+E"
 
 #: xboard.c:653
 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
-msgstr "Danh Sách Các Ván CõÌ   Alt+Shift+G"
+msgstr "Danh Sách Các Ván Cờ   Alt+Shift+G"
 
-#: xboard.c:654 xoptions.c:1816
+#: xboard.c:654 xoptions.c:1844
 msgid "ICS text menu"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:656 xoptions.c:1902
+#: xboard.c:656 xoptions.c:1930
 msgid "Tags"
-msgstr "Các TheÒ"
+msgstr "Các Thẻ"
 
 #: xboard.c:657
 msgid "Comments"
-msgstr "BiÌnh Chú"
+msgstr "Bình Chú"
 
 #: xboard.c:658
 msgid "ICS Input Box"
@@ -774,27 +807,27 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:660
 msgid "Board..."
-msgstr "Bàn CõÌ..."
+msgstr "Bàn Cờ..."
 
 #: xboard.c:661
 msgid "Game List Tags..."
-msgstr "Các TheÒ cuÒa Danh Sách Ván CõÌ"
+msgstr "Các Thẻ của Danh Sách Ván Cờ"
 
 #: xboard.c:666
 msgid "Machine White  Ctrl+W"
-msgstr "Máy Chõi Bên Trãìng   Ctrl+W"
+msgstr "Máy Chơi Bên Trắng   Ctrl+W"
 
 #: xboard.c:667
 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
-msgstr "Máy Chõi Bên Ã\90en   Ctrl+B"
+msgstr "Máy ChÆ¡i Bên Ä\90en   Ctrl+B"
 
 #: xboard.c:668
 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
-msgstr "Máy Chõi CaÒ Hai Bên   Ctrl+T"
+msgstr "Máy Chơi Cả Hai Bên   Ctrl+T"
 
 #: xboard.c:669
 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
-msgstr "Chêì Ðôò Phân Tích   Ctrl+A"
+msgstr "Chế Độ Phân Tích   Ctrl+A"
 
 #: xboard.c:670
 msgid "Analyze File      Ctrl+F"
@@ -802,47 +835,47 @@ msgstr "Phân Tích File   Ctrl+F"
 
 #: xboard.c:671
 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
-msgstr "Soaòn Ván CõÌ   Ctrl+E"
+msgstr "Soạn Ván Cờ   Ctrl+E"
 
 #: xboard.c:672
 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
-msgstr "Soaòn Thêì CõÌ   Ctrl+Shift+E"
+msgstr "Soạn Thế Cờ   Ctrl+Shift+E"
 
 #: xboard.c:673
 msgid "Training"
-msgstr "Ðang Dâòy Máy"
+msgstr "Đang Dậy Máy"
 
 #: xboard.c:674
 msgid "ICS Client"
-msgstr "Kêìt Nôìi Chõi Võìi Máy ChuÒ ICS"
+msgstr "Kết Nối Chơi Với Máy Chủ ICS"
 
 #: xboard.c:676
 msgid "Machine Match"
-msgstr "Trâòn Ðâìu Võìi Máy"
+msgstr "Trận Đấu Với Máy"
 
 #: xboard.c:677
 msgid "Pause               Pause"
-msgstr "Taòm DýÌng   Pause"
+msgstr "Tạm Dừng   Pause"
 
 #: xboard.c:682
 msgid "Accept             F3"
-msgstr "Châìp Nhâòn   F3"
+msgstr "Chấp Nhận   F3"
 
 #: xboard.c:683
 msgid "Decline            F4"
-msgstr "TýÌ Chôìi   F4"
+msgstr "Từ Chối   F4"
 
 #: xboard.c:684
 msgid "Rematch           F12"
-msgstr "Chõi Ván NýÞa   F12"
+msgstr "Chơi Ván Nữa   F12"
 
 #: xboard.c:686
 msgid "Call Flag          F5"
-msgstr "Ðãòt CõÌ   F5"
+msgstr "Đặt Cờ   F5"
 
 #: xboard.c:687
 msgid "Draw                F6"
-msgstr "HoÌa   F6"
+msgstr "Hòa   F6"
 
 #: xboard.c:688
 msgid "Adjourn            F7"
@@ -850,35 +883,35 @@ msgstr "   F7"
 
 #: xboard.c:689
 msgid "Abort                F8"
-msgstr "BoÒ   F8"
+msgstr "Bỏ   F8"
 
 #: xboard.c:690
 msgid "Resign              F9"
-msgstr "Nhâòn Thua   F9"
+msgstr "Nhận Thua   F9"
 
 #: xboard.c:692
 msgid "Stop Observing  F10"
-msgstr "NgýÌng Xem"
+msgstr "Ngừng Xem"
 
 #: xboard.c:693
 msgid "Stop Examining  F11"
-msgstr "NgýÌng ThýÒ"
+msgstr "Ngừng Thử"
 
 #: xboard.c:694
 msgid "Upload to Examine"
-msgstr "TaÒi ÐêÒ "
+msgstr "Tải Để "
 
 #: xboard.c:696
 msgid "Adjudicate to White"
-msgstr "Phân XýÒ Trãìng Thãìng"
+msgstr "Phân Xử Trắng Thắng"
 
 #: xboard.c:697
 msgid "Adjudicate to Black"
-msgstr "Phân XýÒ Ðen Thãìng"
+msgstr "Phân Xử Đen Thắng"
 
 #: xboard.c:698
 msgid "Adjudicate Draw"
-msgstr "Phân XýÒ HoÌa"
+msgstr "Phân Xử Hòa"
 
 #: xboard.c:703
 msgid "Load New Engine ..."
@@ -886,27 +919,27 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:705
 msgid "Engine #1 Settings ..."
-msgstr "Ðãòt Tham Sôì Cho Chýõng TriÌnh Chõi 1..."
+msgstr "Đặt Tham Số Cho Chương Trình Chơi 1..."
 
 #: xboard.c:706
 msgid "Engine #2 Settings ..."
-msgstr "Ðãòt Tham Sôì Cho Chýõng TriÌnh Chõi 2..."
+msgstr "Đặt Tham Số Cho Chương Trình Chơi 2..."
 
 #: xboard.c:708
 msgid "Hint"
-msgstr "Gõòi Yì..."
+msgstr "Gợi Ý..."
 
 #: xboard.c:709
 msgid "Book"
-msgstr "CâÒm Nang Khai Cuôòc..."
+msgstr "Cẩm Nang Khai Cuộc..."
 
 #: xboard.c:711
 msgid "Move Now     Ctrl+M"
-msgstr "PhaÃ\92i Ã\90i Ngay   Ctrl+M"
+msgstr "PhaÌ\89i Ä\90i Ngay   Ctrl+M"
 
 #: xboard.c:712
 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
-msgstr "HoaÞn Nýõìc Ði VýÌa RôÌi   Ctrl+X"
+msgstr "Hoãn Nước Đi Vừa Rồi   Ctrl+X"
 
 #: xboard.c:719
 msgid "General ..."
@@ -914,15 +947,15 @@ msgstr "Chung..."
 
 #: xboard.c:721
 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
-msgstr "Ðãòt ThõÌi Gian...   Alt+Shift+T"
+msgstr "Đặt Thời Gian...   Alt+Shift+T"
 
 #: xboard.c:722
 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
-msgstr "Chýõng TriÌnh CõÌ Chung...   Alt+Shift+U"
+msgstr "Chương Trình Cờ Chung...   Alt+Shift+U"
 
 #: xboard.c:723
 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
-msgstr "Phân XýÒ Kêìt QuaÒ...   Alt+Shift+J"
+msgstr "Phân Xử Kết Quả...   Alt+Shift+J"
 
 #: xboard.c:724
 msgid "ICS ..."
@@ -934,15 +967,15 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:726
 msgid "Load Game ..."
-msgstr "TaÒi Ván CõÌ...   Alt+Shift+L"
+msgstr "Tải Ván Cờ...   Alt+Shift+L"
 
 #: xboard.c:727
 msgid "Save Game ..."
-msgstr "Lýu Ván CõÌ...   Alt+Shift+S"
+msgstr "Lưu Ván Cờ...   Alt+Shift+S"
 
 #: xboard.c:729
 msgid "Game List ..."
-msgstr "Danh Sách Ván CõÌ"
+msgstr "Danh Sách Ván Cờ"
 
 #: xboard.c:730
 msgid "Sounds ..."
@@ -950,9 +983,9 @@ msgstr "Âm Thanh"
 
 #: xboard.c:733
 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
-msgstr "Luôn Là Hoàng Hâòu     Ctrl+Shift+Q"
+msgstr "Luôn Là Hoàng Hậu     Ctrl+Shift+Q"
 
-#: xboard.c:734 xoptions.c:814
+#: xboard.c:734 xoptions.c:835
 msgid "Animate Dragging"
 msgstr ""
 
@@ -962,13 +995,13 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:736
 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
-msgstr "Týò Ðôòng Ðãòt CõÌ"
+msgstr "Tự Động Đặt Cờ"
 
-#: xboard.c:737 xoptions.c:817
+#: xboard.c:737 xoptions.c:838
 msgid "Auto Flip View"
-msgstr "Týò Ðôòng Xoay Bàn CõÌ"
+msgstr "Tự Động Xoay Bàn Cờ"
 
-#: xboard.c:738 xoptions.c:818
+#: xboard.c:738 xoptions.c:839
 msgid "Blindfold"
 msgstr "Mù Quáng"
 
@@ -978,59 +1011,59 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:741
 msgid "Highlight Dragging"
-msgstr "Ðánh Dâìu Khi Ðang Kéo Quân CõÌ"
+msgstr "Đánh Dấu Khi Đang Kéo Quân Cờ"
 
-#: xboard.c:743 xoptions.c:821
+#: xboard.c:743 xoptions.c:842
 msgid "Highlight Last Move"
-msgstr "Ðánh Dâìu Nýõìc Cuôìi"
+msgstr "Đánh Dấu Nước Cuối"
 
 #: xboard.c:744
 msgid "Highlight With Arrow"
-msgstr "Ðánh Dâìu Võìi MuÞi Tên"
+msgstr "Đánh Dấu Với Mũi Tên"
 
-#: xboard.c:745 xoptions.c:823
+#: xboard.c:745 xoptions.c:844
 msgid "Move Sound"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:747 xoptions.c:824
+#: xboard.c:747 xoptions.c:845
 msgid "One-Click Moving"
-msgstr "Ði Quân Võìi ChiÒ Môòt Bâìm"
+msgstr "Đi Quân Với Chỉ Một Bấm"
 
 #: xboard.c:748
 msgid "Periodic Updates"
-msgstr "Câòp Nhâòt Theo Chu KyÌ"
+msgstr "Cập Nhật Theo Chu Kỳ"
 
 #: xboard.c:749
 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
-msgstr "Tiêìp Tuòc Tính Trýõìc"
+msgstr "Tiếp Tục Tính Trước"
 
 #: xboard.c:750
 msgid "Popup Exit Message"
-msgstr "Bâòt CýÒa SôÒ Thoát Chýõng triÌnh"
+msgstr "Bật Cửa Sổ Thoát Chương trình"
 
-#: xboard.c:751 xoptions.c:828
+#: xboard.c:751 xoptions.c:849
 msgid "Popup Move Errors"
-msgstr "Bâòt CýÃ\92a SôÃ\92 LôÃ\9ei Nýõìc Ã\90i"
+msgstr "BâÌ£t CÆ°Ì\89a SôÌ\89 LôÌ\83i NÆ°Æ¡Ì\81c Ä\90i"
 
 #: xboard.c:753
 msgid "Show Coords"
-msgstr "Hiêòn Toòa Ðôò"
+msgstr "Hiện Tọa Độ"
 
 #: xboard.c:754
 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
-msgstr "ÂÒn Suy NghiÞ"
+msgstr "Ẩn Suy Nghĩ"
 
 #: xboard.c:755
 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
-msgstr "KiêÒm Tra Hõòp Lêò"
+msgstr "Kiểm Tra Hợp Lệ"
 
 #: xboard.c:758
 msgid "Save Settings Now"
-msgstr "Lýu Các Tham Sôì Ngay"
+msgstr "Lưu Các Tham Số Ngay"
 
 #: xboard.c:759
 msgid "Save Settings on Exit"
-msgstr "Lýu Các Tham Sôì Khi Kêìt Thúc"
+msgstr "Lưu Các Tham Số Khi Kết Thúc"
 
 #: xboard.c:764
 msgid "Info XBoard"
@@ -1040,9 +1073,9 @@ msgstr ""
 msgid "Man XBoard   F1"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:767 xboard.c:6702
+#: xboard.c:767 xboard.c:6703
 msgid "About XBoard"
-msgstr "Thông Tin VêÌ XBoard"
+msgstr "Thông Tin Về XBoard"
 
 #: xboard.c:772
 msgid "File"
@@ -1050,7 +1083,7 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:773
 msgid "Edit"
-msgstr "Soaòn"
+msgstr "Soạn"
 
 #: xboard.c:774
 msgid "View"
@@ -1074,55 +1107,55 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:779
 msgid "Help"
-msgstr "Hýõìng DâÞn"
+msgstr "Hướng Dẫn"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:7441
+#: xboard.c:795 xboard.c:7444
 msgid "White"
-msgstr "Trãìng"
+msgstr "Trắng"
 
 #: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818
 msgid "Pawn"
-msgstr "Tôìt"
+msgstr "Tốt"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5021 xboard.c:5097
+#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5022 xboard.c:5098
 msgid "Knight"
-msgstr "MaÞ"
+msgstr "Mã"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5019
+#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5020
 msgid "Bishop"
-msgstr "Týõòng"
+msgstr "Tượng"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5017
+#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5018
 msgid "Rook"
 msgstr "Xe"
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:818 xboard.c:5015
+#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:818 xboard.c:5016
 msgid "Queen"
-msgstr "Hoàng Hâòu"
+msgstr "Hoàng Hậu"
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:5027
+#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:5028
 msgid "King"
 msgstr "Vua"
 
 #: xboard.c:796 xboard.c:800
 msgid "Elephant"
-msgstr "Týõòng"
+msgstr "Tượng"
 
 #: xboard.c:796 xboard.c:800
 msgid "Cannon"
 msgstr "Pháo"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5033
+#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5034
 msgid "Archbishop"
-msgstr "SiÞ"
+msgstr "Sĩ"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5035
+#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5036
 msgid "Chancellor"
 msgstr "Xe"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5040 xboard.c:5099
+#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5041 xboard.c:5100
 msgid "Promote"
-msgstr "Phong Câìp"
+msgstr "Phong Cấp"
 
 #: xboard.c:797 xboard.c:801
 msgid "Demote"
@@ -1130,15 +1163,15 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:798 xboard.c:802
 msgid "Empty square"
-msgstr "Ô Trôìng"
+msgstr "Ô Trống"
 
 #: xboard.c:798 xboard.c:802
 msgid "Clear board"
-msgstr "Xóa Bàn CõÌ"
+msgstr "Xóa Bàn Cờ"
 
-#: xboard.c:799 xboard.c:7457
+#: xboard.c:799 xboard.c:7460
 msgid "Black"
-msgstr "Ã\90en"
+msgstr "Ä\90en"
 
 #: xboard.c:1191
 #, c-format
@@ -1160,7 +1193,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
-"   Please report this error to frankm@hiwaay.net.\n"
+"   Please report this error to %s.\n"
 "   Include system type & operating system in message.\n"
 msgstr ""
 
@@ -1240,683 +1273,715 @@ msgstr ""
 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3107
+#: xboard.c:3108
 #, c-format
 msgid "Unable to create font set.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3115
+#: xboard.c:3116
 #, c-format
 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3158
+#: xboard.c:3159
 #, c-format
 msgid ""
 "resolved %s at pixel size %d\n"
 "  to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3316
+#: xboard.c:3317
 #, c-format
 msgid "%s: error loading XIM!\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3413
+#: xboard.c:3414
 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3417
+#: xboard.c:3418
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Loading XIMs...\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3432 xboard.c:3455 xboard.c:3462 xboard.c:3575 xboard.c:3612
-#: xboard.c:3623
+#: xboard.c:3433 xboard.c:3456 xboard.c:3463 xboard.c:3576 xboard.c:3613
+#: xboard.c:3624
 #, c-format
 msgid "(File:%s:) "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3450 xboard.c:3605
+#: xboard.c:3451 xboard.c:3606
 #, c-format
 msgid "light square "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3458 xboard.c:3619
+#: xboard.c:3459 xboard.c:3620
 #, c-format
 msgid "dark square "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3469 xboard.c:3632
+#: xboard.c:3470 xboard.c:3633
 #, c-format
 msgid "Done.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3530
+#: xboard.c:3531
 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3540
+#: xboard.c:3541
 #, c-format
 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3550
+#: xboard.c:3551
 #, c-format
 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3563
+#: xboard.c:3564
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Loading XPMs...\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3586
+#: xboard.c:3587
 #, c-format
 msgid "(Replace by File:%s:) "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3593 xboard.c:3616 xboard.c:3627
+#: xboard.c:3594 xboard.c:3617 xboard.c:3628
 #, c-format
 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3717
+#: xboard.c:3718
 #, c-format
 msgid "Can't open bitmap file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3720
+#: xboard.c:3721
 #, c-format
 msgid "Invalid bitmap in file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3723
+#: xboard.c:3724
 #, c-format
 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3727
+#: xboard.c:3728
 #, c-format
 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3731
+#: xboard.c:3732
 #, c-format
 msgid "%s: %s...using built-in\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3735
+#: xboard.c:3736
 #, c-format
 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3938
+#: xboard.c:3939
 msgid "Drop"
-msgstr "Ðýìt"
+msgstr "Đứt"
 
-#: xboard.c:4919 xboard.c:5045 xboard.c:5093 xboard.c:6997 xboard.c:7038
-#: xgamelist.c:716 xgamelist.c:824 xoptions.c:148 xoptions.c:215
-#: xoptions.c:590 xoptions.c:1306 xoptions.c:1613
+#: xboard.c:4920 xboard.c:5046 xboard.c:5094 xboard.c:7000 xboard.c:7041
+#: xgamelist.c:709 xgamelist.c:817 xoptions.c:130 xoptions.c:197
+#: xoptions.c:572 xoptions.c:1328 xoptions.c:1640
 msgid "cancel"
-msgstr "BoÒ"
+msgstr "Bỏ"
 
-#: xboard.c:4956 xboard.c:6847 xboard.c:6861
+#: xboard.c:4957 xboard.c:6850 xboard.c:6864
 msgid "Error"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4956
+#: xboard.c:4957
 msgid "Can't open file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4961
+#: xboard.c:4962
 msgid "Failed to open file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4990
+#: xboard.c:4991
 msgid "Promotion"
-msgstr "Phong câìp"
+msgstr "Phong cấp"
 
-#: xboard.c:4999
+#: xboard.c:5000
 msgid "Promote to what?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5006
+#: xboard.c:5007
 msgid "Warlord"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5008
+#: xboard.c:5009
 msgid "General"
 msgstr "Chung..."
 
-#: xboard.c:5010
+#: xboard.c:5011
 msgid "Lieutenant"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5012
+#: xboard.c:5013
 msgid "Captain"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5042 xboard.c:5101
+#: xboard.c:5043 xboard.c:5102
 msgid "Defer"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5164 xoptions.c:164 xoptions.c:214
+#: xboard.c:5165 xoptions.c:146 xoptions.c:196
 msgid "ok"
-msgstr "Ðýõòc"
+msgstr "Được"
 
-#: xboard.c:5359
+#: xboard.c:5362
 msgid "Load game file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5425
+#: xboard.c:5428
 msgid "Load position file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5434
+#: xboard.c:5437
 msgid "Save game file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5446
+#: xboard.c:5449
 msgid "Save position file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5679
+#: xboard.c:5682
 msgid "Can't open temp file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5769
+#: xboard.c:5772
 #, c-format
 msgid "You are not observing a game"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5774
+#: xboard.c:5777
 #, c-format
 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5788
+#: xboard.c:5791
 #, c-format
 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5816
+#: xboard.c:5819
 msgid "File to analyze"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5835
-msgid "You can only start a match from the initial position."
-msgstr ""
-
-#: xboard.c:6884
+#: xboard.c:6887
 msgid "Fatal Error"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6884
+#: xboard.c:6887
 msgid "Exiting"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6894
+#: xboard.c:6897
 msgid "Information"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6901
+#: xboard.c:6904
 msgid "Note"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6951
+#: xboard.c:6954
 #, c-format
 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6984
+#: xboard.c:6987
 msgid "Error writing to chess program"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7036
+#: xboard.c:7039
 msgid "enter"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7225
+#: xboard.c:7228
 #, c-format
 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7619
+#: xboard.c:7622
 msgid "Socket support is not configured in"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7721
+#: xboard.c:7713
 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:8495
+#: xboard.c:8487
 #, c-format
 msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:8496
+#: xboard.c:8488
 #, c-format
 msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:159
+#: xengineoutput.c:145
 #, c-format
 msgid "Error %d loading icon image\n"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:364
+#: xengineoutput.c:350
 msgid "NPS"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:543
+#: xengineoutput.c:529
 msgid "Engine output"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:543
+#: xengineoutput.c:529
 msgid "This feature is experimental"
 msgstr ""
 
-#: xevalgraph.c:360
+#: xevalgraph.c:346
 msgid "Evaluation graph"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:200 xgamelist.c:392
+#: xgamelist.c:189 xgamelist.c:381
 msgid "load"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:211 xgamelist.c:405
+#: xgamelist.c:200 xgamelist.c:394
 msgid "prev"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:222 xgamelist.c:398
+#: xgamelist.c:211 xgamelist.c:387
 msgid "next"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:233 xgamelist.c:386
+#: xgamelist.c:222 xgamelist.c:375
 msgid "close"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:245
+#: xgamelist.c:234
 msgid "Filter:"
-msgstr "Loòc"
+msgstr "Lọc"
 
-#: xgamelist.c:263
+#: xgamelist.c:252
 msgid "filtertext"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:276 xgamelist.c:412
+#: xgamelist.c:265 xgamelist.c:401
 msgid "apply"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:395
+#: xgamelist.c:384
 msgid "No game selected"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:401
+#: xgamelist.c:390
 msgid "Can't go forward any further"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:506
+#: xgamelist.c:499
 msgid "There is no game list"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:710 xgamelist.c:835 xoptions.c:1310 xoptions.c:1609
+#: xgamelist.c:703 xgamelist.c:828 xoptions.c:1332 xoptions.c:1636
 msgid "OK"
-msgstr "Ðýõòc"
+msgstr "Được"
 
-#: xgamelist.c:724
+#: xgamelist.c:717
 msgid "No tag selected"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:728 xgamelist.c:813
+#: xgamelist.c:721 xgamelist.c:806
 msgid "down"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:733 xgamelist.c:802
+#: xgamelist.c:726 xgamelist.c:795
 msgid "up"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:738 xgamelist.c:791
+#: xgamelist.c:731 xgamelist.c:784
 msgid "factory"
 msgstr ""
 
-#: xhistory.c:163
+#: xhistory.c:157
 #, c-format
 msgid "White "
 msgstr " "
 
-#: xhistory.c:164
+#: xhistory.c:158
 #, c-format
 msgid "Black "
 msgstr " "
 
-#: xhistory.c:310 xhistory.c:314
+#: xhistory.c:304 xhistory.c:308
 msgid "Move list"
 msgstr ""
 
-#: xhistory.c:406
+#: xhistory.c:400
 msgid "Close"
-msgstr "Ã\90óng"
+msgstr "Ä\90óng"
 
-#: xoptions.c:152 xoptions.c:217
+#: xoptions.c:134 xoptions.c:199
 msgid "off"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:158 xoptions.c:216
+#: xoptions.c:140 xoptions.c:198
 msgid "random"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:195
+#: xoptions.c:177
 msgid "New Shuffle Game"
 msgstr "Tráo Bên..."
 
-#: xoptions.c:204
+#: xoptions.c:186
 msgid "Start-position number:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:207
+#: xoptions.c:189
 msgid "Shuffle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:278 xoptions.c:542
+#: xoptions.c:260 xoptions.c:524
 msgid "classical"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:281 xoptions.c:444
+#: xoptions.c:263 xoptions.c:426
 msgid "minutes for each"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:284
+#: xoptions.c:266
 msgid "moves"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:299 xoptions.c:555
+#: xoptions.c:281 xoptions.c:537
 msgid "incremental"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:302
+#: xoptions.c:284
 msgid "minutes, plus"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:305 xoptions.c:473
+#: xoptions.c:287 xoptions.c:455
 msgid "sec/move"
-msgstr "sôì giây môÞi nýõìc"
+msgstr "số giây mỗi nước"
 
-#: xoptions.c:320 xoptions.c:568
+#: xoptions.c:302 xoptions.c:550
 msgid "fixed time"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:323
+#: xoptions.c:305
 msgid "sec/move (max)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:334 xoptions.c:579
+#: xoptions.c:316 xoptions.c:561
 msgid " OK "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:362 xoptions.c:370
+#: xoptions.c:344 xoptions.c:352
 msgid "Bad Time-Control String"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:411
+#: xoptions.c:393
 msgid "TimeControl Menu"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:444
+#: xoptions.c:426
 msgid "sec/move (max)   "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:444
+#: xoptions.c:426
 msgid "   minutes, plus   "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:473
+#: xoptions.c:455
 msgid "             "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:473
+#: xoptions.c:455
 msgid "moves     "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:522
+#: xoptions.c:504
 msgid "Engine #1 and #2 Time-Odds Factors"
-msgstr "Hêò sôì thõÌi gian leÒ"
+msgstr "Hệ số thời gian lẻ"
+
+#: xoptions.c:783
+msgid "First Engine"
+msgstr ""
 
-#: xoptions.c:795
-msgid "Default Number of Games in Match:"
+#: xoptions.c:783
+msgid "Second Engine"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:808
+msgid "Tournament file:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:809
+msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:810
+msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:812
+msgid "Select Engine:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:813
+msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:814
+msgid "Number of tourney cycles:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:815
+msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:796
+#: xoptions.c:816
 msgid "Pause between Match Games (msec):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:797
+#: xoptions.c:817
+msgid "Save Tourney Games on:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:818
 msgid "Game File with Opening Lines:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:798
+#: xoptions.c:819
 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:799
+#: xoptions.c:820
 msgid "File with Start Positions:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:800
+#: xoptions.c:821
 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:801
+#: xoptions.c:822
 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:813
+#: xoptions.c:834
 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:815
+#: xoptions.c:836
 msgid "Animate Moving"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:816
+#: xoptions.c:837
 msgid "Auto Flag"
-msgstr "Týò Ðôòng Ðãòt CõÌ"
+msgstr "Tự Động Đặt Cờ"
 
-#: xoptions.c:819
+#: xoptions.c:840
 msgid "Drop Menu"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:820
+#: xoptions.c:841
 msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
-msgstr "Ðánh Dâìu Khi Ðang Kéo Quân CõÌ"
+msgstr "Đánh Dấu Khi Đang Kéo Quân Cờ"
 
-#: xoptions.c:822
+#: xoptions.c:843
 msgid "Highlight with Arrow"
-msgstr "Ðánh Dâìu Võìi MuÞi Tên"
+msgstr "Đánh Dấu Với Mũi Tên"
 
-#: xoptions.c:825
+#: xoptions.c:846
 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:826 xoptions.c:929
+#: xoptions.c:847 xoptions.c:950
 msgid "Ponder Next Move"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:827
+#: xoptions.c:848
 msgid "Popup Exit Messages"
-msgstr "Bâòt CýÒa SôÒ Thoát Chýõng triÌnh"
+msgstr "Bật Cửa Sổ Thoát Chương trình"
 
-#: xoptions.c:829
+#: xoptions.c:850
 msgid "Show Coordinates"
-msgstr "Hiêòn Toòa Ðôò"
+msgstr "Hiện Tọa Độ"
 
-#: xoptions.c:830
+#: xoptions.c:851
 msgid "Show Target Squares"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:831
+#: xoptions.c:852
 msgid "Hide Thinking from Human"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:832
+#: xoptions.c:853
 msgid "Test Legality"
-msgstr "KiêÒm Tra Hõòp Lêò"
+msgstr "Kiểm Tra Hợp Lệ"
 
-#: xoptions.c:833
+#: xoptions.c:854
 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:834
+#: xoptions.c:855
 msgid "Flash Rate (high = fast):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:835
+#: xoptions.c:856
 msgid "Animation Speed (high = slow):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:851
+#: xoptions.c:872
 #, c-format
 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:872
+#: xoptions.c:893
 msgid "normal"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:873
+#: xoptions.c:894
 msgid "fairy"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:874
+#: xoptions.c:895
 msgid "FRC"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:875
+#: xoptions.c:896
 msgid "Seirawan"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:876
+#: xoptions.c:897
 msgid "wild castle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:877
+#: xoptions.c:898
 msgid "Superchess"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:878
+#: xoptions.c:899
 msgid "no castle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:879
+#: xoptions.c:900
 msgid "crazyhouse"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:880
+#: xoptions.c:901
 msgid "knightmate"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:881
+#: xoptions.c:902
 msgid "bughouse"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:882
+#: xoptions.c:903
 msgid "berolina"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:883
+#: xoptions.c:904
 msgid "shogi (9x9)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:884
+#: xoptions.c:905
 msgid "cylinder"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:885
+#: xoptions.c:906
 msgid "xiangqi (9x10)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:886
+#: xoptions.c:907
 msgid "shatranj"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:887
+#: xoptions.c:908
 msgid "courier (12x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:888
+#: xoptions.c:909
 msgid "makruk"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:889
+#: xoptions.c:910
 msgid "Great Shatranj (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:890
+#: xoptions.c:911
 msgid "atomic"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:891
+#: xoptions.c:912
 msgid "Capablanca (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:892
+#: xoptions.c:913
 msgid "two kings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:893
+#: xoptions.c:914
 msgid "Gothic (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:894
+#: xoptions.c:915
 msgid "3-checks"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:895
+#: xoptions.c:916
 msgid "janus (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:896
+#: xoptions.c:917
 msgid "suicide"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:897
+#: xoptions.c:918
 msgid "CRC (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:898
+#: xoptions.c:919
 msgid "give-away"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:899
+#: xoptions.c:920
 msgid "Spartan"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:900
+#: xoptions.c:921
 msgid "losers"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:901
+#: xoptions.c:922
 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:902
+#: xoptions.c:923
 msgid "Number of Board Ranks:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:903
+#: xoptions.c:924
 msgid "Number of Board Files:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:904
+#: xoptions.c:925
 msgid "Holdings Size:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:906
+#: xoptions.c:927
 msgid ""
 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
 "pieces only have built-in bitmaps\n"
@@ -1925,532 +1990,540 @@ msgid ""
 "for missing bitmaps. (See manual.)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:930
+#: xoptions.c:951
 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:931
+#: xoptions.c:952
 msgid "Polygot Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:932
+#: xoptions.c:953
 msgid "Hash-Table Size (MB):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:933
+#: xoptions.c:954
 msgid "Nalimov EGTB Path:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:934
+#: xoptions.c:955
 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:935
+#: xoptions.c:956
 msgid "Use GUI Book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:936
+#: xoptions.c:957
 msgid "Opening-Book Filename:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:937
+#: xoptions.c:958
 msgid "Book Depth (moves):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:938
+#: xoptions.c:959
 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:939
+#: xoptions.c:960
 msgid "Engine #1 Has Own Book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:940
+#: xoptions.c:961
 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:945
+#: xoptions.c:966
 msgid "Detect all Mates"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:946
+#: xoptions.c:967
 msgid "Verify Engine Result Claims"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:947
+#: xoptions.c:968
 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:948
+#: xoptions.c:969
 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:949
+#: xoptions.c:970
 msgid "N-Move Rule:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:950
+#: xoptions.c:971
 msgid "N-fold Repeats:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:951
+#: xoptions.c:972
 msgid "Draw after N Moves Total:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:952
+#: xoptions.c:973
 msgid "Win / Loss Threshold:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:953
+#: xoptions.c:974
 msgid "Negate Score of Engine #1"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:954
+#: xoptions.c:975
 msgid "Negate Score of Engine #2"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:964
+#: xoptions.c:985
 msgid "Auto-Kibitz"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:965
+#: xoptions.c:986
 msgid "Auto-Comment"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:966
+#: xoptions.c:987
 msgid "Auto-Observe"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:967
+#: xoptions.c:988
 msgid "Auto-Raise Board"
-msgstr "Týò Ðôòng Hiêòn Bàn CõÌ"
+msgstr "Tự Động Hiện Bàn Cờ"
 
-#: xoptions.c:968
+#: xoptions.c:989
 msgid "Background Observe while Playing"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:969
+#: xoptions.c:990
 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:970
+#: xoptions.c:991
 msgid "Get Move List"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:971
+#: xoptions.c:992
 msgid "Quiet Play"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:972
+#: xoptions.c:993
 msgid "Seek Graph"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:973
+#: xoptions.c:994
 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:974
+#: xoptions.c:995
 msgid "Premove"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:975
+#: xoptions.c:996
 msgid "Premove for White"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:976
+#: xoptions.c:997
 msgid "First White Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:977
+#: xoptions.c:998
 msgid "Premove for Black"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:978
+#: xoptions.c:999
 msgid "First Black Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:980
+#: xoptions.c:1001
 msgid "Alarm"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:981
+#: xoptions.c:1002
 msgid "Alarm Time (msec):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:983
+#: xoptions.c:1004
 msgid "Colorize Messages"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:984
+#: xoptions.c:1005
 msgid "Shout Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:985
+#: xoptions.c:1006
 msgid "S-Shout Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:986
+#: xoptions.c:1007
 msgid "Channel #1 Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:987
+#: xoptions.c:1008
 msgid "Other Channel Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:988
+#: xoptions.c:1009
 msgid "Kibitz Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:989
+#: xoptions.c:1010
 msgid "Tell Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:990
+#: xoptions.c:1011
 msgid "Challenge Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:991
+#: xoptions.c:1012
 msgid "Request Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:992
+#: xoptions.c:1013
 msgid "Seek Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:997
+#: xoptions.c:1018
 msgid "Auto-Display Tags"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:998
+#: xoptions.c:1019
 msgid "Auto-Display Comment"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:999
+#: xoptions.c:1020
 msgid ""
 "Auto-Play speed of loaded games\n"
 "(0 = instant, -1 = off):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1000
+#: xoptions.c:1021
 msgid "Seconds per Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1005
+#: xoptions.c:1026
 msgid "Auto-Save Games"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1006
+#: xoptions.c:1027
 msgid "Save Games on File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1007
+#: xoptions.c:1028
 msgid "Save Final Positions on File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1008
+#: xoptions.c:1029
 msgid "PGN Event Header:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1009
+#: xoptions.c:1030
 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1010
+#: xoptions.c:1031
 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1011
+#: xoptions.c:1032
 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1016
+#: xoptions.c:1037
 msgid "No Sound"
 msgstr "Không âm thanh"
 
-#: xoptions.c:1017
+#: xoptions.c:1038
 msgid "Default Beep"
-msgstr "Tiêìng tút ngâÌm ðiònh"
+msgstr "Tiếng tút ngầm định"
 
-#: xoptions.c:1018
+#: xoptions.c:1039
 msgid "Above WAV File"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1019
+#: xoptions.c:1040
 msgid "Car Horn"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1020
+#: xoptions.c:1041
 msgid "Cymbal"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1021
+#: xoptions.c:1042
 msgid "Ding"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1022
+#: xoptions.c:1043
 msgid "Gong"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1023
+#: xoptions.c:1044
 msgid "Laser"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1024
+#: xoptions.c:1045
 msgid "Penalty"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1025
+#: xoptions.c:1046
 msgid "Phone"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1026
+#: xoptions.c:1047
 msgid "Pop"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1027
+#: xoptions.c:1048
 msgid "Slap"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1028
+#: xoptions.c:1049
 msgid "Wood Thunk"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1030
+#: xoptions.c:1051
 msgid "User File"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1058
+#: xoptions.c:1079
 msgid "Sound Program:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1059
+#: xoptions.c:1080
 msgid "Sounds Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1060
+#: xoptions.c:1081
 msgid "User WAV File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1061
+#: xoptions.c:1082
 msgid "Try-Out Sound:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1062
+#: xoptions.c:1083
 msgid "Play"
-msgstr "Chõi"
+msgstr "Chơi"
 
-#: xoptions.c:1063
+#: xoptions.c:1084
 msgid "Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1064
+#: xoptions.c:1085
 msgid "Win:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1065
+#: xoptions.c:1086
 msgid "Lose:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1066
+#: xoptions.c:1087
 msgid "Draw:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1067
+#: xoptions.c:1088
 msgid "Unfinished:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1068
+#: xoptions.c:1089
 msgid "Alarm:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1069
+#: xoptions.c:1090
 msgid "Shout:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1070
+#: xoptions.c:1091
 msgid "S-Shout:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1071
+#: xoptions.c:1092
 msgid "Channel:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1072
+#: xoptions.c:1093
 msgid "Channel 1:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1073
+#: xoptions.c:1094
 msgid "Tell:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1074
+#: xoptions.c:1095
 msgid "Kibitz:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1075
+#: xoptions.c:1096
 msgid "Challenge:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1076
+#: xoptions.c:1097
 msgid "Request:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1077
+#: xoptions.c:1098
 msgid "Seek:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1162
+#: xoptions.c:1182
 msgid "White Piece Color:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1168
+#: xoptions.c:1188
 msgid "Black Piece Color:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1174
+#: xoptions.c:1194
 msgid "Light Square Color:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1180
+#: xoptions.c:1200
 msgid "Dark Square Color:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1186
+#: xoptions.c:1206
 msgid "Highlight Color:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1192
+#: xoptions.c:1212
 msgid "Premove Highlight Color:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1198
+#: xoptions.c:1218
 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1200
+#: xoptions.c:1220
 msgid "Mono Mode"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1201
+#: xoptions.c:1221
 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1202
+#: xoptions.c:1222
 msgid "Light-Squares Texture File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1203
+#: xoptions.c:1223
 msgid "Dark-Squares Texture File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1204
+#: xoptions.c:1224
 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1205
+#: xoptions.c:1225
 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1650
+#: xoptions.c:1373
+msgid "Engine has no options"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1466
+msgid "browse"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1677
 msgid "ICS Options"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1659
+#: xoptions.c:1686
 msgid "Load Game Options"
-msgstr "Các Lýòa Choòn TaÒi Ván CõÌ"
+msgstr "Các Lựa Chọn Tải Ván Cờ"
 
-#: xoptions.c:1668
+#: xoptions.c:1695
 msgid "Save Game Options"
-msgstr "Các Lýòa Choòn Lýu Ván CõÌ"
+msgstr "Các Lựa Chọn Lưu Ván Cờ"
 
-#: xoptions.c:1678
+#: xoptions.c:1705
 msgid "Sound Options"
 msgstr "Âm thanh"
 
-#: xoptions.c:1687
+#: xoptions.c:1714
 msgid "Board Options"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1707
+#: xoptions.c:1734
 msgid "Common Engine Settings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1716
+#: xoptions.c:1743
 msgid "New Variant"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1726
+#: xoptions.c:1753
 msgid "General Options"
-msgstr "Các Lýòa Choòn Chung"
+msgstr "Các Lựa Chọn Chung"
 
-#: xoptions.c:1735
+#: xoptions.c:1764
 msgid "Match Options"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1936
+#: xoptions.c:1962
 msgid "ICS input box"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1965
+#: xoptions.c:1991
 msgid "Type a move"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1987
+#: xoptions.c:2013
 msgid "Engine Settings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2013
-msgid "First Engine"
+#: xoptions.c:2042
+msgid "Select engine from list:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2013
-msgid "Second Engine"
+#: xoptions.c:2043
+msgid "or specify one below:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2107
-msgid "Select engine from list:"
+#: xoptions.c:2044
+msgid "Nickname (optional):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2108
-msgid "or specify one below:"
+#: xoptions.c:2045
+msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2109
+#: xoptions.c:2046
 msgid "Engine Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2110
+#: xoptions.c:2047
 msgid "Engine Command:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2111
+#: xoptions.c:2048
 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2112
+#: xoptions.c:2049
 msgid "UCI"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2113
+#: xoptions.c:2050
 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2114
+#: xoptions.c:2051
 msgid "Must not use GUI book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2115
+#: xoptions.c:2052
 msgid "Add this engine to the list"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2116
+#: xoptions.c:2053
 msgid "Force current variant with this engine"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2117
+#: xoptions.c:2054
 msgid "Load mentioned engine as"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2132
+#: xoptions.c:2071
 msgid "Load engine"
 msgstr ""
index ce20eb9..e0f5100 100644 (file)
@@ -4,13 +4,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the XBoard package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 #
-#: xoptions.c:326
+#: xoptions.c:308
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU xboard master-20110411\n"
+"Project-Id-Version: GNU xboard master-20110507\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-23 09:01-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-07 23:09-0700\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -19,417 +19,450 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: backend.c:799
+#: backend.c:814
 #, c-format
 msgid "protocol version %d not supported"
-msgstr "ЭÒé°æ±¾ %d ²»±»Ö§³Ö"
+msgstr "协议版本 %d 不被支持"
 
-#: backend.c:907
+#: backend.c:886
+msgid "You did not specify the engine executable"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:934
 #, c-format
 msgid "bad timeControl option %s"
-msgstr "·Ç·¨µÄ\"timeControl\"(ʱ¼ä¿ØÖÆ)Ñ¡Ïî %s"
+msgstr "非法的\"timeControl\"(时间控制)选项 %s"
 
-#: backend.c:922
+#: backend.c:949
 #, c-format
 msgid "bad searchTime option %s"
-msgstr "·Ç·¨µÄ\"searchTime\"(ËÑË÷ʱ¼ä)Ñ¡Ïî %s"
+msgstr "非法的\"searchTime\"(搜索时间)选项 %s"
 
-#: backend.c:964
+#: backend.c:1047
 #, c-format
 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
-msgstr "±äÌå %s Ö»ÔÚICSģʽÏÂÖ§³Ö"
+msgstr "变体 %s 只在ICS模式下支持"
 
-#: backend.c:982
+#: backend.c:1065
 #, c-format
 msgid "Unknown variant name %s"
-msgstr "δ֪µÄ±äÌåÃû %s"
+msgstr "未知的变体名 %s"
 
-#: backend.c:1224
+#: backend.c:1307
 msgid "Starting chess program"
-msgstr "Æô¶¯¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò"
-
-#: backend.c:1234
-msgid "Can't have a match with no chess programs"
-msgstr "ûÓÐÏóÆå³ÌÐòʱÎÞ·¨½øÐбÈÈü"
+msgstr "启动国际象棋程序"
 
-#: backend.c:1246
+#: backend.c:1330
 msgid "Bad game file"
-msgstr "Æå¾ÖÎļþ´íÎó"
+msgstr "棋局文件错误"
 
-#: backend.c:1255
+#: backend.c:1337
 msgid "Bad position file"
-msgstr "¾ÖÃæÎļþ´íÎó"
+msgstr "局面文件错误"
+
+#: backend.c:1351
+msgid "Pick new game"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:1287
+#: backend.c:1409
+#, c-format
+msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:1416
+msgid "Can't have a match with no chess programs"
+msgstr "没有象棋程序时无法进行比赛"
+
+#: backend.c:1450
 #, c-format
 msgid "Could not open comm port %s"
-msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÍ¨Ñ¶¶Ë¿Ú %s"
+msgstr "无法打开通讯端口 %s"
 
-#: backend.c:1290
+#: backend.c:1453
 #, c-format
 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
-msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓÖ÷»ú %s ¶Ë¿Ú %s"
+msgstr "无法连接主机 %s 端口 %s"
 
-#: backend.c:1346
+#: backend.c:1509
 #, c-format
 msgid "Unknown initialMode %s"
-msgstr "δ֪µÄ\"initialMode\"(³õʼģʽ)Ñ¡Ïî %s"
+msgstr "未知的\"initialMode\"(初始模式)选项 %s"
 
-#: backend.c:1363
+#: backend.c:1533
 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
-msgstr "\"AnalyzeFile\"(·ÖÎöÎļþ)ģʽ±ØÐëÖ¸¶¨Ò»¸öÆå¾ÖÎļþ"
+msgstr "\"AnalyzeFile\"(分析文件)模式必须指定一个棋局文件"
 
-#: backend.c:1390
+#: backend.c:1560
 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
-msgstr "\"Analysis\"(·ÖÎö)ģʽ±ØÐëÆô¶¯¹ú¼ÊÏóÆåÒýÇæ"
+msgstr "\"Analysis\"(分析)模式必须启动国际象棋引擎"
 
-#: backend.c:1394
+#: backend.c:1564
 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"Analysis\"(·ÖÎö)ģʽÎÞ·¨ÔÚICSģʽϹ¤×÷"
+msgstr "\"Analysis\"(分析)模式无法在ICS模式下工作"
 
-#: backend.c:1405
+#: backend.c:1575
 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
-msgstr "\"MachineWhite\"(µçÄÔÖ´°×)ģʽ±ØÐëÆô¶¯¹ú¼ÊÏóÆåÒýÇæ"
+msgstr "\"MachineWhite\"(电脑执白)模式必须启动国际象棋引擎"
 
-#: backend.c:1410
+#: backend.c:1580
 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"MachineWhite\"(µçÄÔÖ´°×)ģʽÎÞ·¨ÔÚICSģʽÏÂÔËÐÐ"
+msgstr "\"MachineWhite\"(电脑执白)模式无法在ICS模式下运行"
 
-#: backend.c:1417
+#: backend.c:1587
 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
-msgstr "\"MachineBlack\"(µçÄÔÖ´ºÚ)ģʽ±ØÐëÆô¶¯¹ú¼ÊÏóÆåÒýÇæ"
+msgstr "\"MachineBlack\"(电脑执黑)模式必须启动国际象棋引擎"
 
-#: backend.c:1422
+#: backend.c:1592
 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"MachineBlack\"(µçÄÔÖ´ºÚ)ģʽÎÞ·¨ÔÚICSģʽÏÂÔËÐÐ"
+msgstr "\"MachineBlack\"(电脑执黑)模式无法在ICS模式下运行"
 
-#: backend.c:1429
+#: backend.c:1599
 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
-msgstr "\"TwoMachines\"(·ÖÎö)ģʽ±ØÐëÆô¶¯¹ú¼ÊÏóÆåÒýÇæ"
+msgstr "\"TwoMachines\"(分析)模式必须启动国际象棋引擎"
 
-#: backend.c:1434
+#: backend.c:1604
 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"TwoMachines\"(µçÄÔ¶ÔÞÄ)ģʽÎÞ·¨ÔÚICSģʽÏÂÔËÐÐ"
+msgstr "\"TwoMachines\"(电脑对弈)模式无法在ICS模式下运行"
 
-#: backend.c:1445
+#: backend.c:1615
 msgid "Training mode requires a game file"
-msgstr "\"Training\"(ѵÁ·)ģʽ±ØÐëÖ¸¶¨Ò»¸öÆå¾ÖÎļþ"
+msgstr "\"Training\"(训练)模式必须指定一个棋局文件"
 
-#: backend.c:1606 backend.c:1650 backend.c:1675 backend.c:2086
+#: backend.c:1776 backend.c:1820 backend.c:1845 backend.c:2256
 msgid "Error writing to ICS"
-msgstr "·¢ËÍÐÅÏ¢¸øICSʱ³ö´í"
+msgstr "发送信息给ICS时出错"
 
-#: backend.c:1610
+#: backend.c:1780
 msgid "Error reading from keyboard"
-msgstr "¶ÁÈ¡¼üÅÌʱ³ö´í"
+msgstr "读取键盘时出错"
 
-#: backend.c:1613
+#: backend.c:1783
 msgid "Got end of file from keyboard"
-msgstr "¶ÁÈ¡¼üÅÌʱÓöµ½Îļþβ"
+msgstr "读取键盘时遇到文件尾"
 
-#: backend.c:1924
+#: backend.c:2094
 #, c-format
 msgid "Unknown wild type %d"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1935
+#: backend.c:2105
 #, c-format
 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:2000 xboard.c:7151
+#: backend.c:2170 xboard.c:7154
 msgid "Error writing to display"
-msgstr "·¢ËÍÐÅÏ¢¸øÏÔʾÆ÷ʱ³ö´í"
+msgstr "发送信息给显示器时出错"
 
-#: backend.c:2745
+#: backend.c:2915
 #, c-format
 msgid "your opponent kibitzes: %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3263
+#: backend.c:3435
 msgid "Error gathering move list: two headers"
-msgstr "¶ÁÈ¡×Å·¨Ê±³ö´í£¬³öÏÖÁ½¸ö¿ªÍ·"
+msgstr "读取着法时出错,出现两个开头"
 
-#: backend.c:3277
+#: backend.c:3449
 #, c-format
 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3310
+#: backend.c:3482
 msgid "Error gathering move list: nested"
-msgstr "¶ÁÈ¡×Å·¨Ê±³ö´í£¬Ç¶Ì×´íÎó"
+msgstr "读取着法时出错,嵌套错误"
 
-#: backend.c:3542
+#: backend.c:3714
 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3879
+#: backend.c:4051
 msgid "Connection closed by ICS"
-msgstr "Á¬½Ó±»ICS¹Ø±Õ"
+msgstr "连接被ICS关闭"
 
-#: backend.c:3881
+#: backend.c:4053
 msgid "Error reading from ICS"
-msgstr "¶ÁÈ¡ICSÐÅϢʱ³ö´í"
+msgstr "读取ICS信息时出错"
 
-#: backend.c:3932
+#: backend.c:4104
 #, c-format
 msgid "Parsing board: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3956
+#: backend.c:4128
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse board string:\n"
 "\"%s\""
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3965 backend.c:8959
+#: backend.c:4137 backend.c:9189
 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
-msgstr "Æå¾ÖÌ«³¤£¬ÐèÒªÔö¼Ó\"MAX_MOVES\"²¢ÖØбàÒë"
+msgstr "棋局太长,需要增加\"MAX_MOVES\"并重新编译"
 
-#: backend.c:4059
+#: backend.c:4231
 msgid "Error gathering move list: extra board"
-msgstr "¶ÁÈ¡×Å·¨Ê±³ö´í£¬³¬³öÆåÅÌ"
+msgstr "读取着法时出错,超出棋盘"
 
-#: backend.c:4479 backend.c:4501
+#: backend.c:4651 backend.c:4673
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
-msgstr "ÎÞ·¨½âÎö´ÓICS¶Áµ½µÄ×Å·¨\"%s\""
+msgstr "无法解析从ICS读到的着法\"%s\""
 
-#: backend.c:4716
+#: backend.c:4888
 #, c-format
 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
-msgstr "say ÄÚ²¿´íÎ󣬷Ƿ¨µÄ\"moveType\"(×Å·¨ÀàÐÍ) %d (%d,%d-%d,%d)"
+msgstr "say 内部错误,非法的\"moveType\"(着法类型) %d (%d,%d-%d,%d)"
 
-#: backend.c:5601
+#: backend.c:5787
 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:5948
+#: backend.c:6134
 msgid "You are playing Black"
-msgstr "ÄãÔÚÖ´ºÚ"
+msgstr "你在执黑"
 
-#: backend.c:5957 backend.c:5982
+#: backend.c:6143 backend.c:6168
 msgid "You are playing White"
-msgstr "ÄãÔÚÖ´°×"
+msgstr "你在执白"
 
-#: backend.c:5964 backend.c:5990 backend.c:6109 backend.c:6132 backend.c:6148
-#: backend.c:12716
+#: backend.c:6150 backend.c:6176 backend.c:6295 backend.c:6318 backend.c:6334
+#: backend.c:13175
 msgid "It is White's turn"
-msgstr "ÂÖµ½°×·½×ßÆå"
+msgstr "轮到白方走棋"
 
-#: backend.c:5968 backend.c:5994 backend.c:6117 backend.c:6138 backend.c:6169
-#: backend.c:12708
+#: backend.c:6154 backend.c:6180 backend.c:6303 backend.c:6324 backend.c:6355
+#: backend.c:13167
 msgid "It is Black's turn"
-msgstr "ÂÖµ½ºÚ·½×ßÆå"
+msgstr "轮到黑方走棋"
 
-#: backend.c:6006
+#: backend.c:6192
 msgid "Displayed position is not current"
-msgstr "ÏÔʾµÄ¾ÖÃæ²»Êǵ±Ç°¾ÖÃæ"
+msgstr "显示的局面不是当前局面"
 
-#: backend.c:6240
+#: backend.c:6426
 msgid "Illegal move"
-msgstr "×Å·¨´íÎó"
+msgstr "着法错误"
 
-#: backend.c:6303
+#: backend.c:6489
 msgid "End of game"
-msgstr "Æå¾Ö½áÊø"
+msgstr "棋局结束"
 
-#: backend.c:6306
+#: backend.c:6492
 msgid "Incorrect move"
-msgstr "×Å·¨´íÎó"
+msgstr "着法错误"
 
-#: backend.c:6596
+#: backend.c:6782
 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7478
+#: backend.c:7708
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
-msgstr "´Ó%s»úÆ÷¶Áµ½²»ºÏÀí×Å·¨\"%s\""
+msgstr "从%s机器读到不合理着法\"%s\""
 
-#: backend.c:7701
+#: backend.c:7931
 msgid "Bad FEN received from engine"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7842 xboard.c:5762 xboard.c:5806
+#: backend.c:8072 xboard.c:5765 xboard.c:5809
 #, c-format
 msgid "%s does not support analysis"
-msgstr "%s ²»Ö§³Ö·ÖÎö¹¦ÄÜ"
+msgstr "%s 不支持分析功能"
 
-#: backend.c:7908
+#: backend.c:8138
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
-msgstr "²»ºÏÀí×Å·¨\"%s\" (%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò¾Ü¾ø½ÓÊܸÃ×Å·¨)"
+msgstr "不合理着法\"%s\" (%s国际象棋程序拒绝接受该着法)"
 
-#: backend.c:7933
+#: backend.c:8163
 #, c-format
 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò %s(ÔÚÖ÷»ú %s ÉÏ)£¬%s\n"
+msgstr "无法启动%s国际象棋程序 %s(在主机 %s 上),%s\n"
 
-#: backend.c:7954
+#: backend.c:8184
 #, c-format
 msgid "Hint: %s"
-msgstr "Ìáʾ %s"
+msgstr "提示 %s"
 
-#: backend.c:7959
+#: backend.c:8189
 #, c-format
 msgid ""
 "Illegal hint move \"%s\"\n"
 "from %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8134
+#: backend.c:8364
 msgid "Machine accepts your draw offer"
 msgstr " *.*"
 
-#: backend.c:8137
+#: backend.c:8367
 msgid ""
 "Machine offers a draw\n"
 "Select Action / Draw to agree"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8500
+#: backend.c:8730
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
-msgstr "ICSÊä³ö²»Ã÷È·µÄ×Å·¨\"%s\""
+msgstr "ICS输出不明确的着法\"%s\""
 
-#: backend.c:8510
+#: backend.c:8740
 #, c-format
 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
-msgstr "ICSÊä³ö²»Ã÷È·µÄ×Å·¨\"%s\""
+msgstr "ICS输出不明确的着法\"%s\""
 
-#: backend.c:8521
+#: backend.c:8751
 msgid "Gap in move list"
-msgstr "×Å·¨¶Ï¿ª"
+msgstr "着法断开"
 
-#: backend.c:9097 xoptions.c:846
+#: backend.c:9328 xoptions.c:867
 #, c-format
 msgid "Variant %s not supported by %s"
-msgstr "±äÌå %s ²»±» %s ËùÖ§³Ö"
+msgstr "变体 %s 不被 %s 所支持"
 
-#: backend.c:9211
+#: backend.c:9442
 #, c-format
 msgid "Startup failure on '%s'"
-msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯'%s'"
+msgstr "无法启动'%s'"
 
-#: backend.c:9234 backend.c:12187
+#: backend.c:9465
 msgid "Waiting for first chess program"
-msgstr "µÈ´ýµÚÒ»¸ö¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò"
+msgstr "等待第一个国际象棋程序"
 
-#: backend.c:9239 backend.c:12113 backend.c:12196
+#: backend.c:9470 backend.c:12565
 msgid "Waiting for second chess program"
-msgstr "µÈ´ýµÚ¶þ¸ö¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò"
+msgstr "等待第二个国际象棋程序"
+
+#: backend.c:9638
+msgid "Bad tournament file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9650
+msgid "Waiting for other game(s)"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:9658
+#: backend.c:10077
 #, c-format
 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
-msgstr "±ÈÈü %s vs. %s: ×îÖձȷ֠%d-%d-%d"
+msgstr "比赛 %s vs. %s: 最终比分 %d-%d-%d"
 
-#: backend.c:10081 backend.c:10112
+#: backend.c:10518 backend.c:10549
 #, c-format
 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
-msgstr "²»ºÏÀí×Å·¨ %d.%s%s"
+msgstr "不合理着法 %d.%s%s"
 
-#: backend.c:10101
+#: backend.c:10538
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
-msgstr "²»Ã÷È·µÄ×Å·¨ %d.%s%s"
+msgstr "不明确的着法 %d.%s%s"
 
-#: backend.c:10158 backend.c:10804 backend.c:10994 backend.c:11356
+#: backend.c:10595 backend.c:11241 backend.c:11432 backend.c:11801
 #, c-format
 msgid "Can't open \"%s\""
-msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª\"%s\""
+msgstr "无法打开\"%s\""
 
-#: backend.c:10170 xboard.c:5338
+#: backend.c:10607 xboard.c:5341
 msgid "Cannot build game list"
-msgstr "ÎÞ·¨½¨Á¢Æå¾ÖÁбí"
+msgstr "无法建立棋局列表"
 
-#: backend.c:10259
+#: backend.c:10696
 msgid "No more games in this message"
-msgstr "ÕâÌõÐÅÏ¢²»°üº¬¸ü¶àµÄÆå¾Ö"
+msgstr "这条信息不包含更多的棋局"
 
-#: backend.c:10300
+#: backend.c:10737
 msgid "No game has been loaded yet"
-msgstr "ÉÐδÓÐÆå¾ÖÔØÈë"
+msgstr "尚未有棋局载入"
 
-#: backend.c:10304 backend.c:10782 xgamelist.c:408
+#: backend.c:10741 backend.c:11219 xgamelist.c:397
 msgid "Can't back up any further"
-msgstr "ÎÞ·¨ÔÙºóÍËÁË"
+msgstr "无法再后退了"
 
-#: backend.c:10360
+#: backend.c:10797
 msgid "Game number out of range"
-msgstr "Æå¾ÖÊýÁ¿³¬³ö·¶Î§"
+msgstr "棋局数量超出范围"
 
-#: backend.c:10371
+#: backend.c:10808
 msgid "Can't seek on game file"
-msgstr "ÎÞ·¨ËÑË÷Æå¾ÖÎļþ"
+msgstr "无法搜索棋局文件"
 
-#: backend.c:10429
+#: backend.c:10866
 msgid "Game not found in file"
-msgstr "ÎļþÖÐûÓÐÕÒµ½Æå¾Ö"
+msgstr "文件中没有找到棋局"
 
-#: backend.c:10557 backend.c:10884
+#: backend.c:10994 backend.c:11321
 msgid "Bad FEN position in file"
-msgstr "ÎļþÖеÄFEN¾ÖÃæ´íÎó"
+msgstr "文件中的FEN局面错误"
 
-#: backend.c:10707
+#: backend.c:11144
 msgid "No moves in game"
-msgstr  "Æå¾ÖÖÐûÓÐ×Å·¨"
+msgstr  "棋局中没有着法"
 
-#: backend.c:10778
+#: backend.c:11215
 msgid "No position has been loaded yet"
-msgstr "ÉÐδÓоÖÃæÔØÈë"
+msgstr "尚未有局面载入"
 
-#: backend.c:10845 backend.c:10856
+#: backend.c:11282 backend.c:11293
 msgid "Can't seek on position file"
-msgstr "ÎÞ·¨ËÑË÷¾ÖÃæÎļþ"
+msgstr "无法搜索局面文件"
 
-#: backend.c:10863 backend.c:10875
+#: backend.c:11300 backend.c:11312
 msgid "Position not found in file"
-msgstr "ÎļþÖÐûÓÐ×ŵ½¾ÖÃæ"
+msgstr "文件中没有着到局面"
 
-#: backend.c:10916
+#: backend.c:11353
 msgid "Black to play"
-msgstr "ÂÖµ½ºÚ·½×ßÆå"
+msgstr "轮到黑方走棋"
 
-#: backend.c:10919
+#: backend.c:11356
 msgid "White to play"
-msgstr "ÂÖµ½°×·½×ßÆå"
+msgstr "轮到白方走棋"
+
+#: backend.c:11437 backend.c:11806
+msgid "Waiting for access to save file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11439
+msgid "Saving game"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11808
+msgid "Saving position"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:11487
+#: backend.c:11938
 msgid ""
 "You have edited the game history.\n"
 "Use Reload Same Game and make your move again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11492
+#: backend.c:11943
 msgid ""
 "You have entered too many moves.\n"
 "Back up to the correct position and try again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11497
+#: backend.c:11948
 msgid ""
 "Displayed position is not current.\n"
 "Step forward to the correct position and try again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11544
+#: backend.c:11995
 msgid "You have not made a move yet"
-msgstr "Ò»²½ÆåҲû×ß¹ý"
+msgstr "一步棋也没走过"
 
-#: backend.c:11565
+#: backend.c:12016
 msgid ""
 "The cmail message is not loaded.\n"
 "Use Reload CMail Message and make your move again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11570
+#: backend.c:12021
 msgid "No unfinished games"
 msgstr "No unfinished games"
 
-#: backend.c:11576
+#: backend.c:12027
 #, c-format
 msgid ""
 "You have already mailed a move.\n"
@@ -439,210 +472,210 @@ msgid ""
 "on the command line."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11591
+#: backend.c:12042
 msgid "Failed to invoke cmail"
 msgstr "Failed to invoke cmail"
 
-#: backend.c:11653
+#: backend.c:12104
 #, c-format
 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
 msgstr "Waiting for reply from opponent\n"
 
-#: backend.c:11675
+#: backend.c:12126
 #, c-format
 msgid "Still need to make move for game\n"
 msgstr "Still need to make move for game\n"
 
-#: backend.c:11679
+#: backend.c:12130
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for both games\n"
 msgstr "Still need to make moves for both games\n"
 
-#: backend.c:11683
+#: backend.c:12134
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
 msgstr "Still need to make moves for all %d games\n"
 
-#: backend.c:11690
+#: backend.c:12141
 #, c-format
 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
 msgstr "Still need to make a move for game %s\n"
 
-#: backend.c:11696
+#: backend.c:12147
 #, c-format
 msgid "No unfinished games\n"
 msgstr "No unfinished games\n"
 
-#: backend.c:11698
+#: backend.c:12149
 #, c-format
 msgid "Ready to send mail\n"
 msgstr "Ready to send mail\n"
 
-#: backend.c:11703
+#: backend.c:12154
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
 msgstr "Still need to make moves for games %s\n"
 
-#: backend.c:11857
+#: backend.c:12308
 msgid "Edit comment"
-msgstr "±à¼­×¢ÊÍ"
+msgstr "编辑注释"
 
-#: backend.c:11859
+#: backend.c:12310
 #, c-format
 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
-msgstr "±à¼­×¢ÊÍ %d.%s%s"
+msgstr "编辑注释 %d.%s%s"
 
-#: backend.c:11951
+#: backend.c:12403
 msgid "It is not White's turn"
-msgstr "ûÓÐÂÖµ½°×·½×ßÆå"
+msgstr "没有轮到白方走棋"
 
-#: backend.c:12032
+#: backend.c:12484
 msgid "It is not Black's turn"
-msgstr "ûÓÐÂÖµ½ºÚ·½×ßÆå"
+msgstr "没有轮到黑方走棋"
 
-#: backend.c:12133
+#: backend.c:12585
 #, c-format
 msgid "Starting %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12159 backend.c:13227
+#: backend.c:12613 backend.c:13688
 msgid ""
 "Wait until your turn,\n"
 "or select Move Now"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12278
+#: backend.c:12737
 msgid "Training mode off"
-msgstr "ѵÁ·Ä£Ê½ÒѹرÕ"
+msgstr "训练模式已关闭"
 
-#: backend.c:12286
+#: backend.c:12745
 msgid "Training mode on"
-msgstr "ѵÁ·Ä£Ê½ÒÑ´ò¿ª"
+msgstr "训练模式已打开"
 
-#: backend.c:12289
+#: backend.c:12748
 msgid "Already at end of game"
-msgstr "Æå¾ÖÒѾ­½áÊø"
+msgstr "棋局已经结束"
 
-#: backend.c:12370
+#: backend.c:12829
 msgid "Warning: You are still playing a game"
-msgstr "×¢Ò⣺ÄãÕýÔÚ½øÐÐÆå¾Ö"
+msgstr "注意:你正在进行棋局"
 
-#: backend.c:12373
+#: backend.c:12832
 msgid "Warning: You are still observing a game"
-msgstr "×¢Ò⣺ÄãÕýÔÚÅÔ¹ÛÆå¾Ö"
+msgstr "注意:你正在旁观棋局"
 
-#: backend.c:12376
+#: backend.c:12835
 msgid "Warning: You are still examining a game"
-msgstr "×¢Ò⣺ÄãÕýÔÚÑо¿Æå¾Ö"
+msgstr "注意:你正在研究棋局"
 
-#: backend.c:12450
+#: backend.c:12909
 msgid "Close ICS engine analyze..."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12733
+#: backend.c:13192
 msgid "That square is occupied"
-msgstr "¸ñ×ÓÒÑ·ÅÆå×Ó"
+msgstr "格子已放棋子"
 
-#: backend.c:12757 backend.c:12783
+#: backend.c:13216 backend.c:13242
 msgid "There is no pending offer on this move"
-msgstr "¸Ã×Å·¨Ã»Óдý¶¨µÄÌáÒé"
+msgstr "该着法没有待定的提议"
 
-#: backend.c:12819 backend.c:12830
+#: backend.c:13278 backend.c:13289
 msgid "Your opponent is not out of time"
-msgstr "¶ÔÊÖûÓг¬Ê±"
+msgstr "对手没有超时"
 
-#: backend.c:12892
+#: backend.c:13351
 msgid "You must make your move before offering a draw"
-msgstr "±ØÐë×ßÍêÆå²ÅÄÜÌáºÍ"
+msgstr "必须走完棋才能提和"
 
-#: backend.c:13209
+#: backend.c:13670
 msgid "You are not examining a game"
-msgstr "ûÓзÖÎöÆå¾Ö"
+msgstr "没有分析棋局"
 
-#: backend.c:13213
+#: backend.c:13674
 msgid "You can't revert while pausing"
-msgstr "ÔÝͣʱ²»Äܸ´Ô­Æå¾Ö"
+msgstr "暂停时不能复原棋局"
 
-#: backend.c:13267 backend.c:13274
+#: backend.c:13728 backend.c:13735
 msgid "It is your turn"
-msgstr "ÂÖµ½Äã×ßÆå"
+msgstr "轮到你走棋"
 
-#: backend.c:13325 backend.c:13332 backend.c:13351 backend.c:13358
+#: backend.c:13786 backend.c:13793 backend.c:13812 backend.c:13819
 msgid "Wait until your turn"
-msgstr "µÈ´ý¶ÔÊÖ×ßÆå"
+msgstr "等待对手走棋"
 
-#: backend.c:13337
+#: backend.c:13798
 msgid "No hint available"
-msgstr "ûÓпÉÓõÄÌáʾ"
+msgstr "没有可用的提示"
 
-#: backend.c:13799
+#: backend.c:14260
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s chess program"
-msgstr "·¢ËÍÐÅÏ¢µ½%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐòʱ³ö´í"
+msgstr "发送信息到%s国际象棋程序时出错"
 
-#: backend.c:13803 backend.c:13833
+#: backend.c:14263 backend.c:14298
 #, c-format
 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13828
+#: backend.c:14294
 #, c-format
 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
-msgstr "´íÎó£º%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò(%s)ͻȻÍ˳öÁË"
+msgstr "错误:%s国际象棋程序(%s)突然退出了"
 
-#: backend.c:13842
+#: backend.c:14311
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
-msgstr "´Ó%s¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐò(%s)½ÓÊÕÐÅϢʱ³ö´í"
+msgstr "从%s国际象棋程序(%s)接收信息时出错"
 
-#: backend.c:14255
+#: backend.c:14724
 #, c-format
 msgid "%s engine has too many options\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:14408
+#: backend.c:14877
 msgid "Displayed move is not current"
-msgstr "ÏÔʾµÄ×Å·¨²»Êǵ±Ç°×Å·¨"
+msgstr "显示的着法不是当前着法"
 
-#: backend.c:14417
+#: backend.c:14886
 msgid "Could not parse move"
-msgstr "ÎÞ·¨½âÎö×Å·¨"
+msgstr "无法解析着法"
 
-#: backend.c:14556 backend.c:14578
+#: backend.c:15025 backend.c:15047
 msgid "Both flags fell"
-msgstr "Ë«·½¶¼³¬Ê±ÁË"
+msgstr "双方都超时了"
 
-#: backend.c:14558
+#: backend.c:15027
 msgid "White's flag fell"
-msgstr "°×·½³¬Ê±"
+msgstr "白方超时"
 
-#: backend.c:14580
+#: backend.c:15049
 msgid "Black's flag fell"
-msgstr "ºÚ·½³¬Ê±"
+msgstr "黑方超时"
 
-#: backend.c:15520
+#: backend.c:15989
 msgid "Bad FEN position in clipboard"
-msgstr "¼ôÌù°åµÄFEN¾ÖÃæ´íÎó"
+msgstr "剪贴板的FEN局面错误"
 
 #: xboard.c:600
 msgid "New Game        Ctrl+N"
-msgstr "ÖØÖÃÆå¾Ö(N)   Ctrl+N"
+msgstr "重置棋局(N)   Ctrl+N"
 
 #: xboard.c:601
 msgid "New Shuffle Game ..."
-msgstr "Ï´ÅÆÓÎÏ·(u)..."
+msgstr "洗牌游戏(u)..."
 
 #: xboard.c:602
 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
-msgstr "бäÖÖ(V)...   Alt+Shift+V"
+msgstr "新变种(V)...   Alt+Shift+V"
 
 #: xboard.c:604
 msgid "Load Game       Ctrl+O"
-msgstr "ÔØÈëÆå¾Ö(L)...   Ctrl+O"
+msgstr "载入棋局(L)...   Ctrl+O"
 
 #: xboard.c:605
 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
-msgstr "ÔØÈë¾ÖÃæ(O)...   Ctrl+Shift+O"
+msgstr "载入局面(O)...   Ctrl+Shift+O"
 
 #: xboard.c:609
 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
@@ -654,11 +687,11 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:613
 msgid "Save Game       Ctrl+S"
-msgstr "±£´æÆå¾Ö(S)...   Ctrl+S"
+msgstr "保存棋局(S)...   Ctrl+S"
 
 #: xboard.c:614
 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
-msgstr "±£´æ¾ÖÃæ(A)...   Ctrl+Shift+S"
+msgstr "保存局面(A)...   Ctrl+Shift+S"
 
 #: xboard.c:616
 msgid "Mail Move"
@@ -670,103 +703,103 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:619
 msgid "Quit                 Ctr+Q"
-msgstr "Í˳ö(Q)"
+msgstr "退出(Q)"
 
 #: xboard.c:624
 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
-msgstr "¸´ÖÆÆå¾Öµ½¼ôÌù°å(C)   Ctrl+C"
+msgstr "复制棋局到剪贴板(C)   Ctrl+C"
 
 #: xboard.c:625
 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
-msgstr "¸´ÖƾÖÃæµ½¼ôÌù°å(Y)   Ctrl+Shift+C"
+msgstr "复制局面到剪贴板(Y)   Ctrl+Shift+C"
 
 #: xboard.c:626
 msgid "Copy Game List"
-msgstr "¸´ÖÆÓÎÏ·ÁÐ±íµ½¼ôÌù°å"
+msgstr "复制游戏列表到剪贴板"
 
 #: xboard.c:628
 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
-msgstr "Õ³ÌùÆå¾Ö×Ô¼ôÌù°å(P)   Ctrl+V"
+msgstr "粘贴棋局自剪贴板(P)   Ctrl+V"
 
 #: xboard.c:629
 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
-msgstr "´Ó¼ôÌù°åÕ³Ìù¾ÖÃæ(T)   Ctrl+Shift+V"
+msgstr "从剪贴板粘贴局面(T)   Ctrl+Shift+V"
 
 #: xboard.c:631
 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
-msgstr "±à¼­Æå¾Ö(E)   Ctrl+E"
+msgstr "编辑棋局(E)   Ctrl+E"
 
 #: xboard.c:632
 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
-msgstr "±à¼­¾ÖÃæ(d)   Ctrl+Shift+E"
+msgstr "编辑局面(d)   Ctrl+Shift+E"
 
 #: xboard.c:633
 msgid "Edit Tags"
-msgstr "±à¼­±êÇ©(T)"
+msgstr "编辑标签(T)"
 
 #: xboard.c:634
 msgid "Edit Comment"
-msgstr "±à¼­×¢ÊÍ(C)..."
+msgstr "编辑注释(C)..."
 
 #: xboard.c:636
 msgid "Revert              Home"
-msgstr "»Ö¸´(V)"
+msgstr "恢复(V)"
 
 #: xboard.c:637
 msgid "Annotate"
-msgstr "×¢ÊÍ(A)"
+msgstr "注释(A)"
 
 #: xboard.c:638
 msgid "Truncate Game  End"
-msgstr "½Ø¶ÏºóÃæµÄ×Å·¨(T)"
+msgstr "截断后面的着法(T)"
 
 #: xboard.c:640
 msgid "Backward         Alt+Left"
-msgstr "ÏÂÒ»×Å(B)   Alt+Left"
+msgstr "下一着(B)   Alt+Left"
 
 #: xboard.c:641
 msgid "Forward           Alt+Right"
-msgstr "ÉÏÒ»×Å(F)   Alt+Right"
+msgstr "上一着(F)   Alt+Right"
 
 #: xboard.c:642
 msgid "Back to Start     Alt+Home"
-msgstr "Æðʼ¾ÖÃæ(S)   Alt+Home"
+msgstr "起始局面(S)   Alt+Home"
 
 #: xboard.c:643
 msgid "Forward to End Alt+End"
-msgstr "×îºó¾ÖÃæ(E)   Alt+End"
+msgstr "最后局面(E)   Alt+End"
 
 #: xboard.c:648
 msgid "Flip View             F2"
-msgstr "·­×ªÆåÅÌ(V)   F2"
+msgstr "翻转棋盘(V)   F2"
 
 #: xboard.c:650
 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
-msgstr "ÏÔʾÒýÇæÊä³ö   Alt+Shift+O"
+msgstr "显示引擎输出   Alt+Shift+O"
 
 #: xboard.c:651
 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
-msgstr "ÏÔʾ×Å·¨   Alt+Shift+H"
+msgstr "显示着法   Alt+Shift+H"
 
 #: xboard.c:652
 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
-msgstr "ÏÔʾÆÀ¼Ûͼ   Alt+Shift+E"
+msgstr "显示评价图   Alt+Shift+E"
 
 #: xboard.c:653
 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
-msgstr "ÏÔʾÆå¾ÖÁбí(L)   Alt+Shift+G"
+msgstr "显示棋局列表(L)   Alt+Shift+G"
 
-#: xboard.c:654 xoptions.c:1816
+#: xboard.c:654 xoptions.c:1844
 msgid "ICS text menu"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:656 xoptions.c:1902
+#: xboard.c:656 xoptions.c:1930
 msgid "Tags"
-msgstr "±à¼­±êÇ©(T)"
+msgstr "编辑标签(T)"
 
 #: xboard.c:657
 msgid "Comments"
-msgstr "±à¼­×¢ÊÍ(C) *.*"
+msgstr "编辑注释(C) *.*"
 
 #: xboard.c:658
 msgid "ICS Input Box"
@@ -774,111 +807,111 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:660
 msgid "Board..."
-msgstr "ÆåÅÌÑ¡Ïî(B)..."
+msgstr "棋盘选项(B)..."
 
 #: xboard.c:661
 msgid "Game List Tags..."
-msgstr "ÓÎÏ·Áбí..."
+msgstr "游戏列表..."
 
 #: xboard.c:666
 msgid "Machine White  Ctrl+W"
-msgstr "µçÄÔÖ´°×(W)   Ctrl+W"
+msgstr "电脑执白(W)   Ctrl+W"
 
 #: xboard.c:667
 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
-msgstr "µçÄÔÖ´ºÚ(B)   Ctrl+B"
+msgstr "电脑执黑(B)   Ctrl+B"
 
 #: xboard.c:668
 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
-msgstr "µçÄÔ¶ÔÞÄ(M)   Ctrl+T"
+msgstr "电脑对弈(M)   Ctrl+T"
 
 #: xboard.c:669
 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
-msgstr "·ÖÎöģʽ(A)   Ctrl+A"
+msgstr "分析模式(A)   Ctrl+A"
 
 #: xboard.c:670
 msgid "Analyze File      Ctrl+F"
-msgstr "·ÖÎöÎļþ(F)   Ctrl+F"
+msgstr "分析文件(F)   Ctrl+F"
 
 #: xboard.c:671
 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
-msgstr "±à¼­Æå¾Ö(E)   Ctrl+E"
+msgstr "编辑棋局(E)   Ctrl+E"
 
 #: xboard.c:672
 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
-msgstr "±à¼­¾ÖÃæ(d)   Ctrl+Shift+E"
+msgstr "编辑局面(d)   Ctrl+Shift+E"
 
 #: xboard.c:673
 msgid "Training"
-msgstr "ѵÁ·(N)"
+msgstr "训练(N)"
 
 #: xboard.c:674
 msgid "ICS Client"
-msgstr "ICS¿Í»§¶Ë"
+msgstr "ICS客户端"
 
 #: xboard.c:676
 msgid "Machine Match"
-msgstr "ÒýÇæ±ÈÈü(M)"
+msgstr "引擎比赛(M)"
 
 #: xboard.c:677
 msgid "Pause               Pause"
-msgstr "ÔÝÍ£(P)   Pause"
+msgstr "暂停(P)   Pause"
 
 #: xboard.c:682
 msgid "Accept             F3"
-msgstr "½ÓÊÜ(A)   F3"
+msgstr "接受(A)   F3"
 
 #: xboard.c:683
 msgid "Decline            F4"
-msgstr "¾Ü¾ø(C)   F4"
+msgstr "拒绝(C)   F4"
 
 #: xboard.c:684
 msgid "Rematch           F12"
-msgstr "ÖØÈü(M)   F12"
+msgstr "重赛(M)   F12"
 
 #: xboard.c:686
 msgid "Call Flag          F5"
-msgstr "³¬Ê±Åиº(F)   F5"
+msgstr "超时判负(F)   F5"
 
 #: xboard.c:687
 msgid "Draw                F6"
-msgstr "ÌáºÍ(D)   F6"
+msgstr "提和(D)   F6"
 
 #: xboard.c:688
 msgid "Adjourn            F7"
-msgstr "·âÅÌ(J)   F7"
+msgstr "封盘(J)   F7"
 
 #: xboard.c:689
 msgid "Abort                F8"
-msgstr "ÖÐÖ¹(B)   F8"
+msgstr "中止(B)   F8"
 
 #: xboard.c:690
 msgid "Resign              F9"
-msgstr "ÈÏÊä(R)   F9"
+msgstr "认输(R)   F9"
 
 #: xboard.c:692
 msgid "Stop Observing  F10"
-msgstr "Í£Ö¹ÅÔ¹Û(O)   F10"
+msgstr "停止旁观(O)   F10"
 
 #: xboard.c:693
 msgid "Stop Examining  F11"
-msgstr "Í£Ö¹Ñо¿(X)   F11"
+msgstr "停止研究(X)   F11"
 
 #: xboard.c:694
 msgid "Upload to Examine"
-msgstr "ÉÏ´«¼ì²é(U)"
+msgstr "上传检查(U)"
 
 #: xboard.c:696
 msgid "Adjudicate to White"
-msgstr "²Ã¾ö°×Ó® (W)"
+msgstr "裁决白赢 (W)"
 
 #: xboard.c:697
 msgid "Adjudicate to Black"
-msgstr "²Ã¾öºÚÓ® (B)"
+msgstr "裁决黑赢 (B)"
 
 #: xboard.c:698
 msgid "Adjudicate Draw"
-msgstr "ÌáÇëÖÙ²Ã(D)"
+msgstr "提请仲裁(D)"
 
 #: xboard.c:703
 msgid "Load New Engine ..."
@@ -886,47 +919,47 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:705
 msgid "Engine #1 Settings ..."
-msgstr "ÒýÇæ #1 ÉèÖÃ"
+msgstr "引擎 #1 设置"
 
 #: xboard.c:706
 msgid "Engine #2 Settings ..."
-msgstr "ÒýÇæ #2 ÉèÖÃ"
+msgstr "引擎 #2 设置"
 
 #: xboard.c:708
 msgid "Hint"
-msgstr "Ìáʾ(H)..."
+msgstr "提示(H)..."
 
 #: xboard.c:709
 msgid "Book"
-msgstr "¿ª¾Ö¿â(B)..."
+msgstr "开局库(B)..."
 
 #: xboard.c:711
 msgid "Move Now     Ctrl+M"
-msgstr "Á¢¼´×ßÆå(M)   Ctrl+M"
+msgstr "立即走棋(M)   Ctrl+M"
 
 #: xboard.c:712
 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
-msgstr "»ÚÆå(R)   Ctrl+X"
+msgstr "悔棋(R)   Ctrl+X"
 
 #: xboard.c:719
 msgid "General ..."
-msgstr "³£¹æÑ¡Ïî(G)..."
+msgstr "常规选项(G)..."
 
 #: xboard.c:721
 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
-msgstr "ʱÏÞÉèÖÃ(T)...   Alt+Shift+T"
+msgstr "时限设置(T)...   Alt+Shift+T"
 
 #: xboard.c:722
 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
-msgstr "ͨÓÃÒýÇæÉèÖÃ(E)...   Alt+Shift+U"
+msgstr "通用引擎设置(E)...   Alt+Shift+U"
 
 #: xboard.c:723
 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
-msgstr "Åоö(j)...   Alt+Shift+J"
+msgstr "判决(j)...   Alt+Shift+J"
 
 #: xboard.c:724
 msgid "ICS ..."
-msgstr "ICSÑ¡Ïî..."
+msgstr "ICS选项..."
 
 #: xboard.c:725
 msgid "Match ..."
@@ -934,43 +967,43 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:726
 msgid "Load Game ..."
-msgstr "ÔØÈëÆå¾ÖÑ¡Ïî(L)...   Alt+Shift+L"
+msgstr "载入棋局选项(L)...   Alt+Shift+L"
 
 #: xboard.c:727
 msgid "Save Game ..."
-msgstr "±£´æÆå¾ÖÑ¡Ïî(S)...   Alt+Shift+S"
+msgstr "保存棋局选项(S)...   Alt+Shift+S"
 
 #: xboard.c:729
 msgid "Game List ..."
-msgstr "ÓÎÏ·Áбí..."
+msgstr "游戏列表..."
 
 #: xboard.c:730
 msgid "Sounds ..."
-msgstr "ÉùÒôÑ¡Ïî(D)..."
+msgstr "声音选项(D)..."
 
 #: xboard.c:733
 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
-msgstr "×ÜÊÇÉý±äΪºó(Q) Ctrl+Shift+Q"
+msgstr "总是升变为后(Q) Ctrl+Shift+Q"
 
-#: xboard.c:734 xoptions.c:814
+#: xboard.c:734 xoptions.c:835
 msgid "Animate Dragging"
-msgstr "¶¯»­ÍÏק(D)"
+msgstr "动画拖拽(D)"
 
 #: xboard.c:735
 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
-msgstr "¶¯»­×ßÆå(A)     Ctrl+Shift+A"
+msgstr "动画走棋(A)     Ctrl+Shift+A"
 
 #: xboard.c:736
 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
-msgstr "×Ô¶¯³¬Ê±Åиº(F) Ctrl+Shift+F"
+msgstr "自动超时判负(F) Ctrl+Shift+F"
 
-#: xboard.c:737 xoptions.c:817
+#: xboard.c:737 xoptions.c:838
 msgid "Auto Flip View"
-msgstr "×Ô¶¯·­×ªÆåÅÌ(V)"
+msgstr "自动翻转棋盘(V)"
 
-#: xboard.c:738 xoptions.c:818
+#: xboard.c:738 xoptions.c:839
 msgid "Blindfold"
-msgstr "äÆå(B)"
+msgstr "盲棋(B)"
 
 #: xboard.c:739
 msgid "Flash Moves"
@@ -978,59 +1011,59 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:741
 msgid "Highlight Dragging"
-msgstr "ÍÏקÐÑÄ¿Ìáʾ(H)"
+msgstr "拖拽醒目提示(H)"
 
-#: xboard.c:743 xoptions.c:821
+#: xboard.c:743 xoptions.c:842
 msgid "Highlight Last Move"
-msgstr "ÐÑÄ¿ÌáʾÉÏÒ»×Å·¨(M)"
+msgstr "醒目提示上一着法(M)"
 
 #: xboard.c:744
 msgid "Highlight With Arrow"
-msgstr "ÓüýÍ·Í»³öÒƶ¯"
+msgstr "用箭头突出移动"
 
-#: xboard.c:745 xoptions.c:823
+#: xboard.c:745 xoptions.c:844
 msgid "Move Sound"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:747 xoptions.c:824
+#: xboard.c:747 xoptions.c:845
 msgid "One-Click Moving"
-msgstr "µ¥»÷Òƶ¯(M)"
+msgstr "单击移动(M)"
 
 #: xboard.c:748
 msgid "Periodic Updates"
-msgstr "¶¨ÆÚ¸üÐÂ(U)"
+msgstr "定期更新(U)"
 
 #: xboard.c:749
 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
-msgstr "ͬ²½Ë¼¿¼(N)  Ctrl+Shift+P"
+msgstr "同步思考(N)  Ctrl+Shift+P"
 
 #: xboard.c:750
 msgid "Popup Exit Message"
-msgstr "Í˳öʱÌáʾ(P)"
+msgstr "退出时提示(P)"
 
-#: xboard.c:751 xoptions.c:828
+#: xboard.c:751 xoptions.c:849
 msgid "Popup Move Errors"
-msgstr "Ìáʾ´íÎó×Å·¨(E)"
+msgstr "提示错误着法(E)"
 
 #: xboard.c:753
 msgid "Show Coords"
-msgstr "ÏÔʾ×ø±ê(C)"
+msgstr "显示坐标(C)"
 
 #: xboard.c:754
 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
-msgstr "Òþ²ØÒýÇæ˼¿¼ Ctrl+Shift+H"
+msgstr "隐藏引擎思考 Ctrl+Shift+H"
 
 #: xboard.c:755
 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
-msgstr "¼ì²é×Å·¨ºÏÀíÐÔ(L) Cl+Sh+L"
+msgstr "检查着法合理性(L) Cl+Sh+L"
 
 #: xboard.c:758
 msgid "Save Settings Now"
-msgstr "Á¢¼´±£´æÉèÖÃ(N)"
+msgstr "立即保存设置(N)"
 
 #: xboard.c:759
 msgid "Save Settings on Exit"
-msgstr "Í˳öʱ±£´æÉèÖÃ(X)"
+msgstr "退出时保存设置(X)"
 
 #: xboard.c:764
 msgid "Info XBoard"
@@ -1040,105 +1073,105 @@ msgstr ""
 msgid "Man XBoard   F1"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:767 xboard.c:6702
+#: xboard.c:767 xboard.c:6703
 msgid "About XBoard"
-msgstr "¹ØÓÚXBoard(A)"
+msgstr "关于XBoard(A)"
 
 #: xboard.c:772
 msgid "File"
-msgstr "Îļþ(F)"
+msgstr "文件(F)"
 
 #: xboard.c:773
 msgid "Edit"
-msgstr "±à¼­(E)"
+msgstr "编辑(E)"
 
 #: xboard.c:774
 msgid "View"
-msgstr "Íâ¹Û(V)"
+msgstr "外观(V)"
 
 #: xboard.c:775
 msgid "Mode"
-msgstr "ģʽ(M)"
+msgstr "模式(M)"
 
 #: xboard.c:776
 msgid "Action"
-msgstr "ÐÐΪ(A)"
+msgstr "行为(A)"
 
 #: xboard.c:777
 msgid "Engine"
-msgstr "ÒýÇæ(N)"
+msgstr "引擎(N)"
 
 #: xboard.c:778
 msgid "Options"
-msgstr "Ñ¡Ïî(O)"
+msgstr "选项(O)"
 
 #: xboard.c:779
 msgid "Help"
-msgstr "°ïÖú(H)"
+msgstr "帮助(H)"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:7441
+#: xboard.c:795 xboard.c:7444
 msgid "White"
-msgstr "°×·½"
+msgstr "白方"
 
 #: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818
 msgid "Pawn"
-msgstr "±ø"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5021 xboard.c:5097
+#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5022 xboard.c:5098
 msgid "Knight"
-msgstr "Âí"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5019
+#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5020
 msgid "Bishop"
-msgstr "Ïó"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5017
+#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5018
 msgid "Rook"
-msgstr "³µ"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:818 xboard.c:5015
+#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:818 xboard.c:5016
 msgid "Queen"
-msgstr "ºó"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:5027
+#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:5028
 msgid "King"
-msgstr "Íõ"
+msgstr ""
 
 #: xboard.c:796 xboard.c:800
 msgid "Elephant"
-msgstr "Ïó"
+msgstr ""
 
 #: xboard.c:796 xboard.c:800
 msgid "Cannon"
-msgstr "ÅÚ"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5033
+#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5034
 msgid "Archbishop"
-msgstr "¹úʦ"
+msgstr "国师"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5035
+#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5036
 msgid "Chancellor"
-msgstr "Ô×Ïà"
+msgstr "宰相"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5040 xboard.c:5099
+#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5041 xboard.c:5100
 msgid "Promote"
-msgstr "Éý±ä"
+msgstr "升变"
 
 #: xboard.c:797 xboard.c:801
 msgid "Demote"
-msgstr "½µ¼¶"
+msgstr "降级"
 
 #: xboard.c:798 xboard.c:802
 msgid "Empty square"
-msgstr "Çå¿Õ¸ñ×Ó"
+msgstr "清空格子"
 
 #: xboard.c:798 xboard.c:802
 msgid "Clear board"
-msgstr "Çå¿ÕÆåÅÌ"
+msgstr "清空棋盘"
 
-#: xboard.c:799 xboard.c:7457
+#: xboard.c:799 xboard.c:7460
 msgid "Black"
-msgstr "ºÚ·½"
+msgstr "黑方"
 
 #: xboard.c:1191
 #, c-format
@@ -1160,7 +1193,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
-"   Please report this error to frankm@hiwaay.net.\n"
+"   Please report this error to %s.\n"
 "   Include system type & operating system in message.\n"
 msgstr ""
 
@@ -1240,683 +1273,715 @@ msgstr ""
 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3107
+#: xboard.c:3108
 #, c-format
 msgid "Unable to create font set.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3115
+#: xboard.c:3116
 #, c-format
 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3158
+#: xboard.c:3159
 #, c-format
 msgid ""
 "resolved %s at pixel size %d\n"
 "  to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3316
+#: xboard.c:3317
 #, c-format
 msgid "%s: error loading XIM!\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3413
+#: xboard.c:3414
 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3417
+#: xboard.c:3418
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Loading XIMs...\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3432 xboard.c:3455 xboard.c:3462 xboard.c:3575 xboard.c:3612
-#: xboard.c:3623
+#: xboard.c:3433 xboard.c:3456 xboard.c:3463 xboard.c:3576 xboard.c:3613
+#: xboard.c:3624
 #, c-format
 msgid "(File:%s:) "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3450 xboard.c:3605
+#: xboard.c:3451 xboard.c:3606
 #, c-format
 msgid "light square "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3458 xboard.c:3619
+#: xboard.c:3459 xboard.c:3620
 #, c-format
 msgid "dark square "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3469 xboard.c:3632
+#: xboard.c:3470 xboard.c:3633
 #, c-format
 msgid "Done.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3530
+#: xboard.c:3531
 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3540
+#: xboard.c:3541
 #, c-format
 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3550
+#: xboard.c:3551
 #, c-format
 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3563
+#: xboard.c:3564
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Loading XPMs...\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3586
+#: xboard.c:3587
 #, c-format
 msgid "(Replace by File:%s:) "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3593 xboard.c:3616 xboard.c:3627
+#: xboard.c:3594 xboard.c:3617 xboard.c:3628
 #, c-format
 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3717
+#: xboard.c:3718
 #, c-format
 msgid "Can't open bitmap file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3720
+#: xboard.c:3721
 #, c-format
 msgid "Invalid bitmap in file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3723
+#: xboard.c:3724
 #, c-format
 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3727
+#: xboard.c:3728
 #, c-format
 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3731
+#: xboard.c:3732
 #, c-format
 msgid "%s: %s...using built-in\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3735
+#: xboard.c:3736
 #, c-format
 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3938
+#: xboard.c:3939
 msgid "Drop"
-msgstr "È¡Ïû"
+msgstr "取消"
 
-#: xboard.c:4919 xboard.c:5045 xboard.c:5093 xboard.c:6997 xboard.c:7038
-#: xgamelist.c:716 xgamelist.c:824 xoptions.c:148 xoptions.c:215
-#: xoptions.c:590 xoptions.c:1306 xoptions.c:1613
+#: xboard.c:4920 xboard.c:5046 xboard.c:5094 xboard.c:7000 xboard.c:7041
+#: xgamelist.c:709 xgamelist.c:817 xoptions.c:130 xoptions.c:197
+#: xoptions.c:572 xoptions.c:1328 xoptions.c:1640
 msgid "cancel"
-msgstr "È¡Ïû(C)"
+msgstr "取消(C)"
 
-#: xboard.c:4956 xboard.c:6847 xboard.c:6861
+#: xboard.c:4957 xboard.c:6850 xboard.c:6864
 msgid "Error"
-msgstr "´íÎó"
+msgstr "错误"
 
-#: xboard.c:4956
+#: xboard.c:4957
 msgid "Can't open file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4961
+#: xboard.c:4962
 msgid "Failed to open file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4990
+#: xboard.c:4991
 msgid "Promotion"
-msgstr "Éý±ä"
+msgstr "升变"
 
-#: xboard.c:4999
+#: xboard.c:5000
 msgid "Promote to what?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5006
+#: xboard.c:5007
 msgid "Warlord"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5008
+#: xboard.c:5009
 msgid "General"
-msgstr "³£¹æÑ¡Ïî(G)..."
+msgstr "常规选项(G)..."
 
-#: xboard.c:5010
+#: xboard.c:5011
 msgid "Lieutenant"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5012
+#: xboard.c:5013
 msgid "Captain"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5042 xboard.c:5101
+#: xboard.c:5043 xboard.c:5102
 msgid "Defer"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5164 xoptions.c:164 xoptions.c:214
+#: xboard.c:5165 xoptions.c:146 xoptions.c:196
 msgid "ok"
-msgstr "È·¶¨"
+msgstr "确定"
 
-#: xboard.c:5359
+#: xboard.c:5362
 msgid "Load game file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5425
+#: xboard.c:5428
 msgid "Load position file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5434
+#: xboard.c:5437
 msgid "Save game file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5446
+#: xboard.c:5449
 msgid "Save position file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5679
+#: xboard.c:5682
 msgid "Can't open temp file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5769
+#: xboard.c:5772
 #, c-format
 msgid "You are not observing a game"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5774
+#: xboard.c:5777
 #, c-format
 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5788
+#: xboard.c:5791
 #, c-format
 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5816
+#: xboard.c:5819
 msgid "File to analyze"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5835
-msgid "You can only start a match from the initial position."
-msgstr ""
-
-#: xboard.c:6884
+#: xboard.c:6887
 msgid "Fatal Error"
-msgstr "ÑÏÖØ´íÎó"
+msgstr "严重错误"
 
-#: xboard.c:6884
+#: xboard.c:6887
 msgid "Exiting"
-msgstr "Í˳ö"
+msgstr "退出"
 
-#: xboard.c:6894
+#: xboard.c:6897
 msgid "Information"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6901
+#: xboard.c:6904
 msgid "Note"
-msgstr "×¢ÊÍ"
+msgstr "注释"
 
-#: xboard.c:6951
+#: xboard.c:6954
 #, c-format
 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6984
+#: xboard.c:6987
 msgid "Error writing to chess program"
-msgstr "·¢ËÍÐÅÏ¢¸ø¹ú¼ÊÏóÆå³ÌÐòʱ³ö´í"
+msgstr "发送信息给国际象棋程序时出错"
 
-#: xboard.c:7036
+#: xboard.c:7039
 msgid "enter"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7225
+#: xboard.c:7228
 #, c-format
 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7619
+#: xboard.c:7622
 msgid "Socket support is not configured in"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7721
+#: xboard.c:7713
 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:8495
+#: xboard.c:8487
 #, c-format
 msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:8496
+#: xboard.c:8488
 #, c-format
 msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:159
+#: xengineoutput.c:145
 #, c-format
 msgid "Error %d loading icon image\n"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:364
+#: xengineoutput.c:350
 msgid "NPS"
 msgstr "NPS"
 
-#: xengineoutput.c:543
+#: xengineoutput.c:529
 msgid "Engine output"
-msgstr "ÒýÇæÊä³ö"
+msgstr "引擎输出"
 
-#: xengineoutput.c:543
+#: xengineoutput.c:529
 msgid "This feature is experimental"
 msgstr ""
 
-#: xevalgraph.c:360
+#: xevalgraph.c:346
 msgid "Evaluation graph"
-msgstr "ÆÀ¼Ûͼ"
+msgstr "评价图"
 
-#: xgamelist.c:200 xgamelist.c:392
+#: xgamelist.c:189 xgamelist.c:381
 msgid "load"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:211 xgamelist.c:405
+#: xgamelist.c:200 xgamelist.c:394
 msgid "prev"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:222 xgamelist.c:398
+#: xgamelist.c:211 xgamelist.c:387
 msgid "next"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:233 xgamelist.c:386
+#: xgamelist.c:222 xgamelist.c:375
 msgid "close"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:245
+#: xgamelist.c:234
 msgid "Filter:"
-msgstr "¹ýÂËÆ÷"
+msgstr "过滤器"
 
-#: xgamelist.c:263
+#: xgamelist.c:252
 msgid "filtertext"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:276 xgamelist.c:412
+#: xgamelist.c:265 xgamelist.c:401
 msgid "apply"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:395
+#: xgamelist.c:384
 msgid "No game selected"
-msgstr "ûÓÐÑ¡ÖÐÆå¾Ö"
+msgstr "没有选中棋局"
 
-#: xgamelist.c:401
+#: xgamelist.c:390
 msgid "Can't go forward any further"
-msgstr "ÎÞ·¨ÔÙÇ°½øÁË"
+msgstr "无法再前进了"
 
-#: xgamelist.c:506
+#: xgamelist.c:499
 msgid "There is no game list"
-msgstr "ûÓÐÆå¾ÖÁбí"
+msgstr "没有棋局列表"
 
-#: xgamelist.c:710 xgamelist.c:835 xoptions.c:1310 xoptions.c:1609
+#: xgamelist.c:703 xgamelist.c:828 xoptions.c:1332 xoptions.c:1636
 msgid "OK"
-msgstr "È·¶¨"
+msgstr "确定"
 
-#: xgamelist.c:724
+#: xgamelist.c:717
 msgid "No tag selected"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:728 xgamelist.c:813
+#: xgamelist.c:721 xgamelist.c:806
 msgid "down"
-msgstr "ÏòÏÂ"
+msgstr "向下"
 
-#: xgamelist.c:733 xgamelist.c:802
+#: xgamelist.c:726 xgamelist.c:795
 msgid "up"
-msgstr "ÏòÉÏ"
+msgstr "向上"
 
-#: xgamelist.c:738 xgamelist.c:791
+#: xgamelist.c:731 xgamelist.c:784
 msgid "factory"
 msgstr ""
 
-#: xhistory.c:163
+#: xhistory.c:157
 #, c-format
 msgid "White "
-msgstr "°×·½ "
+msgstr "白方 "
 
-#: xhistory.c:164
+#: xhistory.c:158
 #, c-format
 msgid "Black "
-msgstr "ºÚ·½ "
+msgstr "黑方 "
 
-#: xhistory.c:310 xhistory.c:314
+#: xhistory.c:304 xhistory.c:308
 msgid "Move list"
 msgstr ""
 
-#: xhistory.c:406
+#: xhistory.c:400
 msgid "Close"
-msgstr "¹Ø±Õ(C)"
+msgstr "关闭(C)"
 
-#: xoptions.c:152 xoptions.c:217
+#: xoptions.c:134 xoptions.c:199
 msgid "off"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:158 xoptions.c:216
+#: xoptions.c:140 xoptions.c:198
 msgid "random"
-msgstr "Ã\8bæ»ú"
+msgstr "é\9a\8fæ\9cº"
 
-#: xoptions.c:195
+#: xoptions.c:177
 msgid "New Shuffle Game"
-msgstr "Ï´ÅÆÓÎÏ·(u)..."
+msgstr "洗牌游戏(u)..."
 
-#: xoptions.c:204
+#: xoptions.c:186
 msgid "Start-position number:"
-msgstr "Æô¶¯Î»ÖúÅÂë(S)"
+msgstr "启动位置号码(S)"
 
-#: xoptions.c:207
+#: xoptions.c:189
 msgid "Shuffle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:278 xoptions.c:542
+#: xoptions.c:260 xoptions.c:524
 msgid "classical"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:281 xoptions.c:444
+#: xoptions.c:263 xoptions.c:426
 msgid "minutes for each"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:284
+#: xoptions.c:266
 msgid "moves"
-msgstr "×Å·¨"
+msgstr "着法"
 
-#: xoptions.c:299 xoptions.c:555
+#: xoptions.c:281 xoptions.c:537
 msgid "incremental"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:302
+#: xoptions.c:284
 msgid "minutes, plus"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:305 xoptions.c:473
+#: xoptions.c:287 xoptions.c:455
 msgid "sec/move"
-msgstr "ÿ×ßÒ»²½¼Ó"
+msgstr "每走一步加"
 
-#: xoptions.c:320 xoptions.c:568
+#: xoptions.c:302 xoptions.c:550
 msgid "fixed time"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:323
+#: xoptions.c:305
 msgid "sec/move (max)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:334 xoptions.c:579
+#: xoptions.c:316 xoptions.c:561
 msgid " OK "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:362 xoptions.c:370
+#: xoptions.c:344 xoptions.c:352
 msgid "Bad Time-Control String"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:411
+#: xoptions.c:393
 msgid "TimeControl Menu"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:444
+#: xoptions.c:426
 msgid "sec/move (max)   "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:444
+#: xoptions.c:426
 msgid "   minutes, plus   "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:473
+#: xoptions.c:455
 msgid "             "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:473
+#: xoptions.c:455
 msgid "moves     "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:522
+#: xoptions.c:504
 msgid "Engine #1 and #2 Time-Odds Factors"
-msgstr "ʱ¼ä±¶Êý"
+msgstr "时间倍数"
+
+#: xoptions.c:783
+msgid "First Engine"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:783
+msgid "Second Engine"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:808
+msgid "Tournament file:"
+msgstr ""
 
-#: xoptions.c:795
-msgid "Default Number of Games in Match:"
-msgstr "ȱʡ±ÈÈü¶Ô¾ÖÊý"
+#: xoptions.c:809
+msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:810
+msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
+msgstr ""
 
-#: xoptions.c:796
+#: xoptions.c:812
+msgid "Select Engine:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:813
+msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:814
+msgid "Number of tourney cycles:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:815
+msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:816
 msgid "Pause between Match Games (msec):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:797
+#: xoptions.c:817
+msgid "Save Tourney Games on:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:818
 msgid "Game File with Opening Lines:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:798
+#: xoptions.c:819
 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:799
+#: xoptions.c:820
 msgid "File with Start Positions:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:800
+#: xoptions.c:821
 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:801
+#: xoptions.c:822
 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:813
+#: xoptions.c:834
 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:815
+#: xoptions.c:836
 msgid "Animate Moving"
-msgstr "¶¯»­×ßÆå(A)"
+msgstr "动画走棋(A)"
 
-#: xoptions.c:816
+#: xoptions.c:837
 msgid "Auto Flag"
-msgstr "×Ô¶¯³¬Ê±Åиº(F) Ctrl+Shift+F"
+msgstr "自动超时判负(F) Ctrl+Shift+F"
 
-#: xoptions.c:819
+#: xoptions.c:840
 msgid "Drop Menu"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:820
+#: xoptions.c:841
 msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
-msgstr "ÍÏקÐÑÄ¿Ìáʾ(H)"
+msgstr "拖拽醒目提示(H)"
 
-#: xoptions.c:822
+#: xoptions.c:843
 msgid "Highlight with Arrow"
-msgstr "ÓüýÍ·Í»³öÒƶ¯"
+msgstr "用箭头突出移动"
 
-#: xoptions.c:825
+#: xoptions.c:846
 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
-msgstr "¶¨ÆÚ¸üÐÂ(·ÖÎöģʽ)"
+msgstr "定期更新(分析模式)"
 
-#: xoptions.c:826 xoptions.c:929
+#: xoptions.c:847 xoptions.c:950
 msgid "Ponder Next Move"
-msgstr "ͬ²½Ë¼¿¼(N)"
+msgstr "同步思考(N)"
 
-#: xoptions.c:827
+#: xoptions.c:848
 msgid "Popup Exit Messages"
-msgstr "Í˳öʱÌáʾ(P)"
+msgstr "退出时提示(P)"
 
-#: xoptions.c:829
+#: xoptions.c:850
 msgid "Show Coordinates"
-msgstr "ÏÔʾ×ø±ê(C)"
+msgstr "显示坐标(C)"
 
-#: xoptions.c:830
+#: xoptions.c:851
 msgid "Show Target Squares"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:831
+#: xoptions.c:852
 msgid "Hide Thinking from Human"
-msgstr "ÓëÈ˶ÔÞÄʱÒþ²Ø˼¿¼Ï¸½Ú"
+msgstr "与人对弈时隐藏思考细节"
 
-#: xoptions.c:832
+#: xoptions.c:853
 msgid "Test Legality"
-msgstr "¼ì²é×Å·¨ºÏÀíÐÔ(L) Cl+Sh+L"
+msgstr "检查着法合理性(L) Cl+Sh+L"
 
-#: xoptions.c:833
+#: xoptions.c:854
 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:834
+#: xoptions.c:855
 msgid "Flash Rate (high = fast):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:835
+#: xoptions.c:856
 msgid "Animation Speed (high = slow):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:851
+#: xoptions.c:872
 #, c-format
 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
-msgstr "¾¯¸æ: µÚ¶þ¸öÒýÇæ(%s) ²»Ö§³Ö´Ë!"
+msgstr "警告: 第二个引擎(%s) 不支持此!"
 
-#: xoptions.c:872
+#: xoptions.c:893
 msgid "normal"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:873
+#: xoptions.c:894
 msgid "fairy"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:874
+#: xoptions.c:895
 msgid "FRC"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:875
+#: xoptions.c:896
 msgid "Seirawan"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:876
+#: xoptions.c:897
 msgid "wild castle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:877
+#: xoptions.c:898
 msgid "Superchess"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:878
+#: xoptions.c:899
 msgid "no castle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:879
+#: xoptions.c:900
 msgid "crazyhouse"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:880
+#: xoptions.c:901
 msgid "knightmate"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:881
+#: xoptions.c:902
 msgid "bughouse"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:882
+#: xoptions.c:903
 msgid "berolina"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:883
+#: xoptions.c:904
 msgid "shogi (9x9)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:884
+#: xoptions.c:905
 msgid "cylinder"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:885
+#: xoptions.c:906
 msgid "xiangqi (9x10)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:886
+#: xoptions.c:907
 msgid "shatranj"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:887
+#: xoptions.c:908
 msgid "courier (12x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:888
+#: xoptions.c:909
 msgid "makruk"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:889
+#: xoptions.c:910
 msgid "Great Shatranj (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:890
+#: xoptions.c:911
 msgid "atomic"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:891
+#: xoptions.c:912
 msgid "Capablanca (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:892
+#: xoptions.c:913
 msgid "two kings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:893
+#: xoptions.c:914
 msgid "Gothic (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:894
+#: xoptions.c:915
 msgid "3-checks"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:895
+#: xoptions.c:916
 msgid "janus (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:896
+#: xoptions.c:917
 msgid "suicide"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:897
+#: xoptions.c:918
 msgid "CRC (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:898
+#: xoptions.c:919
 msgid "give-away"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:899
+#: xoptions.c:920
 msgid "Spartan"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:900
+#: xoptions.c:921
 msgid "losers"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:901
+#: xoptions.c:922
 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:902
+#: xoptions.c:923
 msgid "Number of Board Ranks:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:903
+#: xoptions.c:924
 msgid "Number of Board Files:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:904
+#: xoptions.c:925
 msgid "Holdings Size:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:906
+#: xoptions.c:927
 msgid ""
 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
 "pieces only have built-in bitmaps\n"
@@ -1925,532 +1990,540 @@ msgid ""
 "for missing bitmaps. (See manual.)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:930
+#: xoptions.c:951
 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
-msgstr "×î´óCPUÊý"
+msgstr "最大CPU数"
 
-#: xoptions.c:931
+#: xoptions.c:952
 msgid "Polygot Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:932
+#: xoptions.c:953
 msgid "Hash-Table Size (MB):"
-msgstr "Hash ´óС(MB)"
+msgstr "Hash 大小(MB)"
 
-#: xoptions.c:933
+#: xoptions.c:954
 msgid "Nalimov EGTB Path:"
-msgstr "EGTB Â·¾¶"
+msgstr "EGTB 路径"
 
-#: xoptions.c:934
+#: xoptions.c:955
 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
-msgstr "EGTB ´óС(MB)"
+msgstr "EGTB 大小(MB)"
 
-#: xoptions.c:935
+#: xoptions.c:956
 msgid "Use GUI Book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:936
+#: xoptions.c:957
 msgid "Opening-Book Filename:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:937
+#: xoptions.c:958
 msgid "Book Depth (moves):"
-msgstr "¿â×Å·¨Éî¶È"
+msgstr "库着法深度"
 
-#: xoptions.c:938
+#: xoptions.c:959
 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
-msgstr "¿â±äÀý"
+msgstr "库变例"
 
-#: xoptions.c:939
+#: xoptions.c:960
 msgid "Engine #1 Has Own Book"
-msgstr "ÒýÇæ1ÓÐ×ÔÓÿâ"
+msgstr "引擎1有自用库"
 
-#: xoptions.c:940
+#: xoptions.c:961
 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:945
+#: xoptions.c:966
 msgid "Detect all Mates"
-msgstr "¼ì²â½«É±(M)"
+msgstr "检测将杀(M)"
 
-#: xoptions.c:946
+#: xoptions.c:967
 msgid "Verify Engine Result Claims"
-msgstr "ÑéÖ¤ÒýÇæÉùÃ÷(V)"
+msgstr "验证引擎声明(V)"
 
-#: xoptions.c:947
+#: xoptions.c:968
 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
-msgstr "×ÓÁ¦²»×ãʱÅкÍ(I)"
+msgstr "子力不足时判和(I)"
 
-#: xoptions.c:948
+#: xoptions.c:969
 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
-msgstr "Ò»°ãºÍÆåÅоö(T)"
+msgstr "一般和棋判决(T)"
 
-#: xoptions.c:949
+#: xoptions.c:970
 msgid "N-Move Rule:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:950
+#: xoptions.c:971
 msgid "N-fold Repeats:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:951
+#: xoptions.c:972
 msgid "Draw after N Moves Total:"
-msgstr "¼¸×źóÅоö"
+msgstr "几着后判决"
 
-#: xoptions.c:952
+#: xoptions.c:973
 msgid "Win / Loss Threshold:"
-msgstr "Êä/Ó®ÅоöãÐÖµ"
+msgstr "输/赢判决阈值"
 
-#: xoptions.c:953
+#: xoptions.c:974
 msgid "Negate Score of Engine #1"
-msgstr "ÒýÇæ #1 ÊǾø¶Ô·ÖÊý"
+msgstr "引擎 #1 是绝对分数"
 
-#: xoptions.c:954
+#: xoptions.c:975
 msgid "Negate Score of Engine #2"
-msgstr "ÒýÇæ #2 ÊǾø¶Ô·ÖÊý"
+msgstr "引擎 #2 是绝对分数"
 
-#: xoptions.c:964
+#: xoptions.c:985
 msgid "Auto-Kibitz"
-msgstr "×Ô¶¯\"kibitz\"(A)"
+msgstr "自动\"kibitz\"(A)"
 
-#: xoptions.c:965
+#: xoptions.c:986
 msgid "Auto-Comment"
-msgstr "×Ô¶¯×¢ÊÍ(A)"
+msgstr "自动注释(A)"
 
-#: xoptions.c:966
+#: xoptions.c:987
 msgid "Auto-Observe"
-msgstr "×Ô¶¯ÅÔ¹Û(O)"
+msgstr "自动旁观(O)"
 
-#: xoptions.c:967
+#: xoptions.c:988
 msgid "Auto-Raise Board"
-msgstr "×Ô¶¯¸Ä±äÆåÅÌ´óС(R)"
+msgstr "自动改变棋盘大小(R)"
 
-#: xoptions.c:968
+#: xoptions.c:989
 msgid "Background Observe while Playing"
-msgstr "ºǫ́¹Û²ì(v)"
+msgstr "后台观察(v)"
 
-#: xoptions.c:969
+#: xoptions.c:990
 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
-msgstr "Ë«ÆåÅÌ(D)"
+msgstr "双棋盘(D)"
 
-#: xoptions.c:970
+#: xoptions.c:991
 msgid "Get Move List"
-msgstr "»ñÈ¡×Å·¨Áбí(G)"
+msgstr "获取着法列表(G)"
 
-#: xoptions.c:971
+#: xoptions.c:992
 msgid "Quiet Play"
-msgstr "Âä×ÓÎÞÉù(Q)"
+msgstr "落子无声(Q)"
 
-#: xoptions.c:972
+#: xoptions.c:993
 msgid "Seek Graph"
-msgstr "¿ÉÑ¡¶ÔÊÖͼ±í(k)"
+msgstr "可选对手图表(k)"
 
-#: xoptions.c:973
+#: xoptions.c:994
 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
-msgstr "×Ô¶¯Ë¢ÐÂͼ±í(R)"
+msgstr "自动刷新图表(R)"
 
-#: xoptions.c:974
+#: xoptions.c:995
 msgid "Premove"
-msgstr "Ô¤ÏÈ×ßÆå(P)"
+msgstr "预先走棋(P)"
 
-#: xoptions.c:975
+#: xoptions.c:996
 msgid "Premove for White"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:976
+#: xoptions.c:997
 msgid "First White Move:"
-msgstr "°×·½ÏÈÐÐ(W)"
+msgstr "白方先行(W)"
 
-#: xoptions.c:977
+#: xoptions.c:998
 msgid "Premove for Black"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:978
+#: xoptions.c:999
 msgid "First Black Move:"
-msgstr "ºÚ·½ÏÈÐÐ(B)"
+msgstr "黑方先行(B)"
 
-#: xoptions.c:980
+#: xoptions.c:1001
 msgid "Alarm"
-msgstr "Ìáʾ"
+msgstr "提示"
 
-#: xoptions.c:981
+#: xoptions.c:1002
 msgid "Alarm Time (msec):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:983
+#: xoptions.c:1004
 msgid "Colorize Messages"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:984
+#: xoptions.c:1005
 msgid "Shout Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:985
+#: xoptions.c:1006
 msgid "S-Shout Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:986
+#: xoptions.c:1007
 msgid "Channel #1 Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:987
+#: xoptions.c:1008
 msgid "Other Channel Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:988
+#: xoptions.c:1009
 msgid "Kibitz Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:989
+#: xoptions.c:1010
 msgid "Tell Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:990
+#: xoptions.c:1011
 msgid "Challenge Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:991
+#: xoptions.c:1012
 msgid "Request Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:992
+#: xoptions.c:1013
 msgid "Seek Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:997
+#: xoptions.c:1018
 msgid "Auto-Display Tags"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:998
+#: xoptions.c:1019
 msgid "Auto-Display Comment"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:999
+#: xoptions.c:1020
 msgid ""
 "Auto-Play speed of loaded games\n"
 "(0 = instant, -1 = off):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1000
+#: xoptions.c:1021
 msgid "Seconds per Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1005
+#: xoptions.c:1026
 msgid "Auto-Save Games"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1006
+#: xoptions.c:1027
 msgid "Save Games on File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1007
+#: xoptions.c:1028
 msgid "Save Final Positions on File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1008
+#: xoptions.c:1029
 msgid "PGN Event Header:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1009
+#: xoptions.c:1030
 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1010
+#: xoptions.c:1031
 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1011
+#: xoptions.c:1032
 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1016
+#: xoptions.c:1037
 msgid "No Sound"
-msgstr "ÎÞÉù"
+msgstr "无声"
 
-#: xoptions.c:1017
+#: xoptions.c:1038
 msgid "Default Beep"
-msgstr "ĬÈÏÉùÒô"
+msgstr "默认声音"
 
-#: xoptions.c:1018
+#: xoptions.c:1039
 msgid "Above WAV File"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1019
+#: xoptions.c:1040
 msgid "Car Horn"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1020
+#: xoptions.c:1041
 msgid "Cymbal"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1021
+#: xoptions.c:1042
 msgid "Ding"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1022
+#: xoptions.c:1043
 msgid "Gong"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1023
+#: xoptions.c:1044
 msgid "Laser"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1024
+#: xoptions.c:1045
 msgid "Penalty"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1025
+#: xoptions.c:1046
 msgid "Phone"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1026
+#: xoptions.c:1047
 msgid "Pop"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1027
+#: xoptions.c:1048
 msgid "Slap"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1028
+#: xoptions.c:1049
 msgid "Wood Thunk"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1030
+#: xoptions.c:1051
 msgid "User File"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1058
+#: xoptions.c:1079
 msgid "Sound Program:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1059
+#: xoptions.c:1080
 msgid "Sounds Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1060
+#: xoptions.c:1081
 msgid "User WAV File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1061
+#: xoptions.c:1082
 msgid "Try-Out Sound:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1062
+#: xoptions.c:1083
 msgid "Play"
-msgstr "²¥·Å"
+msgstr "播放"
 
-#: xoptions.c:1063
+#: xoptions.c:1084
 msgid "Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1064
+#: xoptions.c:1085
 msgid "Win:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1065
+#: xoptions.c:1086
 msgid "Lose:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1066
+#: xoptions.c:1087
 msgid "Draw:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1067
+#: xoptions.c:1088
 msgid "Unfinished:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1068
+#: xoptions.c:1089
 msgid "Alarm:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1069
+#: xoptions.c:1090
 msgid "Shout:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1070
+#: xoptions.c:1091
 msgid "S-Shout:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1071
+#: xoptions.c:1092
 msgid "Channel:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1072
+#: xoptions.c:1093
 msgid "Channel 1:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1073
+#: xoptions.c:1094
 msgid "Tell:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1074
+#: xoptions.c:1095
 msgid "Kibitz:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1075
+#: xoptions.c:1096
 msgid "Challenge:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1076
+#: xoptions.c:1097
 msgid "Request:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1077
+#: xoptions.c:1098
 msgid "Seek:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1162
+#: xoptions.c:1182
 msgid "White Piece Color:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1168
+#: xoptions.c:1188
 msgid "Black Piece Color:"
-msgstr "ºÚ×Ó"
+msgstr "黑子"
 
-#: xoptions.c:1174
+#: xoptions.c:1194
 msgid "Light Square Color:"
-msgstr "°×¸ñ"
+msgstr "白格"
 
-#: xoptions.c:1180
+#: xoptions.c:1200
 msgid "Dark Square Color:"
-msgstr "ºÚ¸ñ"
+msgstr "黑格"
 
-#: xoptions.c:1186
+#: xoptions.c:1206
 msgid "Highlight Color:"
-msgstr "¸ñ×Ó±ê¼Ç"
+msgstr "格子标记"
 
-#: xoptions.c:1192
+#: xoptions.c:1212
 msgid "Premove Highlight Color:"
-msgstr "Ô¤ÏÈ×ßÆå±ê¼Ç"
+msgstr "预先走棋标记"
 
-#: xoptions.c:1198
+#: xoptions.c:1218
 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1200
+#: xoptions.c:1220
 msgid "Mono Mode"
-msgstr "ºÚ°×"
+msgstr "黑白"
 
-#: xoptions.c:1201
+#: xoptions.c:1221
 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1202
+#: xoptions.c:1222
 msgid "Light-Squares Texture File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1203
+#: xoptions.c:1223
 msgid "Dark-Squares Texture File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1204
+#: xoptions.c:1224
 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1205
+#: xoptions.c:1225
 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1650
+#: xoptions.c:1373
+msgid "Engine has no options"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1466
+msgid "browse"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1677
 msgid "ICS Options"
-msgstr "ICSÉèÖÃ"
+msgstr "ICS设置"
 
-#: xoptions.c:1659
+#: xoptions.c:1686
 msgid "Load Game Options"
-msgstr "ÔØÈëÆå¾ÖÑ¡Ïî"
+msgstr "载入棋局选项"
 
-#: xoptions.c:1668
+#: xoptions.c:1695
 msgid "Save Game Options"
-msgstr "±£´æÆå¾ÖÑ¡Ïî"
+msgstr "保存棋局选项"
 
-#: xoptions.c:1678
+#: xoptions.c:1705
 msgid "Sound Options"
-msgstr "ÉùÒô"
+msgstr "声音"
 
-#: xoptions.c:1687
+#: xoptions.c:1714
 msgid "Board Options"
-msgstr "ÆåÅÌÑ¡Ïî"
+msgstr "棋盘选项"
 
-#: xoptions.c:1707
+#: xoptions.c:1734
 msgid "Common Engine Settings"
-msgstr "ͨÓÃÒýÇæÉèÖÃ"
+msgstr "通用引擎设置"
 
-#: xoptions.c:1716
+#: xoptions.c:1743
 msgid "New Variant"
-msgstr "±äÖÖ"
+msgstr "变种"
 
-#: xoptions.c:1726
+#: xoptions.c:1753
 msgid "General Options"
-msgstr "³£¹æÑ¡Ïî"
+msgstr "常规选项"
 
-#: xoptions.c:1735
+#: xoptions.c:1764
 msgid "Match Options"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1936
+#: xoptions.c:1962
 msgid "ICS input box"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1965
+#: xoptions.c:1991
 msgid "Type a move"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1987
+#: xoptions.c:2013
 msgid "Engine Settings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2013
-msgid "First Engine"
+#: xoptions.c:2042
+msgid "Select engine from list:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2013
-msgid "Second Engine"
+#: xoptions.c:2043
+msgid "or specify one below:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2107
-msgid "Select engine from list:"
+#: xoptions.c:2044
+msgid "Nickname (optional):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2108
-msgid "or specify one below:"
+#: xoptions.c:2045
+msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2109
+#: xoptions.c:2046
 msgid "Engine Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2110
+#: xoptions.c:2047
 msgid "Engine Command:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2111
+#: xoptions.c:2048
 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2112
+#: xoptions.c:2049
 msgid "UCI"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2113
+#: xoptions.c:2050
 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2114
+#: xoptions.c:2051
 msgid "Must not use GUI book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2115
+#: xoptions.c:2052
 msgid "Add this engine to the list"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2116
+#: xoptions.c:2053
 msgid "Force current variant with this engine"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2117
+#: xoptions.c:2054
 msgid "Load mentioned engine as"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2132
+#: xoptions.c:2071
 msgid "Load engine"
 msgstr ""
index 69447ff..a9ae0b2 100644 (file)
@@ -4,13 +4,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the XBoard package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 #
-#: xoptions.c:326
+#: xoptions.c:308
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU xboard master-20110411\n"
+"Project-Id-Version: GNU xboard master-20110507\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-xboard@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-23 09:01-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-07 23:09-0700\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -19,417 +19,450 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: backend.c:799
+#: backend.c:814
 #, c-format
 msgid "protocol version %d not supported"
-msgstr "³q°T¨ó©wª©¥» %d ¤£³Q¤ä«ù"
+msgstr "通訊協定版本 %d 不被支持"
 
-#: backend.c:907
+#: backend.c:886
+msgid "You did not specify the engine executable"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:934
 #, c-format
 msgid "bad timeControl option %s"
-msgstr "«Dªkªº\"timeControl\"(®É¶¡±±¨î)¿ï¶µ %s"
+msgstr "非法的\"timeControl\"(時間控制)選項 %s"
 
-#: backend.c:922
+#: backend.c:949
 #, c-format
 msgid "bad searchTime option %s"
-msgstr "«Dªkªº\"searchTime\"(·j´M®É¶¡)¿ï¶µ %s"
+msgstr "非法的\"searchTime\"(搜尋時間)選項 %s"
 
-#: backend.c:964
+#: backend.c:1047
 #, c-format
 msgid "Variant %s supported only in ICS mode"
-msgstr "ÅÜÅé %s ¥u¦bICS¼Ò¦¡¤U¤ä«ù"
+msgstr "變體 %s 只在ICS模式下支持"
 
-#: backend.c:982
+#: backend.c:1065
 #, c-format
 msgid "Unknown variant name %s"
-msgstr "¥¼ª¾ªºÅÜÅé¦W %s"
+msgstr "未知的變體名 %s"
 
-#: backend.c:1224
+#: backend.c:1307
 msgid "Starting chess program"
-msgstr "±Ò°Ê°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡"
-
-#: backend.c:1234
-msgid "Can't have a match with no chess programs"
-msgstr "¨S¦³¶H´Ñµ{¦¡®ÉµLªk¶i¦æ¤ñÁÉ"
+msgstr "啟動國際象棋程式"
 
-#: backend.c:1246
+#: backend.c:1330
 msgid "Bad game file"
-msgstr "´Ñ§½Àɮ׿ù»~"
+msgstr "棋局檔案錯誤"
 
-#: backend.c:1255
+#: backend.c:1337
 msgid "Bad position file"
-msgstr "½L­±Àɮ׿ù»~"
+msgstr "盤面檔案錯誤"
+
+#: backend.c:1351
+msgid "Pick new game"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:1287
+#: backend.c:1409
+#, c-format
+msgid "All games in tourney '%s' are already played or playing"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:1416
+msgid "Can't have a match with no chess programs"
+msgstr "沒有象棋程式時無法進行比賽"
+
+#: backend.c:1450
 #, c-format
 msgid "Could not open comm port %s"
-msgstr "µLªk¥´¶}³q°T³s±µ°ð %s"
+msgstr "無法打開通訊連接埠 %s"
 
-#: backend.c:1290
+#: backend.c:1453
 #, c-format
 msgid "Could not connect to host %s, port %s"
-msgstr "µLªk³s±µ¥D¾÷ %s ³s±µ°ð %s"
+msgstr "無法連接主機 %s 連接埠 %s"
 
-#: backend.c:1346
+#: backend.c:1509
 #, c-format
 msgid "Unknown initialMode %s"
-msgstr "¥¼ª¾ªº\"initialMode\"(ªì©l¼Ò¦¡)¿ï¶µ %s"
+msgstr "未知的\"initialMode\"(初始模式)選項 %s"
 
-#: backend.c:1363
+#: backend.c:1533
 msgid "AnalyzeFile mode requires a game file"
-msgstr "\"AnalyzeFile\"(¤ÀªRÀÉ®×)¼Ò¦¡¥²¶·«ü©w¤@­Ó´Ñ§½ÀÉ®×"
+msgstr "\"AnalyzeFile\"(分析檔案)模式必須指定一個棋局檔案"
 
-#: backend.c:1390
+#: backend.c:1560
 msgid "Analysis mode requires a chess engine"
-msgstr "\"Analysis\"(¤ÀªR)¼Ò¦¡¥²¶·±Ò°Ê°ê»Ú¶H´Ñ¤ÞÀº"
+msgstr "\"Analysis\"(分析)模式必須啟動國際象棋引擎"
 
-#: backend.c:1394
+#: backend.c:1564
 msgid "Analysis mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"Analysis\"(¤ÀªR)¼Ò¦¡µLªk¦bICS¼Ò¦¡¤U¤u§@"
+msgstr "\"Analysis\"(分析)模式無法在ICS模式下工作"
 
-#: backend.c:1405
+#: backend.c:1575
 msgid "MachineWhite mode requires a chess engine"
-msgstr "\"MachineWhite\"(¹q¸£°õ¬õ)¼Ò¦¡¥²¶·±Ò°Ê°ê»Ú¶H´Ñ¤ÞÀº"
+msgstr "\"MachineWhite\"(電腦執紅)模式必須啟動國際象棋引擎"
 
-#: backend.c:1410
+#: backend.c:1580
 msgid "MachineWhite mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"MachineWhite\"(¹q¸£°õ¬õ)¼Ò¦¡µLªk¦bICS¼Ò¦¡¤U¹B¦æ"
+msgstr "\"MachineWhite\"(電腦執紅)模式無法在ICS模式下運行"
 
-#: backend.c:1417
+#: backend.c:1587
 msgid "MachineBlack mode requires a chess engine"
-msgstr "\"MachineBlack\"(¹q¸£°õ¶Â)¼Ò¦¡¥²¶·±Ò°Ê°ê»Ú¶H´Ñ¤ÞÀº"
+msgstr "\"MachineBlack\"(電腦執黑)模式必須啟動國際象棋引擎"
 
-#: backend.c:1422
+#: backend.c:1592
 msgid "MachineBlack mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"MachineBlack\"(¹q¸£°õ¶Â)¼Ò¦¡µLªk¦bICS¼Ò¦¡¤U¹B¦æ"
+msgstr "\"MachineBlack\"(電腦執黑)模式無法在ICS模式下運行"
 
-#: backend.c:1429
+#: backend.c:1599
 msgid "TwoMachines mode requires a chess engine"
-msgstr "\"TwoMachines\"(¤ÀªR)¼Ò¦¡¥²¶·±Ò°Ê°ê»Ú¶H´Ñ¤ÞÀº"
+msgstr "\"TwoMachines\"(分析)模式必須啟動國際象棋引擎"
 
-#: backend.c:1434
+#: backend.c:1604
 msgid "TwoMachines mode does not work with ICS mode"
-msgstr "\"TwoMachines\"(¹q¸£¹ï«Ù)¼Ò¦¡µLªk¦bICS¼Ò¦¡¤U¹B¦æ"
+msgstr "\"TwoMachines\"(電腦對弈)模式無法在ICS模式下運行"
 
-#: backend.c:1445
+#: backend.c:1615
 msgid "Training mode requires a game file"
-msgstr "\"Training\"(°V½m)¼Ò¦¡¥²¶·«ü©w¤@­Ó´Ñ§½ÀÉ®×"
+msgstr "\"Training\"(訓練)模式必須指定一個棋局檔案"
 
-#: backend.c:1606 backend.c:1650 backend.c:1675 backend.c:2086
+#: backend.c:1776 backend.c:1820 backend.c:1845 backend.c:2256
 msgid "Error writing to ICS"
-msgstr "µo°e°T®§µ¹ICS®É¥X¿ù"
+msgstr "發送訊息給ICS時出錯"
 
-#: backend.c:1610
+#: backend.c:1780
 msgid "Error reading from keyboard"
-msgstr "Ū¨úÁä½L®É¥X¿ù"
+msgstr "讀取鍵盤時出錯"
 
-#: backend.c:1613
+#: backend.c:1783
 msgid "Got end of file from keyboard"
-msgstr "Ū¨úÁä½L®É¹J¨ìÀɮקÀ"
+msgstr "讀取鍵盤時遇到檔案尾"
 
-#: backend.c:1924
+#: backend.c:2094
 #, c-format
 msgid "Unknown wild type %d"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:1935
+#: backend.c:2105
 #, c-format
 msgid "recognized '%s' (%d) as variant %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:2000 xboard.c:7151
+#: backend.c:2170 xboard.c:7154
 msgid "Error writing to display"
-msgstr "µo°e°T®§µ¹Åã¥Ü¾¹®É¥X¿ù"
+msgstr "發送訊息給顯示器時出錯"
 
-#: backend.c:2745
+#: backend.c:2915
 #, c-format
 msgid "your opponent kibitzes: %s"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3263
+#: backend.c:3435
 msgid "Error gathering move list: two headers"
-msgstr "Ū¨úµÛªk®É¥X¿ù¡A¥X²{¨â­Ó¶}ÀY"
+msgstr "讀取著法時出錯,出現兩個開頭"
 
-#: backend.c:3277
+#: backend.c:3449
 #, c-format
 msgid "Ratings from header: W %d, B %d\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3310
+#: backend.c:3482
 msgid "Error gathering move list: nested"
-msgstr "Ū¨úµÛªk®É¥X¿ù¡A±_ª¬¿ù»~"
+msgstr "讀取著法時出錯,巢狀錯誤"
 
-#: backend.c:3542
+#: backend.c:3714
 msgid "Illegal move (rejected by ICS)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3879
+#: backend.c:4051
 msgid "Connection closed by ICS"
-msgstr "³s±µ³QICSÃö³¬"
+msgstr "連接被ICS關閉"
 
-#: backend.c:3881
+#: backend.c:4053
 msgid "Error reading from ICS"
-msgstr "Ū¨úICS°T®§®É¥X¿ù"
+msgstr "讀取ICS訊息時出錯"
 
-#: backend.c:3932
+#: backend.c:4104
 #, c-format
 msgid "Parsing board: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3956
+#: backend.c:4128
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse board string:\n"
 "\"%s\""
 msgstr ""
 
-#: backend.c:3965 backend.c:8959
+#: backend.c:4137 backend.c:9189
 msgid "Game too long; increase MAX_MOVES and recompile"
-msgstr "´Ñ§½¤Óªø¡A»Ý­n¼W¥[\"MAX_MOVES\"¨Ã­«·s½sĶ"
+msgstr "棋局太長,需要增加\"MAX_MOVES\"並重新編譯"
 
-#: backend.c:4059
+#: backend.c:4231
 msgid "Error gathering move list: extra board"
-msgstr "Ū¨úµÛªk®É¥X¿ù¡A¶W¥X´Ñ½L"
+msgstr "讀取著法時出錯,超出棋盤"
 
-#: backend.c:4479 backend.c:4501
+#: backend.c:4651 backend.c:4673
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse move \"%s\" from ICS"
-msgstr "µLªk¸ÑªR±qICSŪ¨ìªºµÛªk\"%s\""
+msgstr "無法解析從ICS讀到的著法\"%s\""
 
-#: backend.c:4716
+#: backend.c:4888
 #, c-format
 msgid "say Internal error; bad moveType %d (%d,%d-%d,%d)"
-msgstr "say ¤º³¡¿ù»~¡A«Dªkªº\"moveType\"(µÛªkÃþ«¬) %d (%d,%d-%d,%d)"
+msgstr "say 內部錯誤,非法的\"moveType\"(著法類型) %d (%d,%d-%d,%d)"
 
-#: backend.c:5601
+#: backend.c:5787
 msgid "Recompile to support this BOARD_RANKS or BOARD_FILES!"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:5948
+#: backend.c:6134
 msgid "You are playing Black"
-msgstr "§A¦b°õ¶Â"
+msgstr "你在執黑"
 
-#: backend.c:5957 backend.c:5982
+#: backend.c:6143 backend.c:6168
 msgid "You are playing White"
-msgstr "§A¦b°õ¬õ"
+msgstr "你在執紅"
 
-#: backend.c:5964 backend.c:5990 backend.c:6109 backend.c:6132 backend.c:6148
-#: backend.c:12716
+#: backend.c:6150 backend.c:6176 backend.c:6295 backend.c:6318 backend.c:6334
+#: backend.c:13175
 msgid "It is White's turn"
-msgstr "½ü¨ì¬õ¤è¨«´Ñ"
+msgstr "輪到紅方走棋"
 
-#: backend.c:5968 backend.c:5994 backend.c:6117 backend.c:6138 backend.c:6169
-#: backend.c:12708
+#: backend.c:6154 backend.c:6180 backend.c:6303 backend.c:6324 backend.c:6355
+#: backend.c:13167
 msgid "It is Black's turn"
-msgstr "½ü¨ì¶Â¤è¨«´Ñ"
+msgstr "輪到黑方走棋"
 
-#: backend.c:6006
+#: backend.c:6192
 msgid "Displayed position is not current"
-msgstr "Åã¥Üªº½L­±¤£¬O·í«e½L­±"
+msgstr "顯示的盤面不是當前盤面"
 
-#: backend.c:6240
+#: backend.c:6426
 msgid "Illegal move"
-msgstr "µÛªk¿ù»~"
+msgstr "著法錯誤"
 
-#: backend.c:6303
+#: backend.c:6489
 msgid "End of game"
-msgstr "´Ñ§½µ²§ô"
+msgstr "棋局結束"
 
-#: backend.c:6306
+#: backend.c:6492
 msgid "Incorrect move"
-msgstr "µÛªk¿ù»~"
+msgstr "著法錯誤"
 
-#: backend.c:6596
+#: backend.c:6782
 msgid "Pull pawn backwards to under-promote"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7478
+#: backend.c:7708
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" from %s machine"
-msgstr "±q%s¾÷¾¹Åª¨ì¤£¦XªkµÛªk\"%s\""
+msgstr "從%s機器讀到不合法著法\"%s\""
 
-#: backend.c:7701
+#: backend.c:7931
 msgid "Bad FEN received from engine"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:7842 xboard.c:5762 xboard.c:5806
+#: backend.c:8072 xboard.c:5765 xboard.c:5809
 #, c-format
 msgid "%s does not support analysis"
-msgstr "%s ¤£¤ä«ù¤ÀªR¥\¯à"
+msgstr "%s 不支持分析功能"
 
-#: backend.c:7908
+#: backend.c:8138
 #, c-format
 msgid "Illegal move \"%s\" (rejected by %s chess program)"
-msgstr "¤£¦XªkµÛªk\"%s\" (%s°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡©Úµ´±µ¨ü¸ÓµÛªk)"
+msgstr "不合法著法\"%s\" (%s國際象棋程式拒絕接受該著法)"
 
-#: backend.c:7933
+#: backend.c:8163
 #, c-format
 msgid "Failed to start %s chess program %s on %s: %s\n"
-msgstr "µLªk±Ò°Ê%s°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡ %s(¦b¥D¾÷ %s ¤W)¡A%s\n"
+msgstr "無法啟動%s國際象棋程式 %s(在主機 %s 上),%s\n"
 
-#: backend.c:7954
+#: backend.c:8184
 #, c-format
 msgid "Hint: %s"
-msgstr "´£¥Ü %s"
+msgstr "提示 %s"
 
-#: backend.c:7959
+#: backend.c:8189
 #, c-format
 msgid ""
 "Illegal hint move \"%s\"\n"
 "from %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8134
+#: backend.c:8364
 msgid "Machine accepts your draw offer"
-msgstr "¹q¸£¦P·N©M´Ñ"
+msgstr "電腦同意和棋"
 
-#: backend.c:8137
+#: backend.c:8367
 msgid ""
 "Machine offers a draw\n"
 "Select Action / Draw to agree"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:8500
+#: backend.c:8730
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move in ICS output: \"%s\""
-msgstr "ICS¿é¥X¤£©ú½TªºµÛªk\"%s\""
+msgstr "ICS輸出不明確的著法\"%s\""
 
-#: backend.c:8510
+#: backend.c:8740
 #, c-format
 msgid "Illegal move in ICS output: \"%s\""
-msgstr "ICS¿é¥X¤£©ú½TªºµÛªk\"%s\""
+msgstr "ICS輸出不明確的著法\"%s\""
 
-#: backend.c:8521
+#: backend.c:8751
 msgid "Gap in move list"
-msgstr "µÛªkÂ_¶}"
+msgstr "著法斷開"
 
-#: backend.c:9097 xoptions.c:846
+#: backend.c:9328 xoptions.c:867
 #, c-format
 msgid "Variant %s not supported by %s"
-msgstr "ÅÜÅé %s ¤£³Q %s ©Ò¤ä«ù"
+msgstr "變體 %s 不被 %s 所支持"
 
-#: backend.c:9211
+#: backend.c:9442
 #, c-format
 msgid "Startup failure on '%s'"
-msgstr "µLªk±Ò°Ê'%s'"
+msgstr "無法啟動'%s'"
 
-#: backend.c:9234 backend.c:12187
+#: backend.c:9465
 msgid "Waiting for first chess program"
-msgstr "µ¥«Ý²Ä¤@­Ó°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡"
+msgstr "等待第一個國際象棋程式"
 
-#: backend.c:9239 backend.c:12113 backend.c:12196
+#: backend.c:9470 backend.c:12565
 msgid "Waiting for second chess program"
-msgstr "µ¥«Ý²Ä¤G­Ó°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡"
+msgstr "等待第二個國際象棋程式"
+
+#: backend.c:9638
+msgid "Bad tournament file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:9650
+msgid "Waiting for other game(s)"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:9658
+#: backend.c:10077
 #, c-format
 msgid "Match %s vs. %s: final score %d-%d-%d"
-msgstr "¤ñÁÉ %s vs. %s: ³Ì²×¤ñ¤À %d-%d-%d"
+msgstr "比賽 %s vs. %s: 最終比分 %d-%d-%d"
 
-#: backend.c:10081 backend.c:10112
+#: backend.c:10518 backend.c:10549
 #, c-format
 msgid "Illegal move: %d.%s%s"
-msgstr "¤£¦XªkµÛªk %d.%s%s"
+msgstr "不合法著法 %d.%s%s"
 
-#: backend.c:10101
+#: backend.c:10538
 #, c-format
 msgid "Ambiguous move: %d.%s%s"
-msgstr "¤£©ú½TªºµÛªk %d.%s%s"
+msgstr "不明確的著法 %d.%s%s"
 
-#: backend.c:10158 backend.c:10804 backend.c:10994 backend.c:11356
+#: backend.c:10595 backend.c:11241 backend.c:11432 backend.c:11801
 #, c-format
 msgid "Can't open \"%s\""
-msgstr "µLªk¥´¶}\"%s\""
+msgstr "無法打開\"%s\""
 
-#: backend.c:10170 xboard.c:5338
+#: backend.c:10607 xboard.c:5341
 msgid "Cannot build game list"
-msgstr "µLªk«Ø¥ß´Ñ§½¦Cªí"
+msgstr "無法建立棋局列表"
 
-#: backend.c:10259
+#: backend.c:10696
 msgid "No more games in this message"
-msgstr "³o±ø°T®§¤£¥]§t§ó¦hªº´Ñ§½"
+msgstr "這條訊息不包含更多的棋局"
 
-#: backend.c:10300
+#: backend.c:10737
 msgid "No game has been loaded yet"
-msgstr "©|¥¼¦³´Ñ§½¸ü¤J"
+msgstr "尚未有棋局載入"
 
-#: backend.c:10304 backend.c:10782 xgamelist.c:408
+#: backend.c:10741 backend.c:11219 xgamelist.c:397
 msgid "Can't back up any further"
-msgstr "µLªk¦A«á°h¤F"
+msgstr "無法再後退了"
 
-#: backend.c:10360
+#: backend.c:10797
 msgid "Game number out of range"
-msgstr "´Ñ§½¼Æ¶q¶W¥X½d³ò"
+msgstr "棋局數量超出範圍"
 
-#: backend.c:10371
+#: backend.c:10808
 msgid "Can't seek on game file"
-msgstr "µLªk·j´M´Ñ§½ÀÉ®×"
+msgstr "無法搜尋棋局檔案"
 
-#: backend.c:10429
+#: backend.c:10866
 msgid "Game not found in file"
-msgstr "Àɮפ¤¨S¦³§ä¨ì´Ñ§½"
+msgstr "檔案中沒有找到棋局"
 
-#: backend.c:10557 backend.c:10884
+#: backend.c:10994 backend.c:11321
 msgid "Bad FEN position in file"
-msgstr "Àɮפ¤ªºFEN½L­±¿ù»~"
+msgstr "檔案中的FEN盤面錯誤"
 
-#: backend.c:10707
+#: backend.c:11144
 msgid "No moves in game"
-msgstr  "´Ñ§½¤¤¨S¦³µÛªk"
+msgstr  "棋局中沒有著法"
 
-#: backend.c:10778
+#: backend.c:11215
 msgid "No position has been loaded yet"
-msgstr "©|¥¼¦³½L­±¸ü¤J"
+msgstr "尚未有盤面載入"
 
-#: backend.c:10845 backend.c:10856
+#: backend.c:11282 backend.c:11293
 msgid "Can't seek on position file"
-msgstr "µLªk·j´M½L­±ÀÉ®×"
+msgstr "無法搜尋盤面檔案"
 
-#: backend.c:10863 backend.c:10875
+#: backend.c:11300 backend.c:11312
 msgid "Position not found in file"
-msgstr "Àɮפ¤¨S¦³§ä¨ì½L­±"
+msgstr "檔案中沒有找到盤面"
 
-#: backend.c:10916
+#: backend.c:11353
 msgid "Black to play"
-msgstr "½ü¨ì¶Â¤è¨«´Ñ"
+msgstr "輪到黑方走棋"
 
-#: backend.c:10919
+#: backend.c:11356
 msgid "White to play"
-msgstr "½ü¨ì¬õ¤è¨«´Ñ"
+msgstr "輪到紅方走棋"
+
+#: backend.c:11437 backend.c:11806
+msgid "Waiting for access to save file"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11439
+msgid "Saving game"
+msgstr ""
+
+#: backend.c:11808
+msgid "Saving position"
+msgstr ""
 
-#: backend.c:11487
+#: backend.c:11938
 msgid ""
 "You have edited the game history.\n"
 "Use Reload Same Game and make your move again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11492
+#: backend.c:11943
 msgid ""
 "You have entered too many moves.\n"
 "Back up to the correct position and try again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11497
+#: backend.c:11948
 msgid ""
 "Displayed position is not current.\n"
 "Step forward to the correct position and try again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11544
+#: backend.c:11995
 msgid "You have not made a move yet"
-msgstr "§A©|¥¼¨«´Ñ"
+msgstr "你尚未走棋"
 
-#: backend.c:11565
+#: backend.c:12016
 msgid ""
 "The cmail message is not loaded.\n"
 "Use Reload CMail Message and make your move again."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11570
+#: backend.c:12021
 msgid "No unfinished games"
-msgstr "¤£¦s¦b¥¼§¹¦¨´Ñ§½"
+msgstr "不存在未完成棋局"
 
-#: backend.c:11576
+#: backend.c:12027
 #, c-format
 msgid ""
 "You have already mailed a move.\n"
@@ -439,210 +472,210 @@ msgid ""
 "on the command line."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:11591
+#: backend.c:12042
 msgid "Failed to invoke cmail"
-msgstr "©I¥scmail¥¢±Ñ"
+msgstr "呼叫cmail失敗"
 
-#: backend.c:11653
+#: backend.c:12104
 #, c-format
 msgid "Waiting for reply from opponent\n"
-msgstr "µ¥«Ý¹ï¤â¦^À³\n"
+msgstr "等待對手回應\n"
 
-#: backend.c:11675
+#: backend.c:12126
 #, c-format
 msgid "Still need to make move for game\n"
-msgstr "¥»´Ñ§½¤´»Ý¨«´Ñ\n"
+msgstr "本棋局仍需走棋\n"
 
-#: backend.c:11679
+#: backend.c:12130
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for both games\n"
-msgstr "¨â´Ñ§½¬Ò¤´»Ý¨«´Ñ\n"
+msgstr "兩棋局皆仍需走棋\n"
 
-#: backend.c:11683
+#: backend.c:12134
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for all %d games\n"
-msgstr "©Ò¦³ %d ´Ñ§½¬Ò¤´»Ý¨«´Ñ\n"
+msgstr "所有 %d 棋局皆仍需走棋\n"
 
-#: backend.c:11690
+#: backend.c:12141
 #, c-format
 msgid "Still need to make a move for game %s\n"
-msgstr "´Ñ§½ %s ¤´»Ý¨«´Ñ\n"
+msgstr "棋局 %s 仍需走棋\n"
 
-#: backend.c:11696
+#: backend.c:12147
 #, c-format
 msgid "No unfinished games\n"
-msgstr "¤£¦s¦b¥¼§¹¦¨´Ñ§½\n"
+msgstr "不存在未完成棋局\n"
 
-#: backend.c:11698
+#: backend.c:12149
 #, c-format
 msgid "Ready to send mail\n"
-msgstr "·Ç³Æ°e«H´Nºü\n"
+msgstr "準備送信就緒\n"
 
-#: backend.c:11703
+#: backend.c:12154
 #, c-format
 msgid "Still need to make moves for games %s\n"
-msgstr "´Ñ§½ %s ¤´»Ý¨«´Ñ\n"
+msgstr "棋局 %s 仍需走棋\n"
 
-#: backend.c:11857
+#: backend.c:12308
 msgid "Edit comment"
-msgstr "½s¿èµù¸Ñ"
+msgstr "編輯註解"
 
-#: backend.c:11859
+#: backend.c:12310
 #, c-format
 msgid "Edit comment on %d.%s%s"
-msgstr "½s¿èµù¸Ñ %d.%s%s"
+msgstr "編輯註解 %d.%s%s"
 
-#: backend.c:11951
+#: backend.c:12403
 msgid "It is not White's turn"
-msgstr "¨S¦³½ü¨ì¬õ¤è¨«´Ñ"
+msgstr "沒有輪到紅方走棋"
 
-#: backend.c:12032
+#: backend.c:12484
 msgid "It is not Black's turn"
-msgstr "¨S¦³½ü¨ì¶Â¤è¨«´Ñ"
+msgstr "沒有輪到黑方走棋"
 
-#: backend.c:12133
+#: backend.c:12585
 #, c-format
 msgid "Starting %s chess program"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12159 backend.c:13227
+#: backend.c:12613 backend.c:13688
 msgid ""
 "Wait until your turn,\n"
 "or select Move Now"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12278
+#: backend.c:12737
 msgid "Training mode off"
-msgstr "°V½m¼Ò¦¡¤wÃö³¬"
+msgstr "訓練模式已關閉"
 
-#: backend.c:12286
+#: backend.c:12745
 msgid "Training mode on"
-msgstr "°V½m¼Ò¦¡¤w¥´¶}"
+msgstr "訓練模式已打開"
 
-#: backend.c:12289
+#: backend.c:12748
 msgid "Already at end of game"
-msgstr "´Ñ§½¤w¸gµ²§ô"
+msgstr "棋局已經結束"
 
-#: backend.c:12370
+#: backend.c:12829
 msgid "Warning: You are still playing a game"
-msgstr "ª`·N¡G§A¥¿¦b¶i¦æ´Ñ§½"
+msgstr "注意:你正在進行棋局"
 
-#: backend.c:12373
+#: backend.c:12832
 msgid "Warning: You are still observing a game"
-msgstr "ª`·N¡G§A¥¿¦bÆ[´Ñ´Ñ§½"
+msgstr "注意:你正在觀棋棋局"
 
-#: backend.c:12376
+#: backend.c:12835
 msgid "Warning: You are still examining a game"
-msgstr "ª`·N¡G§A¥¿¦b¬ã¨s´Ñ§½"
+msgstr "注意:你正在研究棋局"
 
-#: backend.c:12450
+#: backend.c:12909
 msgid "Close ICS engine analyze..."
 msgstr ""
 
-#: backend.c:12733
+#: backend.c:13192
 msgid "That square is occupied"
-msgstr "®æ¤l¤w¦³´Ñ¤l"
+msgstr "格子已有棋子"
 
-#: backend.c:12757 backend.c:12783
+#: backend.c:13216 backend.c:13242
 msgid "There is no pending offer on this move"
-msgstr "¸ÓµÛªk¨S¦³«Ý©wªº´£Ä³"
+msgstr "該著法沒有待定的提議"
 
-#: backend.c:12819 backend.c:12830
+#: backend.c:13278 backend.c:13289
 msgid "Your opponent is not out of time"
-msgstr "¹ï¤â¨S¦³¶W®É"
+msgstr "對手沒有超時"
 
-#: backend.c:12892
+#: backend.c:13351
 msgid "You must make your move before offering a draw"
-msgstr "¥²¶·¨«§¹´Ñ¤~¯à´£©M"
+msgstr "必須走完棋才能提和"
 
-#: backend.c:13209
+#: backend.c:13670
 msgid "You are not examining a game"
-msgstr "¨S¦³¤ÀªR´Ñ§½"
+msgstr "沒有分析棋局"
 
-#: backend.c:13213
+#: backend.c:13674
 msgid "You can't revert while pausing"
-msgstr "¼È°±®É¤£¯à´_­ì´Ñ§½"
+msgstr "暫停時不能復原棋局"
 
-#: backend.c:13267 backend.c:13274
+#: backend.c:13728 backend.c:13735
 msgid "It is your turn"
-msgstr "½ü¨ì§A¨«´Ñ"
+msgstr "輪到你走棋"
 
-#: backend.c:13325 backend.c:13332 backend.c:13351 backend.c:13358
+#: backend.c:13786 backend.c:13793 backend.c:13812 backend.c:13819
 msgid "Wait until your turn"
-msgstr "µ¥«Ý¹ï¤â¨«´Ñ"
+msgstr "等待對手走棋"
 
-#: backend.c:13337
+#: backend.c:13798
 msgid "No hint available"
-msgstr "¨S¦³¥i¥Îªº´£¥Ü"
+msgstr "沒有可用的提示"
 
-#: backend.c:13799
+#: backend.c:14260
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s chess program"
-msgstr "µo°e°T®§¨ì%s°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡®É¥X¿ù"
+msgstr "發送訊息到%s國際象棋程式時出錯"
 
-#: backend.c:13803 backend.c:13833
+#: backend.c:14263 backend.c:14298
 #, c-format
 msgid "%s program exits in draw position (%s)"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:13828
+#: backend.c:14294
 #, c-format
 msgid "Error: %s chess program (%s) exited unexpectedly"
-msgstr "¿ù»~¡G%s°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡(%s)²§±`²×¤î"
+msgstr "錯誤:%s國際象棋程式(%s)異常終止"
 
-#: backend.c:13842
+#: backend.c:14311
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s chess program (%s)"
-msgstr "±q%s°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡(%s)±µ¦¬°T®§®É¥X¿ù"
+msgstr "從%s國際象棋程式(%s)接收訊息時出錯"
 
-#: backend.c:14255
+#: backend.c:14724
 #, c-format
 msgid "%s engine has too many options\n"
 msgstr ""
 
-#: backend.c:14408
+#: backend.c:14877
 msgid "Displayed move is not current"
-msgstr "Åã¥ÜªºµÛªk¤£¬O·í«eµÛªk"
+msgstr "顯示的著法不是當前著法"
 
-#: backend.c:14417
+#: backend.c:14886
 msgid "Could not parse move"
-msgstr "µLªk¸ÑªRµÛªk"
+msgstr "無法解析著法"
 
-#: backend.c:14556 backend.c:14578
+#: backend.c:15025 backend.c:15047
 msgid "Both flags fell"
-msgstr "Âù¤è³£¶W®É¤F"
+msgstr "雙方都超時了"
 
-#: backend.c:14558
+#: backend.c:15027
 msgid "White's flag fell"
-msgstr "¬õ¤è¶W®É"
+msgstr "紅方超時"
 
-#: backend.c:14580
+#: backend.c:15049
 msgid "Black's flag fell"
-msgstr "¶Â¤è¶W®É"
+msgstr "黑方超時"
 
-#: backend.c:15520
+#: backend.c:15989
 msgid "Bad FEN position in clipboard"
-msgstr "°Å¶K諸FEN½L­±¿ù»~"
+msgstr "剪貼簿的FEN盤面錯誤"
 
 #: xboard.c:600
 msgid "New Game        Ctrl+N"
-msgstr "¶}·s´Ñ§½(N)   Ctrl+N"
+msgstr "開新棋局(N)   Ctrl+N"
 
 #: xboard.c:601
 msgid "New Shuffle Game ..."
-msgstr "¬~µP¹CÀ¸(u)..."
+msgstr "洗牌遊戲(u)..."
 
 #: xboard.c:602
 msgid "New Variant ...   Alt+Shift+V"
-msgstr "·sÅܺØ(V)...   Alt+Shift+V"
+msgstr "新變種(V)...   Alt+Shift+V"
 
 #: xboard.c:604
 msgid "Load Game       Ctrl+O"
-msgstr "¸ü¤J´Ñ§½(L)...   Ctrl+O"
+msgstr "載入棋局(L)...   Ctrl+O"
 
 #: xboard.c:605
 msgid "Load Position    Ctrl+Shift+O"
-msgstr "¸ü¤J§½­±(O)...   Ctrl+Shift+O"
+msgstr "載入局面(O)...   Ctrl+Shift+O"
 
 #: xboard.c:609
 msgid "Next Position     Shift+PgDn"
@@ -654,11 +687,11 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:613
 msgid "Save Game       Ctrl+S"
-msgstr "Àx¦s´Ñ§½(S)...   Ctrl+S"
+msgstr "儲存棋局(S)...   Ctrl+S"
 
 #: xboard.c:614
 msgid "Save Position    Ctrl+Shift+S"
-msgstr "Àx¦s§½­±(A)...   Ctrl+Shift+S"
+msgstr "儲存局面(A)...   Ctrl+Shift+S"
 
 #: xboard.c:616
 msgid "Mail Move"
@@ -670,103 +703,103 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:619
 msgid "Quit                 Ctr+Q"
-msgstr "Â÷¶}(Q)"
+msgstr "離開(Q)"
 
 #: xboard.c:624
 msgid "Copy Game    Ctrl+C"
-msgstr "½Æ»s´Ñ§½¨ì°Å¶Kï(C)   Ctrl+C"
+msgstr "複製棋局到剪貼簿(C)   Ctrl+C"
 
 #: xboard.c:625
 msgid "Copy Position Ctrl+Shift+C"
-msgstr "½Æ»s§½­±¨ì°Å¶Kï(Y)   Ctrl+Shift+C"
+msgstr "複製局面到剪貼簿(Y)   Ctrl+Shift+C"
 
 #: xboard.c:626
 msgid "Copy Game List"
-msgstr "½Æ»s¹CÀ¸¦Cªí¨ì°Å¶Kï"
+msgstr "複製遊戲列表到剪貼簿"
 
 #: xboard.c:628
 msgid "Paste Game    Ctrl+V"
-msgstr "¶K¤W´Ñ§½¦Û°Å¶Kï(P)   Ctrl+V"
+msgstr "貼上棋局自剪貼簿(P)   Ctrl+V"
 
 #: xboard.c:629
 msgid "Paste Position Ctrl+Shift+V"
-msgstr "±q°Å¶Kï¶K¤W§½­±(T)   Ctrl+Shift+V"
+msgstr "從剪貼簿貼上局面(T)   Ctrl+Shift+V"
 
 #: xboard.c:631
 msgid "Edit Game      Ctrl+E"
-msgstr "½s¿è´Ñ§½(E)   Ctrl+E"
+msgstr "編輯棋局(E)   Ctrl+E"
 
 #: xboard.c:632
 msgid "Edit Position   Ctrl+Shift+E"
-msgstr "½s¿è§½­±(d)   Ctrl+Shift+E"
+msgstr "編輯局面(d)   Ctrl+Shift+E"
 
 #: xboard.c:633
 msgid "Edit Tags"
-msgstr "½s¿è¼ÐÅÒ(T)"
+msgstr "編輯標籤(T)"
 
 #: xboard.c:634
 msgid "Edit Comment"
-msgstr "½s¿èµù¸Ñ(C)..."
+msgstr "編輯註解(C)..."
 
 #: xboard.c:636
 msgid "Revert              Home"
-msgstr "«ì´_(V)"
+msgstr "恢復(V)"
 
 #: xboard.c:637
 msgid "Annotate"
-msgstr "µù¸Ñ(A)"
+msgstr "註解(A)"
 
 #: xboard.c:638
 msgid "Truncate Game  End"
-msgstr "ºIÂ_«á­±ªºµÛªk(T)"
+msgstr "截斷後面的著法(T)"
 
 #: xboard.c:640
 msgid "Backward         Alt+Left"
-msgstr "¤U¤@µÛ(B)   Alt+Left"
+msgstr "下一著(B)   Alt+Left"
 
 #: xboard.c:641
 msgid "Forward           Alt+Right"
-msgstr "¤W¤@µÛ(F)   Alt+Right"
+msgstr "上一著(F)   Alt+Right"
 
 #: xboard.c:642
 msgid "Back to Start     Alt+Home"
-msgstr "°_©l§½­±(S)   Alt+Home"
+msgstr "起始局面(S)   Alt+Home"
 
 #: xboard.c:643
 msgid "Forward to End Alt+End"
-msgstr "³Ì«á§½­±(E)   Alt+End"
+msgstr "最後局面(E)   Alt+End"
 
 #: xboard.c:648
 msgid "Flip View             F2"
-msgstr "½Âà´Ñ½L(V)   F2"
+msgstr "翻轉棋盤(V)   F2"
 
 #: xboard.c:650
 msgid "Engine Output      Alt+Shift+O"
-msgstr "Åã¥Ü¤ÞÀº¿é¥X   Alt+Shift+O"
+msgstr "顯示引擎輸出   Alt+Shift+O"
 
 #: xboard.c:651
 msgid "Move History       Alt+Shift+H"
-msgstr "Åã¥Ü¾ú¥vµÛªk   Alt+Shift+H"
+msgstr "顯示歷史著法   Alt+Shift+H"
 
 #: xboard.c:652
 msgid "Evaluation Graph  Alt+Shift+E"
-msgstr "Åã¥Üµû»ù¹Ï   Alt+Shift+E"
+msgstr "顯示評價圖   Alt+Shift+E"
 
 #: xboard.c:653
 msgid "Game List            Alt+Shift+G"
-msgstr "Åã¥Ü´Ñ§½¦Cªí(L)   Alt+Shift+G"
+msgstr "顯示棋局列表(L)   Alt+Shift+G"
 
-#: xboard.c:654 xoptions.c:1816
+#: xboard.c:654 xoptions.c:1844
 msgid "ICS text menu"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:656 xoptions.c:1902
+#: xboard.c:656 xoptions.c:1930
 msgid "Tags"
-msgstr "½s¿è¼ÐÅÒ(T)"
+msgstr "編輯標籤(T)"
 
 #: xboard.c:657
 msgid "Comments"
-msgstr "½s¿èµù¸Ñ(C) *.*"
+msgstr "編輯註解(C) *.*"
 
 #: xboard.c:658
 msgid "ICS Input Box"
@@ -774,111 +807,111 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:660
 msgid "Board..."
-msgstr "´Ñ½L¿ï¶µ(B)..."
+msgstr "棋盤選項(B)..."
 
 #: xboard.c:661
 msgid "Game List Tags..."
-msgstr "¹CÀ¸¦Cªí..."
+msgstr "遊戲列表..."
 
 #: xboard.c:666
 msgid "Machine White  Ctrl+W"
-msgstr "¹q¸£°õ¬õ(W)   Ctrl+W"
+msgstr "電腦執紅(W)   Ctrl+W"
 
 #: xboard.c:667
 msgid "Machine Black  Ctrl+B"
-msgstr "¹q¸£°õ¶Â(B)   Ctrl+B"
+msgstr "電腦執黑(B)   Ctrl+B"
 
 #: xboard.c:668
 msgid "Two Machines   Ctrl+T"
-msgstr "¹q¸£¹ï«Ù(M)   Ctrl+T"
+msgstr "電腦對弈(M)   Ctrl+T"
 
 #: xboard.c:669
 msgid "Analysis Mode  Ctrl+A"
-msgstr "¤ÀªR¼Ò¦¡(A)   Ctrl+A"
+msgstr "分析模式(A)   Ctrl+A"
 
 #: xboard.c:670
 msgid "Analyze File      Ctrl+F"
-msgstr "¤ÀªRÀÉ®×(F)   Ctrl+F"
+msgstr "分析檔案(F)   Ctrl+F"
 
 #: xboard.c:671
 msgid "Edit Game         Ctrl+E"
-msgstr "½s¿è´Ñ§½(E)   Ctrl+E"
+msgstr "編輯棋局(E)   Ctrl+E"
 
 #: xboard.c:672
 msgid "Edit Position      Ctrl+Shift+E"
-msgstr "½s¿è§½­±(d)   Ctrl+Shift+E"
+msgstr "編輯局面(d)   Ctrl+Shift+E"
 
 #: xboard.c:673
 msgid "Training"
-msgstr "°V½m(N)"
+msgstr "訓練(N)"
 
 #: xboard.c:674
 msgid "ICS Client"
-msgstr "ICS«È¤áºÝ"
+msgstr "ICS客戶端"
 
 #: xboard.c:676
 msgid "Machine Match"
-msgstr "¹q¸£¤ñÁÉ(M)"
+msgstr "電腦比賽(M)"
 
 #: xboard.c:677
 msgid "Pause               Pause"
-msgstr "¼È°±(P)   Pause"
+msgstr "暫停(P)   Pause"
 
 #: xboard.c:682
 msgid "Accept             F3"
-msgstr "±µ¨ü(A)   F3"
+msgstr "接受(A)   F3"
 
 #: xboard.c:683
 msgid "Decline            F4"
-msgstr "©Úµ´(C)   F4"
+msgstr "拒絕(C)   F4"
 
 #: xboard.c:684
 msgid "Rematch           F12"
-msgstr "­«ÁÉ(M)   F12"
+msgstr "重賽(M)   F12"
 
 #: xboard.c:686
 msgid "Call Flag          F5"
-msgstr "¶W®É§P­t(F)   F5"
+msgstr "超時判負(F)   F5"
 
 #: xboard.c:687
 msgid "Draw                F6"
-msgstr "´£©M(D)   F6"
+msgstr "提和(D)   F6"
 
 #: xboard.c:688
 msgid "Adjourn            F7"
-msgstr "«Ê½L(J)   F7"
+msgstr "封盤(J)   F7"
 
 #: xboard.c:689
 msgid "Abort                F8"
-msgstr "¤¤¤î(B)   F8"
+msgstr "中止(B)   F8"
 
 #: xboard.c:690
 msgid "Resign              F9"
-msgstr "»{¿é(R)   F9"
+msgstr "認輸(R)   F9"
 
 #: xboard.c:692
 msgid "Stop Observing  F10"
-msgstr "°±¤îÆ[´Ñ(O)   F10"
+msgstr "停止觀棋(O)   F10"
 
 #: xboard.c:693
 msgid "Stop Examining  F11"
-msgstr "°±¤î¬ã¨s(X)   F11"
+msgstr "停止研究(X)   F11"
 
 #: xboard.c:694
 msgid "Upload to Examine"
-msgstr "¤W¶ÇÀˬd(U)"
+msgstr "上傳檢查(U)"
 
 #: xboard.c:696
 msgid "Adjudicate to White"
-msgstr "µô¨M¬õĹ (W)"
+msgstr "裁決紅贏 (W)"
 
 #: xboard.c:697
 msgid "Adjudicate to Black"
-msgstr "µô¨M¶ÂĹ (B)"
+msgstr "裁決黑贏 (B)"
 
 #: xboard.c:698
 msgid "Adjudicate Draw"
-msgstr "´£½Ð¥òµô(D)"
+msgstr "提請仲裁(D)"
 
 #: xboard.c:703
 msgid "Load New Engine ..."
@@ -886,47 +919,47 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:705
 msgid "Engine #1 Settings ..."
-msgstr "¤ÞÀº #1 ³]©w"
+msgstr "引擎 #1 設定"
 
 #: xboard.c:706
 msgid "Engine #2 Settings ..."
-msgstr "¤ÞÀº #2 ³]©w"
+msgstr "引擎 #2 設定"
 
 #: xboard.c:708
 msgid "Hint"
-msgstr "´£¥Ü(H)..."
+msgstr "提示(H)..."
 
 #: xboard.c:709
 msgid "Book"
-msgstr "¶}§½®w(B)..."
+msgstr "開局庫(B)..."
 
 #: xboard.c:711
 msgid "Move Now     Ctrl+M"
-msgstr "¥ß§Y¨«´Ñ(M)   Ctrl+M"
+msgstr "立即走棋(M)   Ctrl+M"
 
 #: xboard.c:712
 msgid "Retract Move  Ctrl+X"
-msgstr "®¬´Ñ(R)   Ctrl+X"
+msgstr "悔棋(R)   Ctrl+X"
 
 #: xboard.c:719
 msgid "General ..."
-msgstr "¤@¯ë¿ï¶µ(G)..."
+msgstr "一般選項(G)..."
 
 #: xboard.c:721
 msgid "Time Control ...       Alt+Shift+T"
-msgstr "®É¶¡³]©w(T)...   Alt+Shift+T"
+msgstr "時間設定(T)...   Alt+Shift+T"
 
 #: xboard.c:722
 msgid "Common Engine ...  Alt+Shift+U"
-msgstr "³q¥Î¤ÞÀº³]©w(E)...   Alt+Shift+U"
+msgstr "通用引擎設定(E)...   Alt+Shift+U"
 
 #: xboard.c:723
 msgid "Adjudications ...      Alt+Shift+J"
-msgstr "§P¨M(j)...   Alt+Shift+J"
+msgstr "判決(j)...   Alt+Shift+J"
 
 #: xboard.c:724
 msgid "ICS ..."
-msgstr "ICS¿ï¶µ..."
+msgstr "ICS選項..."
 
 #: xboard.c:725
 msgid "Match ..."
@@ -934,43 +967,43 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:726
 msgid "Load Game ..."
-msgstr "¸ü¤J´Ñ§½¿ï¶µ(L)...   Alt+Shift+L"
+msgstr "載入棋局選項(L)...   Alt+Shift+L"
 
 #: xboard.c:727
 msgid "Save Game ..."
-msgstr "Àx¦s´Ñ§½¿ï¶µ(S)...   Alt+Shift+S"
+msgstr "儲存棋局選項(S)...   Alt+Shift+S"
 
 #: xboard.c:729
 msgid "Game List ..."
-msgstr "¹CÀ¸¦Cªí..."
+msgstr "遊戲列表..."
 
 #: xboard.c:730
 msgid "Sounds ..."
-msgstr "Án­µ¿ï¶µ(D)..."
+msgstr "聲音選項(D)..."
 
 #: xboard.c:733
 msgid "Always Queen        Ctrl+Shift+Q"
-msgstr "Á`¬O¤ÉÅܬ°¬Ó¦Z(Q) Ctrl+Shift+Q"
+msgstr "總是升變為皇后(Q) Ctrl+Shift+Q"
 
-#: xboard.c:734 xoptions.c:814
+#: xboard.c:734 xoptions.c:835
 msgid "Animate Dragging"
-msgstr "°Êµe©ì¦²(D)"
+msgstr "動畫拖曳(D)"
 
 #: xboard.c:735
 msgid "Animate Moving      Ctrl+Shift+A"
-msgstr "°Êµe¨«´Ñ(A)     Ctrl+Shift+A"
+msgstr "動畫走棋(A)     Ctrl+Shift+A"
 
 #: xboard.c:736
 msgid "Auto Flag               Ctrl+Shift+F"
-msgstr "¦Û°Ê¶W®É§P­t(F) Ctrl+Shift+F"
+msgstr "自動超時判負(F) Ctrl+Shift+F"
 
-#: xboard.c:737 xoptions.c:817
+#: xboard.c:737 xoptions.c:838
 msgid "Auto Flip View"
-msgstr "¦Û°Ê½Âà´Ñ½L(V)"
+msgstr "自動翻轉棋盤(V)"
 
-#: xboard.c:738 xoptions.c:818
+#: xboard.c:738 xoptions.c:839
 msgid "Blindfold"
-msgstr "ª¼´Ñ(B)"
+msgstr "盲棋(B)"
 
 #: xboard.c:739
 msgid "Flash Moves"
@@ -978,59 +1011,59 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:741
 msgid "Highlight Dragging"
-msgstr "©ì¦²¿ô¥Ø´£¥Ü(H)"
+msgstr "拖曳醒目提示(H)"
 
-#: xboard.c:743 xoptions.c:821
+#: xboard.c:743 xoptions.c:842
 msgid "Highlight Last Move"
-msgstr "¼Ð°O¤W¤@µÛªk(M)"
+msgstr "標記上一著法(M)"
 
 #: xboard.c:744
 msgid "Highlight With Arrow"
-msgstr "¥Î½bÀY¬ð¥X²¾°Ê"
+msgstr "用箭頭突出移動"
 
-#: xboard.c:745 xoptions.c:823
+#: xboard.c:745 xoptions.c:844
 msgid "Move Sound"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:747 xoptions.c:824
+#: xboard.c:747 xoptions.c:845
 msgid "One-Click Moving"
-msgstr "³æÀ»²¾°Ê(M)"
+msgstr "單擊移動(M)"
 
 #: xboard.c:748
 msgid "Periodic Updates"
-msgstr "©w´Á§ó·s(U)"
+msgstr "定期更新(U)"
 
 #: xboard.c:749
 msgid "Ponder Next Move  Ctrl+Shift+P"
-msgstr "¦P¨B«ä¦Ò(N)  Ctrl+Shift+P"
+msgstr "同步思考(N)  Ctrl+Shift+P"
 
 #: xboard.c:750
 msgid "Popup Exit Message"
-msgstr "Â÷¶}®É´£¥Ü(P)"
+msgstr "離開時提示(P)"
 
-#: xboard.c:751 xoptions.c:828
+#: xboard.c:751 xoptions.c:849
 msgid "Popup Move Errors"
-msgstr "´£¥Ü¿ù»~µÛªk(E)"
+msgstr "提示錯誤著法(E)"
 
 #: xboard.c:753
 msgid "Show Coords"
-msgstr "Åã¥Ü§¤¼Ð(C)"
+msgstr "顯示坐標(C)"
 
 #: xboard.c:754
 msgid "Hide Thinking        Ctrl+Shift+H"
-msgstr "ÁôÂäÞÀº«ä¦Ò Ctrl+Shift+H"
+msgstr "隱藏引擎思考 Ctrl+Shift+H"
 
 #: xboard.c:755
 msgid "Test Legality          Ctrl+Shift+L"
-msgstr "ÀˬdµÛªk¦X²z©Ê(L) Cl+Sh+L"
+msgstr "檢查著法合理性(L) Cl+Sh+L"
 
 #: xboard.c:758
 msgid "Save Settings Now"
-msgstr "¥ß§YÀx¦s³]©w(N)"
+msgstr "立即儲存設定(N)"
 
 #: xboard.c:759
 msgid "Save Settings on Exit"
-msgstr "Â÷¶}®ÉÀx¦s³]©w(X)"
+msgstr "離開時儲存設定(X)"
 
 #: xboard.c:764
 msgid "Info XBoard"
@@ -1040,17 +1073,17 @@ msgstr ""
 msgid "Man XBoard   F1"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:767 xboard.c:6702
+#: xboard.c:767 xboard.c:6703
 msgid "About XBoard"
-msgstr "Ãö©óXBoard(A)"
+msgstr "關於XBoard(A)"
 
 #: xboard.c:772
 msgid "File"
-msgstr "ÀÉ®×(F)"
+msgstr "檔案(F)"
 
 #: xboard.c:773
 msgid "Edit"
-msgstr "½s¿è(E)"
+msgstr "編輯(E)"
 
 #: xboard.c:774
 msgid "View"
@@ -1058,11 +1091,11 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:775
 msgid "Mode"
-msgstr "¼Ò¦¡(M)"
+msgstr "模式(M)"
 
 #: xboard.c:776
 msgid "Action"
-msgstr "¦æ¬°(A)"
+msgstr "行為(A)"
 
 #: xboard.c:777
 msgid "Engine"
@@ -1070,75 +1103,75 @@ msgstr ""
 
 #: xboard.c:778
 msgid "Options"
-msgstr "¿ï¶µ(O)"
+msgstr "選項(O)"
 
 #: xboard.c:779
 msgid "Help"
-msgstr "»¡©ú(H)"
+msgstr "說明(H)"
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:7441
+#: xboard.c:795 xboard.c:7444
 msgid "White"
-msgstr "¬õ¤è"
+msgstr "紅方"
 
 #: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818
 msgid "Pawn"
-msgstr "§L"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5021 xboard.c:5097
+#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5022 xboard.c:5098
 msgid "Knight"
-msgstr "°¨"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5019
+#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5020
 msgid "Bishop"
-msgstr "¶H"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5017
+#: xboard.c:795 xboard.c:799 xboard.c:818 xboard.c:5018
 msgid "Rook"
-msgstr "¨®"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:818 xboard.c:5015
+#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:818 xboard.c:5016
 msgid "Queen"
-msgstr "¦Z"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:5027
+#: xboard.c:796 xboard.c:800 xboard.c:5028
 msgid "King"
-msgstr "¤ý"
+msgstr ""
 
 #: xboard.c:796 xboard.c:800
 msgid "Elephant"
-msgstr "¶H"
+msgstr ""
 
 #: xboard.c:796 xboard.c:800
 msgid "Cannon"
-msgstr "¬¶"
+msgstr ""
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5033
+#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5034
 msgid "Archbishop"
-msgstr "°ê®v"
+msgstr "國師"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5035
+#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5036
 msgid "Chancellor"
-msgstr "®_¬Û"
+msgstr "宰相"
 
-#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5040 xboard.c:5099
+#: xboard.c:797 xboard.c:801 xboard.c:5041 xboard.c:5100
 msgid "Promote"
-msgstr "¤ÉÅÜ"
+msgstr "升變"
 
 #: xboard.c:797 xboard.c:801
 msgid "Demote"
-msgstr "­°¯Å"
+msgstr "降級"
 
 #: xboard.c:798 xboard.c:802
 msgid "Empty square"
-msgstr "²MªÅ®æ¤l"
+msgstr "清空格子"
 
 #: xboard.c:798 xboard.c:802
 msgid "Clear board"
-msgstr "²MªÅ´Ñ½L"
+msgstr "清空棋盤"
 
-#: xboard.c:799 xboard.c:7457
+#: xboard.c:799 xboard.c:7460
 msgid "Black"
-msgstr "¶Â¤è"
+msgstr "黑方"
 
 #: xboard.c:1191
 #, c-format
@@ -1160,7 +1193,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Warning: No DIR structure found on this system --\n"
 "         Unable to autosize for XPM/XIM pieces.\n"
-"   Please report this error to frankm@hiwaay.net.\n"
+"   Please report this error to %s.\n"
 "   Include system type & operating system in message.\n"
 msgstr ""
 
@@ -1240,683 +1273,715 @@ msgstr ""
 msgid "%s: messageWidget geometry error %d %d %d %d %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3107
+#: xboard.c:3108
 #, c-format
 msgid "Unable to create font set.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3115
+#: xboard.c:3116
 #, c-format
 msgid "%s: no fonts match pattern %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3158
+#: xboard.c:3159
 #, c-format
 msgid ""
 "resolved %s at pixel size %d\n"
 "  to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3316
+#: xboard.c:3317
 #, c-format
 msgid "%s: error loading XIM!\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3413
+#: xboard.c:3414
 msgid "XIM pieces cannot be used in monochrome mode"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3417
+#: xboard.c:3418
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Loading XIMs...\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3432 xboard.c:3455 xboard.c:3462 xboard.c:3575 xboard.c:3612
-#: xboard.c:3623
+#: xboard.c:3433 xboard.c:3456 xboard.c:3463 xboard.c:3576 xboard.c:3613
+#: xboard.c:3624
 #, c-format
 msgid "(File:%s:) "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3450 xboard.c:3605
+#: xboard.c:3451 xboard.c:3606
 #, c-format
 msgid "light square "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3458 xboard.c:3619
+#: xboard.c:3459 xboard.c:3620
 #, c-format
 msgid "dark square "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3469 xboard.c:3632
+#: xboard.c:3470 xboard.c:3633
 #, c-format
 msgid "Done.\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3530
+#: xboard.c:3531
 msgid "XPM pieces cannot be used in monochrome mode"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3540
+#: xboard.c:3541
 #, c-format
 msgid "No builtin XPM pieces of size %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3550
+#: xboard.c:3551
 #, c-format
 msgid "Error %d loading XPM image \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3563
+#: xboard.c:3564
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Loading XPMs...\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3586
+#: xboard.c:3587
 #, c-format
 msgid "(Replace by File:%s:) "
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3593 xboard.c:3616 xboard.c:3627
+#: xboard.c:3594 xboard.c:3617 xboard.c:3628
 #, c-format
 msgid "Error %d loading XPM file \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3717
+#: xboard.c:3718
 #, c-format
 msgid "Can't open bitmap file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3720
+#: xboard.c:3721
 #, c-format
 msgid "Invalid bitmap in file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3723
+#: xboard.c:3724
 #, c-format
 msgid "Ran out of memory reading bitmap file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3727
+#: xboard.c:3728
 #, c-format
 msgid "Unknown XReadBitmapFile error %d on file %s"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3731
+#: xboard.c:3732
 #, c-format
 msgid "%s: %s...using built-in\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3735
+#: xboard.c:3736
 #, c-format
 msgid "%s: Bitmap %s is %dx%d, not %dx%d...using built-in\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:3938
+#: xboard.c:3939
 msgid "Drop"
-msgstr "¨ú®ø"
+msgstr "取消"
 
-#: xboard.c:4919 xboard.c:5045 xboard.c:5093 xboard.c:6997 xboard.c:7038
-#: xgamelist.c:716 xgamelist.c:824 xoptions.c:148 xoptions.c:215
-#: xoptions.c:590 xoptions.c:1306 xoptions.c:1613
+#: xboard.c:4920 xboard.c:5046 xboard.c:5094 xboard.c:7000 xboard.c:7041
+#: xgamelist.c:709 xgamelist.c:817 xoptions.c:130 xoptions.c:197
+#: xoptions.c:572 xoptions.c:1328 xoptions.c:1640
 msgid "cancel"
-msgstr "¨ú®ø(C)"
+msgstr "取消(C)"
 
-#: xboard.c:4956 xboard.c:6847 xboard.c:6861
+#: xboard.c:4957 xboard.c:6850 xboard.c:6864
 msgid "Error"
-msgstr "¿ù»~"
+msgstr "錯誤"
 
-#: xboard.c:4956
+#: xboard.c:4957
 msgid "Can't open file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4961
+#: xboard.c:4962
 msgid "Failed to open file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:4990
+#: xboard.c:4991
 msgid "Promotion"
-msgstr "¤ÉÅÜ"
+msgstr "升變"
 
-#: xboard.c:4999
+#: xboard.c:5000
 msgid "Promote to what?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5006
+#: xboard.c:5007
 msgid "Warlord"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5008
+#: xboard.c:5009
 msgid "General"
-msgstr "¤@¯ë¿ï¶µ(G)..."
+msgstr "一般選項(G)..."
 
-#: xboard.c:5010
+#: xboard.c:5011
 msgid "Lieutenant"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5012
+#: xboard.c:5013
 msgid "Captain"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5042 xboard.c:5101
+#: xboard.c:5043 xboard.c:5102
 msgid "Defer"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5164 xoptions.c:164 xoptions.c:214
+#: xboard.c:5165 xoptions.c:146 xoptions.c:196
 msgid "ok"
-msgstr "½T©w"
+msgstr "確定"
 
-#: xboard.c:5359
+#: xboard.c:5362
 msgid "Load game file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5425
+#: xboard.c:5428
 msgid "Load position file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5434
+#: xboard.c:5437
 msgid "Save game file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5446
+#: xboard.c:5449
 msgid "Save position file name?"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5679
+#: xboard.c:5682
 msgid "Can't open temp file"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5769
+#: xboard.c:5772
 #, c-format
 msgid "You are not observing a game"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5774
+#: xboard.c:5777
 #, c-format
 msgid "Found unexpected active ICS engine analyze \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5788
+#: xboard.c:5791
 #, c-format
 msgid "ICS engine analyze starting... \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5816
+#: xboard.c:5819
 msgid "File to analyze"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:5835
-msgid "You can only start a match from the initial position."
-msgstr ""
-
-#: xboard.c:6884
+#: xboard.c:6887
 msgid "Fatal Error"
-msgstr "ÄY­«¿ù»~"
+msgstr "嚴重錯誤"
 
-#: xboard.c:6884
+#: xboard.c:6887
 msgid "Exiting"
-msgstr "Â÷¶}"
+msgstr "離開"
 
-#: xboard.c:6894
+#: xboard.c:6897
 msgid "Information"
-msgstr "¸ê°T"
+msgstr "資訊"
 
-#: xboard.c:6901
+#: xboard.c:6904
 msgid "Note"
-msgstr "µù¸Ñ"
+msgstr "註解"
 
-#: xboard.c:6951
+#: xboard.c:6954
 #, c-format
 msgid "AskQuestionProc needed 4 parameters, got %d\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:6984
+#: xboard.c:6987
 msgid "Error writing to chess program"
-msgstr "µo°e°T®§µ¹°ê»Ú¶H´Ñµ{¦¡®É¥X¿ù"
+msgstr "發送訊息給國際象棋程式時出錯"
 
-#: xboard.c:7036
+#: xboard.c:7039
 msgid "enter"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7225
+#: xboard.c:7228
 #, c-format
 msgid "ERROR: Unknown user %s (in path %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7619
+#: xboard.c:7622
 msgid "Socket support is not configured in"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:7721
+#: xboard.c:7713
 msgid "internal rcmd not implemented for Unix"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:8495
+#: xboard.c:8487
 #, c-format
 msgid "AnimateMove: piece %d hops from %d,%d to %d,%d \n"
 msgstr ""
 
-#: xboard.c:8496
+#: xboard.c:8488
 #, c-format
 msgid "AnimateMove: piece %d slides from %d,%d to %d,%d \n"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:159
+#: xengineoutput.c:145
 #, c-format
 msgid "Error %d loading icon image\n"
 msgstr ""
 
-#: xengineoutput.c:364
+#: xengineoutput.c:350
 msgid "NPS"
 msgstr "NPS"
 
-#: xengineoutput.c:543
+#: xengineoutput.c:529
 msgid "Engine output"
-msgstr "¤ÞÀº¿é¥X"
+msgstr "引擎輸出"
 
-#: xengineoutput.c:543
+#: xengineoutput.c:529
 msgid "This feature is experimental"
 msgstr ""
 
-#: xevalgraph.c:360
+#: xevalgraph.c:346
 msgid "Evaluation graph"
-msgstr "¼f§½¹Ï"
+msgstr "審局圖"
 
-#: xgamelist.c:200 xgamelist.c:392
+#: xgamelist.c:189 xgamelist.c:381
 msgid "load"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:211 xgamelist.c:405
+#: xgamelist.c:200 xgamelist.c:394
 msgid "prev"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:222 xgamelist.c:398
+#: xgamelist.c:211 xgamelist.c:387
 msgid "next"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:233 xgamelist.c:386
+#: xgamelist.c:222 xgamelist.c:375
 msgid "close"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:245
+#: xgamelist.c:234
 msgid "Filter:"
-msgstr "¹LÂo¾¹"
+msgstr "過濾器"
 
-#: xgamelist.c:263
+#: xgamelist.c:252
 msgid "filtertext"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:276 xgamelist.c:412
+#: xgamelist.c:265 xgamelist.c:401
 msgid "apply"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:395
+#: xgamelist.c:384
 msgid "No game selected"
-msgstr "¨S¦³¿ï¤¤´Ñ§½"
+msgstr "沒有選中棋局"
 
-#: xgamelist.c:401
+#: xgamelist.c:390
 msgid "Can't go forward any further"
-msgstr "µLªk¦A«e¶i¤F"
+msgstr "無法再前進了"
 
-#: xgamelist.c:506
+#: xgamelist.c:499
 msgid "There is no game list"
-msgstr "¨S¦³´Ñ§½¦Cªí"
+msgstr "沒有棋局列表"
 
-#: xgamelist.c:710 xgamelist.c:835 xoptions.c:1310 xoptions.c:1609
+#: xgamelist.c:703 xgamelist.c:828 xoptions.c:1332 xoptions.c:1636
 msgid "OK"
-msgstr "½T©w"
+msgstr "確定"
 
-#: xgamelist.c:724
+#: xgamelist.c:717
 msgid "No tag selected"
 msgstr ""
 
-#: xgamelist.c:728 xgamelist.c:813
+#: xgamelist.c:721 xgamelist.c:806
 msgid "down"
-msgstr "¦V¤U"
+msgstr "向下"
 
-#: xgamelist.c:733 xgamelist.c:802
+#: xgamelist.c:726 xgamelist.c:795
 msgid "up"
-msgstr "¦V¤W"
+msgstr "向上"
 
-#: xgamelist.c:738 xgamelist.c:791
+#: xgamelist.c:731 xgamelist.c:784
 msgid "factory"
 msgstr ""
 
-#: xhistory.c:163
+#: xhistory.c:157
 #, c-format
 msgid "White "
-msgstr "¬õ¤è "
+msgstr "紅方 "
 
-#: xhistory.c:164
+#: xhistory.c:158
 #, c-format
 msgid "Black "
-msgstr "¶Â¤è "
+msgstr "黑方 "
 
-#: xhistory.c:310 xhistory.c:314
+#: xhistory.c:304 xhistory.c:308
 msgid "Move list"
 msgstr ""
 
-#: xhistory.c:406
+#: xhistory.c:400
 msgid "Close"
-msgstr "Ãö³¬(C)"
+msgstr "關閉(C)"
 
-#: xoptions.c:152 xoptions.c:217
+#: xoptions.c:134 xoptions.c:199
 msgid "off"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:158 xoptions.c:216
+#: xoptions.c:140 xoptions.c:198
 msgid "random"
-msgstr "ÀH¾÷"
+msgstr "隨機"
 
-#: xoptions.c:195
+#: xoptions.c:177
 msgid "New Shuffle Game"
-msgstr "¬~µP¹CÀ¸(u)..."
+msgstr "洗牌遊戲(u)..."
 
-#: xoptions.c:204
+#: xoptions.c:186
 msgid "Start-position number:"
-msgstr "±Ò°Ê¦ì¸m¸¹½X(S)"
+msgstr "啟動位置號碼(S)"
 
-#: xoptions.c:207
+#: xoptions.c:189
 msgid "Shuffle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:278 xoptions.c:542
+#: xoptions.c:260 xoptions.c:524
 msgid "classical"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:281 xoptions.c:444
+#: xoptions.c:263 xoptions.c:426
 msgid "minutes for each"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:284
+#: xoptions.c:266
 msgid "moves"
-msgstr "µÛªk"
+msgstr "著法"
 
-#: xoptions.c:299 xoptions.c:555
+#: xoptions.c:281 xoptions.c:537
 msgid "incremental"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:302
+#: xoptions.c:284
 msgid "minutes, plus"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:305 xoptions.c:473
+#: xoptions.c:287 xoptions.c:455
 msgid "sec/move"
-msgstr "¨C¨«¤@¨B¥["
+msgstr "每走一步加"
 
-#: xoptions.c:320 xoptions.c:568
+#: xoptions.c:302 xoptions.c:550
 msgid "fixed time"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:323
+#: xoptions.c:305
 msgid "sec/move (max)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:334 xoptions.c:579
+#: xoptions.c:316 xoptions.c:561
 msgid " OK "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:362 xoptions.c:370
+#: xoptions.c:344 xoptions.c:352
 msgid "Bad Time-Control String"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:411
+#: xoptions.c:393
 msgid "TimeControl Menu"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:444
+#: xoptions.c:426
 msgid "sec/move (max)   "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:444
+#: xoptions.c:426
 msgid "   minutes, plus   "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:473
+#: xoptions.c:455
 msgid "             "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:473
+#: xoptions.c:455
 msgid "moves     "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:522
+#: xoptions.c:504
 msgid "Engine #1 and #2 Time-Odds Factors"
-msgstr "®É¶¡­¿¼Æ"
+msgstr "時間倍數"
+
+#: xoptions.c:783
+msgid "First Engine"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:783
+msgid "Second Engine"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:808
+msgid "Tournament file:"
+msgstr ""
 
-#: xoptions.c:795
-msgid "Default Number of Games in Match:"
-msgstr "¹w³]¤ñÁɹ什¼Æ"
+#: xoptions.c:809
+msgid "Sync after round    (for concurrent playing of a single"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:810
+msgid "Sync after cycle      tourney with multiple XBoards)"
+msgstr ""
 
-#: xoptions.c:796
+#: xoptions.c:812
+msgid "Select Engine:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:813
+msgid "Tourney type (0 = round-robin, 1 = gauntlet):"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:814
+msgid "Number of tourney cycles:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:815
+msgid "Default Number of Games in Match (or Pairing):"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:816
 msgid "Pause between Match Games (msec):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:797
+#: xoptions.c:817
+msgid "Save Tourney Games on:"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:818
 msgid "Game File with Opening Lines:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:798
+#: xoptions.c:819
 msgid "Game Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:799
+#: xoptions.c:820
 msgid "File with Start Positions:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:800
+#: xoptions.c:821
 msgid "Position Number (-1 or -2 = Auto-Increment):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:801
+#: xoptions.c:822
 msgid "Rewind Index after this many Games (0 = never):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:813
+#: xoptions.c:834
 msgid "Almost Always Queen (Detour Under-Promote)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:815
+#: xoptions.c:836
 msgid "Animate Moving"
-msgstr "°Êµe¨«´Ñ(A)"
+msgstr "動畫走棋(A)"
 
-#: xoptions.c:816
+#: xoptions.c:837
 msgid "Auto Flag"
-msgstr "¦Û°Ê¶W®É§P­t(F) Ctrl+Shift+F"
+msgstr "自動超時判負(F) Ctrl+Shift+F"
 
-#: xoptions.c:819
+#: xoptions.c:840
 msgid "Drop Menu"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:820
+#: xoptions.c:841
 msgid "Highlight Dragging (Show Move Targets)"
-msgstr "©ì¦²¿ô¥Ø´£¥Ü(H)"
+msgstr "拖曳醒目提示(H)"
 
-#: xoptions.c:822
+#: xoptions.c:843
 msgid "Highlight with Arrow"
-msgstr "¥Î½bÀY¬ð¥X²¾°Ê"
+msgstr "用箭頭突出移動"
 
-#: xoptions.c:825
+#: xoptions.c:846
 msgid "Periodic Updates (in Analysis Mode)"
-msgstr "©w´Á§ó·s(¤ÀªR¼Ò¦¡)"
+msgstr "定期更新(分析模式)"
 
-#: xoptions.c:826 xoptions.c:929
+#: xoptions.c:847 xoptions.c:950
 msgid "Ponder Next Move"
-msgstr "¦P¨B«ä¦Ò(N)"
+msgstr "同步思考(N)"
 
-#: xoptions.c:827
+#: xoptions.c:848
 msgid "Popup Exit Messages"
-msgstr "Â÷¶}®É´£¥Ü(P)"
+msgstr "離開時提示(P)"
 
-#: xoptions.c:829
+#: xoptions.c:850
 msgid "Show Coordinates"
-msgstr "Åã¥Ü§¤¼Ð(C)"
+msgstr "顯示坐標(C)"
 
-#: xoptions.c:830
+#: xoptions.c:851
 msgid "Show Target Squares"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:831
+#: xoptions.c:852
 msgid "Hide Thinking from Human"
-msgstr "»P¤H¹ï«Ù®ÉÁôÂëä¦Ò²Ó¸`"
+msgstr "與人對弈時隱藏思考細節"
 
-#: xoptions.c:832
+#: xoptions.c:853
 msgid "Test Legality"
-msgstr "ÀˬdµÛªk¦X²z©Ê(L) Cl+Sh+L"
+msgstr "檢查著法合理性(L) Cl+Sh+L"
 
-#: xoptions.c:833
+#: xoptions.c:854
 msgid "Flash Moves (0 = no flashing):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:834
+#: xoptions.c:855
 msgid "Flash Rate (high = fast):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:835
+#: xoptions.c:856
 msgid "Animation Speed (high = slow):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:851
+#: xoptions.c:872
 #, c-format
 msgid "Warning: second engine (%s) does not support this!"
-msgstr "ĵ§i: ²Ä¤G­Ó¤ÞÀº(%s) ¤£¤ä«ù¦¹!"
+msgstr "警告: 第二個引擎(%s) 不支持此!"
 
-#: xoptions.c:872
+#: xoptions.c:893
 msgid "normal"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:873
+#: xoptions.c:894
 msgid "fairy"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:874
+#: xoptions.c:895
 msgid "FRC"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:875
+#: xoptions.c:896
 msgid "Seirawan"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:876
+#: xoptions.c:897
 msgid "wild castle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:877
+#: xoptions.c:898
 msgid "Superchess"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:878
+#: xoptions.c:899
 msgid "no castle"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:879
+#: xoptions.c:900
 msgid "crazyhouse"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:880
+#: xoptions.c:901
 msgid "knightmate"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:881
+#: xoptions.c:902
 msgid "bughouse"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:882
+#: xoptions.c:903
 msgid "berolina"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:883
+#: xoptions.c:904
 msgid "shogi (9x9)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:884
+#: xoptions.c:905
 msgid "cylinder"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:885
+#: xoptions.c:906
 msgid "xiangqi (9x10)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:886
+#: xoptions.c:907
 msgid "shatranj"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:887
+#: xoptions.c:908
 msgid "courier (12x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:888
+#: xoptions.c:909
 msgid "makruk"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:889
+#: xoptions.c:910
 msgid "Great Shatranj (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:890
+#: xoptions.c:911
 msgid "atomic"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:891
+#: xoptions.c:912
 msgid "Capablanca (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:892
+#: xoptions.c:913
 msgid "two kings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:893
+#: xoptions.c:914
 msgid "Gothic (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:894
+#: xoptions.c:915
 msgid "3-checks"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:895
+#: xoptions.c:916
 msgid "janus (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:896
+#: xoptions.c:917
 msgid "suicide"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:897
+#: xoptions.c:918
 msgid "CRC (10x8)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:898
+#: xoptions.c:919
 msgid "give-away"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:899
+#: xoptions.c:920
 msgid "Spartan"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:900
+#: xoptions.c:921
 msgid "losers"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:901
+#: xoptions.c:922
 msgid "Board size ( -1 = default for selected variant):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:902
+#: xoptions.c:923
 msgid "Number of Board Ranks:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:903
+#: xoptions.c:924
 msgid "Number of Board Files:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:904
+#: xoptions.c:925
 msgid "Holdings Size:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:906
+#: xoptions.c:927
 msgid ""
 "WARNING: variants with un-orthodox\n"
 "pieces only have built-in bitmaps\n"
@@ -1925,532 +1990,540 @@ msgid ""
 "for missing bitmaps. (See manual.)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:930
+#: xoptions.c:951
 msgid "Maximum Number of CPUs per Engine:"
-msgstr "³Ì¤jCPU¼Æ"
+msgstr "最大CPU數"
 
-#: xoptions.c:931
+#: xoptions.c:952
 msgid "Polygot Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:932
+#: xoptions.c:953
 msgid "Hash-Table Size (MB):"
-msgstr "Âø´êªí¤j¤p(MB)"
+msgstr "雜湊表大小(MB)"
 
-#: xoptions.c:933
+#: xoptions.c:954
 msgid "Nalimov EGTB Path:"
-msgstr "EGTB ¸ô®|"
+msgstr "EGTB 路徑"
 
-#: xoptions.c:934
+#: xoptions.c:955
 msgid "EGTB Cache Size (MB):"
-msgstr "EGTB ¤j¤p(MB)"
+msgstr "EGTB 大小(MB)"
 
-#: xoptions.c:935
+#: xoptions.c:956
 msgid "Use GUI Book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:936
+#: xoptions.c:957
 msgid "Opening-Book Filename:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:937
+#: xoptions.c:958
 msgid "Book Depth (moves):"
-msgstr "®wµÛªk²`«×"
+msgstr "庫著法深度"
 
-#: xoptions.c:938
+#: xoptions.c:959
 msgid "Book Variety (0) vs. Strength (100):"
-msgstr "®wÅܨÒ"
+msgstr "庫變例"
 
-#: xoptions.c:939
+#: xoptions.c:960
 msgid "Engine #1 Has Own Book"
-msgstr "¤ÞÀº1¦³¦Û¥Î®w"
+msgstr "引擎1有自用庫"
 
-#: xoptions.c:940
+#: xoptions.c:961
 msgid "Engine #2 Has Own Book          "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:945
+#: xoptions.c:966
 msgid "Detect all Mates"
-msgstr "ÀË´ú±N±þ(M)"
+msgstr "檢測將殺(M)"
 
-#: xoptions.c:946
+#: xoptions.c:967
 msgid "Verify Engine Result Claims"
-msgstr "ÅçÃÒ¤ÞÀºÁn©ú(V)"
+msgstr "驗證引擎聲明(V)"
 
-#: xoptions.c:947
+#: xoptions.c:968
 msgid "Draw if Insufficient Mating Material"
-msgstr "¤l¤O¤£¨¬®É§P©M(I)"
+msgstr "子力不足時判和(I)"
 
-#: xoptions.c:948
+#: xoptions.c:969
 msgid "Adjudicate Trivial Draws (3-Move Delay)"
-msgstr "²©ö©M´Ñ§P¨M(T)"
+msgstr "簡易和棋判決(T)"
 
-#: xoptions.c:949
+#: xoptions.c:970
 msgid "N-Move Rule:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:950
+#: xoptions.c:971
 msgid "N-fold Repeats:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:951
+#: xoptions.c:972
 msgid "Draw after N Moves Total:"
-msgstr "´XµÛ«á§P©M"
+msgstr "幾著後判和"
 
-#: xoptions.c:952
+#: xoptions.c:973
 msgid "Win / Loss Threshold:"
-msgstr "¿é/ŧP¨MªùÂe"
+msgstr "輸/贏判決門檻"
 
-#: xoptions.c:953
+#: xoptions.c:974
 msgid "Negate Score of Engine #1"
-msgstr "¤ÞÀº #1 ¬Oµ´¹ï¤À¼Æ"
+msgstr "引擎 #1 是絕對分數"
 
-#: xoptions.c:954
+#: xoptions.c:975
 msgid "Negate Score of Engine #2"
-msgstr "¤ÞÀº #2 ¬Oµ´¹ï¤À¼Æ"
+msgstr "引擎 #2 是絕對分數"
 
-#: xoptions.c:964
+#: xoptions.c:985
 msgid "Auto-Kibitz"
-msgstr "¦Û°Ê\"kibitz\"(A)"
+msgstr "自動\"kibitz\"(A)"
 
-#: xoptions.c:965
+#: xoptions.c:986
 msgid "Auto-Comment"
-msgstr "¦Û°Êµù¸Ñ(A)"
+msgstr "自動註解(A)"
 
-#: xoptions.c:966
+#: xoptions.c:987
 msgid "Auto-Observe"
-msgstr "¦Û°ÊÆ[´Ñ(O)"
+msgstr "自動觀棋(O)"
 
-#: xoptions.c:967
+#: xoptions.c:988
 msgid "Auto-Raise Board"
-msgstr "¦Û°Ê§ïÅܴѽL¤j¤p(R)"
+msgstr "自動改變棋盤大小(R)"
 
-#: xoptions.c:968
+#: xoptions.c:989
 msgid "Background Observe while Playing"
-msgstr "­I´ºÆ[¹î(v)"
+msgstr "背景觀察(v)"
 
-#: xoptions.c:969
+#: xoptions.c:990
 msgid "Dual Board for Background-Observed Game"
-msgstr "Âù´Ñ½L(D)"
+msgstr "雙棋盤(D)"
 
-#: xoptions.c:970
+#: xoptions.c:991
 msgid "Get Move List"
-msgstr "¨ú±oµÛªk¦Cªí(G)"
+msgstr "取得著法列表(G)"
 
-#: xoptions.c:971
+#: xoptions.c:992
 msgid "Quiet Play"
-msgstr "¸¨¤lµLÁn(Q)"
+msgstr "落子無聲(Q)"
 
-#: xoptions.c:972
+#: xoptions.c:993
 msgid "Seek Graph"
-msgstr "¥i¿ï¹ï¤â¹Ïªí(k)"
+msgstr "可選對手圖表(k)"
 
-#: xoptions.c:973
+#: xoptions.c:994
 msgid "Auto-Refresh Seek Graph"
-msgstr "¦Û°Ê¨ê·s¹Ïªí(R)"
+msgstr "自動刷新圖表(R)"
 
-#: xoptions.c:974
+#: xoptions.c:995
 msgid "Premove"
-msgstr "¹w¥ý¨«´Ñ(P)"
+msgstr "預先走棋(P)"
 
-#: xoptions.c:975
+#: xoptions.c:996
 msgid "Premove for White"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:976
+#: xoptions.c:997
 msgid "First White Move:"
-msgstr "¬õ¤è¥ý¨«(W)"
+msgstr "紅方先走(W)"
 
-#: xoptions.c:977
+#: xoptions.c:998
 msgid "Premove for Black"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:978
+#: xoptions.c:999
 msgid "First Black Move:"
-msgstr "¶Â¤è¥ý¨«(B)"
+msgstr "黑方先走(B)"
 
-#: xoptions.c:980
+#: xoptions.c:1001
 msgid "Alarm"
-msgstr "´£¥Ü"
+msgstr "提示"
 
-#: xoptions.c:981
+#: xoptions.c:1002
 msgid "Alarm Time (msec):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:983
+#: xoptions.c:1004
 msgid "Colorize Messages"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:984
+#: xoptions.c:1005
 msgid "Shout Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:985
+#: xoptions.c:1006
 msgid "S-Shout Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:986
+#: xoptions.c:1007
 msgid "Channel #1 Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:987
+#: xoptions.c:1008
 msgid "Other Channel Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:988
+#: xoptions.c:1009
 msgid "Kibitz Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:989
+#: xoptions.c:1010
 msgid "Tell Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:990
+#: xoptions.c:1011
 msgid "Challenge Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:991
+#: xoptions.c:1012
 msgid "Request Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:992
+#: xoptions.c:1013
 msgid "Seek Text Colors:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:997
+#: xoptions.c:1018
 msgid "Auto-Display Tags"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:998
+#: xoptions.c:1019
 msgid "Auto-Display Comment"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:999
+#: xoptions.c:1020
 msgid ""
 "Auto-Play speed of loaded games\n"
 "(0 = instant, -1 = off):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1000
+#: xoptions.c:1021
 msgid "Seconds per Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1005
+#: xoptions.c:1026
 msgid "Auto-Save Games"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1006
+#: xoptions.c:1027
 msgid "Save Games on File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1007
+#: xoptions.c:1028
 msgid "Save Final Positions on File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1008
+#: xoptions.c:1029
 msgid "PGN Event Header:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1009
+#: xoptions.c:1030
 msgid "Old Save Style (as opposed to PGN)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1010
+#: xoptions.c:1031
 msgid "Save Score/Depth Info in PGN"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1011
+#: xoptions.c:1032
 msgid "Save Out-of-Book Info in PGN           "
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1016
+#: xoptions.c:1037
 msgid "No Sound"
-msgstr "µLÁn"
+msgstr "無聲"
 
-#: xoptions.c:1017
+#: xoptions.c:1038
 msgid "Default Beep"
-msgstr "¹w³]Án­µ"
+msgstr "預設聲音"
 
-#: xoptions.c:1018
+#: xoptions.c:1039
 msgid "Above WAV File"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1019
+#: xoptions.c:1040
 msgid "Car Horn"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1020
+#: xoptions.c:1041
 msgid "Cymbal"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1021
+#: xoptions.c:1042
 msgid "Ding"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1022
+#: xoptions.c:1043
 msgid "Gong"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1023
+#: xoptions.c:1044
 msgid "Laser"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1024
+#: xoptions.c:1045
 msgid "Penalty"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1025
+#: xoptions.c:1046
 msgid "Phone"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1026
+#: xoptions.c:1047
 msgid "Pop"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1027
+#: xoptions.c:1048
 msgid "Slap"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1028
+#: xoptions.c:1049
 msgid "Wood Thunk"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1030
+#: xoptions.c:1051
 msgid "User File"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1058
+#: xoptions.c:1079
 msgid "Sound Program:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1059
+#: xoptions.c:1080
 msgid "Sounds Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1060
+#: xoptions.c:1081
 msgid "User WAV File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1061
+#: xoptions.c:1082
 msgid "Try-Out Sound:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1062
+#: xoptions.c:1083
 msgid "Play"
-msgstr "¼½©ñ"
+msgstr "播放"
 
-#: xoptions.c:1063
+#: xoptions.c:1084
 msgid "Move:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1064
+#: xoptions.c:1085
 msgid "Win:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1065
+#: xoptions.c:1086
 msgid "Lose:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1066
+#: xoptions.c:1087
 msgid "Draw:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1067
+#: xoptions.c:1088
 msgid "Unfinished:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1068
+#: xoptions.c:1089
 msgid "Alarm:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1069
+#: xoptions.c:1090
 msgid "Shout:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1070
+#: xoptions.c:1091
 msgid "S-Shout:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1071
+#: xoptions.c:1092
 msgid "Channel:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1072
+#: xoptions.c:1093
 msgid "Channel 1:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1073
+#: xoptions.c:1094
 msgid "Tell:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1074
+#: xoptions.c:1095
 msgid "Kibitz:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1075
+#: xoptions.c:1096
 msgid "Challenge:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1076
+#: xoptions.c:1097
 msgid "Request:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1077
+#: xoptions.c:1098
 msgid "Seek:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1162
+#: xoptions.c:1182
 msgid "White Piece Color:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1168
+#: xoptions.c:1188
 msgid "Black Piece Color:"
-msgstr "¶Â¤l"
+msgstr "黑子"
 
-#: xoptions.c:1174
+#: xoptions.c:1194
 msgid "Light Square Color:"
-msgstr "¥Õ®æ"
+msgstr "白格"
 
-#: xoptions.c:1180
+#: xoptions.c:1200
 msgid "Dark Square Color:"
-msgstr "¶Â®æ"
+msgstr "黑格"
 
-#: xoptions.c:1186
+#: xoptions.c:1206
 msgid "Highlight Color:"
-msgstr "®æ¤l¼Ð°O"
+msgstr "格子標記"
 
-#: xoptions.c:1192
+#: xoptions.c:1212
 msgid "Premove Highlight Color:"
-msgstr "¹w¥ý¨«´Ñ¼Ð°O"
+msgstr "預先走棋標記"
 
-#: xoptions.c:1198
+#: xoptions.c:1218
 msgid "Flip Pieces Shogi Style        (Colored buttons restore default)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1200
+#: xoptions.c:1220
 msgid "Mono Mode"
-msgstr "¶Â¥Õ"
+msgstr "黑白"
 
-#: xoptions.c:1201
+#: xoptions.c:1221
 msgid "Line Gap ( -1 = default for board size):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1202
+#: xoptions.c:1222
 msgid "Light-Squares Texture File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1203
+#: xoptions.c:1223
 msgid "Dark-Squares Texture File:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1204
+#: xoptions.c:1224
 msgid "Directory with Bitmap Pieces:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1205
+#: xoptions.c:1225
 msgid "Directory with Pixmap Pieces:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1650
+#: xoptions.c:1373
+msgid "Engine has no options"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1466
+msgid "browse"
+msgstr ""
+
+#: xoptions.c:1677
 msgid "ICS Options"
-msgstr "ICS³]©w"
+msgstr "ICS設定"
 
-#: xoptions.c:1659
+#: xoptions.c:1686
 msgid "Load Game Options"
-msgstr "¸ü¤J´Ñ§½¿ï¶µ"
+msgstr "載入棋局選項"
 
-#: xoptions.c:1668
+#: xoptions.c:1695
 msgid "Save Game Options"
-msgstr "Àx¦s´Ñ§½¿ï¶µ"
+msgstr "儲存棋局選項"
 
-#: xoptions.c:1678
+#: xoptions.c:1705
 msgid "Sound Options"
-msgstr "Án­µ"
+msgstr "聲音"
 
-#: xoptions.c:1687
+#: xoptions.c:1714
 msgid "Board Options"
-msgstr "´Ñ½L¿ï¶µ"
+msgstr "棋盤選項"
 
-#: xoptions.c:1707
+#: xoptions.c:1734
 msgid "Common Engine Settings"
-msgstr "³q¥Î¤ÞÀº³]©w"
+msgstr "通用引擎設定"
 
-#: xoptions.c:1716
+#: xoptions.c:1743
 msgid "New Variant"
-msgstr "ÅܺØ"
+msgstr "變種"
 
-#: xoptions.c:1726
+#: xoptions.c:1753
 msgid "General Options"
-msgstr "¤@¯ë¿ï¶µ"
+msgstr "一般選項"
 
-#: xoptions.c:1735
+#: xoptions.c:1764
 msgid "Match Options"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1936
+#: xoptions.c:1962
 msgid "ICS input box"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1965
+#: xoptions.c:1991
 msgid "Type a move"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:1987
+#: xoptions.c:2013
 msgid "Engine Settings"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2013
-msgid "First Engine"
+#: xoptions.c:2042
+msgid "Select engine from list:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2013
-msgid "Second Engine"
+#: xoptions.c:2043
+msgid "or specify one below:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2107
-msgid "Select engine from list:"
+#: xoptions.c:2044
+msgid "Nickname (optional):"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2108
-msgid "or specify one below:"
+#: xoptions.c:2045
+msgid "Use nickname in PGN player tags of engine-engine games"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2109
+#: xoptions.c:2046
 msgid "Engine Directory:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2110
+#: xoptions.c:2047
 msgid "Engine Command:"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2111
+#: xoptions.c:2048
 msgid "(Directory will be derived from engine path when empty)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2112
+#: xoptions.c:2049
 msgid "UCI"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2113
+#: xoptions.c:2050
 msgid "WB protocol v1 (do not wait for engine features)"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2114
+#: xoptions.c:2051
 msgid "Must not use GUI book"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2115
+#: xoptions.c:2052
 msgid "Add this engine to the list"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2116
+#: xoptions.c:2053
 msgid "Force current variant with this engine"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2117
+#: xoptions.c:2054
 msgid "Load mentioned engine as"
 msgstr ""
 
-#: xoptions.c:2132
+#: xoptions.c:2071
 msgid "Load engine"
 msgstr ""